Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energiverket Virksomhet Oppfølging i samarbeide med , Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner. Mental helse, LPP og A-larm Helse og sosialsektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energiverket Virksomhet Oppfølging i samarbeide med , Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner. Mental helse, LPP og A-larm Helse og sosialsektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energiverket Virksomhet Oppfølging i samarbeide med , Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner. Mental helse, LPP og A-larm Helse og sosialsektoren Kultursektoren Frivillig sektor

2 Bakgrunn og historikk Opptrappingsplanen for psykisk helse
Vedtak i H/S styret Store endringer i kommunen og tilbudet i 2. linje tjenesten. ”H/S styret ber administrasjonen sammen med brukerorganisasjonene utarbeide en plan for et nytt aktivitetssenter som primært henvender seg til ungdom. Med bakgrunn i dette ble en arbeidsgruppe nedsatt. Målsettingen med arbeidet var følgende: Evaluere de ressursene enheten bruker på dag/akt. tilbud for å se om dette samsvarer med behovet til målgruppen. Etablere et nytt aktivitetstilbud med kafe og fokus på gruppeaktiviteter. Et overordnet mål skal være rehabilitering. Vurdere og konkludere med hvordan aktivitetstilbudet i enheten skal organiseres. Tilbudet og organiseringen skal samsvare med fremtiden behov!

3 Utfordringer vi skulle løse i prosjektarbeidet:
Prøve å tenke uten begrensninger Endringer i brukergruppa. Etablere et aktivitetstilbud med hovedfokus på unge mennesker. Hvordan rekruttere unge mennesker til aktivitetstilbudet? Samhandlingsreformen og økt fokus på forebygging. Mennesker med ROP lidelser dør langt tidligere en resten av befolkningen. Fokusere på helsefremmende tilbud. Etablere et forpliktende samarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Etablere et forpliktende samarbeide med frivillige organisasjoner. Utvikle nye aktiviteter og nye tilbud. Etablering av styringsgruppe

4 Facebook: Energiverket - Kristiansand

5

6 Energiverket – faglig fundament
Forpliktende samarbeide med Virksomhet oppfølging, Fritidsetaten og frivillige organisasjoner. Kontorplasser i lokalene til samarbeidspartnere. Utlån av lokalene til frivillige organisasjoner. Energiverket har en aktiv rolle i forhold til alle smarbeidspartnere. Tangenområdet blir et aktivitetskvartal i byen. Vi vil prege en ny bydel i utviklingen. Bruke nærområdet aktivt. Aktivitetene foregår i grupper. Utvidet målgruppe – Mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. ROP Påstand: Psykiske lidelser og rusproblematikk er ofte komplekse og sammensatte og må sees i sammenheng med den enkeltes erfaringer og egne tolkninger. Referansegrupper (ekspertgrupper) Gir råd i forhold til målgruppe, aktiviteter, miljøregler, lokaler og aktiviteter. Plan for psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan (punkt 4.6) sosialt fellesskap. ”Tiltak for rusmiddelavhengige må kunne håndtere rusepisoder på en forutsigbar måte”

7 Faglig fundament Behov for økt kompetanse når det gjelder etablering av aktivitetstilbud for ROP brukere. Med bakgrunn i dette fikk vi tildelt midler til en 3.årig prosjektstilling fra H/S direktoratet. Prosjektstillingen har følgende målsettinger: 1. Arbeide individrettet mot personer som trenger særskilt tilrettelegging for å nå sine målsettinger med å bruke aktivitetssenteret. 2. Bidra til fagutvikling på tvers av de ulike aktivitetssentre og enheter Den faglige forankringen til Energiverket er basert på teorier om Recovery eller bedringsprosesser. Bedring av psykiske lidelser eller rusproblematikk er krevende utviklingsprosesser. Et viktig utgangspunkt er å skaper muligheter for et aktivt og sosialt liv som gir mening for den enkelte. Utvikle en aktiv rolle og positiv identitet. Føle tilhørighet og ha sin plass i samfunnet.

8 Kjerneverdiene er Glede, aktivitet og felleskap
Fokus på ressurser og handling ikke sykdom og behandling! Lav terskel og fleksibilitet. Lav terskel – høy kvalitet Klare regler i forhold til utfordrende atferd. Fra bruker til deltaker eller gjest.

9 Energiverket - Målsetting
Energiverket skal bidra til at den enkelte skal kunne redusere rusmisbruk, bedre psykisk helse, etablere nettverk, stimulere til endringsarbeid eller gi dagen et positivt innhold gjennom å delta i aktiviteter og et sosial fellesskap. Hovedmålgruppa skal ha en tett og målrettet oppfølging inn i aktivitetstilbudet. En overordnet målsetting med aktivitetstilbudet er rehabilitering/ habilitering. Dette innebærer ikke at den enkelte skal være rusfri eller i aktiv behandling. Øke andel deltakere under 40 år. Øke andelen mannlige deltakere. Virkemidler: Prosjektstilling Bruk av sosiale medier, hjemmeside og sms. Aktiviteter som unge er opptatt av. Trening, friluftsliv, data. Kjønnsspesifikke grupper God dialog med målgruppa

10 Oversikt 2012 121 Deltakere er kartlagt ved Energiverket og Bålplassen. Av de kartlagte er andelen under 40 år 78%. Kjønnsfordelingen er 58% menn og 42% kvinner. Ikke registrerte deltakere utgjør en gruppe på ca. 50 personer. Pårørende kurs og Pårørendekafè har gitt tilbud til 55 pårørende. 45% av deltakerne oppgir at de har utfordringer knyttet til ROP lidelser. 41% av deltakerne oppgir at de har utfordringer knyttet til psykisk helse. 7% oppgir rusproblematikk som er utfordring. 7 % oppgir andre utfordringer.

11 Glede, aktivitet og fellesskap
Ny organisering Energiverket Glede, aktivitet og fellesskap Kontaktsenteret -Et godt sted å være. Kafe Påfyll -Påfyll av mer en kaffe. Bålplassen -Hvorfor være inne når alt håp er ute!

12 Aktiviteter Pippi Langstrømpe – Det har jeg ikke prøvd før så det kommer jeg sikkert til å klare! Fra bruker til deltaker Det er en målsetting i kommunen at akt.tilbudene skal ha ulike profiler og være kommunedekkende. Hovedfokus på Energiverket er friluftsliv, fysisk aktivitet, bevegelse, data, kjøkken og verksted. Aktivitetene skal være meningsfylte, bygge en positiv identitet og gi en opplevelse av mestring. Aktivitetene skal kunne knyttes opp til recovery. Hva slags aktiviteter driver folk flest med ? Eget gruppetilbud for jenter og gutter. Etablere grupper hvor målet er å utvikle sosiale ferdigheter eller økt mestring. Tilbud i regi av psykisk helseteam Brukere som medforskere. UIA – temanettverk for brukerkunnskap Kafè Påfyll – sosial lekeplass – kulturaktiviteter Aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Aktiviteter i samarbeide med frivillige deltakere. Under utvikling; aktiviteter med dyr, likemannsarbeide, selvhjelpsgrupper Etablering av pårørendegrupper.

13 Aktiviteter – tre nivåer
Lavterskel. Åpent for alle Kafe Påfyll – Kontaktsenteret Kulturaktiviteter, Gnisten, Friluftsliv og turer. Deltakelse gjennom påmelding og oversikt over hvem som kommer. Bevegelsesgrupper, musikk, turgruppe, aktivitetsgrupper. Lukkede grupper. Tildeles plass etter kartlegging med konkret målsetting. Grupper for unge under 40 år. Tett og målrettet oppfølging.

14 Bålplassen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Åpen dag på Bålplassen
Kl Kafe Påfyll Kl 10 – 14 Vedlikeholdsgruppe Høstturgruppe Arbeidsforberedende tiltak 11 – 13. 1. onsdag i mnd. Vinterturgruppe Kontaktsenteret Kl Lunsj kl 13.00 Rusletur Musikkaktiviteter Kl Yoga Kl – 11.30 Grønn glede Kl. 12 – 15.30 Frem til 19. september. kl 08 – 14.30 Kl. 13. K.l Badegruppa «to tag» På bystranda Kl 12 hele året. Fotogruppe Kl 12 – 15 Fra 17. oktober Kl. 10 – 14. Kaffepraten Kl Arrangeres av ALARM Info Kl Individuell veiledning i forhold til trening og livsstil kl Gartner i eget liv. Samtalegruppe Kl Fiske/sykkeltur på enkelte fredager. Avtales i løpet av høsten. Sett deg på sms liste. Quigong Kl Påfyll av mer en kaffe kl 16.30 Kulturprogram Åpent treningsrom med trenings- veileder Kl 13 – 15. Kl. 10 – 14 Torsdagskveld på Tangen Kl. 17 – 19 Aktivitetsgruppe for deg under 40 år Musikk Kl. 13 – 15. Åpen ettermiddag Kl – 18.30 Aquaenergi Kl. 12 – 13 i Aquarama. Kl. 14 Gnisten Uformell trening med ansatte og deltakere Angstringen Kl. 18 Info Pårørendekurs / pårørendekafè Kl 18 – 20.30 Lavterskel psykologen Kl. 9 – 14. Se egen oversikt over datoer. Familieklubben Kl. 17 – 18.30

15 Under planlegging Aktiviteter i nærmiljøet i samarbeide
Hvor har deltakerne kommet fra så langt: med frivillige organisasjoner. Sofot RUPO Grupper i samarbeide med psykisk helseteam. ARA DPS Grupper i samarbeide med SOFOT. Nav sosialtjeneste. Lavterskeltilbud med psykolog. Flyktninghelsetjenesten Psykisk helseteam EBT Bofellesskap Kultursektoren Way Back Kriminalomsorgen Aktiv Fritid Frivillige organisasjoner Og ikke minst andre deltakere.

16 Hvorfor aktivitet i gruppe?
Du blir en del av et nettverk. Du må samhandle med andre. Du opplever støtte og anerkjennelse fra andre Trygt og forutsigbart Du får en fast kontaktperson Du har et mål med å være med i gruppa Noen savner deg dersom du ikke kommer Samtaler og dialogene i gruppene er ofte viktigere enn aktiviteten.

17 Hvordan skape en god start for nye gjester eller deltakere?
Samarbeide Motivasjon Kartlegging Fra lavterskel til høyterskel? Hvem gjør hva de første ukene? Hva gjør deg glad, hva vil du oppnå? Klargjøre hus og miljøregler Hva skal vi gjøre dersom alt går galt?

18

19

20

21

22 Å leve med Kurs i mestring i å leve nær personer med psykiske lidelser og rusproblematikk Er du glad i, bekymret for eller pårørende til en person som strever med en psykisk lidelse eller rus? På vegne av helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune arrangerer Energiverket i samarbeid med Mental Helse mestringskurs for pårørende. Pårørende kan være venner, kjærester, kolleger, søsken, foreldre eller besteforeldre. Målet med mestringskurset er at pårørende lettere skal forstå og lære å forholde seg til psykiske lidelser og rusproblematikk. Kurset går over tre onsdagskvelder og holdes i lokalene til Energiverket på Tangen 11 i Kristiansand. Temaer: - Hva er psykisk lidelse og rusproblematikk? - Hvordan mestre utfordringer og belastninger for pårørende? – Egenerfaring som pårørende Kurset er gratis og består av undervisning og samtaler basert på egenerfaring.. Kaffe, te og litt å spise blir servert i pausen. Energiverket tilrettelegger aktiviteter for mennesker med psykisk lidelser og rusproblemer. Vi tror på muligheter og fokuserer på ressurser og mestring. Våre kjerneverdier er glede, aktivitet og fellesskap. Du finner mer informasjon om oss på Kursansvarlige: Lise Kristiansen og Helge Sølvberg har lang erfaring i å jobbe for og med pårørende til mennesker som har psykiske lidelser og rusproblematikk. Lise med egenerfaring som pårørende og som medlem i Mental Helse og Helge som mangeårig psykologspesialist og forfatter. Fra Energiverket deltar psyk.sykepleier Anne Lise Rutledal og avd.leder Leif Roar Kalleberg

23

24 Bålplassen i Randesund Hvorfor være inne når alt håp er ute
Bålplassen i Randesund Hvorfor være inne når alt håp er ute? Bålplassen er på en bosetningsplass fra 1640 I Randesund. Her har ansatte og deltakere sammen bygget opp et samlingssted med fokus på friluftsliv og naturopplevelser. Muligheter for et mangfold av aktiviteter som f.eks pil og bue, øksekasting, lage mat over bål, bake i stein ovn, tømmer arbeid, motorsagkurs og turløyper. Det er nærhet til sjøen med flotte fiske og bademuligheter. Rundt bålet er det et godt miljø og gode samtaler. Friluftsgruppa møtes hver fredag og går hvert halvår på en ukes tur. Om høsten i Setedalsheiene og på seinvinteren over Hardangervidda. Bålplassen bli brukt av mange ulike grupper og kan lånes ut etter avtale.

25 Bålplassen i Randesund

26 Svartnut Montering av ovn i koia (1640)

27 E n e r g i v e r k e t Trivselsregler for kafe Påfyll og Energiverket Her er du enten gjest i kafeen eller deltaker i aktiviteter. Trivselsreglene er til for at alle skal oppleve Energiverket som et trygt og inkluderende sted å være. Alle som benytter seg av tilbudene har ansvaret for å skape et trygt og godt miljø. Her kan du kjøpe rimelig og god hjemmelagd mat. Egen mat og drikke nytes ikke i kafeen. I gangen på utsiden av treningsrommet er det låsbare skap som alle kan benytte. Fint hvis du henger jakka på et av stativene.   Personalet kan be enkelte gjester eller deltakere om å forlate Energiverket dersom trivselsreglene ikke blir fulgt. Eks. på dette kan være: synlig ruspåvirket eller forstyrrende og utfordrende atferd. Ber vi noen om å forlate lokalet er de velkommen igjen neste dag.   Energiverket ønsker alle en fin, aktiv og inspirerende dag!       Vedtatt av Styringsgruppa for Energiverket      


Laste ned ppt "Energiverket Virksomhet Oppfølging i samarbeide med , Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner. Mental helse, LPP og A-larm Helse og sosialsektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google