Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsenettet – tjenester nå og i framtiden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsenettet – tjenester nå og i framtiden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsenettet – tjenester nå og i framtiden
22. mai, 2012 Håkon Grimstad/Anders Grimsmo/Sverre Fossen Norsk Helsenett SF

2 Hva er helsenettet? Den viktigste "verdikjeden" i helse- og omsorgssektoren er pasientforløpet Drivkraften i pasientforløpet er informasjonen om pasientens tilstand. Sikker og effektiv tilgang til helhetlig og oppdatert informasjon er derfor avgjørende – og i ytterste fall av vital betydning – for best mulig behandling. For å løse denne oppgaven er helsenettet etablert. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 2

3 Hva er helsenettet? Helsenettet er summen av alle tilknyttede aktører, løsningene de benytter samt de kommunikasjonstjenestene og -komponentene som muliggjør sikker utveksling av pasientinformasjon. Helsenettet er en kommunikasjonsarena eller et "lukket nettsamfunn" Alle aktører har de samme muligheter, rettigheter og plikter All aktivitet skjer innenfor rammen av "Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren" og øvrige krav fra offentlig myndighet. Det er dette som muliggjør sikker utveksling av pasientinformasjon/ personopplysninger mellom aktørene i helsenettet." Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 3

4 Hva er Norsk Helsenett? Norsk Helsenett er et statsforetak, heleid av Helse- og omsorgsdepartementet Norsk Helsenett er opprettet for å drifte, forvalte og utvikle helsenettet Per i dag er blant annet følgende aktører medlemmer av helsenettet alle enheter i spesialisthelsetjenesten > 98% av allmennpraktiserende leger 365 kommuner; >90% av befolkningen > 400 tannklinikker alle landets apotek rundt hundre ulike tredjepart tjenestetilbydere Opp i mot elektroniske meldinger pr hverdag Videokonferansenettverk med 750 studio ( videokonferanser i 2012) Vi må gjøre oss fortjent til å bli sektorens samhandlingsarena og utvikle en topp moderne driftsorganisasjon: Vi må sikre stabil drift på tjenester - rutiner, prosedyrer, skalerbarhet og modularitet vi skal styrke oss på sikkerhet, kompetanse, holdninger Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 4

5 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling
Strategi og visjon "Helsenett – Helse- og omsorgssektorens samhandlingsarena. Helsenettet er ”motorveien” for elektronisk samhandling i helse-­ og omsorgssektoren. Ved hjelp av helsenettet kan helseaktørene utveksle informasjon om pasienter på en sikret måte. Norsk Helsenett SF skal også drifte alle sentrale felles IT­-løsninger i helse­ og omsorgssektoren. ……………" Hva kan/bør drives av NHN? Tjenester som er nasjonale, s.eks. kjernejournal, eResept og Helsenorge.no Eier er myndighetsorganer. Tjenester som virksomheter har ansvaret for, men som de ønsker å samle/koordinere på nasjonalt nivå, f.eks. syketransport, og kvalitetsregistre, men eierskapet forblir i virksomhetene Behov for felles drift i kommunehelsetjenesten er en utfordring. De er like stor som spesialisthelsetjenesten, men her mangler en bestiller. Jf. meldingsutbredelse og behovet for meldingstjener IKT har den egenskapen at sentralisering av drift er ressursbesparende og det øker også sikkerheten. Et annet viktig moment er at all informasjonen i EPJ/registre skal være fullt tilgjengelig i 100 år - minst. Det er et perspektiv som går langt utenpå leverandørindustriens strategier og ambisjoner, i en bransje som er preget av oppkjøp og konkurser Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

6 Samhandlingsaktører i helse- og omsorgssektoren
Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Sykehjem Sykehus Ambulanse syketransport AMK Hjemme-tjenester Samhandlingsaktører i helse- og omsorgssektoren Rehabili-tering Laboratorier Fastleger Rehabiliterings-institusjoner Legevakt Andre kommunale tjenester Private spesialist-helsetjenester Stønad, hjelpemidler Apotek Andre viktige tjenester

7 Oversikt aktører Andre aktører PLO, helsestasjon mm
KITH Helseregistre, andre registre KoKom NAV EPJ-leverandører apotek Apotek PLO, helsestasjon mm EPJ-leverandører PLO Acos NAF-Data Tieto (Gerica) Visma (Profil) Legekontor, legevakt EPJ-leverandører, Helseforetak EPJ-leverandører HF Norsk helsenett Infodoc Plenario Siemens Doculive CGM Winmed Vision DIPS Hove M. System-x Andre Kjernejournal/eResept fm. EPJ-leverandører pasientkommunikasjon Pasient Private laboratorier Visma Uniue Private helsetjenester Privatpraktiserende spesialister DIPS arena Private røntgeninstitutt

8 Helse og IKT – henger det sammen?
Helsetjenester IKT Private spesialist-helsetjenester Fastleger Sykehus Apotek Laboratorier Hjemme-tjenester Ambulanse syketransport AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester Rehabili-tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Legevakt Rehabiliterings-institusjoner EPJ-leverandører, Legekontor, legevakt EPJ-leverandører HF Siemens Doculive DIPS Private laboratorier NAV Visma Uniue DIPS arena Infodoc Plenario CGM Winmed Vision Hove M. System-x Andre aktører Private helsetjenester Pasient Privatpraktiserende spesialister Private røntgeninstitutt Apotek Andre Kjernejournal/eResept fm. PLO, helsestasjon mm Helseregistre, andre registre Acos Tieto (Gerica) Visma (Profil) EPJ-leverandører PLO EPJ-leverandører apotek EPJ-leverandører pasientkommunikasjon NAF-Data Norsk helsenett Helseforetak KITH KoKom Aktører i helsetjenesten

9 Pasientforløpet – pasienten i sentrum
Fastlegebesøk Sykehus Pleiehjem Hjemmetjenester Utfordringer: Vekslende eierskap Forskjellige styringssystem Ulike regelverk Varierende finansieringsmodeller Skifte i behandling Forskjellige faglige mål Barrierer i informasjonsflyt Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

10 Samhandlingsprosesser
et forløp, når en annen aktør skal ta over der den forrige slapp A Pasient en aktør, når han går fra en prosess til en annen A B C Pasient samhandling når pasienten har flere behov Sukkersyke Depresjon Slag Senebetennelse Leggsår Hofteslitasjegikt T Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

11 Neste generasjon helsenett
Prosjektet Målsetting tidslinje, faseinndelt Fase 1 Hvem er deltagerne Hvem er eierne Hva forteller den Hva forteller den ikke Hvordan skal den brukes Fase 2 The story so far… Deltagere Eksisterende avtale med Telenor som omhandler høyhastighetsnettet utløper Neste generasjon helsenett skal implementeres i 2014 og være operativt før 1. januar 2015. Vi vil også vurderer å opphandle dette som en commodity uten egenproduksjon Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

12 Prosjektet - målsetting
En ny avtale på «backbone-nettet» skal etableres Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

13 Fremdrift Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

14 Arbeidsrapporten NGH Arbeidsgrupper Samtaler Rapportlesing
Deltagere: Helse Sør-Øst (Arnt Ole Ree, Bjørn Grønli, Roar Halvorsen, Kjell Borthne, Roar Engen), Helse Midt Norge (Arild Pedersen), Helsedirektoratet (Norunn Elin Saure, Anders Westlie), KS (Trude Andresen, Torill Skaar), Folkehelseinstituttet (Tone Bruun), NSEP (Arild Faxvaag, Øystein Nytrø), Helsebiblioteket (Kjell Tjensvoll), NSF (Kathryn Mølstad), KiTH (Terje Sagen), Datatilsynet (Helge Veum), OUS (Sissel Jor, Ivar Olav Berge, Arne Husebø, Vebjørn Arntzen, Van Kim Thi Nguyen, Marte Rimebø, Ronny Kristiansen, Ingrid Heitmann), Statens Helsetilsyn (Magnus Jenseg), DNLF (Trond Egil Hansen, Morten Laudal), Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (Ellen Rygh), Fagforbundet (Lillian Eriksen), UiO (Jon Bing), Nasjonal IKT (Terje Wistner, Hans Nielsen Hauge), IKT Norge NGH

15 Arbeidsrapporten Er en arbeidsrapport(!)
Beskriver noen begrensende faktorer: Organisasjon Økonomi Politikk Sikkerhet Loven Beskriver noen utviklende faktorer Det private markedet Teknologiutviklingen Utlandet Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

16 Teknologisk utvikling
Forbedret søkteknologi Økende standardisering Økt integrasjon Økt spesialisering og desentralisering Flere pasienter vil få sin medisinske behandling i hjemmet Utvikling, innføring og bruk av velferdsteknologi vil få sitt gjennombrudd i perioden Helsenettets endepunkt vil endres Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

17 Funksjonell kravspesifikasjon
Deltagere. Datatilsynet, NSF, NSEP, FHI, NIKT, Fagforbundet, KS, Tannlegeforeningen Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

18 Dagens muligheter med EPJ i allmennpraksis (1982):
så enkel at opplæring er unødvendig oversikter og bedre struktur på innholdet i journalen kontroller som sikrer oppfølging av pasienter automatisert utfylling av skjemaer, resepter mm. data og statistikk for evaluering av praksis oppslag i faglige retningslinjer og litteratur utskrift av pasientinformasjon økonomi og regnskapssystem sikring mot innsyn med brukernavn og passord 1982

19 Utviklingslinjene Fra avdelingsvise systemer, til sykehusvise, til regionale og ….. til nasjonale/internasjonale helseinformasjonssystemer Fra informasjonssystem for leger til også for sykepleiere, for annet helsepersonell og …… for pasienter og brukere Fra dokumentasjonsverktøy til kommunikasjonsmiddel og ….. til kilde for kunnskaper, klinisk og epidemiologisk forskning Fra teknologidreven utvikling, til brukerstyrt utvikling og ….. til strategisk virkemiddel for styring og kunnskapsspredning Fra skrift og tall til grafikk, til bilder og ….. til signaler og nye typer data på molekylært nivå Fra manuell innmating av informasjon til stemmegjenkjenning og ….. til automatisk og allestedsnærværende monitorering (miljø- og sensorbaserte teknologier) Fra papirbasert til digital lagring og administrasjon av informasjon Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

20 Informasjonsmodell for samhandling
Kommunikasjonsprosess Forespørsel Svar 1 4 Aktør 1 Aktør 2 Aktør 2 Aktør 1 2 5 Respons Godkjenne Bestillingsfase Utføringsfase Resultatfase Aktør 2 Helsetjenesten er kjennetegnet av at nær alle arbeidsprosesser blir aktivisert av kommunikasjon av informasjon til forskjell fra f.eks. et samlebånd. Hyppig ligger det også en mandatoverføring i kommunikasjonsprosessen, noe som skiller en informasjonsmelding fra informasjonsdeling og informasjonstilgang. 3 Aktivitet Arbeidsprosess Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

21 Viktige oppgaver i 2012 Bidra til koordinert utbredelse av meldinger i sektoren Bistå kommuner, nasjonalt adresseregister Utvikling av koordinert 24/7 brukerstøtte Tilrettelagt for å støtte kommunenes behov EDI på Exchange – etablering av ny plattform Skal møte nye behov med strenge krav Etablerer helse-CSIRT for hele sektoren Etablere et beskyttelsesprogram for sektoren Gi råd og veiledning om sikkerhet NHN Servicemodell Komplette miljø for utvikling, test, kvalitetssikring og produksjon Drift av helsenorge.no Forbereder for drift av nasjonal kjernejournal med underliggende registre Neste generasjon helsenett Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 21

22 Framtidsbildet - innbyggeren reelt i sentrum for informasjonsflyten
Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

23 Norsk Helsenett Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

24 Takk for oppmerksomheten!
Norsk Helsenett Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende. Takk for oppmerksomheten! Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling


Laste ned ppt "Helsenettet – tjenester nå og i framtiden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google