Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.aksis.uib.no Internseminar Aksis Fra strategi til handling Gisle Andersen Bjørnefjorden, 12.-13. sept. 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.aksis.uib.no Internseminar Aksis Fra strategi til handling Gisle Andersen Bjørnefjorden, 12.-13. sept. 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.aksis.uib.no Internseminar Aksis Fra strategi til handling Gisle Andersen Bjørnefjorden, 12.-13. sept. 2007

2 www.aksis.uib.no Alle ansatte ved Aksis Arbeidsgruppe (AG) Utvidet arb.gr. (AG+) Unifobs ledelse Unifobs styre Avdelingsrådet for Aksis Ledergruppen ved Aksis Gisle Andersen, Marit Norberg, Tove Bjørneset, Tone Merete Bruvik, Cecilie Hansen, Sindre Sørensen Koenraad de Smedt - UiB, Kari Tove Elvbakken - Unifob, Annita Fjuk - Telenor R&D, Anders Haugland - BTO ++

3 www.aksis.uib.no Viktigste målsetting •Skape en felles forståelse av hva Aksis skal være i fremtiden, en visjon •Definere hvilke fagområder vi har størst mulighet for å lykkes

4 www.aksis.uib.no Visjon •Aksis skal utføre forskning av høy internasjonal kvalitet, og som bidrar til synlige, samfunnsnyttige resultater innenfor avdelingens fagfelt. •Aksis skal være en viktig nasjonal og internasjonal leverandør av digital infrastruktur for forskning og læring. •Aksis skal være en konkurransedyktig tilbyder av kompetanse, tjenester, ressurser og teknologi innenfor avdelingens fagfelt. •Aksis skal arbeide for å bli et nasjonalt senter for digitale forskningsressurser med grunnfinansiering. •Aksis skal arbeide for å få SFF-status innenfor ett av avdelingens satsingsområder.

5 www.aksis.uib.no Viktigste anbefalinger •fokusere forskningsinnsatsen inn mot to prioriterte og klart avgrensete områder, nemlig språk-/tekstteknologi og teknologistøttet læring, og styrke innsatsen innenfor disse tematiske satsingene; •mer utadrettet virksomhet •bygge opp et nasjonalt senter for digital forskningsinfrastruktur

6 www.aksis.uib.no Virkemidler, styrket forskning •videreføring av samarbeidet med UiBs fagmiljøer (jf. avsnitt 5.1) •en viss økning av forskningsstaben (5.2) •mer systematisk kompetanseutvikling for eksisterende stab for å få til økt forskningsinnsats (5.3) •aktiv bruk av rekrutteringsstillinger som del av prosjekt og ved øremerking (5.4) •en viss bruk av stillingskategorien Forsker III (5.4) •bruk av bistillinger (5.5) •systematisk profilering og formidling av forskningsinnsatsen (5.6) •effektivisering av prosjektutvikling og søknadsskriving (5.7)

7 www.aksis.uib.no Virkemidler, ekstern virksomhet •ressurs- og teknologiutviklingsoppgaver for offentlig forvaltning og næringsliv •konsulenttjenester •produktifisering av eksisterende teknologi •kursvirksomhet/undervisning

8 www.aksis.uib.no Nasjonalt senter for digital forskningsinfrastruktur Senteret skal ha ansvar for langsiktig forvaltning av digitale forskningsressurser og teknologi, slik at disse ivaretas også etter endt utviklingsfase. Senterets virkefelt skal være innenfor et teknologiområde som inkluderer, men ikke begrenser seg til følgende: •digital infrastruktur for læring og evaluering, inkludert digital test- teknologi og testinnhold innen ulike fag og i ulike format (tekst/lyd/bilde/multimedia) •teknologi for innsamling, bearbeiding, koding og systematisering av store tekst- og taledatabaser (korpusoppbygging, tekstkoding) •teknologi og dataverktøy for språklig annotering av tekst på ulike nivå (fonem, morfem, syntaktisk struktur, diskursnivå, emne)

9 www.aksis.uib.no forts. •digital infrastruktur for organisering av kunnskap i form av hierarkisk oppbygde begrepsstrukturer (ontologier), dvs. både teknologi for oppbygging av slike strukturer og spesifikke fagspråklige strukturer •digital infrastruktur for utvikling og forvaltning av terminologi og fagspråk, inkludert oversettelsesrelasjoner mellom norsk og andre språk •infrastruktur for oppbygging og drift av digitale ordbøker (teknologi og innhold), enspråklige og flerspråklige, historiske og nåtidige, for menneskelige og maskinelle bruksformål •infrastruktur for flerspråklig teknologi, inkludert maskinoversettelse, søkesystemer, leksikon, parallelle grammatikker og trebanker.

10 www.aksis.uib.no Hvorfor Aksis, og hvorfor nå? •Satsing på forskningsinfrastruktur nasjonalt, nordisk og internasjonalt (Forskningsmeldingen, Nasj, veikart, ESFRI/FP7, NorFa) •Konkret og klart formulert behov for et slikt senter (bl.a. HF) •Avdelingens faglige styrke, kompetanse, erfaring •Vår rolle i CLARIN •Vår rolle i Norsk språkbank

11 www.aksis.uib.no Hva sier HF? •Bakgrunn: Aksis forvalter et bredt spekter av UiBs strategisk viktige ressurser uten at det øremerket ressurser til dette (med unntak av Wittgensteinarkivets grunnbevilling). •HF-utredning for å kartlegge fagmiljøenes behov for forvaltning av digitale forskningsressurser •Tydelig behov for den type kompetanse som Aksis representerer. Anbefalingen er at Aksis fortsatt skal ha teknisk forvalteransvar, mens UiB har det faglige ansvaret for ressursenes innhold: •«Den nødvendige kompetansen finnes i dag ved Aksis, og ressursforvaltningssystemet bør omfatte en avtale mellom fakultetet og Aksis som spesifiserer et visst antall månedsverk fordelt på fagkonsulentene ved Aksis som skal brukes til oppgaven». •forvaltningsoppgavene bør «bli knyttet til Aksis og Aksis med sin kompetanse bør ha ambisjoner om å bygge seg opp til et nasjonalt senter for denne typen forvaltningsoppgaver».

12 www.aksis.uib.no Hva nå? •Internseminar: fokus på konkrete tiltak •UiB-ledelsen (CLARIN/NO-CLARIN) fredag •UNIFOBs styre 26. september •UiB-ledelsen (rektor, u.dir.), selge inn ideen •Styrebehandling (UiB) før jul •Planlegging, organisering, budsjettering i høst •Start i 2008


Laste ned ppt "Www.aksis.uib.no Internseminar Aksis Fra strategi til handling Gisle Andersen Bjørnefjorden, 12.-13. sept. 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google