Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Høiby Motivasjons- og veiledningssamtaler Motivational Interviewing/MI Endringsfokusert rådgivning ASVL Fagkonferansen 2012 Gardermoen 9.februar 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Høiby Motivasjons- og veiledningssamtaler Motivational Interviewing/MI Endringsfokusert rådgivning ASVL Fagkonferansen 2012 Gardermoen 9.februar 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Høiby Motivasjons- og veiledningssamtaler Motivational Interviewing/MI Endringsfokusert rådgivning ASVL Fagkonferansen 2012 Gardermoen 9.februar 1

2 Anne Høiby Historikk •Sokrates •Reaksjon på amerikansk konfrontativ misbruksbehandling •William Miller i Bergen 1982 2

3 Idègrunnlaget i MI •Enkeltmennesket har selv “svarene” eller kan finne dem, men kan trenge hjelp til å aktivere dem i form av nye tenke- og handlemåter •MI-samtaler er en prosess for å frigjøre og utvikle menneskers ressurser og styrke deres selvbestemmelse og autonomi •MI setter fokus på nåtid og fremtid og er løsnings- og mulighetsorientert Anne Høiby3

4 Perspektiver på forandringsarbeid •En god arbeidsrelasjon er en forutsetning for at den andre skal være villig til å forandre seg •Sannsynligheten for forandring øker dersom den det gjelder deltar aktivt og konstruktivt i samtalen •De fleste personer hører mer på hva de selv sier enn hvilke råd de får fra andre (venner, foreldre, hjelpere, behandlere) Anne Høiby4

5 Lytteøvelse – for tilstedeværelse •To og to – en lytter og en forteller – bytte roller •Fortelleren forteller om en opplevelse eller noe han/hun er opptatt av •Lytteren lytter interessert, men vender seg etter en stund vekk, for så å vende seg interessert tilbake mot fortelleren etter 1-2 min Anne Høiby5

6 Lytting på tre nivåer •Nivå 1: Indre lytting •Lytter utfra oss selv •Nivå 2: Fokusert lytting •Det fulle og hele fokus er på den andre •Nivå 3: Global lytting •Lytter til mer enn ordene 6Anne Høiby

7 Bli bevisst dine lytteferdigheter Øvelse: •Hvordan lytter du? •Mest på nivå 1, 2 eller 3? •Snakk sammen to og to – nye par 7Anne Høiby

8 Grunnleggende prinsipper i MI •R – Resist the righting reflex •U – Understand the clients motivation •L – Listen to your client •E – Empower your client Anne Høiby8

9 MI=Holdning og ferdigheter •MI er en grunnholdning •Respekt / ta på alvor den andres perspektiv, for å skape grunnlag for vekst, utvikling, læring, endring •Enhver må eie sitt prosjekt og sin utvikling •MI er et sett strategier, prinsipper og kommunikasjonsferdigheter: »Åpne spørsmål, speilinger og oppsummeringer/verbalt bekreftende ferdigheter Anne Høiby 20129

10 Aktiv lytting/nøyaktig empati •Lytte på en slik måte at den andre får en klarere forståelse av sin egen situasjon, slik at han/hun kan handle mer hensiktsmessig •Nøyaktig empati –Innsikt, forståelse, innlevelse i det den andre forteller –Utsagn som forsterker, klargjør og utdyper den andres indre opplevelse eller mening Anne Høiby10

11 Anne Høiby11 Definisjon av MI •MI er en personsentrert og guidet metode for kommunikasjon – med mål om å tydeliggjøre og forsterke personens egen motivasjon til en (positiv) forandring (Miller og Rollnick 2009)

12 Anne Høiby Utfordringer i arbeid med å fremme motivasjon for endring •Vil bestemme selv •Usikkerhet –Usikkerhet om aksept –Usikkerhet om behov for endring –Usikkerhet om mestring •Empati som svar på utfordringen 12

13 Anne Høiby Forandringens paradoks •Det kan oppleves som et paradoks at man, hvis man skal kunne hjelpe et menneske til forandring, først må akseptere det slik det er, før eventuelle forandringer kan finne sted (Carl Rogers 1957) •Aktelse •Empati •Ekthet 13

14 Utfordringer/feller for hjelpere •Argumentering •Konfrontasjon •Ekspertfellen •For tidlig fokus •Ensidig fokus •Egne følelser og holdninger •Over-/underinvolvering Anne Høiby14

15 Anne Høiby MI i veiledningsarbeid? •Empatisk og respektfull samtaleform •Ivaretar brukermedvirkning •Brukerne deltar aktivt i eget endringsarbeid •Mobiliserer ressurser •Hjelp til selvhjelp •Ansvar for eget liv 15

16 Anne Høiby16 Lytteøvelse – for å oppsummere •To roller; lytter og forteller •Tenk på en forandring du kanskje skulle ha gjort med deg selv. •Fortell hva forandringen handler om og hvorfor du tenker å gjøre dette, hvordan du vil gå frem og hva som vil bli annerledes, til den som sitter ved siden av. •Sidemannen skal lytte, og bare lytte til det du sier. Etter to minutter skal sidemannen sammenfatte det du har sagt.

17 Effekter av oppsummering •Forutsetter lytting •Holde fokus •Sjekke om du har forstått •Tydeliggjøring •Forståelse og empati •Korrigering •Binde sammen Anne Høiby17

18 (forts) •Assistere den andre i å organisere sine erfaringer •Kortfattete oppsummeringer •Ta med det som beveger fremover •Oppsummer forandrings-prat Anne Høiby

19 Gjenta og reformulere Tilnærmet gjentagelse eller synonym av det den andre sier Reformulerer og har hypoteser om hva den andre vil fortelle oss (usagte tanker og følelser) Anne Høiby 2.2.2012

20 øvelse NivåerEks: ”Jeg kunne godt tenke meg å begynne å jobbe, men jeg tror ikke jeg kommer til å klare det…” Gjentagelse: Papegøye eller synonym Reformulere: underliggende mening eller følelse Anne Høiby 2.2.2012

21 Anne Høiby Ved speiling/oppsummering •Tonefallet •DU-språk •Og samtidig/ samtidig som 21

22 Anne Høiby Åpne og lukkete spørsmål •Åpne spørsmål starter oftest med spørreord – Hva…? Hvordan…? Hvorfor…? •Gir mest fyldige svar •Understreker klientsentrert perspektiv •Lukkete spørsmål starter oftest med verb –Har du..? Vil du…? Tenker du…? •Gir lite å oppsummere •Har ofte hjelperens perspektiv 22

23 Spørsmålsøvelse •To og to: •Den ene stiller et lukket spørsmål, den andre omgjør det til åpnet •Den andre stiller et lukket spørsmål, den første omgjør til åpent Anne Høiby23

24 O(E)ARS •Open-ended questions/Evocing •Affirmations •Reflective listening •Summeries Anne Høiby

25 Affirmations/Bekreftelser •Gi oppmerksomhet til de indre ressurser •«Du er en person som har ærlighet som verdi» •Ankre den andres styrker og ressurser •Oppmerksomhet til ikke-problemområder •Bekreftelser er ikke komplimenter •«Jeg tenker på deg som en ærlig person» Anne Høiby

26 Strategier •Forståelse av og arbeid med endringsprosesser •Betydningen av mål og struktur •Ambivalensutforskning •Lokke frem selvmotiverende utstagn •Informasjonsutveksling •Håndtering av motstand Anne Høiby

27 Prochaska og DiClementes modell for endringsprosessen Føroverveielse Overveielse/ ambivalens Forberedelse Handling Vedlikehold Liten glipp, større glipp……. Tilbakefall

28 Elementer i endringsprosess •D – Desire •A – Ability •R – Reason •N – Need •C – Commitment •A – Activity •T – Take steps Anne Høiby28

29 Fire fundamentale prosesser •1Engaging 1: Kontakt- og relasjonsskapende •2 Focusing 2: Nøytralt utforskende fase •3 Evocing 3: Perspektivutvidende fase 4: Motivasjonsbyggende fase •4Planning 5:Beslutnings- og forpliktelsesfasen Anne Høiby

30 Mål •Retningen du vil •Hva er behovet, målet, ønsket, drømmen? •Resultatmål •Hva vil du oppnå? •Atferdsmål •Hva må du gjøre? •Når skal du begynne? •Hva er første skritt? NB!!! Handling skaper motivasjon

31 Anne Høiby Motivasjon •Årsaker til menneskelig handling •All atferd kan ses på som motivert •Motivasjon = faktorer som setter i gang, gir retning og intensitet til og opprettholder atferd (tanker, følelser, motiver, ønsker, frykt, beslutninger, intensjoner, bekymringer mv)

32 Anne Høiby Motivasjon og ambivalens •Ambivalens = motivasjonskonflikter •Ambivalens = dynamisk •Motivasjon og ambivalens er påvirkelig

33 Anne Høiby Endringsprat •Erkjenner at det er et problem •Er emosjonelt bekymret •Ønsker en forandring, evt tidfester når •Tiltro til å mestre endringen Endringsprat versus fortsette-som-nå-prat

34 Anne Høiby Informasjonsutveksling •Utforske •Hva vet du om …? •Tilby •Er du interessert i at jeg sier litt (mer) om…? •Utforske •Hva tenker du om dette? •Hva var det i dette som har relevans for deg?

35 Anne Høiby Motstand •I forhold til å være i behandling •I forhold til endring •Både pasient og behandler bidrar •Fare for selvforsterkende negative sirkler •Mye motstand –Ubehag hos begge –Mer drop out –Mindre effekt av behandling

36 Anne Høiby Motstand •Behandlers bidrag –For sterk påvirkningsforsøk –Ligger for langt foran pasienten – God intervensjon, feil tidspunkt –Ensidig fokus på det negative –Ensidig fokus på behov for endring –Feil ord – stigmatisering –Egne følelser, holdninger


Laste ned ppt "Anne Høiby Motivasjons- og veiledningssamtaler Motivational Interviewing/MI Endringsfokusert rådgivning ASVL Fagkonferansen 2012 Gardermoen 9.februar 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google