Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menigheten Det er oss det….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menigheten Det er oss det…."— Utskrift av presentasjonen:

1 Menigheten Det er oss det…

2 Beskrivelser av menigheten
Guds folk Guds familie Kristi legeme Et hellig tempel Et hellig presteskap Kristi brud PS: Hvems??? Hvem tilhører vi?

3 Guds folk Hvem er vi? Lokalt og overalt
1Pet 2:10 dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Guds ekklesia. Guds utkalte eller Guds samling av mennesker = Guds folk Lokalt og overalt 1Kor 1:2 til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre:

4 Guds folk Mangfold … 1Kor 12:4-5 Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Dette gir seg praktisk utslag, og noen av dem skjer når vi er sammen 1Kor 14:26 Hvordan er det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse.

5 Guds folk Mangfold … … og enhet
Rom 14:7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 1Kor 1:2 til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre

6 Guds familie Her ligger grunnlaget for forsamlingens enhet:
Joh 1:12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vi har Gud som Far, Jesus som frelser og Den hellige Ånd som veileder.

7 Guds familie Vi har alle samme relasjon til Gud:
Gjennom troen på Jesu død på korset for oss har vi fått syndene tilgitt, og er kommet inn i et personlig forhold til Den Personlige Gud. Han påvirker livet vårt på alle de områder vi slipper Ham til. Kristenlivet baserer seg på en personlig tro, men kristenlivet er ikke en privatsak.

8 Guds familie Vårt kristenliv skal leves ut i felleskap
Ef 3:18 for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, Rom 15:7 Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære.

9 Guds familie Hva så med enheten… Søsken blir uenige, …
slutter de å være familie av den grunn? Joh 17:20-21 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.

10 Guds familie Hva så med enheten
Ef 4:1-2 Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, Ef 4:3 og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Enhet og enighet er ikke det samme.

11 Guds familie Bibelen forteller hvordan u-enhet skal behandles.
Åpenhet: Matt 18:15 Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror.. Kjærlighet: 1Pet 1:22 Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet! Tilgivelse: Kol 3:13 Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Ydmykhet: Rom 12:10 Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!

12 Guds familie Koinonia = å ha felleskap/ å delta.
Er et aktivt verb, hvor ingen er tilskuere. Heb 10:24-25 Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg.

13 Kristi legeme Det er ikke bare vi som identifiserer oss med Kristus men også Kristus som identifiserer seg med oss. Da Jesus stoppet Paulus på vei til Damaskus sa Han; Apg 9:4 Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og videre: Apg 9:5 Han sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

14 Kristi legeme Vi er ikke hver for oss Kristi legeme
1Kor 12:12 For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. Sammenheng: nådegaver gitt av Ånden for funksjon i forsamlingen Ikke for at vi skal sammenligne oss med hverandre, men for at vi skal utfylle hverandre og oppbygge hverandre

15 Kristi legeme Vær glad for de gavene du ikke har –
det gjør deg avhengig av de andre Uavhengighet og individualisme er tanken i tiden, men det er ikke Guds tanke. I stedet sier Bibelen: Ef 5:21: Underordne dere under hverandre i Kristi frykt.

16 Kristi legeme Vi sier ikke at ”øret mitt har vondt”, men: ”jeg har vondt i øret”. Rom 12:15 Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende! 1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

17 Kristi legeme Mangfold og enhet
1Kor 12:14 Legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. Alle hører til og er viktige 1Kor 12:20 Men nå er det mange lemmer, men ett legeme. Ingen kan opphøye seg og hevde at de er viktigere enn andre 1Kor 12:27 Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.

18 Et hellig tempel Og her er byggebeskrivelsen
Ef 2:20-22 bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden. 1Pet 2:5 og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus.

19 Et Hellig tempel Alle har prøvd å bygge med lego, noen har bygget med leca men, Kan du se for deg å bygge med levende stener? Det står at de skal føyes sammen, Umulig? ikke for Gud og det er Han som er Bygningsmannen Matt 16:18 … på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

20 Et hellig presteskap Prestetjenesten
I GT var det kun ypperstepresten som fikk gå inn og stenke blod på Nådestolen i tempelet. Etter at Kristus ofret seg selv ”én gang for alle” (Hebr 7:27b), er veien åpen til Gud og vi behøver ikke å bringe nytt offer.

21 Et hellig presteskap En ny tjeneste
1Pet 2:5 og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. 1Pet 2:9 Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, Vi har alle adgang til Gud, og vi har alle fått oppgaven å være vitner om Ham

22 Kristi brud Det vakreste bildet på menigheten
Ef 5:25b ... likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, Han vil forberede bruden sin til bryllupet som vi leser om i Åpenb. Vi her på Nesttun er ikke Kristi brud, men vi hører til i Kristi brud. Og vi skal få representere Han som gav seg selv for oss her til vi blir hentet.

23 Menigheten det er oss Menigheten tilhører Gud og består av forskjellige mennesker som Han kaller sitt folk Her møtes vi som har tatt imot Jesus Vi bekrefter vår tilhørighet ved å være her, vi er Guds familie, lemmer på Kristi legeme, et hellig tempel, et hellig presteskap og en del av Kristi brud Vi behøver menigheten, men mange utenfor behøver den også For å nå disse behøver vi å vise mangfold og enhet Ef 3:10 Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen.


Laste ned ppt "Menigheten Det er oss det…."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google