Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerkonferansen FiG - 30. april 2010 v/Eva M. Engenes  Lese- og skriveproblematikk i fagskolene – hva gjør vi på FiG?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerkonferansen FiG - 30. april 2010 v/Eva M. Engenes  Lese- og skriveproblematikk i fagskolene – hva gjør vi på FiG?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerkonferansen FiG - 30. april 2010 v/Eva M. Engenes  Lese- og skriveproblematikk i fagskolene – hva gjør vi på FiG?

2  En nettbasert veileder om lese-, skrive- og tallferdigheter En nettbasert veileder om lese-, skrive- og tallferdigheter  Samtaleduken Samtaleduken  Er det plass for dyslektikere i høyere utdanning? Er det plass for dyslektikere i høyere utdanning  Hvordan hjelpe voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid Hvordan hjelpe voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid  Begrepsforståelse Begrepsforståelse Mine bidrag til fagfeltet…

3 A weakness becomes a creative way to handle a problem…  Julie Logan, professor in entrepreneurship at The Cass Business School in London, found that about 35 % of the students indentified themselves as dyslexic. ( The New York Times 22. 12.07)  Ved Fagskolen i Gjøvik ønsker ca 50 % av heltidsstudentene hvert år å få kartlagt pga. mulige lese-/ skrive- og/eller matematikkvansker  Av disse følges ca. 25 % opp med ulike tiltak!  Økt vekt på å arbeide tverrfaglig – m/ f. eks. Fokus på begreper v/FiG prosjekt 2010 - 2012

4 Læreren i møte med voksne med lave lese-, skrive- og regneferdigheter En balansekunst…

5  Metakognitiv kompetanse:  Forståelse for hva man kan /ikke kan  Fokus på læringsstiler og læringsstrategier  Motivasjon:  indre  ytre  Selvinnsikt gir selvtillit  Forebyggende og holdningsskapende arbeid Forebyggende og holdningsskapende arbeid  Kompensasjon med IKT - betyr lik rett til utdanning… Motivasjon og mestring mestring

6 Noen dyslektikere som ikke ble ”sett” på barne- og ungdomsskolen! Noen dyslektikere som ikke ble ”sett” på barne- og ungdomsskolen!  Stian – ”analfabet” i 10. klasse, 2002  Gard – lav selvtillit etter 12 år i skolen  Kjetil – feildiagnostisert  Nohr – tospråklig elev m/dysleksi

7 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Universell.no Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og Universell.no Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Universell.no Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Universell.no  Nivå 4 – ”André” (døv) Pers. ass. – individuell tilrettelegging er utilstrekkelig ---  Nivå 3 – ”Daniel” Ind. tilrettel. + IKT-baserte lære og hj.midler ---  Nivå 2 – ”Ali, Erik og Mads” Tilgjengelig for gr. m/ sammenfallende behov for tilrettelegging ---  Nivå 1 - ”alle - Universell utforming” dvs. dekke behovene til flest mulig på lavest mulig nivå!

8  Literacy (engelsk) = leseferdighet eller mer presist skriftspråklig kompetanse, som omfatter både lese- og skriveferdighet  Undersøkelsene viser at 1,2 millioner, tilsvarende 30 %, skårer under det nivået i lesing og tallforståelse som OECD anser som et minimum for å fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv. (S)IALS- og ALLundersøkelser (Second International Adult Literacy og (Second International Adult Literacy og Adult Literacy and Life Skils) Adult Literacy and Life Skils)

9 PISA- og PIRLS viser ikke alt... MEN:  Leseferdighetene er svakest i hele OECD  Kan minst i Norden i alle basisfag  Store forskjeller mellom elevene, skolene og landsdelene  Dårligere resultater nå enn i 2000 og 2003...  Og kan for lite om læringstrategier Lars E. Dahle) Norske elever har:  Selvtillit  Trivsel  Samarbeidsevne  Muntlige ferdigheter  IKT-ferdigheter  God samfunns- forståelse

10 Eva Margareta Engenes - spesialpedagogisk rådgiver10 Lesing = avkoding x forståelse Fonologisk avkoding = sen lyderinigsteknikk (studenten vil ofte ha vansker med å lese/forstå de fleste nye ord innen et nytt fagfelt og språk!)

11 Hva er dysleksi? Hva er dysleksi? Ca 3- 5 % har dysleksi  En språkbasert lærevanske  Kan være arvelig  Ofte redusert korttidsminne  Strever med lesing, forståelse og skriving  Ordavkodingsvansker – bokstaverer ord  Vansker med å skille bokstavene fra hverandre – både auditivt og visuelt  Ikke samsvar mellom IQ og lave lese-/ skriveferdigheter  Sliter med teoretiske fag  Komorbiditet…

12 Komorbiditet = overlapping mellom flere diagnoser dyspraksi dyskalkuli Angst ADHD/ADD dysleksi

13 Matematikkferdigheter Matematikkferdigheter  13 % av 16 – 20-åringer har utilstrekkelige ferdigheter også i ”hverdagsmatematikk” til å fungere adekvat i dagens arbeids- og samfunnsliv  Internasjonale undersøkelser viser at det presteres dårligere i realfagene i Norge enn i land vi gjerne sammenlikner oss med.

14 Dyskalkulidiagsnose  Dyskalkuli kan defineres som store matematikkvansker til tross for normale evnemessige forutsetninger  Det forutsettes at det ikke foreligger andre årsaker til matematikkvanskene som sansedefekter, mangelfull undervisning eller alvorlige psykiske vansker. (Bjørgo 2001)

15 Matematikk- og språkvansker Matematikk- og språkvansker  Det hevdes at halvparten av barn med lese- og skrivevansker også har matematikkvansker  Store begrepsvansker i alle tallrelaterte fag: naturfag, økonomi, matematikk osv  Stadig mindre forskjell mellom gutter og jenter – Thomas Nordahl (HiHe) mener jentene er best!

16 Årets matematikkbesvarelse…

17 BegrepsforståelseBegrepsforståelse – et samarbeid med faglærere? Begrepsforståelse Eva Margareta Engenes - spesialpedagogisk rådgiver17 Fagterminologi: apsis, apsis arkivoltarkivolt, raft, stav, stolper, støpulstøpul, svalgang, pilasterpilaster, takrytter  Bilde av en stavkirke…  Beklager, men bildet var ikke mitt eget!

18 En vei er 24 meter bred og går mellom to byer som ligger 12 km fra hverandre  Hvor stort areal tilsvarer veibanen. Skriv svaret i km2 O (by A) Veibane ”mellom” to byer? (by B) O

19 Testhjul!

20 Rådgivertesten

21  Samtale, synstest, observasjon, intervjuguide, egenvurdering (vedlegg i Fra vegring til mestring)  Rådgiveren og Veilederen Rådgiveren og Veilederen  Ordkjedetesten – Høien Ordkjedetesten – Høien  Sol Lysters fonologisk og ortografisk strategiprøver Sol Lysters  SL 40 og 60 lesesenteret (Spesialpedagogikk nr 08/04)lesesenteret  Begrepsportalen – begrepslæring, oppgaver og test Begrepsportalen  Alfabetet, diktat og skriveprøver for hånd og på PC Noen tester v/diagnostisering:  LOGOS  RAVEN (nonverbal strategitest)  Våletesten (”Luria”)  Wisc III  The English 2 Dyslexia Test

22 Det jeg hører, glemmer jeg Det jeg ser, husker jeg Det jeg gjør, forstår jeg Confucius - 451 B.C Læringsstiler, -strategier og datakompenserende tiltak… I dag kalles dette for MULTItasking!

23  Helt nødvendig å ha godt samarbeid med ledelsen, It-avd og skolens rådgivere:  ressurs til å kartlegge og skrive rapporter  ressurs til å samarbeide med lærere: ex begrepsportalen…  tid til å samarbeide (nettverk) og v æ re ”oppgradert” – et utfordrende fagfelt i rask utvikling... 23 IKT = ”dyslektikerens proteser” i skolehverdagen

24 Noen selvfølgeligheter?  Touch: (eller å ha en ”personlig touch”) Touch:  Font – skrifttype uten seriffer: ex ”arial og calibri” NB! Uheldig å benytte: ” Times new roman ” som standard... Lett å lese er: ”Comic Sans”.  Linjeavstand: 1 ½  Skriftstørrelse: helst 14 på stensiler ol.  Skrift- og bakgrunnsfarge  Variasjon – ulike læringsstiler...  Førforståelse... Informasjon/forelesning i forkant!  Hva er ”STØY”?  Forelesninger på nett – før/etter?  Lydfiler/Mp3-spiller

25 Noen forslag til tiltak på nivå 1  Bruk av PC – LÆR touch  Rette- og prediksjonsprogram  Talesynteser  Førforståelse – notat, powerpoint, kompendium på nett  Ord- og begrepsforståelse  Auditive og visuelle virkemidler  Tankekart - struktur  Kurs i lese-/studiestrategier  ”Podkasting” – lær når du vil!  Faglitteratur i elektronisk format  Digitale leksikon  Twitter – delekultur

26 Digital verkt ø ykasse  Voxit Budgie Pro (lesehjelpemiddel – mange spr å k) Voxit Budgie Pro  Textpilot (rette-/prediksjon- og talesynteseprogr) Textpilot  CD-ord, lese- og skriveprogram (norsk & engelsk stemme) CD-ord  Analyse (bevistgj ø ringsprogr. – prosessorietert skriving) Analyse  Tankekartprogram Tankekartprogram  Cmap Tools: Tankekart og visualisering. Gratis.  Freemind: Enkelt tankekartprogram. Gratis.  C-pen – h å ndholdt scanner + bokscanner C-pen  I-finger (elektroniske ordb ø ker – mange spr å k) I-finger  www.Begrepsportalen.no ”Wikipedia” for begreper www.Begrepsportalen.no

27 Digital verkt ø ykasse forts...  DAISY-b ø ker Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek DAISY-b ø ker  Scanning av faglitteratur  Pipe online... Tilgjengeliggj ø ring av studielitteraturPipe online  Digitaliserte l æ reb ø ker (UiS)(UiS) • Matematikk: BasicMatte, Cyberbook og MathTypeBasicMatteCyberbookMathType  Gratis: Geogebra,,Vox og Vi på vindusrekka GeogebraVox Vi på vindusrekka  Drillprogram/øvingsprogram (DrillPro)  Smartboard - interaktiv tavle med nyttig program Smartboard

28  Finner ikke IQ-genet! (Dagbladet 26. mai)Dagbladet 26. mai  Digital undervisning Digital undervisning  Et inkluderende læringsmiljø – å ha studenter med dysleksi av Mette Borgå Et inkluderende læringsmiljø – å ha studenter med dysleksi  Dysleksi kan forbygges (Aftenposten 27.09.07)(Aftenposten 27.09.07)  Voksne og dysleksi Voksne og dysleksi  Ordblindhet varierer med språket Ordblindhet varierer med språket  Avslører dysleksi hos babyer Avslører dysleksi hos babyer  Mye å lære om voksne med dysleksi Mye å lære om voksne med dysleksi  Språkteknologi til hjelp for dyslektikere Språkteknologi til hjelp for dyslektikere  Kronikk – Elever er ikke klienter v/Gro E. Paulsen Kronikk Artikler om dysleksi

29  Gruppearbeid: -  Gruppearbeid: - Drøft og skriv ned i stikkordsform  Hvilke tilbud får studenter med lese- og skrivevansker på din skole i dag? o Kartlegging – diagnose? o Veileding – studieteknikk ol. o IKT-tiltak o Eksamen  Forslag til prioriterte tiltak på: a. kort og b. litt lengre sikt…

30 ”Vi har sagt det til ham at det er umulig, men han vil ikke høre!” ”Vi har sagt det til ham at det er umulig, men han vil ikke høre!”  Harald W. Fekjær:  Doktorgrad i matematisk statistikk.  Jan 08 - 30 år gml.


Laste ned ppt "Lærerkonferansen FiG - 30. april 2010 v/Eva M. Engenes  Lese- og skriveproblematikk i fagskolene – hva gjør vi på FiG?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google