Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnkurs gesisPLAN - Del 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnkurs gesisPLAN - Del 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnkurs gesisPLAN - Del 3
09:00 Presentasjon av gesisPLAN 10:00 Installasjon, update, systemdata 11:00 Menyer, bibliotek og funksjoner 12:00 Lunsj 12:45 Prosjektering i gesisPLAN 13:45 Simulering av drift - FebDOC 14:15 Oppsummering 14:30 Sertifisering - test 15:30 Evaluering - Avslutning 16:00 Slutt

2 Produktdatabase: Programstart:
Produkter (kabler, laster, etc.) velges herfra og plasseres i tegningen. Programstart: Hver gang man starter programmet trykker man på Aksept for å be-krefte at man aksepterer lisens-vilkårene

3 Via oppstartsmenyen styrer man velg av ny fil, åpne eller lagre fil, etc.
Her styrer man også utskrift av tegninger i 2D eller 3D, samt utskrift av tilbud, delelister og monteringsanvisninger Det samme gjelder for kontroll av utklippstavlen. Tegninger kan kopieres sømløst over til andre programmer som f.eks. Microsoft Office I eksportseksjonen kan man lagre filer som man jobber med i formater som .dxf, .dwg og 3D VRML (import fra AutoCAD skjer via "ROM-menyen". (videregående kurs) Her velger man også spåk som man ønsker å jobbe i. Normalt starter programmet opp med norsk språk og med veiledende priser i norske kroner Til sist er det en seksjon for oppdatering. Denne benyttes kun ved fornying av lisens etter at man har mottatt patchfil for oppdatering av programmet og fornyelse av lisensen. Husk å lage pågående arbeide før iverksetting av oppdatering

4 Lastene plasseres i tegningen. Disse velges fra menyen. (→ bibliotek)
Lastene plasseres i tegningen. Disse velges fra menyen. (→ bibliotek). Lysarmaturer, stikkontakter, persiennemotorer og andre selvkomponerte laster kan velges fra biblioteket. Lastene plasseres i tegningen med Drag&Drop. Velg riktig monteringshøyde.

5 Legg om ønskelig inn sikringer.
Legg inn strømkilder som 1-fase eller 3-fase. Strømkildene fungerer som matepunkt for elektriske beregninger. Legg om ønskelig inn sikringer. Dersom prosjekteringen krever det legger du herfra inn BUS-mating for f.eks. EIB eller LON.

6 Etter at man har lagt inn belastninger og strøm- / signalkilder, forbindes nettverket med automatisk genererte kabler som koples fra belastning mot strømkilde Dette er den greieste måten å kople på. Om ønskelig kan man spesifisere kabeltyper og mer kompliserte kablingsløsninger via den manuelle menyen

7 automatisk 4-pol kabler til 4-pol tilkoplingspunkter dersom
Manuell meny benyttes for å legge inn fordelere og spesialiserte kabelløsninger med flere kode-typer. Et anlegg som i utgangspunktet er kablet manuelt, kan utvides med automatisk kabling Systemet velger automatisk 4-pol kabler til 4-pol tilkoplingspunkter dersom dette er eneste kablings- alternativ.

8 Dette området er spesielt tilrettelagt for for-delere av ulike slag.
I tillegg til kompaktfordelere finner vi her både blackbox og greybox. Blackbox har innvendige skruetilkoplinger mens greybox har innvendige fjærtilkoplinger.

9 Dette alternativet gir mulighet for å legge inn RAN-bokser.
Kombinasjonsfordelere for EIB med BUS og kraft i samme kabi-nett konfigureres automatisk i gesisPLAN. Dette alternativet gir mulighet for å legge inn RAN-bokser.

10 Etterhvert som anlegget pro-sjekteres og det legges inn belastninger og kabelforbin-delser fylles denne listen ut med materiell, prisinformasjon, etc. Her kan det også legges inn rabatt, etc. slik at man kan bruke denne oversikten som tilbud. Oversikten deler opp materiellet i produkter fra Wieland og pro-dukter som ikke kommer fra Wieland. Denne oversikten gir også en sammenstilling over hva dette utstyret koster i forhold til tra-disjonell ikke-pluggbar installa-sjon.

11 Listen viser hvor mange enheter som trengs for hvert produktnummer.
Denne listen egner seg godt som bestillingsliste for Wielandmateriell til prosjektet. Listen viser hvor mange enheter som trengs for hvert produktnummer. Listen viser også hvor meget kobber produktene inneholder (prisvariabel). Delelisten vil - på samme måte som tilbudsoversikten - sette opp en liste over materiell som medgår til prosjektet. Den deler også materiellet inn i slikt som kommer fra Wieland og slikt som kommer fra andre leverandører.

12 Monteringsoversikten viser - i kombinasjon med plantegning med påslåtte ID-nummer - hvordan man skal gjøre installasjonen - punkt-for-punkt.

13 Innlegging av laster: Råd & tips:
Her kan man velge innlegging av lysarmaturer, kontakter, persiennemotorer og annet. For hvert valg kommer det nedenfor opp detaljerte valg i flere lag nedover. Velg det du ønsker og trykk og før lasten inn i tegneområdet. Her velger man hvordan man ønsker å kople seg til på valgt last. Armaturer levert med mulighet for tilkopling av HAN-FRI kabel ligger helt til høyre. Slike armaturer vises med et skrutrekkersymbol som en indikering på tilkopling av FRI kabelende. Her velger man f.eks. mellom kassearmatur, downlight, pendelarmatur, etc. Her velger du om en kassearmatur eller downlight er skrudd fast mot taket eller om den er flatt montert i himlingstak. Her velger du hvilken type ballast armaturen benytter. Her velger du type armatur - antall rør og effekt - etc. Råd & tips: Du velger armatur som ligger nærmest opp til det som skal prosjekteres. Via redigeringsmuligheten for objekter kan du senere endre farge, effekt, og mye annet for hvert enkelt objekt.

14 Kabling av laster: Råd & tips:
Via symbolet for manuell kabling får du tilgang til de ulike systemmenyene for valg av kabelsystem. Herfra kan du velge om du skal legge inn kontakter og kabel for 3-pol, 4-pol, 5-pol, 6-pol, etc. flatkabel av ulike pol-tall, om du skal bruke GST (IP20) eller RST (IP68), minivarianter, lavvolt, koplingsbokser, etc. Her kan du velge om flatkabel skal forlegges horisontalt eller vertikalt Herfra kan du hente f.eks. tilkoplingsadaptere for flatkabel, etc. Råd & tips: Du velger objekt som ligger nærmest opp til det som skal prosjekteres. Via redigeringsmuligheten for objekter kan du senere endre farge, ledertverrsnitt, belastningsevne og mye annet for hvert enkelt objekt.

15 Endring av objektegenskaper:
Via dette menyvalget kan du endre egenskapene til objektet Her har vi merket et objekt i tegningen. Dette indikeres med lys grønn bakgrunn mens øvrige objekter skifter til rammevisning I dette tilfellet har vi valgt en kabel med HAN-HUN kontakter. Via menyen kan vi velge i hvilken vertikal høyde kabelen skal forlegges, hvilken forlegningstype som benyttes, høyeste driftstemperatur, antall poler, kabelisolasjon (PVC, halogenfri, etc.), ledertverrsnitt, farge på kabelisolasjonen, om det er krav til at kontaktene skal tilkoples, hvilken mekanisk kode pluggene har (Code 1, 2, 3 eller 4) og hvilken maksimal belastning vi vil at kabelen skal kunne benyttes til (i % av maksimalbelastning).

16 Rom & soner: Via dette valget kan vi visualisere installasjonen i virkelighetstro omgivelser Via denne menyen bygger vi rom og legger inn inventar og hindringer som f.eks. skillevegger, søyler, m.m. Det å legge inn hindringer er viktig i forbindelse med beregning av kabellengder rundt slike hindere. Her har vi en typisk 3D-visning. Via scroll-hjulet på musen kan vi snu og vende på rommet / installasjonen i alle retninger.

17 Tilleggsfunksjoner: Illustrasjonen viser eksempler på automatisk målsetting av rommet og viser i tillegg automatisk omlegging av kabler rundt en søyle som settes inn i rommet. Skyggen av lysarmaturen på gulvet er en nyttig funksjon som benyttes for å vise armaturers relative plassering i 3D. Denne funksjonen kan slås av og på med denne knappen. Om ønskelig kan rutemønsteret på gulvet også slås av og på med knappen til høyre. Korrigering av kabelforlegning rundt hindere kontrolleres av denne funksjonen

18 Import fra AutoCAD: Vi skal i dette kurset bare se ganske kort på import fra AutoCAD Vi kan velge målestokk på tegningen som importeres slik at den harmonerer med størrelsen på objektene som vi skal benytte til å konstruere installasjonen En enkel importert AutoCAD tegning kan se slik ut. De avlange formene er fra belysningslaget i AutoCAD-filen og viser oss hvor vi skal plassere lysarmaturene. Vi har tilgang til de ulike lagene i AutoCAD-tegningen (det kan være flere hundre) og vi kan slå av og på lag slik at vi bare tar med de som vi trenger. Vi kan også skifte farge på lag slik at grunnlaget for å bygge videre klart viser oss hva som er hva.

19 Automatisk feilrapportering:
Programmet har en automatisk og innebygget feilrapporterings-funksjon som forteller hva som er feil. Her forteller systemet at vi har overskredet maksimal strømverdi for valgt kabeltype. Dette innbærer at vi enten må velge lysarmaturer med levere effekt eller velge strmledere / kabler med større ledertverrsnitt.

20 gesisPLAN har objekter for de fleste formål
gesisPLAN har objekter for de fleste formål. Dessuten kan objektene skreddersys for å simulere virkelige produkter. Prosjektet gir dermed et simulert, men meget realistisk bilde av virkeligheten.


Laste ned ppt "Grunnkurs gesisPLAN - Del 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google