Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atferdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer ved demens - APSD Geir Selbæk Alderspsykiatrisk kompetansesenter SIHF / Nasjonalt kompetansesenter for demens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atferdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer ved demens - APSD Geir Selbæk Alderspsykiatrisk kompetansesenter SIHF / Nasjonalt kompetansesenter for demens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Atferdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer ved demens - APSD Geir Selbæk Alderspsykiatrisk kompetansesenter SIHF / Nasjonalt kompetansesenter for demens

2 Oppegående lege ber om råd •Eldre dame •Sykehjemspasient •Tror det er lite som kan gjøres •Utvilsomt demens •Pårørende presser på •Nedkjørt avdeling

3 Damens symptomer •Senket stemningsleie •Vrangforestillinger •Hallusinasjoner •Apati •Angst •Fiendtlighet •Smerter ?

4 Sometimes she greets the doctor as if he were a visitor... on other occasions she screams that he wants to cut her open... on others yet she fears him as a threat to her honor as a woman... she seems to have auditory hallucinations. Often she screams for many hours in a horrible voice. A. Alzheimer 1901 En gammel pasientjournal

5 Et tidlig tilfelle av APSD •Paranoide vrangforestillinger •Hallusinasjoner •Angst •Roping •Aggresjon –Verbal og fysisk

6 Hva er APSD? •En samling forskjelligartede symptomer •Tilsvarer BPSD, Neuropsykiatriske symptomer ved demens, Ikke-kognitive symptomer •Begrepet ble utviklet på 1990-tallet, ledet av den IPA (International Psychogeriatric Association) •Et syndrom, pedagogisk hjelpemiddel, ingen sykdom

7 Etiologi Sammensatte og skiftende årsaksforhold

8 APSD Organisk hjerneskade pga. demenssykdommen Personlighet, oppdragelse, egen mestringsevne, kulturelle særegenheter Omsorsgivers mestringsevne Somatiske forhold: - smerte - obstipasjon - urinretensjon Miljømessige forhold: - omgivelser - stimulering - Innleggelse i institusjon Legemidler Delirium Reaksjon på egen svikt, manglende innsikt og forståelse, svekket egenkontroll Etter: Nygaard i Aldring og hjernesykdommer APSD - årsaksforhold

9 Høy forekomst, hyppig remisjon og tilbakefall •61% i populasjonsstudie hadde ett eller flere APSD symptomer, 24% aggresjon, 24% depresjon Lyketsos 2000 •Høyere forekomst i institusjon Selbæk 2007 •Symptomene fluktuerer. Hallusinasjoner varer gjerne bare noen få måneder. Ballard -97 •Vrangforestillinger er mer langvarige. Steinberg -02 •Kan oppstå når som helst, men vanligst ved moderat til alvorlig demens.

10 Klinikk Sammensatt og skiftende

11 Arne gjenopplever krigen •Bor alene •Angivelig greid seg alene inntil for 3 mnd siden •Konfusjon •Vrangforestillinger •Hallusinasjoner •Faller til ro i avdelingen

12 Psykiatriske symptomer •Vrangforestillinger –Paranoide, feiltolkning •Hallusinasjoner –Visuelle vanligst, hørsel •Depresjon •Apati –Nedsatt initiativ, mimikk og emosjonell reaktivitet, uten senket stemningsleie •Angst –”Godot syndrom”, bekymring, frykt for å være alene

13 Klara snakker uten stopp •Tror personalet er hennes elever •Går hvileløst rundt, plukker på ting og personer •Tror vi stjeler pengene hennes •Oppstemt og ukritisk, upassende bemerkninger •Perioder med gråt •Avbrutt søvn •Aggresjon ved stell

14 Atferdsforstyrrelser •Avvikende motorisk atferd –Vandring, rydding, plukking •Agitasjon –Repeterende formålsløs atferd •Aggresjon •Manglende hemning •Spiseforstyrrelse •Søvnforstyrrelse

15 Behandling av APSD Skudd i blinde mot nål i høystakk?

16 Vilkår for behandling •Utredning •Fjerning av potensielle årsaker •Kontinuerlig evaluering av tiltak •Gode rapporteringsrutiner •Avgrensning av målsymptom

17 Intervensjonen rettes mot :

18 Ikke-medikamentell behandling •Aromaterapi –Har vist effekt på agitasjon i få kontrollerte studier Ballard 2002, Holmes 2002, Thorgrimsen Cochrane 2003 •Lysterapi –Få studier av dårlig kvalitet, ingen sikker effekt på APSD Forbes Cochrane 2004, Skjerve 2004 •Musikkterapi –Klinisk og kasuistisk erfaring for effekt, men review oppsummerer at studiene har for dårlig kvalitet til at noen konklusjoner kan trekkes Vink Cochrane 2004 •Miljøtiltak –En lang rekke tiltak viser effekt i åpne studier, men effekt forsvinner oftest når tiltaket avsluttes

19 Ikke-medikamentelle tiltak •Sørg for å ha en god sosialanamnese •Fjerne substratet for atferden (hvis mulig) •Gi støtte og veiledning til pleiepersonale •Involver pasientens familie •Behandle medisinske problemer, inkludert polyfarmasi –Smerte, obstipasjon, sansesvekkelse, delirium •Bedre miljømessige forhold

20 Medikamentell behandling

21 Elses psykofarmaka •Heminevrin 300mgx3 •Haldol 1mg x 2 •Risperdal 1mg kveld •Sobril 25mg x 3 •Cipramil 30mg x 1 •Orfiril 300mg x 2 •Largactil 25mg evt.

22 Medikamentell behandling - generelle prinsipper •Finn tentative psykiatriske ”syndromer” •Bruk medikamenter som virker på disse •”Start low, go slow” •Unngå overdosering og polyfarmasi •Prøveseponer tidlig, observer tilbakefall •Flere forsøk kan være nødvendig

23 Medikamentell behandling •Antipsykotika •Benzodiazepiner •Antidepressiva •Antiepileptika •Kolinesterasehemmere

24 APSD - oppsummering •Så å si alle opplever APSD i løpet av demenssykdommen •Årsakene kan være biologiske eller miljøbetinget •APSD senker pasientens livskvalitet og øker belastning på pårørende •APSD behandles ofte medikamentelt, uten at effekten er godt dokumenter

25 Psykiske symptomer i sykehjem Selbæk, G. 1,3 Kirkevold, Ø. 2 Engedal, K. 1,3 1 Alderspsykiatrisk kompetansesenter, Sykehuset Innlandet HF 2 Nasjonalt kompetansesenter for demens, Psykiatrien i Vestfold 3 Nasjonalt kompetansesenter for demens, Ullevål universitetssykehus

26 Metode •To datainnsamlinger med 11 måneders mellomrom •Intervju med sykepleiere som kjenner pasienten godt •Selvutfylling av skjema ved den samme sykepleieren •Validerte og mye brukte kliniske skalaer –NPI, Cornell, KDV, Lawtons pADL, Kirkevolds tiltaksskjema •Medikasjon og diagnoser

27 Et representativt utvalg •4 fylker •18 kommuner •26 sykehjem •121 avdelinger •1163 pasienter

28 Kommuner som deltar •Kristiansand –To sykehjem •Grimstad •Marnardal •Lindesnes •Hægebostad •Åseral •Flekkefjord •Åmot •Våler •Lillehammer •Sør-Fron •Dovre •Sel •Nordre Land •Søndre Land •Etnedal •Sør-Aurdal •Hamar

29 Demens

30 KDV-skåre (n=1163)

31 KDV-skåre dikotomisert

32 Demensdiagnose og KDV (n=933)

33 Demensdiagnose og grad av demens

34 APSD Målt ved NPI

35 Psykiske symptomer (n=1163)

36 Atferdsforstyrrelser (n=1163)

37 Medikamenter

38 Antall medikamenter 6.0 (0-20) Antall psykofarmaka 1.35 (0-6)

39 Antall psykofarmaka

40 Psykofarmaka - grupper

41 Bruk av psykofarmaka •75% av pasientene bruker fast et eller flere psykofarmaka •Bruk av nevroleptika øker med progresjon av demens •Sedativa brukes mer hos pasienter uten demens

42 Skjermet vs åpen enhet

43 Skjermet Enhet (SE) for personer med demens i Norge 1996-1997 2000-2001 2004-2005 Kommuner med SE70.1%80.0%84.8% SE/antall sykehjemsplasser 13.3%16.4%20.7% Antall sykehjems- plasser/personer 80+ 18.7%18.6%18.0% Nygaard og Eek 2006

44 Sykehjemspasienter i skjermet enhet (SE)

45 SE (n=313) vs VE (n=768) SEVE Alder (mean) **83.0 years84.9 years Liggetid (median) 601 days733 days Kvinner73% pADL (mean) **17.018.8 ** p<0.0005, uavh. grupper t-test

46 Pasienter med demens (KDV≥1) p<0.005, Pearson Chi-square test

47 Psykiatriske symptomer (NPI≥4) ** p<0.001, Pearson Chi-square test

48 Atferdsforstyrrelser (NPI≥4) ** p<0.001, * p<0.01 Pearson Chi-square test

49 Skjermet enhet vs vanlig enhet •Yngre pasienter •Høyere funksjonsnivå •Oftere bruk av tvang •Bedre fysisk helse •Demens er oftere diagnostisert

50 Antall pasienter med demens (KDV≥1)

51 Avdelingstype vs grad av demens

52 Psykiatriske symptomer (NPI≥4)

53 Atferdsforstyrrelser (NPI≥4)

54 Valg av type avdeling - tilgjengelige metoder ?


Laste ned ppt "Atferdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer ved demens - APSD Geir Selbæk Alderspsykiatrisk kompetansesenter SIHF / Nasjonalt kompetansesenter for demens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google