Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EduLink bruksområder Magnus Tollefsrud Phonak AS Hell,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EduLink bruksområder Magnus Tollefsrud Phonak AS Hell,"— Utskrift av presentasjonen:

1 EduLink bruksområder Magnus Tollefsrud Phonak AS Hell, 25.10.2007
Mange skolebarn med et tilsynelatende hørselstap har normal høreterskel. Foreldre og lærere forteller om barn som er usikre på hva de hører, som har problemer med å høre i bakgrunnsstøy, strever med å rette seg etter muntlige instruksjoner, og opplever det som vanskelig å oppfatte rask tale. En gruppe av disse barna kan sies å ha så store lyttevansker at de har Auditory Processing Disorder. Auditiv prosessering er bearbeidingen i sentralnervesystemet av innkommende auditive impulser, før disse viderebringes ”higher-order” funksjoner (språkoppfattelse, kognitiv bearbeiding, hukommelse, etc). Auditory Processing Disorder (APD) er således en beskrivelse på en hørselsvanske som skyldes svikt eller dysfunksjon i hjernens evne til auditiv prosessering på nevralt nivå. En vanske med å prosessere auditiv informasjon kan gi barn både sosiale og akademiske problemer. Barn med APD har betydelige vansker med å forstå tale i støyfulle miljøer som klasserom. Den mest effektive metoden for å forbedre signal-til-støy forholdet er bruk av FM-systemer. Ved å sende lærerens stemme direkte til barnets ørekanal reduserer FM-systemet avstand og bakgrunnsstøy for forbedret språkdiskriminasjon. EduLinkmottageren er spesielt tilpasset brukere med normal hørselsensitivitet, og kan brukes med en rekke sendere avhengig av situasjon og behov. Ørekanalen forblir åpen, slik at omgivende lyd høres uforminsket og barnet føler seg ikke akustisk ”isolert”. Bare lærerens stemme forsterkes, som resulterer i en signal-til-støyforbedring. Med de ønskede decibels forskjell mellom stemmen og bakgrunnstøy sikres bedre forståelse, samt forbedret konsentrasjonsevne. En ny forståelse av hvordan hjernen er organisert og hvordan neuroplastiske endringer i hjernen ligger til grunn for læring har oppstått over de to siste tiårene. Viktige funn i kognitiv og neurovitenskapelig forskning har bidratt til en voluminøs fremvekst av forskning rundt bruken av auditive evoked responser som tegn på auditiv prosessering. En studie av Friederichs og Friederichs (2005) undersøkte hvorvidt endringer i elektrofysiologiske late event potential kunne bli brukt til å reflektere kliniske endringer som følge av bruk av EduLink FM-system på barn med APD. De elektrofysiologiske resultatene viste positiv utfall av daglig FM bruk hos barn med APD: det ser ut til å stimulere den sentrale neurale plastisiteten. EduLink erstattet ikke andre intervensjonstiltak, som for eksempel auditiv trening med logoped, men snarere forsterket dem. Det er sentralt å understreke at EduLink er ingen erstatning for andre forholdsregler og behandling, men ved å avhjelpe problemene og støtte det øvrige individuelle terapi/behandlingstilbudet, kan det forkorte behandlingstiden og forbedre noen barn med auditive persepsjonforstyrrelsers utbytte. Det er mange uløste oppgaver på alle områder knyttet til både APD-forskning, utredning og intervensjon. Det er et stort behov for utvikling og tilrettelegging av diagnostiseringsmetoder, samt utvikling og tilrettelegging av treningsmetoder og tiltak. Derfor er det gledelig å registrere at det både i Trondheim og Bergen har blitt etablert tverrfaglige team som har tatt det mangslungne, kompliserte fenomenet APD på alvor. Det profesjonsoverspennende samarbeidet APD krever, har gjort Bergen og Trondheim til ideelle steder å utrede, diagnostisere, tilrå og planlegge behandlingsopplegg, samt studere fenomenet i samarbeid med universiteter og høyskoler. Som del av et større APD prosjekt har St. Olavs Hospital i samarbeid med Møller Kompetansesenter og Logopedisk senter prøvd ut EduLink på 31 skolebarn og 3 førskolebarn. Målgruppen for utprøvingen var barn med auditive vansker, men normal rentone ved rentoneaudiometri (denne gruppen inneholdt barn med ADHD og dysleksi diagnose), barn med ensidige høretap som ikke kan benytte høretap og barn med bilaterale lette tap der høreapparat ikke kan benyttes. APD-teamet på Statped Vest arbeider med å utvikle utredningsprosedyrer og tiltak som ivaretar barnet. Det innebærer en tverrfaglig utredning som er mindre krevende for barnet samtidig som det ivaretar diagnostiske og differensialdiagnostiske behov. For de som ønsker å lese en grundig, god norsk introduksjonsartikkel til APD, så anbefales artikkelen Barn med APD skrevet av APD-teamet på Statped Vest. Magnus Tollefsrud Phonak AS Hell,

2 Hva vil de neste 19 minuttene inneholde?
Hva er FM? Hvem er kandidat for EduLink? Hva er auditiv prosessering? Hva bør et audiologisk APD-testbatteri inneholde? Hva skjer med APD i Norge? Hvorfor er barn mer utsatt enn voksne i støy? Kan bruk av EduLink påvirke langvarige neurofysiologiske endringer assosiert med bedre lydprosessering hos barn med APD ? Selv om forståelsen av nytten av FM, betydningen for mange hørselshemmede av å kunne ha tilgang til teknologi som kan bedre signal-til-støyforhold i utfordrende lyttesituasjoner, er godt utbredt i Norge, er det mange audiografer som føler seg på litt usikker grunn når det kommer til FM. Det er en naturlig følge av den manglende sammenheng mellom tilpasning av høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler, som gjør at mange audiografer sjelden kommer bort i slikt Mottaker for de med normal rentone, men som likevel har hørselsdiskriminiasjonsvansker, særlig i støyfulle miljøer Minorietsspråklige er jo også en gruppe man kan se for seg som har god nytte av Hva et rent, klart signal kan gjøre for hjernen – oppsiktsvekkende resultater verden over Tidligere har man brukt hodetelefoner – med EduLink går man et skritt lenger – brukeren får lyden rett inn i ørekanalen.

3 FM-Systemer Utviklingen innen audiologien og FM-teknologien har ført til at langt flere enn hørsels-hemmede barn i barnehage og skole nå blir sett på som FM-kandidater

4 ”Kjente” FM-kandidater
Spedbarn – Habilitering Voksne – Rehabilitering CI-brukere Studier av hjernens utvikling viser at sansestimulering av de auditive sentrene av hjernen er av kritisk betydning, og influerer selve organiseringen av de auditive nervebanene. Fra nyttår innføres obligatorisk screening av nyfødte i Norge. St. Olavs Hospital har laget en veldig god habiliteringsmodell.

5 EduLinksystemet – består av …
) ) ) ) ) ) EduLink S FM mottageren med velprøvd state- of-the-art teknologi adaptert til spesifikke behov UHL - Tilpass på det gode øret Campus SX med MicroBoom eller hvilken som helst av eksisterende eller fremtidige Phonak senderne Et FM system består alltid av en sender og minst to mottakere. Det er særlig tre faktorer som forringer SNR og dermed talesignalets kvalitet; Avstand, Akustikk og Bakgrunnsstøy. EduLink er designet spesielt for brukere med normal hørselsensitivitet. EduLink er en miniatyrisert FM-mottaker, med åpen løsning som bringer lyden rett inn ørekanalen, som kan brukes med en rekke FM-sendere, avhengig av situasjon og behov. EduLink har en åpen tilpasning, som gjør at . Dette gjør at selv om talerens stemme er høyere så kan man fortsatt høre sine omgivelser. Noe som er en fordel i en klassesituasjon, hvor man vil høre medelevers innspill. Med sin design sikrer den barnet full bevegelsesfrihet, så vel som aksept hos barnet og klassekameratene.

6 Andre mulige FM-kandidater
”Bokstavbarn” (APD, ADD, ADHD, LD, SLI) Barn med ensidige hørseltap Barn med minimale hørseltap/otitis media Barn med autisme Barn med Down Syndrom Barn med Cerebral Parese Afasia pasienter Demens, MS ….. Hva et rent, klart signal kan gjøre for hjernen – oppsiktsvekkende resultater verden over – studier på forksjellige kandidater

7 Det startet med … Barn som klager over:
Dårlig forståelse i bakgrunnstøy Blander ord som likner Unormalt sensitiv til lyder Problemer med å huske og repetere muntlig presentert informasjon dB 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 kHZ x

8 Et vendepunkt i beslutningsprosessen..
Hørselrelaterte klager Standard utredning inkluderer - Høreterskelmåling - Mellomøreevaluering Høreterskel er redusert Høreterskel er "normal" Forsterkning på måten vi kjenner ? Forbedring av signal-til-støyforholdet (SNR)

9 ASHA Task Force Consensus Statement (1996)
AUDITORY PROCESSING DISORDERS: ASHA Task Force Consensus Statement (1996) “A central auditory test battery should include measures that examine different central processes.” Tester bør generelt inkludere både nonverbale og verbale stimuli for å undersøke ulike nivåer av auditiv prosessering og det auditive nervesystemet. Faktorer å ta med i betraktning i valg av testprosedyrer inkluderer informasjon om: testsensitivitet og spesifisitet pålitelighet og validitet alderstilpasset Personen som utfører testene og tolker resultatene bør ha både teoretisk og praktisk kunnskap … typisk audiografer.” APD er kontroversielt mht diagnostisering fordi vanskene også inngår eller typiske ved flere andre diagnoser.  Personer med APD synes å ha hørselstap, mens undersøkelser viser normale høreterskler. Det er viktig å understreke betydningen av tverrfaglig samarbeid i diagnostisering og tiltak.  En Gaps in noise test kan være en god nonverbal test for å teste barnets temporale lytteevne

10 APD Nettverk APD gruppen i Danmark
Statped Vest & Haukeland Universitetssykehus Møller Kompetansesenter & St. Olavs Hospital Det er mange uløste oppgaver på alle områder knyttet til både APD-forskning, utredning og intervensjon. Der er et stort behov for utvikling og tilrettelegging av diagnostiseringsmetoder, men også når det gjelder utvikling og tilrettelegging av treningsmetoder og tiltak er der et stort arbeid å gjøre. På samtlige områder trenger man frittstående og uhildede effektstudier. Den danske APD-gruppen som består av psykologer, audiopedagoger ØNH-leger, har fått satt sammen et dansk testbatteri sammen med Christian brandt ved Delta. De har fått godkjent APD som offisiell diagnose. APD-teamet ved Statped Vest består i dag av psykolog, nevropsykolog, forsker, logoped, pedagoger og audiopedagoger, og det er innledet et samarbeid med audiolog og audiograf. Det profesjonsoverspennende samarbeidet APD krever, gjør Statped Vest til et ideelt sted å utrede, diagnostisere, tilrå og planlegge behandlingsopplegg, samt studere fenomenet i samarbeid med universiteter og høyskoler. Vår målsetting er å komme frem til utredningsprosedyrer og tiltak som ivaretar barnet. Det innebærer en tverrfaglig utredning som er mindre krevende for barnet samtidig som det ivaretar diagnostiske og differensialdiagnostiske behov.

11 Studie Heiligenstadt (Dr. Friederichs)
Mål Effekt av FM i elektrofysiologisk responsmønster Prestasjonsoppnåelse i skolen / oppmerksomhet / konsentrasjon (rapportert av lærere og foreldre) Setup av studien 10 barn (6-14 år) i normalskole Diagnostisert med APD (+ADHD i noen tilfeller) Tester og spørsmålsskjemaer hver 2-3 måned Trenings seminarer for lærere og foreldre

12 Elektrofysiologiske målinger
Late event related potentials Anvendelig til å dokumentere nivå av auditiv dysfunksjon P200, P300 Latens, amplitude Prestasjonsoppnåelse i skolen / oppmerksomhet / konsentrasjon (rapportert av lærere) Det er mulig å studere kortikale representasjoner av lyd ved å registrere Event Related Potentials (ERP). Ved hjelp av denne teknikken kan man evaluere kortikal prosessering av lyd via objektive målinger av hjernebølger assosiert med auditivt persepsjon. De fleste kortikale evoked responser kan bli målt med et ABR-system.

13 Late event related potentials
FM Gruppe Matchet Kontroll Gruppe onset P3 P2 ½ år 1 år

14 EduLink utprøvningsprosjekt ved St
EduLink utprøvningsprosjekt ved St. Olavs Hospital i samarbeid med Møller Kompetansesenter og Logopedisk senter 4 – 16 år 34 barn 3 førskolebarn 31 skolebarn

15 Diagnose Totalt antall Gutt Jente Nytte Ikke nytte Merknader Ensidig høretap 4 3 1 Ensidig høretap m/tilleggsvansker (språkvansker,dysleksi,APD?) 2 4* 1 tilpass høreapp Bilateralt nev.høretap (lett/moderat) 6 5 6* * 3 tilpass.høreapp Mellomørevansker/nedsatt hørselsdiskriminering (APD?) Språkvansker (auditiv karakter/nedsatt hørselsdiskr) 9 4 (1 usikker nytte) 3 fortid med mellomørevansker ADHD (Sammensatte -/auditive vansker) 2* Dysleksi/ Nedsatt Hørselsdiskriminering Totalt 34 22 12 26 8

16

17 Historier fra livet Anne M – 12 gammel jente - Ikke lenger tone deaf , men når rising star scores på SingStar. Har startet å skrive kjærlighetshistorier … Fredrik – 5 år gammel gutt - Tinnitus og flere tegn på APD – Brukte EduLink fra morgen til kveld – opplevde enn eksplosiv språkutvikling – bruker nå microSavia Pernille – 14 gammel jente – Plaget av ”Hva er galt med meg?” spørsmålet – skjulte sin sårbarhet og frustrasjon bak enn tøff maske

18 Peter Tillberg “Blir du lönsam lilla vän. ”
Peter Tillberg “Blir du lönsam lilla vän?”. Sånn så et typisk tallsklasserom ut. Moderne pedagogikk og arkitektur gjør ikke dette selvfølgelig lenger. Burde imidlertid være en selvfølge at læreren bruker mikrofon. Forhåpenltigvis kommer dette med lydutjevningsanlegg i klasserommene.

19 Klasserom er støyfulle plasser
Støy påvirker læring for alle barn… Hva gjør klasserom til så støyfulle plasser? Hvis romstøy i et klasserom utgjør en betydelig utfordring for normalthørende barn eller barn med normal språkutvikling vil det være nærmest umulig for barn med auditive vansker av perifere eller sentrale årsaker Distanse Akustikk Bakgrunnstøy

20 Hvorfor er barn mer utsatt enn voksne i støyfulle situasjoner?
Å forstå tale betyr at vi kombinerer hva vi hører med hva vi vet allerede Støy maskerer tale – derfor kan vi høre dårligere enn i stille omgivelser. Og vi blir mer avhengige av å støtte oss til våre språkkunnskaper Et barn har ikke et ferdig utviklet auditivt system Barn har ikke de årene med språk og livserfaring som gjør at voksne kan fylle inn tomrommene av tapt informasjon Barn bringer imidlertid en annen lytteevne til en lærings eller kommunikasjonssituasjon

21 Nytten av FM for hørsel hemmede barn
(mye) bedre SNR  mye bedre taleforståelse  bedre tale og språkutvikling for barnet  bedre læringsmuligheter  forbedret emosjonell og sosial utvikling  fullt integrert og akseptert medlem av det moderne samfunn Vel forstått og vel dokumentert Bør være en del av et intervensjon program for alle aldre mellom barnehage og universitet Barn med APD har gjerne fler psykososiale problemer enn normalgruppe (jmf. Kreismans doktorgradsstudie). Likheter med hva vi ser hos andre hørselhemmede barn.

22 Kriterier for suksess med EduLink
Barnet får eierskap til utstyret Noen som kjenner utstyret godt som kan gjøre lydsjekk og problemløse FM utstyret Partnerskap mellom foreldre, lærere og audiopedagog

23 Hvordan tilpasse EduLink?
Lett-å-tilpasse med bøyeverktøyet Standard ørebøyle for optimal tilpasning og sikkerhet MPO output range setting basert på DSL mål for normal hørselterskel Software fintuning av standard innstilling er mulig, hvis nødvendig 14 dB volum kontroll fleksibilitet The general idea is that for most children EduLink will be fitted binaurally. As an exception to the rule, some children i.e. the ones exhibiting binaural interference issues, may prefer a monaural fitting over a binaural fitting. For monaural fittings, professionals should take environment factors (speech, noise, seating location) into consideration. EduLink is delivered unbent, meaning that the fitter will have to bend the EduLink to each individual ear. For this, we developed the Bending Tool that allows easy and precise bending of EduLink to the user’s ear as described in the Desktop Fitting Guide. The camera icon in this slide allows access to a short QuickTime movie in which the use of the bending tool is shown. The EduLink Bending Movie will also be available on EduLink is deliverd with a standard retention lock specifically designed for optimum fit and safety. It will position the loudspeaker the right way in the ear canal and will secure this position in all wearing situations. It will also prevent the loudspeaker from sliding further into the ear or damaging the ear canal in any way. EduLink’s internal settings (MPO and gain) guarantee optimum output levels allowing the necessary SNR benefit a child with learning difficulties needs and limiting output levels to acceptable levels preventing the instrument from damaging the child’s hearing in any way. For this the MPO default was set based on DSL MPO targets for normal hearing thresholds. As an extra, the default internal settings are active when the volume control is set to maximum. Prof. Richard Seewald at the University of Western Ontario (Canada) and Dr. Linda Thibodeau at the University of Dallas (USA) have consulted us in this matter and participated in verification of the accurateness of the settings. Personalization of EduLink internal settings is possible by means of the volume control and the FM programming software (country specific). The volume control allows the fitter to decrease EduLink’s output levels with 14 dB. HM-nummer

24 Hva er målet med bruk av EduLink?
FM er en del av behandlingsopplegget – EduLink er et hørselsteknisk hjelpeverktøy, IKKE en erstatning for annen behandling og pedagogiske tiltak EduLink tar sikte på Korte ned behandlingsperioden forbedre utfallet av behandlingen EduLink gjør det mulig for barnet å høre lærerens stemme hele tiden – uavhengig av avstand og bakgrunnsstøy

25 …Nummer EN regel med FM


Laste ned ppt "EduLink bruksområder Magnus Tollefsrud Phonak AS Hell,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google