Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestepensjoner i offentlig sektor Sti-avhengighet og modelltest Jon M. Hippe Pensjonsforum 12/11-07 Fafo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestepensjoner i offentlig sektor Sti-avhengighet og modelltest Jon M. Hippe Pensjonsforum 12/11-07 Fafo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestepensjoner i offentlig sektor Sti-avhengighet og modelltest Jon M. Hippe Pensjonsforum 12/11-07 Fafo

2 Disposisjon 1.Hva handler det om: Noen lang linjer i offentlig tjenestepensjon 2.Hvor spesielt: Et komparativt perspektiv 3.Hvorfor endring: Folketrygdreform Arbeidsgiver og arbeidstakerstrategier 4.Den siste biten i puslespillet: tilpasning til folketrygden - Hvordan skal det skje? 5.Mulige framtidsbilder? 2

3 Lange linjer…..  Norsk-dansk enkekasse  Statens Pensjonskasse 1917 – 66% av sluttlønn  Pensjons for statens arbeidere  Framvekst av kommunale ordninger – KLP 1949  Stortinget vedtar pensjonsordning for statens arbeidere  Likebehandling av arbeidere og tjenestemenn  Tilpasning til folketrygden 1967 – ordningene overlever!  Avtalefesting av kommunale ordninger og utvidelse av avtalefestingen (1986--)  Fristilling endrer grunnleggende offentlig tjenestepensjon – Kraft, tele, post 3

4 Det norske tjenestepensjonsmarkedet 1970 - 2002

5 Lange linjer…..  Norsk-dansk enkekasse  Statens Pensjonskasse 1917 – 66% av sluttlønn  Pensjons for statens arbeidere  Framvekst av kommunale ordninger – KLP 1949  Stortinget vedtar pensjonsordning for statens arbeidere  Likebehandling av arbeidere og tjenestemenn  Tilpasning til folketrygden 1967 – ordningene overlever!  Avtalefesting av kommunale ordninger og utvidelse av avtalefestingen (1986--)  Fristilling endrer grunnleggende offentlig tjenestepensjon – Kraft, tele, post 5

6 Krevende forvaltnings- og forhandlingsoppgave for aktørene 6 Forsvar for offentlige pensjoner De stoler ikke på pensjonsforliket i Stortinget, og vil forsvare de offentlige pensjonene.

7 Litt komparativt – hvor spesiell er den norske ordningen?  Kontinental tradisjon for statusspesifikke ordninger for offentlig ansatte  Tradisjonelt sjenerøse ordninger  Lovbaserte  Tyskland, Frankrike, Italia, Spania m.v.  Men, andre tradisjoner i forhold til våre nærmeste naboland 7

8 Bruttoprinsipp – (men ikke alltid direkte sammenlignbart)  NorgeJa  SverigeNei  DanmarkNei  FinlandNei  NederlandNei  StorbritanniaNei

9 Særskilt ordning for statsansatte  NorgeJa  SverigeNei  DanmarkNei  FinlandJa  NederlandJa  StorbritanniaNei

10 Ytelse eller innskudd NorgeSverigeDanmark YtelsesbasertInnskuddsordning -Ytelse (tjenestemenn) Garantiindividuell og tilleggInnskudd (avtalebaserte) Ytelse for innt. over SEK 317` FinlandNederlandStorbritannia YtelsesbasertYtelsesbasert gj-snittI hovedsak ytelsesbasert Lump sum mot lavere årlig pensjon

11 Sluttlønnsprinsipp i ytelsesordninger NorgeJa SverigeInnskuddsordning DanmarkInnskuddsordning FinlandNei NederlandJa, men tendens til overgang til gjennomsnittslønn StorbritanniaJa, men tendens til overgang til gjennomsnittslønn

12 Investeringsvalg NorgeNei Sverige Fond eller tradisjonell forsikring Danmark Avtalebaserte: deler av innskuddet FinlandNei NederlandNei StorbritanniaNei, men byttemuligheter (opt out/in)

13 Avkastningsgarantier NorgeSverigeDanmark JaIkke vanlig pga. innskudds-Særlig utjevningsordning i ordninger. Ja i ytelsesordningerinnskuddsordninger. Ja i ytelsesordninger FinlandNederlandStorbritannia JaJaJa i ytelsesordninger, 0- garanti i innskuddsbasert tilleggsordning

14 Formelt grunnlag NorgeSverigeDanmark Lovfestet og avtaleAvtalebasert og obligatoriskTjenestemannsordningen: for de som omfattesLovfestet for statsansatte Avtalebaserte: obligatorisk for de som omfattes FinlandNederlandStorbritannia Lovfestet for alle. EgenAvtalebasert og obligatoriskAutomatisk medlem av en lov i statenfor alle som omfattes. Kanordning, avh. av fødselsår allmenngjøres

15 Pensjonsalder og avkorting NorgeDanmarkSverige 65 år65 år65 år. AvkortingSæraldersgrenser Avkorting ved tidligpensjon FinlandNederlandStorbritannia 68 år fra 200565 år60 år Gradert fra 63 årAvkorting ved tidligpensjon Særaldersgrenser

16 Leverandørforhold - beskrivelse NorgeSverigeDanmark Statlig forvaltningsorganSPV – valgsentral og formidlerTjenestemenn: administreres av Konkurranse iav innskudd i ind. Ordning.Finansstyrelsen. kommunal sektor/KLPAdministrerer endring i spare-Sampension (datterselskap av form og skifte av leverandør.KP) – administrerer pensjons- Administrerer ytelsesordning,ordninger og forvalter inv.- fastsetter premier og hånd-porteføljer på vegne av KP. terer statens forpliktelser.Eies av organisasjonene. Tilleggsordning: KåpanPFA – Administrerer og for- Pensioner (inkl. ikke valg ivalter CI Pension og Lærernes ind. ordning Pension. Eies av organisasjonene.

17 Leverandørforhold - beskrivelse FinlandNederlandStorbritannia Ordningen administreres avAdministrasjon og forvaltningAnsvar er lagt til Civil Statskontoretivaretas av ABP (privatisertService Pension Division. i 1987). Kontrolleres av Adm. delegert til de enkelte partene.Dep. Capita Hartshead administrerer pensjons- utbetalinger og rettigheter. Fristilt i 1987 og børsnotert.

18 Fondering i statlige ytelsesordninger NorgeNei i staten(ja kommunalt) SverigeNei DanmarkNei Finland Statens Pensjonsfond etablert i 1990. På sikt finansiere pensjonene. Inntil da PAYG – finansiering. NederlandJa StorbritanniaNei, bare i kommunesektoren

19 Konkurranse NorgeNei i staten/ja kommuner Sverige Ikke i ytelsesordninger. Konkurranse i innskuddsordninger Danmark Avtalepartene kontrollerer leverandørsiden – eierskap og kontroll FinlandNei NederlandNei, leverandør kontrolleres av partene StorbritanniaJa

20 Oppsummering  Ulike historiske nasjonale tradisjoner  Det skjer en omlegging i retning av livsløpsbasering, avkorting ved tidligpensjon og overgang til innskuddsordninger  Ingen klar kobling mellom produkt- og leverandørforhold, selv om egen statlig leverandør ofte er knyttet til ytelsesordninger. Finnes dog statlige leverandører av innskuddsprodukter og individuelle investeringsvalg, samt privatiserte leverandørinnretninger av ytelsesprodukter  Betydelige endringer i organisering og innretning av statlige pensjonsleverandører. Gjelder dels fondering, dels mer aktuariell basert prising, dels mulighet til å levere flere produkter og ind. valg og i noen grad direkte privatisering av leverandøren  Reformprosess ser ikke ut til å være basert på en ambisjon om å endre konkurranseforholdene. Lite innslag av konkurranse.

21 Drivere for endring i Norge  Folketrygdens utforming  Arbeidsgiverstrategier  Arbeidstakerstrategier 21

22 Drivkrefter for endring Folketrygdens utforming påvirker kostnadene ved og innretningen på tjenestepensjonene  Lavere og midlere inntekter får tilsvarende eller høyere folketrygd – utgjør de fleste av de offentlig ansatte  Kan gir lavere tjenestepensjonskostnader for mange offentlige arbeidsgivere  Bedre opptjening for grupper helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet øker deres folketrygdandel  Produkt- og virksomhetsregulering – prispress ? 22

23 23 Endringsdriver: Ny overskuddsmodell ForvaltningRisikoAdministrasjon Forskudds- betalt premie 01.01 31.12 Eiers margin - --+++ Eier Kunde Forskudds- betalt premie Kunde Kilde Kredittilsynet

24 24 Tjenestepensjonsmarkedet i 2007 og 2010? Antall medlemmer (priv.sektor) - estimert mars 07

25 Drivkrefter for endring Arbeidstakerstrategier: Rettighetsbasert utgangspunkt – sterk forhandlingsposisjon Men ulike interesser blant medlemmene for endring – vinnere og tapere Betydelige byttemuligheter – dels i forhold til lønn, dels i forhold til arbeidsmuligheter og fleksibilitet, dels i forhold til innflytelse 25

26 Drivkrefter for endring Arbeidsgiverstrategier Kostnader Mobilitet Incentiver til å stå lenger Finansielle insentiver for arbeidsgiver 26

27 Den krevende tilpasningen til folketrygden 27

28 28 Utgangspunkt: 66% pensjon fra 65 år. AFP + FT fra 62 – 65 år. Effekt av levealdersjustering

29 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 67 år. Avkorting ved avgang før 67 år og tillegg ved avgang etter 67 år Forutsetning: ingen levealdersjustering 29

30 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 67 år. Avkorting ved avgang før 67 år: moderat Forutsetning: levealdersjustering i FT, men ikke i TP 30

31 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 67 år. Avkorting ved avgang før 67 år og tillegg ved avgang etter 67 år Forutsetning: levealdersjustering i både FT og TP 31

32 32 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 65 år. Avkorting ved avgang før 65 år: moderat Forutsetning: ingen levealdersjustering

33 33 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 65 år. Avkorting ved avgang før 65 år og tillegg ved avgang etter 65 år Forutsetning: levealdersjustering

34 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 65 år. Avkorting ved avgang før 65 år: alternativ middels og sterk (lik nåverdi - nøytralt) Forutsetning: ingen levealdersjustering 34

35 Flere uklare faktorer  Når skal levealdersjusteringen inntre  Når man pensjonerer seg  Hva da ved kombinasjon av uttak av pensjon og fortsatt arbeid (pensjonsopptjening)  Hva skal være basis for bruttonivået  66% garanteres ved en bestemt alder?  Hvordan skal avkorting ved tidlig avgang og tillegg ved utsatt avgang hhv ”straffes” og ”belønnes”?  Aktuariell avkorting/tillegg med 65 år som ”nullpunkt”?  Andre hensyn som modererer eller forsterker en aktuariell tilnærming  Hva med AFP  ? 35

36 Avslutning: Veivalg og mulige fremtidsbilder 1. Status quo sluttlønnsbaserte bruttoord med tillegg for lengere karrierer stabile avtale- og leverandørforhold 2. Revidert tjenestepensjonsregime Redefinert 66% med avkorting og meropptjening Endringer i leverandørforhold - felleskasser 3. Ny ytelsespensjon eller innskuddspensjon og partskontroll Ytelsesordninger basert på gjennomsnittslønn og garanterte innskuddsordninger Fellesordninger med kollektiv innflytelse 36

37 Lykke til.. 37

38 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 67 år. Avkorting ved avgang før 67 år: moderat Forutsetning: ingen levealdersjustering 38

39 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 67 år. Avkorting ved avgang før 67 år: moderat Forutsetning: levealdersjustering i FT, men ikke i TP 39

40 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 67 år. Avkorting ved avgang før 67 år: moderat Forutsetning: levealdersjustering i både FT og TP 40

41 41 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 65 år. Avkorting ved avgang før 65 år: moderat Forutsetning: ingen levealdersjustering

42 42 Utgnagspunkt: 66% av sluttlønn ved 65 år. Avkorting ved avgang før 65 år: alternativ middels Forutsetning: levealdersjustering i både FT og TP

43 Utgangspunkt: 66% av sluttlønn ved 65 år. Avkorting ved avgang før 65 år: alternativ middels og sterk (lik nåverdi - nøytralt) Forutsetning: ingen levealdersjustering 43


Laste ned ppt "Tjenestepensjoner i offentlig sektor Sti-avhengighet og modelltest Jon M. Hippe Pensjonsforum 12/11-07 Fafo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google