Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosessanalyse som verktøy for å endre arbeidsprosesser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosessanalyse som verktøy for å endre arbeidsprosesser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosessanalyse som verktøy for å endre arbeidsprosesser

2 eKommune 2012 Prosessperspektivet •Tradisjonelt betraktes en organisasjon som et hierarki, der utviklingsarbeid skjer innenfor den enkelte enhet •Prosessorientering er å rette fokus på hvordan medarbeidere fra ulike enheter samarbeider om felles oppgaver. Rådmann Dir 1Dir 2Dir 3

3 eKommune 2012 I den prosessorienterte organisasjonen spør man: •Hvilke tjenester tilbyr vi? •Hvordan samarbeider vi internt for å gi best mulig tjenester? •Hvem er ”kundene” våre? •Hvordan behandler vi kundene våre? Kjernen i prosesstankegangen er at virksomheten styres ved hjelp av definert prosesser, samspillet mellom dem og kontinuerlig kontroll med at prosessene når sine mål.

4 eKommune 2012 Aktuell i mange sammenhenger •Organisasjonsutvikling •Ved innføring av nye IT-systemer •Kvalitetssystemer

5 eKommune 2012 Prosessbegrepet (Jon Iden: Prosessutvikling)

6 eKommune 2012 Arbeids- og informasjonsflyt •Hva (aktiviteter) •Hvem (rolleinnehaver) •Hvordan (arbeidsflyt)

7 eKommune 2012 Ressurser •Mennesker •Hjelpeverktøy

8 eKommune 2012 STYRING •Hensikt •Mål •Målinger •Rapportering •Regler Prosesseier

9 eKommune 2012 Prosesseier-rollen •Nøkkelrolle •Bør utnevnes så tidlig som mulig •En form for matriseorganisering En prosesseier ar ansvarlig for hvordan prosessen er utformet og fungerer. Han skal overvåke og vurdere prosessens ytelse fra begynnelse til slutt, og har myndighet til å endre på prosessen ved behov

10 eKommune 2012 Prosesser kommer i tre kategorier. 1.De uformelle og udokumenterte. 2.De prosesser som er dokumentert, men ikke blir fulgt. 3.De prosesser som både er beskrevet og innarbeidet. It har mye med prosesseffektivisering å gjøre. Det er ikke tenkelig å utvikle prosesser i dag uten datamaskinstøtte.

11 eKommune 2012 Ulike typer prosesser: Ledelses-prosesser Kjerne-prosesser Støtte-prosesser

12 eKommune 2012 Prosessoversikt Nes kommune nivå 1

13 eKommune 2012 Nivå 2 – Oppvekst og utdanning

14 eKommune 2012 Nivå 3 – Oppvekst og utdanning

15 eKommune 2012 Prosessen med prosessen

16 eKommune 2012 Eksempel fra en kjerneprosess: Enhet for bygg og eiendom, arbeidsområder: - Administrasjon av boligene - Service-/leveranseavtaler (renhold) - Byggeprosjekter - Forvaltning, drift, vedlikehold av kommunale bygg Utdrag fra referat – Administrasjon av boligene: Det er uklarheter i ansvarsforhold mellom EBE, omsorg, sosial og flyktning. B. innkaller til nytt møte, der vi tegner opp saksgangen. (Resultat: Vi lot alle impliserte enheter tegne sin oppfatning av saksgangen.)

17 eKommune 2012 Kjerneprosess

18 eKommune 2012 Støtte- prosess •As Is - fasen •To Be - fasen

19 eKommune 2012 Ved kommunesamarbeid: (1) Full analyse i alle kommuner –As-is gjennomføres i alle kommuner –To-be utarbeides felles på tvers av kommunerne Fordeler: •Høy grad av involvering / Eierskap •Letter implementering Ulemper: •Tidskrevende (2) Utgansgspunkt i én kommune •As-is gennomføres i én kommune •Validering gjennomføres på tvers av kommunene •To-be utarbeides felles på tvers av kommunene Fordeler: •Hurtigere enn scenarie 1 Ulemper: •Mindre grad av involvering •Forutsetter at prosessene er rimelig like mellom kommunene

20 eKommune 2012 Ledelsesprosess:

21 eKommune 2012 Ledelsesprosess (forts):

22 eKommune 2012 Ny rutine vil gi ferre saker 20% Ny rutine vil gi ferre klager 20% Mindre saksbehandlertid pga høyere kvalitet og direkte referanse til lovhjemmel Fra AS IS til TO BE

23 eKommune 2012 Verktøy på tvers i forvaltningen: ”Nytt barn eDialogen” – konseptbilde fra Skattedirektoratets samarbeidsprosjekt Graviditet Fødsel og navnevalg Barnet inn i samfunnet Første gangs navnevalg Fødsels- attest Mulige tjenester i Nytt barn dialogen: Helsekort gravid Svangerskap spenger Foreldre- penger Helse- kort barn Søknad om barnehag eplass Søknad om kontant- støtte Barnetrygd Farskaps- melding Melding om fødsel Vaksinas jonsregis ter SYSVAK

24 eKommune 2012 Fødselscaset – Del 1 (Fokus: Helsevesen og Folkeregisteret) Før fødsel: •Graviditet konstateres •”Helsekort” utstedes og følger den gravide gjennom svangerskapet •Fastlege / helsestasjon sender søknad om fødested •Fastlege / helsestasjon gjør jevnlige svangerskapskontroller •Fastlege / helsestasjon kan ha dialog med sykehus ved spesielle behov •Dersom den gravide har en yrkessituasjon som er skadelig for fosteret vil fastlege / helsestasjon vurdere behovet for endret arbeidssituasjon eller permisjon med svangerskapspenger (i samråd med arbeidsgiver). Skjema sendes NAV. Etter fødsel: •Hjemmebesøk fra helsestasjon innen 2 uker. •6 kontroller på helsestasjon første leveår (barnet har egen journal (basert på lokale løsninger) •Rapportere til nasjonalt vaksinasjonsregister Kommunehelsetjenesten Fastlege / Helsestasjon / Jordmor Helseforetak (sykehus) Søknad om fødested Før fødsel: •Den gravide tildeles fødested (brev til gravid/fastlege/helsestasjon) •Svangerskapskontroll med ultralyd i 18.uke. •Eventuelle andre prøver (f. eks. fostervannsprøve) avtales •Kontakt med fastlege/helsestasjon ved spesielle behov Etter fødsel: •Ved fødsel journalføres ”Helsekortet” fra svangerskapet •Fødselsrapport sendes til helsestasjon •Fødselsmelding sendes Medisinsk fødselsregister og Det sentrale folkeregister (DSF) •Diverse interne prosesser sykehus (avhengig av fødselsnummer) Fødsels- rapport Norsk helsenett Elektronisk fødselsmelding DSF Det sentrale folkeregister (DSF) FNR melding (XML) Fødsels- melding Farskapsmelding (hvis far ikke gift med mor) Attesteres av mor og offentlig person ASP / Formidlingssentral for sykehusene (eiet av de regionale helseforetakene) Melding om navnevalg (Forutsetter FNR) Melding (XML) Kvittering tilbake (XML) Medisinsk fødsels-register (MFR) •Tar imot fødselsmelding fra Norsk helsenett (elektronisk) eller i papirform fra sykehus/helseforetak. •Utsteder fødselsnummer og sender tilbake til norsk helsenett (elektronisk) eller i papirform til sykehus/helseforetak. •Tar imot navnevalgsskjema (papir) og registrerer navn på barnet. •Utsteder fødselsattest og sender til foreldre (papir) Fødselsattest Fødsels- nummer Elektronisk fødselsmelding MFR NAV Mottar og behandler farskapsmelding og søknad om svangerskapspenger Søknad om svanger- skapspenger Vaksinasjonsregister (SYSVAK) Helsekort Helsejournal for barnet

25 eKommune 2012 RollebåndValgmulighet Aktivitet Dokument Underliggende prosess


Laste ned ppt "Prosessanalyse som verktøy for å endre arbeidsprosesser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google