Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill
Utenlandsk arbeidskraft i landbruk: Informasjon fra NAV EURES og NAV Trygd

2 EU/EØS 28 EU-land pluss EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Sveits Nye EU land fra 1. mai 2004: Polen, Litauen, Latvia, Estland, Ungarn, Slovenia, Slovakia, Tsjekkia, Malta og Kypros 1. januar 2007: Bulgaria og Romania Over 450 millioner mennesker!

3 EURES – EURopean Employment Services
Formelt samarbeid mellom EU og de offentlige arbeidsmarkedsetatene i EØS/EFTA EU sitt verktøy for å fremme fri flyt av arbeidskraft mellom landene gjennom menneskelig nettverk og gode teknologiske løsninger Ca 800 spesialutdannete EURES rådgivere i EU/EØS Ca lokalkontor med over ansatte!

4 NAV EURES NETTVERK Regionansvar - ca 40 EURES rådgivere og konsulenter
- ca 150 EURES formidlere-NAV lokal - finnes i alle fylker unntatt Finnmark Landansvar - spesialkunnskaper om enkelte land - koordinator i fht samarbeid og bistand til det landets EURES- og arbeidsmarkedstjenester - prosjektdeltagelse Bransjeansvar - spesialkunnskaper om ulike bransjer - informasjonsformidling i og utenfor Norge Spesielle prosjekter - helserekruttering - ingeniørrekruttering

5 Hva kan NAV og EURES bistå med?
Utlysning av stillinger på Internasjonal utlysning av stillinger i EU/EØS Søk etter kandidater Arrangere/bistå med jobbmesser og intervju m.m. i andre land Hjelp til utforming av annonser, bedriftspresentasjoner m.m. Kunnskap om arbeidsmarkedet i Norge og Europa, kultur, språk, lover/regler Gode råd for integrering av utenlandske arbeidstakere Informasjon om utenlandsk utdanning Veiledning om arbeidsforhold, lønn, levevilkår, trygd, toll (bil og dyr!), bolig, skole…og mye, mye mer!

6 NAV EURES gir service etter behov:
Norske arbeidssøkere Utenlandske arbeidssøkere Norske arbeidsgivere Utenlandske arbeidsgivere Kollegaer i hele Europa Organisasjoner Skoler og andre institusjoner Samarbeidspartnere Andre offentlige etater

7 www.nav.no // www.eures.no

8 www.eures.europa.eu Ca 1 million Jobbvakanser Ca 300 000 CV`er
Over Registrerte arbeidsgivere Informasjon om arbeidsmarkedet i de enkelte land, arbeids- og levevilkår, etterspørsel og overskudd av arbeidskraft og mer til av nyttig info…

9 Arbeidssøkere: momenter…
Språk Arbeids- og levevilkår Kunnskap og ferdigheter Utdanning og praksis Arbeidsmarkedet Kontakter i utlandet Trygd, skatt, toll, kontrakt Oversettelse av dokumenter Godkjenning av yrkeskompetanse Kulturell bevissthet Realitetsorientering: Det kan være nødvendig med en del forarbeid for jobb i utlandet!

10 Arbeidsgivere: momenter
Heltid, min. 6 mnd unntatt feriearbeid Språkkrav Krav til utdanning, praksis, sertifikat Lønn, arbeidstid, fast/midlertidig Bolig eller bistand til å finne et sted å bo, både fast og/eller midlertidig Utstyr og opplæring Sosialt miljø, f.eks. antall ansatte Reise/flyttekostnader Nærområdet: natur, skoletilbud, kommunikasjon, barnehageplass, m.m.

11 Språkopplæring? NAV EURES har ingen midler for støtte til språkopplæring Tyske “NAV Arbeid” tilbyr norskopplæring for noen av sine arbeidssøkere Aktuelle samarbeidspartnere for språkopplæring i en del EØS land kan fås på forespørsel hos EURES Kommunene i Norge har ansvar for norskpplæring her Half of the entire Norwegian oil and gas industry located in one city! people in our region are employed in the petroleum sector – the eqivalent of half the people working in Norway`s whole oil & gas industry. Oil Production is expected to remain relatively constant until 2007, and then to fall gradually. Gas production is expected to increase until 2010, from representing around 30% of Norwegian petroleum production in 2005 it is likely to continue to increase and may come to represent a share of more than 50% by Norway has resources to be a substantial oil producer for another 50 years and gas for another century.

12 EØS Avtalen Fri flyt av mennesker, varer, tjenester og kapital
Rett til å arbeide i 3 måneder uten formaliteter Rett til opphold og arbeid utover 3 måneder knyttet til arbeid Rett til ansettelse på like vilkår Rett til å bo i et EØS-land for å søke arbeid - vanligvis 6 måneder Rett til samme sosiale fordeler som landets egne borgere har - fra det øyeblikk man begynner å arbeide her

13 Medlemskap i Folketrygden
Alle som arbeider og betaler skatt i Norge er automatisk medlem i Folketrygden. Personer som ikke jobber i Norge, men har opphold i ett år eller mer, blir også medlem av Folketrygden. Ulike regler avhengig av om man kommer fra EØS-land 3. land med trygdeavtale Land utenfor EØS som ikke har trygdeavtale. Noen rettigheter krever medlemskap en viss tid. Alle som arbeider i Norge er pliktige medlem i folketrygden fra første arbeidsdag. Ikke medlem hvis man er utsendt arbeidstaker fra et annet EØS-land. Ingen rett på ytelser fra NAV, men har rett til helsetjenester for hjemlandets regning.

14 EU/EØS borgere og trygdeytelser
EØS bestemmelsene sørger for overføring av rettigheter: - Arbeidsledighetstrygd, enten fra hjemlandet eller til hjemlandet - Dekning av medisinske utgifter - Pensjonsopptjening - Barnetrygd og kontantstøtte - Gjelder også nærmest familie (uansett statsborgerskap) EØS borgere kan også få/ha rett til: -støtte i forbindelse med sykdom -svangerskap og fødsel -yrkesrettet attføring -uføretrygd -utdanning NB: Vilkår og krav kan varierer mht opparbeidelse/uttak av disse og rettigheter….

15 Arbeidsledighetstrygd (dagpenger)
Søknad om dagpenger etter arbeid/under opphold i Norge Ved oppsigelse må man straks melde seg hos NAV lokal. Kan få dagpenger hvis man har opparbeidet seg rett til slike ytelser her (eller får overført rettighetene sine fra hjemlandet). Arbeidsgiveren må regne med å bidra nødvendig opplysninger, som for eksempel bekreftelse på ansettelsesforhold, normal arbeidstid osv. Søker kan også registrere seg via internett på (bare på norsk!) krever et norsk personnummer, evt. D-nummer adresse i Norge. Permittering Ved permittering skal man snarest kontakte NAV lokal for informasjon om rettigheter og plikter mht søknad om dagpenger ved permittering. Overføring av rettigheter fra et annet EU/EØS-land Hvis man ikke oppfyller kravene her, kan opparbeidede rettigheter i et annet EU/EØS-land overføres til Norge E-301 skjema fra landet man jobbet i de 3 siste årene (finnes på norsk og engelsk) Kravet om dagpenger må fremsettes via NAV lokal. Overforing av rettigheter til et annet EØS land Hvis søker skal forlate Norge og vil overføre opparbeidede rettigheter til et annet EØS-land (hjemlandet), kontaktes NAV lokal for å få en E-301 attest herfra.

16 Ved sykdom Sykepenger og behandling
Samme rettigheter og plikter som for øvrige medlemmer hvis man blir syk eller skadet Må ha vært i jobb i minst 4 uker mht rett til sykepenger Inntektsgrunnlaget må være minst 1/2 G (pr tiden . NB: Denne grensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Både egenmelding og legeerklæring kan fremlegges Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden (de først 16 kalenderdager). Ved egenmelding må man ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst 2 mnd. Europeisk helsetrygdkort Europeisk helsetrygdkort brukes ved dekning av nødvendig medisinsk behandling ved midlertidig opphold i andre EØS-land/Sveits (på lik linje som oppholdslandets egne borgere). Må være medlem av norsk folketrygd og i tillegg være enten norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits. Gjelder også for familiemedlemmer, dvs ektefelle eller barn under 25 år uavhengig av statsborgerskap og uavhengig av medlemskap i folketrygden. Rett til fast lege Alle bosatte innbyggere i Norge har rett til fast lege. se for informasjon om fastlegeordningen samt registrering, eller ring fastlege-kontoret på telefon:  500.

17 Barnetrygd og kontantstøtte
EØS-borgere som jobber og bor her i Norge med hele familien: fulle rettigheter, selv om oppholdet er kortere enn 12 mnd. For borgere fra land utenfor EØS: gjelder kun når oppholdet er mer enn 12 måneder. EØS-borgere som arbeider i Norge mens familien bor i hjemlandet, kan også ha rett til hel eller deler av disse ytelser: Hvis den andre forelderen er i arbeid i hjemlandet og evt mottar en trygdytelse, skal tilsvarende ytelse i hjemlandet ligge i bunn. Det vil si at norsk ytelse utbetales da bare i den utstrekning den norske ytelsen er høyere enn hjemlandets. Hvis den andre forelderen verken er i arbeid eller mottar trygdeytelse i hjemlandet, skal Norge betale barnetrygd og kontantstøtte fullt ut etter reglene i Norge. EØS-blankett E-401 fra hjemlandet skal fremlegges (eller innhentes av NAV) Gyldig arbeids-/oppholdstillatelse (for de som må ha det) Arbeidskontrakt eller arbeidsavtale Krav om person- eller D-nummer Evt annen nødvendig dokumentasjon Mer informasjon fåes fra NAV lokal eller NAV Forvaltning

18 Andre trygdeytelser…. Yrkesskade
I Norge gjelder lov om yrkesskadeforsikring. Det betyr at man skal være forsikret gjennom arbeidsgiver i forhold til ulykker på arbeidsplassen. Hvis det oppstår ulykker i forbindelse med arbeidet, må man (eller arbeidsgiveren) kontakte myndighetene gjennom Arbeidstilsynet. Arbeidsgiveren har også plikt til å sende skademelding til NAV lokal. Pensjon De som har arbeidet i to eller flere EU/EØS-land, kan opparbeide seg rett til pensjon i hvert land. Hva og hvor mye man har rett til, eventuell samordning med andre opptjente pensjoner osv kan variere meget fra land til land Ved spørsmål om pensjon og andre ytelser, kontakt NAV lokal, NAV Forvaltning eller NAV Internasjonal for veiledning!

19 HUSKELISTE FOR DIN EUROPEISKE MEDARBEIDER
Folkeregisteret Flyttemelding og bostedsbevis Husk arbeidskontrakt, pass, leiekontrakt Personnummer (eventuelt D-nummer) Likningskontoret Skattekort utstedes Politiet Oppholdstillatelse med formål arbeid Ta med 2 passbilder, pass, bostedsbevis, samt arbeidskontrakt Bankkonto Ta med personnummer/D-nummer Husk at man må ha med pass som legitimasjon!

20 Overgangsregler for NY EU10
Spesielle regler mht oppholds-tillatelser for borgere fra nye EØS-land Endret – Kan nå begynne å jobbe mens søknaden er under behandling Konkret tilbud om heltidsjobb som følger tariff Fullstendig søknad med alle nødvendig vedlegg Politiet innvilger/ avslår søknad (UDI dersom Politiet er i tvil)

21 Land utenfor EU/EØS Også forenklet regelverk pr – enklere å få bosetting (permanent opphold) Søknad om arbeidstillatelse skal som hovedregel skje fra arbeidssøkers hjemland Fagutdannet, spesialist og sesongarbeider kan søke fra Norge, hvis lovlig opphold i landet Politiet/UDI fatter vedtak, NAV gir anbefalinger mht: Arbeidskraftsmessig vurdering Mulighet for/nylig forsøk med å skaffe arbeidskraft innenlands eller fra EØS/EFTA området Samsvar av arbeids- og lønnsvilkår mht gjeldende tariff Ingen endring mht tidligere kvoteordning (Nord-Trøndelag: maks 150 tillatelser) Se for mer info

22 Hvor finner man mer informasjon?
Veiledning lokalt: Kontakt ditt lokale NAV-kontor Forvaltningsenhet i fylket: NAV Forvaltning Nord-Trøndelag Tlf: (man-fre: ) Arbeidsledighetstrygd i EØS: NAV EØS Forvaltning Tlf: (man-fre: ) Andre trygdeytelser/ikke EØS: NAV Internasjonal Tlf: (man-fre ) Rekruttering EØS arbeidskraft: NAV EURES Nord-Trøndelag Tlf:

23 Takk for oppmerksomheten!
Melanie Hill EURES rådgiver NAV Nord-Trøndelag Besøk: Statens hus, 1 etj. Post: Steinkjer Tlf: // E-post:


Laste ned ppt "NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google