Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inkluderende produkter for alle..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inkluderende produkter for alle.."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inkluderende produkter for alle..
multisensorisk fjernkontroll lyd og taktil sans Pål Espensen, 2007 VINNER UNGE TALENTER "DESIGN FOR ALLE" 2007: Designer Pål Espensen vil med fjernkontrollen Modal gjøre mange av dagens fjernkontroller overflødige. Den har et sentralt hjul istedenfor masse knapper, som mange vil kjenne igjen fra Ipod. Tom Vavik

2 Innhold.. bærekraftig utvikling universell utforming designoppgaver
Inkluderende designprosesser Diplom - våren 2006; Den Overflatiske Opplevelse. - emballering av dagligvarer Mari Grjotheim og Hege Seljelid Mari Grjotheim og Hege Seljelid, 2006

3 Bærekraftig utvikling

4 Design og bærekraftig utvikling
Universell utforming, Design for tilgjengelighet, Design for alle, Inkluderende design, Design for mangfold Sosial Sosial Miljø Miljø Økonomi Strategisk design, designledelse Miljødesign, grønn design, økodesign LCA. Vugge til vugge Materials and energy, gjennvinning Emmissions and waste Tilgjengelighet, prinsipper og designprosess. Økonomisk utvikling, corporate social responsibility Tom Vavik

5 Social Sustainable Development involves
Basic human needs Equity Social accountability Empowerment Local self–reliance Participation Inclusion Accessibility Appropriate technology Protecting the mental and physical health of stakeholders Encouraging community development Treating all stakeholders fairly Access to social resources Providing essential services (Esp.design.org,

6 Universell utforming.. ”.. innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. Erfaring viser at dette ikke nødvendigvis virker fordyrende dersom det blir tatt tidlig inn i planleggingen”. (Standard Norges nettsider) Snaidero Universal Design Kjøkken

7 Fysisk og kognitiv tilgjengelighet..
Fysisk tilgjengelighet Adkomst Fremme selvstendig bruk Fleksibilitet og valgmuligheter Kognitiv tilgjengelighet Syn, hørsel, hudens sanser… Forstå og tolke informasjon, den intellektuelle kapasitet Lett å forstå, navigere, lære og huske Tilgjengelighet er ikke det samme som tilgang

8 Hvorfor The Philips Index (2004) found that about two thirds of the population as a whole have difficulties with technological products, and would therefore benefit from items designed to be more accessible and usable ( Ref: Inclusive design. Toolkit )

9 Design av alle elementer i valglokale
Bruker-testing Blanke Ark Design av alle elementer i valglokale Kadabra produktdesign AS

10 Universell utforming OMRÅDER
Bygninger, utearealer, varer, tjenester, kommunikasjoner, IKT-løsninger MÅL Mestre hverdagen Likestilling Ikke-diskriminering Like muligheter Likeverd Selvbestemmelse Aktiv deltakelse Personlig og sosialt ansvar DESIGNTILTAK Øke brukskvaliteten gjennom designprosess med brukermedvirkning Oppdag og forstå behov Spesifiser krav fra brukerne, konteksten og oppgavene Anvend og omsett standarder, retningslinjer og sjekklister Test og evaluer med brukere underveis i prosessen Universell utforming STRATEGI Offentlig handlingsplan Lovverk og bestemmelser Lønnsomt marked ! Utvikle holdninger og fysiske, digitale og organisatoriske løsninger

11 Universell utforming – mål
..å komme frem til løsninger som er tilgjengelige, brukervennlige og attraktive til så mange som mulig på tross av mangfoldet i kapasiteter og evner. Det er en måte å tenke på, en overordnet metodikk for designprosessen. Fysisk tilgjengelighet Adkomst Fremme selvstendig bruk Fleksibilitet og valgmuligheter Kognitiv tilgjengelighet Sanser Lett å forstå, lære og huske Tom Vavik

12 Utvide brukergruppen - men ikke alle kan bruke alt
Svake Personlig assistanse Hjelpeteknologi Trenger tilpassing Brukernes evner Universell utforming De som kan bruke det meste Gode Ref. Knut Nordby 2003

13 “Det er en ting å fastslå verdibaserte mål i forhold til bærekraft og sosialt ansvar, noe annet å utvikle designmetoder for å nå disse mål.” (P.TAHKOKALLIO, 2003)

14 Designprosessen er.. en systematisk problemløsningsstrategi med krav og begrensninger som benyttes for å utvikle flere mulig løsninger på komplekse problemer. Løsninger som tilfredsstiller menneskelige behov og ønsker. Design process: ”A systematic problem solving strategy, with criteria and constraints, used to develop many possible solutions to solve a problem or satisfy human needs and wants and to winnow (narrow) down the possible solutions to one final choice.” Design process: A planning and decision-making process that produces a solution. Design problems are typically wicked because they are often ill defined (no prescribed way forward), involve Stakeholders with different perspectives, and have no "right" or "optimal" solution.[12] Thus wicked problems are also characterized by the following: The solution depends on how the problem is framed and vice-versa (i.e. the problem definition depends on the solution) Stakeholders have radically different world views and different frames for understanding the problem. The Constraints that the problem is subject to and the resources needed to solve it change over time. The problem is never solved definitively. Prosessen kan kun forbedres hvis den er bevisst og dokumentert Process archetype A process must have input and output. Garbage in; garbage out. (Good in; good out?) In between, something may hap- pen—the process—a transformation. Sometimes, the trans- formation is reducible to a mathematical function. Think of using Photoshop’s curves function to lighten a photo. One risk in using this framework is that it neatens a messy world. It may promote an illusion of linearity and mecha- nism—of cause and effect. Tom Vavik

15 Designoppgaver.. er vanskelige å løse fordi kravene til løsning ikke er så lett lar identifisere, de forandrer seg, er ufullstendige og ofte motstridende.

16 Workshop for kartlegging av behov - servicedesign
pROSJEKTNAVN Tom Vavik

17 Designoppgaver.. er ofte dårlig definerte
de involverer sluttbrukere, interessenter og aktører med forskjellige syn og krav har ofte ingen endelig, ”sann” eller riktig løsning vanskelige å løse fordi de ofte er er Tom Vavik

18 Eksempler på interessenter…
Offentlige myndigheter, lovgivning, lav arbeidsledighet Arbeidstakere, lønnsforhold, sikkerhet Kunder, kvalitet og lønnsomhet Leverandører, markedsføring Kreditorer, sikkerhet Arbeidstakerorganisasjoner Begrepet brukere skal forstås meget bredt. Det kan være forbrukere, kunder, medarbeidere, foretak, samarbeidspartnere, leverandører eller andre samfunnsborgere. HVA ER AKTØRER: medvirker, en deltaker Tom Vavik

19 Designoppgaver… Rammer og begrensninger kan forandre seg underveis i prosessen Oppgaven blir sjelden løst en gang for alltid Prosessen kan kun forbedres hvis den er bevisst og dokumentert !

20 Først tre prinsipper om inkluderende designprosesser. De er..
I) Tilbakevendende/iterative Utfordring Løsning (Modified from Bryan Lawson, 1997) gjentas og forbedres løsningen ved hjelp av analyser, prototyper, brukertester, modifiseringer Tilbake til utgangspunktet med nye forutsetninger Gjenta og forbedre ved hjelp av prototyper, tester og modifisering. Tilbake til utgangspunktet med nye forutsetninger Evaluere er å vurdere, verdisette Iterative design is a design methodology based on a cyclic process of prototyping, testing, analyzing, and refining a product or process. Based on the results of testing the most recent iteration of a design, changes and refinements are made. This process is intended to ultimately improve the quality and functionality of a design. In iterative design, interaction with the designed system is used as a form of research for informing and evolving a project, as successive versions, or iterations of a design are implemented. ows nye program The iterative design process may be applied throughout the new product development process. However, changes are easiest and less expensive to implement in the earliest stages of development. The first step in the iterative design process is to develop a prototype. The prototype should be evaluated by a focus group or a group not associated with the product in order to deliver non-biased opinions. Information from the focus group should be synthesized and incorporated into the next iteration of the design. The process should be repeated until user issues have been reduced to an acceptable level. Specific Application: Human Computer Interfaces Iterative design is commonly used in the development of human computer interfaces. This allows designers to identify any usability issues that may arise in the user interface before it is put into wide use. Even the best usability experts cannot design perfect user interfaces in a single attempt, so a usability engineering lifecycle should be built around the concept of iteration [1]. The typical steps of iterative design in user interfaces are as follows: Complete an initial interface design Present the design to several test users Note any problems had by the test user Refine interface to account for/fix the problems Repeat steps 2-4 until user interface problems are resolved Iterative design in user interfaces can be implemented in many ways. One common method of using iterative design in computer software is software testing. While this includes testing the product for functionality outside of the user interface, important feedback on the interface can be gained from subject testing early versions of a program. This allows software companies to release a better quality product to the public, and prevents the need of product modification following its release. Iterative design in online(website) interfaces is a more continuous process, as website modification, after it has been released to the user, is far more viable than in software design. Often websites use their users as test subjects for interface design, making modifications based on recommendations from visitors to their sites. Tom Vavik

21 II) Sluttbrukerne involveres
Design uten…. Design for…. Design med…. Design av… Ingen kontakt med b. Datainnsamling om b. Observasjon av b. Testing med brukere Brukerdeltakelse Brukerutviklet design Brukerengasjement

22 Workshop - service design..

23 III) Eksisterende løsninger, tidlige modeller og prototyper testes med brukere..
Deltasenteret: Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Publikasjon: Tilgjengelige nettsteder Leder:Toril Bergerud Buene IT Funk Maja Arnestad BITS med blant annet Sigrun Lurås Universell IKT Morten Tollefsen Tom Vavik

24 3 modeller for inkluderende designprosesser..
1) ISO – Brukersentrerte designprosesser for interaktive systemer 2) John Clarksons – Inkluderende designverktøy 3) Norske Norsk designråds nye bok ! Kristin Skeide Fuglerud Egenutviklet

25 Modell 1) Brukersentrerte designaktiviteter.. (ISO 13407)
1. Planlegg prosessen Er kravene oppfyllt? 2. Spesifiser brukssammenhengen: (hvem, hvor, hva/hvordan) 3. Spesifiser krav fra brukere og organisasjoner 5. Evaluer løsningene mot kravene 4. Utvikle løsninger

26 Modell 2) Verktøy for inkluderende design.. (J. Clarkson et al. 2003)
Fossefall - modellen Tom Vavik

27 Ref: Inclusive design. Toolkit. 2007.
Modell 2 forts.) Designprosessen Ref: Inclusive design. Toolkit

28 Modell 3) De norske ..

29 The book also has a tools section, giving you what you need to get started

30 Elements in an inclusive design process (T. Vavik, 2011)

31 Kristin Skeide Fugleruds råd:
Sørg for eller bidra med kunnskap, holdninger og innlevelse til den utviklende organisasjonen ! Lær opp tjenesteleverandøren, prosjekteieren, ledelsen og utviklingsgruppen i universell utforming ! Planlegg med iterasjoner, brukerinvolvering og krav som forandrer seg ! Identifiser relevante standarder og retningslinjer ! Utfør studier med brukerne ! Se på designprosessen fra ulike hold ! Evaluer og iterer !

32 Model for teaching Design for diversity (T. Vavik, 2011)

33 Verktøy og teknikker Observasjoner Intervjuer
Spørreskjemaundersøkelser Brukertester Simuleringer Sjekklister og retningslinjer Standarder og veiledninger Behov og krav electing users that represent a spread across the target population, or else to find users that sit at the extremes of that population. There are many methods of assessing the utility and usability of products. The methods discussed below can be implemented at different stages of the design process.

34 Enkle fysiske modeller for testing med brukere underveis..

35 Inkluderende køsystem..
Studentprosjekt: Marianne Rolfsen 2.år

36 Oppsumering – inkluderende designprosesser:
Involverer interessenter, aktører og sluttbrukere Er tilbakevendende Spesifiser brukskonteksten (hvem, hva/hvordan og hvor) Avdekk, forstå og oversett brukernes ønsker og behov. Finn fram til, tilpass og anvend standarder, retningslinjer og sjekklister Evaluer designet mot kravene og test med brukere. Gjentakende og tilbakevendende Tom Vavik

37 Multisensorisk brannslukningsapparat
I kategorien ”Design for alle” gikk master i industridesign fra AHO Sigrun Vik til topps med. Brannslukningsapparatet kombinerer flere nye løsninger, som lyd og lyssignal, med eksisterende pulverteknologi, men har også fokus på den estetiske utformingen. Multisensorisk med lys og lys Med utgangspunkt i at de fleste brannslukningsapparat blir stuet bort i kott og skap, har Vik konstruert et apparat som appellerer ikke bare til trygghetsfølelesen, men også til synet og hørselen. Prosjektet ble utviklet som et studentprosjekt på kurset ”Technoform” høsten 2008, og inkluderer en rekke nye funksjoner i forhold til vanlig pulverapparater. Bl.a. sender apparatet ut lydsignaler når det detekterer røyk eller varme, og lyssignaler forteller deg hvor det henger.  Sigrun Vik, er nominert i produktkategorien for årets “Brit Insurance Designs of the Year”. Vinneren annonseres 15. mars 2011. Brit Insurance Designs er en anerkjent britisk designpris som hvert år hedrer det mest innovative og interessante av internasjonal design fra året som har gått Nominert til årets “Brit Insurance Designs of the Year” 2011 ! Sigrun Vik Tom Vavik

38 Design for alle-prisen for bestikkserien Tuva.
Hardanger Sylvplett og Per Finne Design for alle-prisen for bestikkserien Tuva. Tom Vavik

39 Snaidero Universal Design Kjøkken


Laste ned ppt "Inkluderende produkter for alle.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google