Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22. mai, 2012 Håkon Grimstad/Anders Grimsmo/Sverre Fossen Norsk Helsenett SF Helsenettet – tjenester nå og i framtiden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22. mai, 2012 Håkon Grimstad/Anders Grimsmo/Sverre Fossen Norsk Helsenett SF Helsenettet – tjenester nå og i framtiden."— Utskrift av presentasjonen:

1 22. mai, 2012 Håkon Grimstad/Anders Grimsmo/Sverre Fossen Norsk Helsenett SF Helsenettet – tjenester nå og i framtiden

2 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Hva er helsenettet? •Den viktigste "verdikjeden" i helse- og omsorgssektoren er pasientforløpet •Drivkraften i pasientforløpet er informasjonen om pasientens tilstand. •Sikker og effektiv tilgang til helhetlig og oppdatert informasjon er derfor avgjørende – og i ytterste fall av vital betydning – for best mulig behandling. •For å løse denne oppgaven er helsenettet etablert.

3 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Hva er helsenettet? •Helsenettet er summen av alle tilknyttede aktører, løsningene de benytter samt de kommunikasjonstjenestene og -komponentene som muliggjør sikker utveksling av pasientinformasjon. •Helsenettet er en kommunikasjonsarena eller et "lukket nettsamfunn" •Alle aktører har de samme muligheter, rettigheter og plikter •All aktivitet skjer innenfor rammen av "Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren" og øvrige krav fra offentlig myndighet. •Det er dette som muliggjør sikker utveksling av pasientinformasjon/ personopplysninger mellom aktørene i helsenettet."

4 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Hva er Norsk Helsenett? •Norsk Helsenett er et statsforetak, heleid av Helse- og omsorgsdepartementet •Norsk Helsenett er opprettet for å drifte, forvalte og utvikle helsenettet •Per i dag er blant annet følgende aktører medlemmer av helsenettet –alle enheter i spesialisthelsetjenesten –> 98% av allmennpraktiserende leger –365 kommuner; >90% av befolkningen –> 400 tannklinikker –alle landets apotek –rundt hundre ulike tredjepart tjenestetilbydere •Opp i mot 400.000 elektroniske meldinger pr hverdag •Videokonferansenettverk med 750 studio (30 000 videokonferanser i 2012)

5 Strategi og visjon "Helsenett – Helse- og omsorgssektorens samhandlingsarena. Helsenettet er ”motorveien” for elektronisk samhandling i helse-­ og omsorgssektoren. Ved hjelp av helsenettet kan helseaktørene utveksle informasjon om pasienter på en sikret måte. Norsk Helsenett SF skal også drifte alle sentrale felles IT­- løsninger i helse­ og omsorgssektoren. ……………" Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

6 Private spesialist- helsetjeneste r Fastleger Sykehus Apotek Laboratorie r Hjemme- tjenester Ambulanse syketranspor t AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester Rehabili -tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Legevakt Rehabiliterings -institusjoner Samhandlingsaktører i helse- og omsorgssektoren

7 Oversikt aktører EPJ-leverandører, Legekontor, legevakt EPJ-leverandører HF Siemens Doculive DIPS Private laboratorier NAV Visma Uniue DIPS arena Infodoc Plenario CGM Winmed Vision Hove M. System-x Andre aktører Private helsetjenester Pasient Privatpraktiserende spesialister Private røntgeninstitutt Apotek Andre Kjernejournal/eResept fm. PLO, helsestasjon mm Helseregistre, andre registre Acos Tieto (Gerica) Visma (Profil) EPJ-leverandører PLO EPJ-leverandører apotek EPJ-leverandører pasientkommunikasjon NAF-Data Norsk helsenett Helseforetak KITH KoKom

8 8 Private spesialist- helsetjenester Fastleger Sykehus Apotek Laboratorier Hjemme- tjenester Ambulanse syketransport AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester Rehabili -tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Legevakt Rehabiliterings- institusjoner EPJ-leverandører, Legekontor, legevakt EPJ-leverandører HF Siemens Doculive DIPS Private laboratorier NAV Visma Uniue DIPS arena Infodoc Plenario CGM Winmed Vision Hove M. System-x Andre aktører Private helsetjenester Pasient Privatpraktiserende spesialister Private røntgeninstitutt Apotek Andre Kjernejournal/eResept fm. PLO, helsestasjon mm Helseregistre, andre registre Acos Tieto (Gerica) Visma (Profil) EPJ-leverandører PLO EPJ-leverandører apotek EPJ-leverandører pasientkommunikasjon NAF-Data Norsk helsenett Helseforetak KITH KoKom Aktører i helsetjenesten IKT Helse og IKT – henger det sammen? Helsetjenester

9 Pasientforløpet – pasienten i sentrum Sykehus PleiehjemHjemmetjenesterFastlegebesøk Pasientforløpet Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Utfordringer: •Vekslende eierskap •Forskjellige styringssystem •Ulike regelverk •Varierende finansieringsmodeller •Skifte i behandling •Forskjellige faglige mål •Barrierer i informasjonsflyt

10 Samhandlingsprosesser • et forløp, når en annen aktør skal ta over der den forrige slapp •samhandling når pasienten har flere behov •en aktør, når han går fra en prosess til en annen A B C Pasient A T Sukkersyke Depresjon Slag Senebetennelse Leggsår Hofteslitasjegikt Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

11 Neste generasjon helsenett Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling •Prosjektet –Målsetting –tidslinje, faseinndelt •Fase 1 –Hvem er deltagerne –Hvem er eierne –Hva forteller den –Hva forteller den ikke –Hvordan skal den brukes •Fase 2 –The story so far… –Deltagere

12 Prosjektet - målsetting •En ny avtale på «backbone-nettet» skal etableres Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

13 Fremdrift Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

14 Arbeidsrapporten •Arbeidsgrupper •Samtaler •Rapportlesing •Deltagere: Helse Sør-Øst (Arnt Ole Ree, Bjørn Grønli, Roar Halvorsen, Kjell Borthne, Roar Engen), Helse Midt Norge (Arild Pedersen), Helsedirektoratet (Norunn Elin Saure, Anders Westlie), KS (Trude Andresen, Torill Skaar), Folkehelseinstituttet (Tone Bruun), NSEP (Arild Faxvaag, Øystein Nytrø), Helsebiblioteket (Kjell Tjensvoll), NSF (Kathryn Mølstad), KiTH (Terje Sagen), Datatilsynet (Helge Veum), OUS (Sissel Jor, Ivar Olav Berge, Arne Husebø, Vebjørn Arntzen, Van Kim Thi Nguyen, Marte Rimebø, Ronny Kristiansen, Ingrid Heitmann), Statens Helsetilsyn (Magnus Jenseg), DNLF (Trond Egil Hansen, Morten Laudal), Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (Ellen Rygh), Fagforbundet (Lillian Eriksen), UiO (Jon Bing), Nasjonal IKT (Terje Wistner, Hans Nielsen Hauge), IKT Norge NGH14

15 Arbeidsrapporten •Er en arbeidsrapport(!) •Beskriver noen begrensende faktorer: –Organisasjon –Økonomi –Politikk –Sikkerhet –Loven •Beskriver noen utviklende faktorer –Det private markedet –Teknologiutviklingen –Utlandet Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

16 Teknologisk utvikling •Forbedret søkteknologi •Økende standardisering •Økt integrasjon •Økt spesialisering og desentralisering •Flere pasienter vil få sin medisinske behandling i hjemmet •Utvikling, innføring og bruk av velferdsteknologi vil få sitt gjennombrudd i perioden •Helsenettets endepunkt vil endres Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

17 Funksjonell kravspesifikasjon •Deltagere. Datatilsynet, NSF, NSEP, FHI, NIKT, Fagforbundet, KS, Tannlegeforeningen Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

18 1982 Dagens muligheter med EPJ i allmennpraksis (1982): •så enkel at opplæring er unødvendig •oversikter og bedre struktur på innholdet i journalen •kontroller som sikrer oppfølging av pasienter •automatisert utfylling av skjemaer, resepter mm. •data og statistikk for evaluering av praksis •oppslag i faglige retningslinjer og litteratur •utskrift av pasientinformasjon •økonomi og regnskapssystem •sikring mot innsyn med brukernavn og passord

19 Utviklingslinjene • Fra avdelingsvise systemer, til sykehusvise, til regionale og ….. til nasjonale/internasjonale helseinformasjonssystemer • Fra informasjonssystem for leger til også for sykepleiere, for annet helsepersonell og …… for pasienter og brukere • Fra dokumentasjonsverktøy til kommunikasjonsmiddel og ….. til kilde for kunnskaper, klinisk og epidemiologisk forskning • Fra teknologidreven utvikling, til brukerstyrt utvikling og ….. til strategisk virkemiddel for styring og kunnskapsspredning • Fra skrift og tall til grafikk, til bilder og ….. til signaler og nye typer data på molekylært nivå • Fra manuell innmating av informasjon til stemmegjenkjenning og ….. til automatisk og allestedsnærværende monitorering (miljø- og sensorbaserte teknologier) Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

20 Informasjonsmodell for samhandling Aktør 1 1 Forespørsel Aktør 2 2 Respons Aktivitet Bestillingsfase Resultatfase Utføringsfase Kommunikasjonsprosess Arbeidsprosess Aktør 2 4 Svar Aktør 1 5 Godkjenne Aktør 2 3 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

21 Viktige oppgaver i 2012 •Bidra til koordinert utbredelse av meldinger i sektoren –Bistå kommuner, nasjonalt adresseregister •Utvikling av koordinert 24/7 brukerstøtte –Tilrettelagt for å støtte kommunenes behov •EDI på Exchange – etablering av ny plattform –Skal møte nye behov med strenge krav •Etablerer helse-CSIRT for hele sektoren –Etablere et beskyttelsesprogram for sektoren –Gi råd og veiledning om sikkerhet •NHN Servicemodell –Komplette miljø for utvikling, test, kvalitetssikring og produksjon •Drift av helsenorge.no •Forbereder for drift av nasjonal kjernejournal med underliggende registre •Neste generasjon helsenett

22 Framtidsbildet - innbyggeren reelt i sentrum for informasjonsflyten Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

23 Norsk Helsenett Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende.

24 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Norsk Helsenett Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende. Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "22. mai, 2012 Håkon Grimstad/Anders Grimsmo/Sverre Fossen Norsk Helsenett SF Helsenettet – tjenester nå og i framtiden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google