Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Er servicebransjen forberedt på morgendagens kompetansekrav?”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Er servicebransjen forberedt på morgendagens kompetansekrav?”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Er servicebransjen forberedt på morgendagens kompetansekrav?”
Anne Jensen Direktør adm. og utvikling NHF/NRTF Landsmøte den 29.mars 2003

2 Hva er morgendagens kompetansekrav ?

3 Kompetanse om…….. .Offentlige innkjøpsregler Moms og skatter….
Virksomhets-overdragelse Miljøaspekteret Økonomistyring Dokumentasjon av bestilling Dokumentasjon av hva som skal leveres Rekruttering av arbeidskraft Språk Kulturforståelse Teamarbeid HMS Kvalitetssikring

4 Forts…. Bruk av IT-verktøy Lønns- og pensjonsforhold
Kombinasjon av tjenester / Flerferdighet Multiservice eller nisje.. Konkurranseutsetting…. Nye alliansepartnere…. Nettverkets betydning… IA-Avtalen Likestilling Arbeidsgiveravgift Kompetanseutvikling i egen bedrift Omstillingsevne og fleksibilitet

5 Offentlige anskaffelser,- et stort marked for næringslivet.
Felles regelverk for stat og kommune Off. kunngjøring av alle sine anskaffelser EØS-terskelverdi ( Kunngjøring av konkurranseform (åpen eller begrenset anbudskonkurranse,konkurranse med forhandlinger) Konkurransegrunnlaget Utvelgelseskriterier Skatteattest og HMS-egenerklæring

6 Moms, skatter og avgifter.
Er det moms på tjenesten Hvilken sats 12/24 Nye satser kan ventes Har kunden refusjonsordning og hvordan virker den? Differensiert arbeidsgiveravgift endres – utslag? Hva finnes av støtteordninger og insitamenter. Utvikling i sykelønn

7 Virksomhetsoverdragelse
En servicebedrift overtar frivillig eller lovpålagt staben fra et annet selskap ,- der man overtar oppdraget Hvilke regler gjelder vedr. virksomhets-overdragelse og når gjelder det ? Arbeidsmiljøloven §73E omhandler kravet om saksbehandling

8 Miljøaspektet Miljøkrav til produktenes ytelse og funksjon
Substituttforbliktelse (vurdere alternativer) Håndtering av emballasje ved et visst volum. Integrering av miljøhensyn i kontrakter

9 Økonomistyring Regnskap og budsjett
Rapportering ,- til hvem og hvorfor? Lønnsavtaler Bonusordninger Kontraktslengde Likviditet Omsetning Markedsandel Produktivitet Salgsfremstøt Lønnssystem Styringsverktøy Sykefravær Turn-over Kompetanse i egen bedrift Opplæring

10 Dokumentasjon av bestilling og leveranse.
Funksjonskriterier – hva vil vi oppnå Prosesskriterier – hva skal gjøres Harde og myke verdier Beredskap Adferd Dokumentasjon Sikkerhet for leveransedyktighet og økonomi med mer.

11 Rekruttering av arbeidskraft
Hvilken type arbeidskraft har du bruk for? Nivå Fagkunnskaper Formell kompetanse Dokumentasjon av realkompetanse Praksis Hvor henter du arbeidskraften?? Tilgang av arbeidskraft? Kunnskapsnivå ? Skjev kompetanse ,- hva betyr det for servicesektoren??

12 uten jobb….. Statistisk sentralbyrå tror ledigheten i år vil være på ca Norges Bank anslår gj.snittlig ledighet i år til rundt ( 4,5 % av arbeidsstokken) , -stigende til i 2004 Polen har i dag 19 % arbeidsledige, Spania 12% ….skrev VG 13.mars 2003

13 Språk På KRDs budsjett ligger det samlet om lag 4,7milliarder rettet mot integrering av innvandrere…………. Spesifikt ligger det 620 millioner på voksenopplæringsbudsjettet til norskopplæring for innvandrere under UFD ,- og om lag 48 millioner for aldersgruppen år…………. 26 % av alle arbeidsmarkedstiltak går mot innvandrer………………...

14 ”De fleste er klar over at det er kulturforskjeller mellom Norge og Frankrike, men de uforberedt på hvor stor disse forskjellene faktisk er ”,- sier Jan Haug Sørum som er leder for Norges Eksportråd i Paris ”Språk er aldri det største problemet ,- det tar minimum to-tre år før en skjønner hvordan kulturen skal takles……”

15 Kulturforståelse Norge forventer at resultater skapes gjennom samarbeid Frankrike er et konkurransesamfunn Norge fokuserer skolen i større grad på ”det svakeste leddet” i en gruppe,- dette tar vi med oss inn i yrkeslivet I Frankrike tas beslutningene på toppen…..

16 Teamarbeid Opplæring Lojalitet Riktig sammensetning av personalet
Kompetanse

17 HMS Nye HMS - utfordringer i Europa: Mobbing Stress Slitasjeskader
Diskriminering Likestilling Endring av jobbnivå/innhold

18 Kvalitetssikring Insta 800 Objektive målemetoder ISO 9001-2000
Forrige versjon av ISO 9001 eller 9002 Alternative systemer

19 Bruk av IT-verktøy Jonathan- forvaltning, drift og vedlikehold
Jonathan -clean Telefon - mobil…..GPRS-teknologi…og High Speed (…nettverk) PC / Håndholdt PC (PDA) Internett Strekkoder Personal- og lønnssystemer

20 Lønns- og pensjonsforhold
Kompetanse - og karrieresystemer Bonusordninger Frynsegoder Tradisjonelle ytelsesbasert pensjon Innskuddpensjon Engangsbetalt alderspensjon Parallelle og kombinerte ordninger

21 Kombinasjon av tjenester
Hvilke tjenester kan utfylle hverandre Muligheter og fallgruber Hvilke tariffavtale gjelder Hvordan sikre tverrfaglig kompetanse Koordinering av konkurrerende interesser.

22 Flerferdighet Evnen til å løse flere oppgaver Fleksibel innstilling
Riktig prioriteringer Overføringsevne

23 Multiservice eller nisje………..

24 Konkurranseutsetting
Hva er konkurranseutsetting? Et virkemiddel for å forbedre og/eller effektivisere offentlig tilbud av tjenester hvor selve produksjonsdelen underlegges en eller annen form for konkurranse( anbudskonkurranse, målestokk-konkurranse). ANSVARET for tilbudet forrykkes ikke,- det og det offentlige har samme forpliktelse som tidligere……...

25 Nye alliansepartnere….og nettverkets betydning…….

26 IA-Avtalen…. Inkluderende Arbeidsliv er en intensjonsavtale som har som mål å redusere sykefravær og inkludere flere eldre og funksjonshemmede i arbeidslivet…… IA-bedrifter får bl.a fast kontaktperson i Trygdeetaten, aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning, rett til å bruke utvidet sykemelding…….…se

27 Likestilling ”Mer ulikhet for økt likestilling…………..
Vinnere: For å få flere kvinnelige ledere,må det bli billigere å kjøpe tjenester i hjemmet,- mener forsker……. Tapere: Lavtlønte kvinner som leverer tjenester som barnepass og rengjøring kan bli tapere……” Skrev DN 24.mars…...

28 Kompetanseutvikling i egen bedrift
Kartlegging av kompetanse hos personalet Viktig fokus på: Bedriftskunnskap Produktkunnsakp Systemkunnskap Servicrollekunnskap Hvordan beholder og utvikles medarbeidere…?


Laste ned ppt "”Er servicebransjen forberedt på morgendagens kompetansekrav?”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google