Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny organisering av Sentraladministrasjonen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny organisering av Sentraladministrasjonen"— Utskrift av presentasjonen:

2 Ny organisering av Sentraladministrasjonen
Allmøte 19. juni Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe

3 Innspill fra fakultetene
Innspill fra fakultetene om utfordringer i et 5-10 års perspektiv Behov for: tydeligere roller økt brukerfokus styrket strategisk kraft styrket ledelse at strategiområder må ses i sammenheng at administrative områder må ses i sammenheng

4 Fakulteter, museer og bibliotek
USIT Personalstøtte Eiendom Felles-tjenester Fagstøtte Ny organisering Rektor Universitets- direktør EIR Lederstøtte HMS BHT Internadministrasjon Fakulteter, museer og bibliotek

5 Linjeledere ved enhetene
Rollefordeling Selvstendig ansvar og beslutningsmyndighet på felt hvor de er gitt delegerte fullmakter Ansvar for å overholde gjeldende regulering, (eks: lov og interne reglementer). Linjeledere ved enhetene Skal bistå UiO-ledelsen i arbeidet med overordnet strategi, kommunikasjon og policy. Ingen instruksjonsmyndighet, med mindre delegert Lederstøtten Operativ, tjenesteytende rolle overfor sine brukergrupper I iverksettingen av vedtak kan det kreves at fastsatte rutiner, prosedyrer o.l følges. Støtteavdelingene

6 Lederstøtte Skal bistå universitetsledelsen med overordnet, strategisk styring av UiO innen områdene: Forskning/ utdanning/ internasjonalisering Kommunikasjon Organisasjonsutvikling Infrastruktur Virksomhets- og økonomistyring Systemeierskap (Ca 20 medarbeidere)

7 Fellestjenesten Skal bistå enhetene. Oppgavene kjennetegnes av at de har høyt volum på bilag som medfører økonomiske forpliktelser Baserer seg på komplekse IT-systemer Seksjoner: Lønn Innkjøp Regnskap E-sak (foreløpig plassering) Applikasjonsforvaltning av ØPAs systemer og SAP- HR inngår i Fellestjenesten

8 Fagstøtte Drifts- og forvaltningsfunksjoner i STA, FA og KA samles i en ny fagstøtteenhet. Enheten skal yte administrativ støtte til primæraktivitetene forskning, undervisning og formidling. Seksjonsinndeling: Kommunikasjonsstøtte og studieinformasjon Arrangement og eksterne relasjoner Internasjonale avtaler og forskningsstøtte Forvaltning av utdanningsporteføljen Fagadministrative datasystemer Opptak og tilrettelegging Sentralbord

9 Forslag fra medarbeidere i STA, FA, KA til indre organisering:
Kommunikasjonsstøtte og studieinformasjon Studentrekruttering Sosiale medier Studentinfonett Web Designmanual- og tjeneste Forskningsformidling Intern kommunikasjon «For ansatte»-sider Knutepunktet Studentmottak Arrangement og eksterne relasjoner Kultur Gaver og donasjoner Sekretariat for eksterne relasjoner Partnerforum Arrangementer Skole EVU Alumnus Arbeidslivsrelevans og samarbeid Opptak og tilrettelegging Opptak (norsk + internasjonalt) Innpassing og godkjenning Tilrettelegging Fagadministrative datasystemer Operativ systemforvaltning PhD-FS Sentralbord Internasjonale avtaler og forskningsstøtte Støtte for store satsinger + infrastruktur Internasjonalt forskningssamarbeid Internasjonale program og avtaler Utveksling Eksternfinansiert virksomhet (EU, NFR, etc.) CRIStin/Open Access Dokumentasjon og analyse Innovasjon, næringslivssamarbeid Juridiske tjenester Forskermottak og boligkontor Forvaltning av utdanningsporteføljen Læringsmiljøpolicy Sekretariat for komiteer Kvalitetssystem Dokumentasjon & analyse Juridiske tjenester Regelverk Ph.D – kvalitet og regelverk

10 Personalstøtte Støtte UiO-ledelsen i utøvelse av
arbeidsgiverfunksjon på institusjonsnivå og bistå enhetene lokalt i enkeltsaker. Arbeidsområder: Utvikling av regelverk Lønns- og personalpolitikk Samarbeide med fagforeningene på UiO-nivå Juridisk bistand Rådgivning om lov- og avtaleverk Utredninger og høringer Kompetanseutvikling

11 Intern administrasjon
Organiseres som selvstendig enhet Bistå i intern drift av Sentraladministrasjonen Oppfølging og kontroll av budsjett Yte tilsvarende tjenester til enheter med begrenset administrativ kapasitet (eks sentre direkte under UiOs styre) Oppgaver: økonomi, arkiv, personal og andre.

12 BHT Knyttes direkte til UiO-ledelsen
Tjenestegivende og rådgivende rolle overfor enhetene ved UiO

13 HMS Organiseres i en enhet knyttet direkte til UiO-ledelsen
HMS-stab har rolle som støtte for UiO-ledelsen Ivaretar oppgaver som overordnet ansvar for helhet og sammenheng i system og prosedyrer, revisjonssystem og UiO-ledelsens sekretariat i AMU.

14 Risikoanalyse Utført av Enhet for intern revisjon
Informanter: fakultets- og fagdirektører Konklusjon: Ingen av de 47 vurderte risikoene blir vurdert som kritisk for den foreslåtte organisasjonsmodellen. 13 av risikoene kommer i kategorien høy. Dette er en vurdering av risikoer før tiltak er iverksatt. Risikoen kan reduseres vesentlig ved å gjennomføre enkle tiltak som heller ikke er kostnadskrevende. Dersom tiltak gjennomføres, er det gode muligheter for å lykkes med å få på plass den foreslåtte organisasjonsmodellen på en god måte som også ivaretar de ansattes behov og interesser. Samtidig vil man ha lagt et godt grunnlag for at den nye organisasjonen skal fungere bedre enn hva dagens modell gjør.

15 Veien videre Utforme bemanningsplaner for nye enheter og gjennomføre innplassering av medarbeidere i stillingene Gjennomgang av hvor oppgaver skal plasseres – hva som egner seg for hhv sentral og desentral plassering og hva som evt. kan nedprioriteres Utvikle nye former for samspill, både internt på sentralt nivå og mellom sentralt og lokalt nivå, basert på premissene i «nærhetsmodellen»

16 Tentative milepeler for iverksettelse
Aktivitet: Tentativ frist: Innplassering av ledere som rapporterer direkte til universitetsdirektøren 30. juni Innplassering av seksjonsledere og medarbeidere Dette arbeidet vil skje suksessivt – noen vil være på plass tidligere 15. november Ny organisasjon iverksettes (med stedkoder, budsjetter etc) 1. januar 2014

17 Forslag til vedtak (1) I samsvar med styrets vedtak av 12. mars 2013
etableres det: Lederstøtte knyttet direkte til UiO-ledelsen, med ansvar for a bistå rektor og universitetsdirektør på felt av betydning i overordnet styring av UiO. Fellestjeneste, med ansvar for å bistå UiOs lokale enheter med lønns-, innkjøp- og økonomitjenester. I tillegg inkluderes eSak i fellestjenesten. Etablering av fellestjenesten innebærer sammenslåing av Lønningsseksjonen, Regnskapsseksjonen, Innkjøpsseksjonen og eSak. Seksjonsinndeling for disse viderefores som i dag, og i tillegg etableres en seksjon for prosjekt/prosessforbedring og en for applikasjonsforvaltning under fellestjenesten.

18 Forslag til vedtak 2 Intern administrasjon, med ansvar for operativ støtte til intern drift av enheter på sentraladministrativt nivå og evt. andre enheter som selv har begrenset administrativ kapasitet. Intern administrasjon etableres som selvstendig enhet, og ikke som opprinnelig planlagt sammen med fellestjenesten. Videre vedtar styret etablering av: Fagstøtte, med ansvar for å bistå UiOs lokale enheter i administrativ drift og utvikling av forskning, undervisning og formidling. Etablering av fagstøtte innebærer at drifts- og forvaltningsfunksjoner i STA, FA og KA slås sammen. Det opprettes 7 underliggende seksjoner, hhv for opptak og tilrettelegging, kommunikasjon og studieinformasjon, arrangementer og eksterne relasjoner, internasjonale avtaler og forskningsstøtte, forvaltning av utdanningsporteføljen, fagadministrative datasystemer, sentralbord.

19 Forslag til vedtak (3) Personalstøtte, organisert på linje med fellestjenesten og fagstøtten, med hovedfokus mot bistand til lokale enheter. Personalstøtte skal ivareta oppgaver som utforming og utvikling av UiOs interne regelverk, avtaler og lignende på personalfeltet, lønns- og personalpolitikk, samarbeid med fagforeningene på UiO-nivå, rådgivning, utredninger, kompetanseutvikling. HMS, organisert med direkte linje til universitetsdirektøren BHT, organisert med direkte linje til universitetsdirektøren Styret legger til grunn at videre prosess med detaljutforming av oppgave- og funksjonsfordeling, samspillsformer, rollefordeling, Bemanningsplaner og lignende gjennomføres innenfor rammene av universitetsdirektørens Rapport «Organisering av SA5», datert 6. juni 2013.

20 Felles protokolltilførsel Fra universitetsdirektøren og tjenestemannsorganisasjonene
EIRs risikoanalyse skal følges opp snarest mulig, og partene vil bruke IDF-møter til å vurdere hva som er relevante tiltak, herunder konkretisering og gjennomføring av kompenserende tiltak starter umiddelbart etter styrets vedtak 17. juni Partene skal gjennomføre en prosess med sikte på styrking av personalfunksjonene ved UiO samlet. Prosessen med styrking av personalfunksjonen bør koordineres av enheten for personalstøtte, og bør være sluttført i løpet av en 2- års periode. Partene vil fortløpende følge opp elementene i hele modellen og den nye organiseringa jevnlig i IDF- møter.

21 Fakulteter, museer og bibliotek
USIT Personalstøtte Eiendom Felles-tjenester Fagstøtte Ny organisering Rektor Universitets- direktør EIR Lederstøtte HMS BHT Internadministrasjon Fakulteter, museer og bibliotek


Laste ned ppt "Ny organisering av Sentraladministrasjonen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google