Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432
E-post: Karin Fjeld Merete Leming Karrieresenteret Ofoten – hvem er vi, hvem er vår målgruppe og hva jobber vi med? Jobber med yrkes- og utdanningsveiledning for ungdom og voksne Et ressurssenter for skolene i Ofoten Holder motivasjonskurs for elever som har droppet ut av skolen.

2 ”Skole- og næringslivssamarbeid på agendaen i Ofoten” Merete Leming/Karin Fjeld Rådgiversamling i Nordland Vi har vært så heldig å få muligheten til å bygge opp en fyrtårndatabase og har en sentral rolle i et skole/næringslivsprosjekt i Ofoten.

3 Karrieresenteret har en sentral rolle!
Vår rolle? Etablert systemer , strukturer og redskaper Etablert nettverk, gode relasjoner og forankring Narvik regionens næringsforening Lokalt næringsliv i kommunene utenfor Narvik Futurum VINN NHO Sentral rolle: Karrieresenteret – en nøytral part, jobber med alle skolene i Ofoten. Rådgiverforum; ønsket mer samarbeid m/næringslivet.For næringslivet – et sted å henvende seg til. Etablert systemer….: Sett nødvendigheten. Startet med å kartlegge - hva som finnes, hva er gjort, lage redskaper for å effektivisere arbeidet. Etablert nettverk: på tvers av skoler og næringslivet, skape de gode møteplassene og relasjoner, holde kontakten, ringe, vise at vi har bruk for næringslivet, vi setter pris på dem og ikke minst forankring – i plan verk, på ledernivå

4 Pådriver og igangsetter
Planarbeid Rådgiverforum Ofoten Pådriver og igangsetter 3 nettverk ”Skole og næringsliv” Etablert arenaer Plan arbeid: Utviklet bl.a felles Rammeplan for Karriereveiledning i Ofoten hvor samarbeid skole/næringsliv er sentralt. Pådriver og igangsetter: Av prosjekt- og utviklingsarbeid, aktiv på å søke midler Etablert arenaer: Vi tar initiativ til nye møteplasser på tvers av etater/bedrifter/skoler/foresatte Oppfølging av skolene i Ofoten: kurs, veiledning til lærere/rådgivere 3 nettverk, skole/næringsliv: etablert 3 nettverk i regionen mellom skoler og lokalt næringsliv i Evenes/Tjeldsund, Narvik/Ballangen og Tysfjord/Hamarøy Rådgiverforum Ofoten: Vi leder rådgiverforumet og et av de faste temaene er skole/næringslivssamarbeid. Møtene blir lagt ut i hele Ofoten med faste besøk i lokale bedrifter. Oppfølging av skolene i Ofoten

5 ”Elevene er framtidens ressurs i Ofoten”
En ”Ofotenmodell” som ledes av en styringsgruppe Prosjektmidler fra: Ofoten Regionråd Nordland fylkeskommune Deltakende kommuner NHO, Nordland Tidsperiode: Januar 2012 – juni 2013 Viktig å vise elevene arbeidsmulighetene i regionen, få fram karriereveier som kan være motiverende for fremtidens yrkesvalg. Få være med å fremheve spennende bedrifter. Inspirasjon og innspill er hentet fra et lignende prosjekt i Oslo som NHO var sentral i og ikke minst besøk på NHO sitt besøkssenter i Oslo. Men vi har valgt å lage en ”Ofotenmodell” tilpasset vår region . Styringsgruppa: Norcem ,LKAB, OFO, RKK Ofoten, NHO, Tjeldsund kommune, Narvik vgs, Karrieresenteret

6 Prosjektets målsetting
Kartlegge det etablerte samarbeidet som skjer mellom skole og bedrifter i regionen Forplikte et langsiktig samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv gjennom en videre utvikling av de lokale nettverkene og andre etablerte samarbeidsordninger Gi elevene større innsikt i det lokale arbeidslivet for å styrke valg av karriere Gi elevene bedre grunnlag til valg av utdanningsretning på videregående skole Det skal inngås minst 6 formaliserte partnerskapsavtaler Viktige stikkord her er forankring og formalisering i toppledelsen på skoler og i bedriftene.

7 ”Elevene er framtidens ressurs i Ofoten”
Drag skole Arran Tysfjord pleie- og omsorgssenter Knut Hamsun vgs. Ankenes skole Rica Narvik LKAB Speed - dating Bedriftsbesøk Digitalt møtested Lokale tiltak for samarbeid Dialogkonferanse Tett oppfølging Narvik videregående skole Nordkraft Vind AS HIN Funn IT Sweco Innotec Solar Ramsund skole Det norske oljeselskap Ramsund Orlogsstasjon Tjeldsund kommune Rundt hver skole – etablert en arbeidsgruppe bestående av lærere, skoleledere og representanter fra bedriftene. Skolen i Ofoten fikk en invitasjon for å delta og Karrieresenteret i samarbeid med VINN inviterte bedriftene. En sentral forutsetning for å delta ; Skoler og bedrifter skulle være engasjert og ha lyst til å være med. Pr i dag har vi gjennomført 2 arbeidsmøter i hver arbeidsgruppe, møtene ledes av VINN/karrieresenteret. Engasjementet er stort fra alle parter, det er en glede å få mulighet til å lede møtene. Dialogkonferanse Møtene er lagt til skolene og bedriftene med omvisning for allerede nå å bli kjent med hverandre.

8 ”Fyrtårn” fra næringslivet
Et samarbeid med Narvikregionen næringsforening Nettverk Narvik Fyrtårn - synliggjør bransjen gir innsikt i og kunnskap om ulike typer bedrifter, fag – og arbeidsområder motiverer og inspirerer elever og lærere ”døråpner” og kontakt Nettverk;OFO, repr. for rådgivere i u.sk og vgs., 4 repr. fra næringsliv, OT, sekr.; Narvikregionen N., faglig ansv. For ledelse/oppfølging ;Karr.s. Fyrtårn:mentor/rollemodell,”sin” historie om utd. vei, yrket, arb. oppgaver, utv. muligheter. Intervju, prosjekt. Bransjens behov for arbeidskraft/synliggjør kompetanse. Bindeledd

9 Karrieresenterets rolle og ansvar
Avtaler Fyrtårn/bedrift Kick Off Fyrtårn og rådgivere Fyrtårn til skolene Oppdatering Fyrtårnbase Rekruttering nye Fyrtårn Evaluering Dialog med Fyrtårn Skolens rolle og ansvar Bestille Fyrtårn Forberedelse i klassene Mottakelse av Fyrtårn Evaluering Etterarbeid i klassene Fyrtårn i prosjekter Fyrtårnbedrift Forslag fremtidige Fyrtårn Foresatte som Fyrtårn Fyrtårn

10 FYRTÅRN Base, gode, kjønnpersp.mål: bredde av yrkersynlige rollemodeller, hvem er Håndplukkede som kan snakke med ungd. Er inspirator - har yrkesstolthet – deler erfaring og kunnskap

11 Suksesskriterier Karrieresenteret setter samarbeidet skole/næringsliv i et system. Vi koordinerer og tenker helhetlig for hele Ofoten Vi har bygd opp et stort nettverk Fra fylkesnivå – tillagt et spesielt ansvarfor oppfølging av grunn- og videregående skoler Bredde og spisskompetanse i senteret Hva har vi lykkes med og hvorfor?


Laste ned ppt "Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google