Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseheving i helse og omsorgssektoren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseheving i helse og omsorgssektoren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseheving i helse og omsorgssektoren
Anita Lyssand, Kompetansesjef Haukeland Universitetssjukehus

2 Om oss Ved Haukeland universitetssjukehus behandlar vi kvart år over pasientar Totalbudsjett for 2013: 9,2 milliardar kroner Her arbeider 115 ulike yrkesgrupper

3 Nøkkeltal Haukeland universitetssjukehus har om lag tilsette* som kvar dag har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre: 1250 legar 3700 sjukepleiarar 300 psykologar 1570 drift/teknisk personell Kvart år har vi over 2000 praksisstudentar fordelt på 25 ulike utdanningar I 2013 arrangerte sjukehuset 442 kurs  23609 gjennomføringar av e-læringskurs. *Tall per januar 2013

4 Totalt 75 lærlingar innan:
Ambulansefag Institusjonskokk Finmekanikk Service elektrikar Automatikk Helsefag (i samarbeid med kommunane)

5 Overordnet opplæring alle ansatte
Kompetanseheving i helse- og omsorgssektoren Interne opplærings prosesser Fag/profesjon/ oppgavespesifikk opplæring Avdelingsspesifikk opplæring Overordnet opplæring alle ansatte

6 Årshjul for kompetanseutvikling
August: Kartlegging av behov, innmelding av emner September: Prioritere Oktober: Kurskatalog behandles i FAMU, foretaksledelse og kommuniseres ut i foretaket. November: Vurdere læringsmål , undervisningsform, volum og samarbeidsaktører Nov./Des. Bestilling til utdanningsinstitusjonene Desember: Evaluere kurs og prioritere ihht budsjettrammer

7 Eksempel på Identifiserte Kompetansebehov som involverer Universitet, høgskoler eller fagskoler i 2013 Spesialrenhold og sterilforsyning Etablere TAF innen helsefag Videreutdanning innen ØH/mottakssykepleie Videreutdanning innen smittevern for spl. Veilederutdanning for instruktører med veilederansvar for lærlinger

8 Kvalitetssikre tjenesten
Hvorfor et fagskoletilbud innen smittevern og sterilforsyning ? Rekruttere Kvalitetssikre tjenesten større kompleksitet Kvalitetskrav Redusere behovet for intern opplæring Oppgavedeling Med operasjonssykepleierne

9 Spesialreinhald og sterilforsyning, nytt utdanningstilbod høsten 2013 v/Fusa vidaregåande skule
Mål med studiet: kvalifisera yrkesutøvarar til å meistra reinhald og spesialreinhald av lokale, instrument og utstyr, ved å ha kompetanse i korleis smittevegar kan brytast, smittespreiing hindrast og sterilforsyning sikrast» Opptakskrav: Fullført og bestått vidaregåande skole i helse‐ og sosialfag eller renholdsfag. Ved realkompetanse; forkurs.

10 Aktuelle arbeidssteder
Operasjonsavdelinger Sterilsentraler Laboratorier Poliklinikker

11 Hvorfor ønsker vi å satse på TAF innen helsefag?
Antall årsverk helsefagarbeidere redusert med nærmere 170 årsverk over en 5 års periode. En utvikling vi ønsker å stoppe. De erfarne hjelpepleierne besitter en kunnskap og erfaring som er vanskelig å erstatte etter overgang til helsefagarbeider. Omfattende opplæringsbehov som vi ønsker å systematisere gjennom TAF med påfølgende tilbud om trainee stilling i foretaket. Foreløpig er det en utfordring for oss å posisjonere oss i «TAF markedet»…….

12 helse og omsorgssektoren.
Kompetanseheving i helse og omsorgssektoren. -Et samarbeid mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste, fylket og utdanningsinstitusjoner

13 kompetanseheving i helse og omsorgssektoren
Lokalt samarbeid om kompetanseheving i helse og omsorgssektoren Politiske avklaringer Visjoner og strategier Toppleiarmøtet Samhandlings- sekretariatet Utrednings og koordineringsansvar (Møter, informasjon mv) Fellesoppgaver Nødvendige avklaringer Prioriteringer Koordinering Kompetansebygging Iverksetting og oppfølging Både nasjonale, regionale og lokale utfordringar Overordna Samarbeidsutval Voss Overordna Samarbeidsutval Nordhordland Overordna Samarbeidsutval Bergen Kommune Overordna Samarbeidsutval Bergens- regionen Lokale avtaler/rutiner, underutvalg, prosjekt, fagråd, nettverk, hospitering, utdanning, praksiskonsulentordning, forskingssamarbeid, mv

14 TenesteavtaleR: Avtale nr 6 Utvikle verksame tiltak for gjensidig kunnskapsoverføring for å styrkje kompetansen mellom tilsette på båe tenestenivåa. Føremålet er at pasientane skal få eit kvalitativt godt tenestetilbod på beste effektive omsorgsnivå. Avtale nr 7 Utvikle felles kompetanse- og opplæringsprogram for helse- og sosialpersonell både i kommune- og spesialisthelsetenesta

15 Helsetjenestens framtidige kompetansebehov på fagskolenivå

16 Litt om spesialisthelsetjenestens framtidige kompetansebehov på fagskolenivå:
Helsefagarbeidere og helsesekretærer vil kunne ta viktige funksjoner innen omsorg og logistikk. Formalisering av portørtjenesten på fagskolenivå? Smittevern og renhold . Ernæring og matsikkerhet. Behandling ,-og omsorgsteknologi danner grunnlag for flere nye utdanninger innen teknologi og helse. Fag innen IKT, logistikk og automatisering vil ha stor vekst. Helsesektoren endres stadig. Den tekniske utviklingen går fort, medisinsk behandling gir nye muligheter og befolkningen lever stadig lenger.

17 visjon Vi vil fremme helse og livskvalitet i vest


Laste ned ppt "Kompetanseheving i helse og omsorgssektoren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google