Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SCM 1 Sikkerhetslager  Formål: Tilfredsstille etterspørselen dersom den overstiger prognosene  Lagerprofil tid Syklus- lager Sikkerhets- lager.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SCM 1 Sikkerhetslager  Formål: Tilfredsstille etterspørselen dersom den overstiger prognosene  Lagerprofil tid Syklus- lager Sikkerhets- lager."— Utskrift av presentasjonen:

1 SCM 1 Sikkerhetslager  Formål: Tilfredsstille etterspørselen dersom den overstiger prognosene  Lagerprofil tid Syklus- lager Sikkerhets- lager

2 SCM 2 Sikkerhetslager II  Sikkerhetslagerets størrelse er en balanse mellom:  Produkttilgjengelighet og dermed omsetning  Lagringskostnader (inkludert utdatering)  Endringer i rammebetingelser  Bedre kommunikasjon  Produkt- tilgjengeligheten blir viktigere  Mer kundetilpasning  Ustabil etterspørsel  Kortere produktlivssyklus  Fare for utdatering av lager

3 SCM 3 Usikkerhet i etterspørsel  Etterspørsel i en periode  Gjennomsnitt for perioden: D  Standardavvik for perioden:  D  Forutsetter normalfordelt etterspørsel  Ledetid  Tid fra ordre plasseres til varene er tilgjengelig  Ledetiden er L perioder

4 SCM 4 Etterspørsel i ledetiden Etterspørsel i ledetiden: Etterspørselens standardavvik: Forutsetning: Enkeltperiodene er uavhengige og har felles gjennomsnitt og varians: Etterspørsel: Standard- avvik:

5 SCM 5 Mål for produkttilgjengelighet  Syklusservicenivå (cycle service level, CSL)  Andelen av lagersyklusene der en kan dekke all etterspørsel av et produkt  Produktdekning (product fill rate, fr)  Andelen av produktetterspørselen som en kan dekke fra lager (enkeltlinjer i ordrer)  Ordredekning (order fill rate)  Andelen av komplette ordrer (med flere produkter) som en kan dekke fra lager  Begrepet servicegrad brukes på alle disse produkttilgjengelighetsmålene

6 SCM 6 Etterfyllingspolitikk  Kontinuerlig overvåking av lager  Når lageret kommer ned til et visst nivå (ROP) bestilles nytt kvantum Q  Ved variasjoner i etterspørselen vil tids- avstanden mellom bestillingene variere  Krever kontinuerlig/automatisk overvåking  Periodisk overvåking av lager  Lagerbeholdningen sjekkes ved et forutbestemt tidspunkt (hver fredag, ved månedsskifte, o.l.)  Det bestilles et tilleggskvantum slik at lagervolumet etter varemottak når en gitt verdi

7 SCM 7 Syklusservicenivå, CSL  Etterspørsel:D {stk/periode}  Ledetid:L {perioder}  Bestillingspunkt:ROP {stk} Sikkerhetslager: Syklusservicenivå: Excel: (Engelsk)

8 SCM Syklusservicenivå, CSL 8

9 SCM Syklusservicenivå, CSL 9

10 SCM Syklusservicenivå, CSL 10

11 SCM 11 Produktdekning, product fill rate  Forventet manko per etterfyllingssyklus ( Expected shortage per replenishment cycle ): ESC {stk/periode}  Produktdekning:

12 SCM 12 Produktdekning, product fill rate II  fr > CSL  Økning av ordrestørrelse vil ikke påvirke CSL eller ESC  Økning av ordrestørrelse vil øke fr på grunn av færre ordre-sykluser

13 SCM 13 Beregning av sikkerhetslager  Ønsket produkttilgjengelighet er gitt  Balanse mellom kostnader og inntekter  Kan være eksplisitt angitt i leveringskontrakter  A) Gitt ønsket syklusservicenivå, CSL Sikkerhetslager: Excel:

14 SCM Syklusservicenivå, CSL 14

15 SCM 15 Beregning av sikkerhetslager II  B) Gitt ønsket produktdekning, fr Forventet manko per syklus: Finn ss ved bruk av Verktøy/Målsøking i Excel på grunnlag av formelen:

16 SCM 16 Produkttilgjengelighet og usikkerhet  Behovet for sikkerhetslager øker kraftig når en ønsker å øke produktdekningen mot 1  Kortere ledetid reduserer behovet for sikkerhetslager  Viktig å dele fordeler mellom leverandør og kunde  Mindre usikkerhet i etterspørsel reduserer behovet for sikkerhetslager  Bedre markedskontakt og bedre prognoser  Forbedret koordinasjon i kjeden

17 SCM 17 Sikkerhetslager ved ulik produktdekning Forutsetninger: Q = 10000  L = 1414 Produktdekning, fr

18 SCM 18 Usikkerhet i ledetider for leveranser  Ledetidens standardavvik: s L  Hvordan redusere variasjoner i ledetiden?  Bedre produksjonsplanlegging  Bedre bestillingsrutiner for å avlaste leverandør og mottaker Forventet etterspørsel i ledetiden: Standardavviket til etter- spørselen i ledetiden:

19 SCM 19 Aggregering av lager  Sentralisert eller desentralisert lagring  Ved uavhengig etterspørsel i de ulike regionene vil standardavviket til den aggregerte etterspørselen være mindre enn summen av de enkelte standardavvikene

20 SCM 20 Aggregert etterspørsel Etterspørsel i alle regioner: Etterspørselens standardavvik: Forutsetning: Alle regionene har samme etterspørsel D og standardavvik , og er uavhengige (dvs. cov(i,j) = 0):

21 SCM 21 Aggregering av lager II  Kvadratrotsformelen for sikkerhetslager  Ulemper med aggregering av lager  Økning i responstid (ledetid)  Økning i transportkostnader ved levering til kundene  Aggregering av bare sikkerhetslageret kan være en løsning

22 SCM 22 Informasjonssentralisering  Gjennom informasjonssystemet behandles alle desentraliserte lager som ett stort lager  Søke i andre forhandleres lager  Utveksling av produkter mellom forhandlere  Spesialisering  Varer som ikke selges i en region skal ikke lagres der  For noen varer kan en redusere sikkerhets- lageret mye ved sentral lagring (høy variasjonskoeffisient, slow-moving items)  NB! Varens viktighet og kostnad

23 SCM 23 Produktsubstitusjon  Enveis eller toveis substitusjon  Produsentdrevet substitusjon  Levere en tilsvarende eller bedre vare i stedet for å utsette eller avvise ordren  Passer for varer med usikker etterspørsel, liten kostnadsforskjell og negativ korrelasjon mellom varer  Kundedrevet substitusjon  Alternative produkter må være lett tilgjengelig  Sikkerhetslager kan vurderes samlet for flere produkter

24 SCM 24 Standardkomponenter  Felles komponenter i ulike sluttprodukter  Standardkomponenter/-moduler i PC-er  Plattformer innen bilproduksjonen  Medfører aggregering av lager  Den marginale effekten av aggregering blir mindre etter hvert som antall felleskomponenter øker  Krever fleksible komponenter som vanligvis er dyrere å produsere

25 SCM 25 Plattformer, VAG-konsernet 2012  Modularer Querbaukasten, MQB  Audi A3 Mk3  SEAT Leon Mk3  VW Golf Mk7  Skoda Octavia Mk3 (planlagt)  Modularer Längsbaukasten, MLB  Audi A4 (B8) (Typ 8K)  Audi A5 (Typ 8T)  Audi Q5 (Typ 8R)  Audi A6 (C7) (Typ 4G)  Audi A7 (Typ 4G)  Audi A8 (D4) (Typ 4H)

26 SCM 26 Utsettelse av produktdifferensieringen  Felles komponenter og ingen differensiering i push-fasen  Mest mulig av differensieringen i pull-fasen  Eksempel  Dell: Montering av PC-er etter ordre  Compaq: Distributører foretar en del av differensieringen  Benetton: Farging av tøyet etter strikking og montering  Medfører korte ledetider og mindre behov for sikkerhetslager

27 SCM 27 Kontinuerlig lagerovervåking  En fast mengde Q bestilles når lageret er kommet ned i bestillingsnivået ROP  Sikkerhetslageret ss tar høyde for usikkerheten i etterspørselen i ledetiden  Variasjoner i etterspørselen i tidsrommet før bestilling medfører at bestillingstidspunktet forskyves

28 SCM 28 Periodisk lagerovervåking  Fast tidsintervall mellom bestilling: T  Oppbestillingsnivå (lager+ordre): OUL  Skal dekke etterspørselen i tidsrommet T+L Gjennomsnittlig etterspørsel: Etterspørselens standardavvik: Sikkerhetslager: Oppbestillings- nivå:

29 SCM 29 Fler-nivå lager - echelon inventory KUNDERKUNDER Produsent Distributører Forhandlere

30 SCM 30 Praktisk styring av sikkerhetslager  Ta hensyn til at etterspørselen ikke er kontinuerlig, men stegvis  Ta hensyn til sesongvariasjoner (snitt, varians) ved bestemmelse av ROP, OUL og ss  Test alternative lagerpolitikker ved simulering  Iverksett ny lagerpolitikk på noen få produkter  Registrer ulike prestasjonsindikatorer (servicegrad, manko)  Prøv å redusere sikkerhetslagrene


Laste ned ppt "SCM 1 Sikkerhetslager  Formål: Tilfredsstille etterspørselen dersom den overstiger prognosene  Lagerprofil tid Syklus- lager Sikkerhets- lager."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google