Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyere perspektiver og kunnskap på området

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyere perspektiver og kunnskap på området"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyere perspektiver og kunnskap på området
Helsefremmende og forebyggende forhold knyttet til arbeidslivet Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

2 Jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker
I en undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker, så peker Richardsen & Martinussen (2008) på hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? Engasjement kan fungere som en støtpute i forhold til negative effekter av høye jobbkrav. De konkluderer med at organisasjoner som ønsker motiverte og produktive arbeidstakere, som er involvert og interessert i arbeidet, må sørge for at de nødvendige jobbressurser er tilstede. Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

3 Forskning på positive faktorer i arbeidsmiljøet
Det finnes altså en rekke positive faktorer i arbejdet, dvs. sociale og personlige ressurser, som kan bidra til en forbedring av produktivitet og helse. Det er behov for intervensjoner som prøve å realiserer de positive virkningene og forskning på hvordan de forskjellige positive faktorer virker sammen for å gi både helse og produktivitet. (Borg, 2007) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

4 Betydningen av forventet helse
Hvis man mener man er usikker på om man har helse til å arbeide til 67, år, er det stor sjansen for at man ønsker å slutte før den tid. Generelt opplever de god helse, god arbeidsevne og frykter i liten grad endringer og utvikling. Belastningene i arbeidslivet, som arbeidspress, skift turnus, fysisk og mentalt belastende arbeid oppleves som de gjør for alle andre aldersgrupper. (Gamperiene et al. 2010) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

5 Norske ergoterapeuter som aktører på helsefremmende arbeid
Resultatene viser at ergoterapeutene i denne studien beskrev et salutogent fokus. Individfokuset er sterkt forankret i praksis og ser ut til å påvirke yrkesutøvelsen slik at de ikke bruker sin helsefremmende kompetanse på system- og samfunnsnivå i vesentlig grad. (Holmberg, 2010) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset 5

6 Inkluderende arbeidsliv under lupen
Flere studier har sett på om ledelsen påvirker ansattes helse med å ta utgangspunkt i lederegenskaper og lederstil. Managerial leadership is associated with self-reported sickness absence and sickness presenteeism among Swedish men and women. (Nyberg et al. 2008). Inkluderende arbeidsliv, et spørsmål om ledelse? (Mørk, 2009). IA-forankring i ledelsen. Hva må virksomheter gjøre / ha på plass for å redusere sykefraværet og oppnå et mer inkluderende arbeidsliv (IA)? (Mørk et al 2009) Funksjonshemmede og arbeid. En kunnskapsoppsummering. (Norvoll & Fossestøl 2010). Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

7 Fortsetter… Flere mener at selve oppmerksomheten omkring sykefraværet i IA -virksomheter hatt en positiv effekt. Ledere og ansatte har fått en større bevissthet rundt sin rolle, plikter og ansvar. Funksjonshemmede og arbeid. En kunnskapsoppsummering. (Norvoll & Fossestøl 2010). Evaluering av lA-avtalen (2001–2009). (Ose et al. 2009). Qualities in the Return to Work Process: A Content Analysis. (Ellingsen et al 2008). The Right to work: Experiences of Employees with Rheumatism. (Jakobsen, 2009) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

8 Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær.
En kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur viser at det er motstridende funn knyttet til hvorvidt gradert sykmelding har effekt på varigheten av sykefraværet. Holdningen blant ulike aktører var imidlertid at de hadde tro på ordningen og evaluerte den positivt. (Ellingsen, 2010) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

9 Fortsetter.. Den danske forskeren Merete Labriola (2007) har i sin doktorgradsavhandling om langtidssykefravær i Danmark av dekket at faktorer i arbeidsmiljøet kan forklare 40 % av forskjellene i sykefraværet. Det er i tråd med andre studier i Norge og andre lang. I sykefraværstilfellene som har mer enn 56 dagers varighet, ser vi at ca 20 % av denne gruppen sykmeldte står for ca. 80 % av sykefraværet. Hvis en skal oppnå gode resultater bør en kanskje fokusere mest på langtidsfraværet og på det legemeldte fraværet. Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset 9

10 Arbeidsplassen som arena for fremming og gjenvinning av helse
Det har i de senere årene kommet flere både nasjonale og internasjonale rapporter og evalueringer av ulike tiltaktyper og tilnæringer for å øke sysselsettingen blant personer med redusert arbeidsevneevne. I tiltakene som lykkes fremheves arbeidsplassen som arena, tidlig intervensjon og tett oppfølging som suksesskriterier. (Schafft, 2009, Osa m. fl. 2009, Spjelkavik, 2011) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

11 Sherbrooke-modellen ”Hvorfor virker Sherbrooke-modellen fra Canada og er den overførbar til Norge?” Resultatene både fra Canada og Nederland viser at personer som fikk Sherbrook-tilbudet kom raskere i arbeid enn kontrollgruppen som fikk vanlig intervensjon. Det ble videre fremhevet betydningen av at de arbeidsrettede tiltakene skjedde på arbeidsplassen og parallelt med klinisk intervensjon. (Norsk Ergoterapeutforbund 2009). Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

12 Supported Employment i Norden
Rapporten viser til at internasjonal forskning har påvist at der målet er en lønnet jobb gir Supported Employment og ”Place- train”, bedre resultater enn ”Train-place” og gradvise tilnærminger til arbeidslivet. I motsetning til den evidensbaserte tilnærmingen, inneholder ofte nordiske tilbud som omtales som Supported Employment flere elementer av tradisjonell ”Train – place”, mens den direkte koblingen til ordinære arbeidsmarkedet er basert på ”Place – train” er svakere (ibid). Det er derfor behov for internasjonale standarder og å øke kompetansen på evidensbasert Supported Employment. (Spjelkavik, 2011). Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

13 ”Place-train” for mennesker med psykiske helseproblemer
Arbeidsmarkedstiltakene må få en tettere kobling til ordinære arbeidsmarkedet og større innslag av ”Place-train” tilnærming. Arbeidsplassen må anerkjennes som en arena både for fremming og gjenvinning av helse. ”Place-train” har vist seg som en velegnet tilnærning for flere diagnosegrupper, blant andre mennesker med psykiske helseproblemer eller lidelser, som ønsker å komme i jobb. Det å være i arbeid kan bidra til færre symptomer, færre og kortere innleggelser, mestringsfølelse, bedre livskvalitet, økt sosialt nettverk og bedring i sosiale relasjoner. (Schafft, 2009, Bull, 2010) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

14 Arbeidsrelaterte muskel og skjelett plager
Personer med muskel og skjelettlidelser utgjør en av de største gruppene når det gjelder sykefravær og uførhet (Nasjonalt Folkehelseinstitutt, 2010). Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset 14

15 «Function and Work Ability Following Multidiciplinary Rehabilitation for Individuals with Chronic Musculoskeletal Pain» Hensikten var å undersøke individuelle og omgivelsesmessige faktorers betydning for smerte, funksjon og arbeidsevne, samt å undersøke individuelle og omgivelsesmessige faktorers betydning for resultatet av rehabiliteringen hos personer (20-67 år) med kronisk smerte i muskel- og skjelettsystem. Arbeidsevnen hos utvalget økte i løpet av rehabiliteringsperioden. Alder, søvnproblematikk, kognitiv funksjon, generell helse, smerteopplevelse og angst var de sterkeste predikatorene for om man kom tilbake til arbeid eller ikke. (Lillefjell, 2008). Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset 15

16 Utsatte grupper - karakteristika og utfordringer på arbeidsmarkedet.
Kompleksiteten ved muskel og skjelettplager synliggjør behovet for fleksible tiltak som tar hensyn til variasjon i arbeidsevne over tid. Kroniske tilstander har en ofte et svingende og uforutsigbart forløp, noe det i følge Lillefjell et al.(2010) i liten grad gis rom for i arbeidslivet. Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

17 Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger
Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen. Denne studien var delt i to faser med to ulike mål; å få kunnskap om hvilke råd/anbefalinger fysioterapeuter og ergoterapeuter ga overfor ansatte med muskel- og skjellett plager, og å avdekke i hvilken grad det var konsensus om disse råd/anbefalinger blant ergoterapeuter og fysioterapeuter. (Aas, 2009) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset 17

18 Ergonomisk arbeidsmiljø
I en rapport om ergonomisk arbeidsmiljø fra Statens arbeidsmiljøinstitutt kommer det frem at gjentatte ensidige arm eller hånd bevegelser kan påvirke og gi en ensidig belastning på muskler, sener og ledd, og at det kan bli ekstra belastende dersom arbeidets art krever nøyaktighet kontrollerte bevegelser. (Tynes et al, 2008) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset 18

19 Kan det påvises en relasjon mellom dataarbeid og muskel og skjelett i nakke, skulder og arm?
I følge Veierstad et al 2010 viser forskning at den avlastning av arm er å anbefale som et forebyggende tiltak mot muskel og skjelett sykdommer i nakke, skulder og arm. (Veierstad et al 2010). Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset 19

20 Changes in head and neck posture using an office chair with and without lumbal roll support.
Hensikten var å undersøke hvilke holdninger i nakke og hode, forskjellige tiltak på stolen kunne frembringe. Stolen var bygget slik at både sete og rygg kunne justeres individuelt. Undersøkelsen konkluderer med at graden av stolryggens vinkling i tillegg til støtte i korsryggen er de to viktigste faktorene som må tas i betraktning når man ønsker å vurdere hvordan man kan oppnå en gunstigst mulig stilling i nakken. En kombinasjonen av en korsryggspute og helning i stolryggen, er to ergonomiske justeringer i en kontorstol som mest sannsynlig gir en positiv endring av hodets og nakkens holdning. (Horten et al, 2010) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset Kurs Arbeidsdeltakelse 2010 Anita Engeset 20

21 Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low-back pain among working age adults
Tverrfaglig bio-psykososial rehabilitering for subakutt lave ryggsmerter hos voksne i arbeidsdyktig alder. Ved å bruke arbeidsplassbesøk og utvikle nære relasjoner til yrkesmessig helsepersonell, kan man forvente pasientens arbeidsevne blir bedret. Det var moderat vitenskapelig bevis som viser at tverrfaglig rehabilitering, som inkluderer arbeidsplass besøk eller mer omfattende yrkesmessig intervensjon, hjelper pasienten med å komme raskere tilbake til jobb, fører til færre sykemeldinger og lindrer subjektive funksjonshemming. (Karjalainen et al 2008) Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

22 Richardsen,A. M. & Martiussen M. (2008)
Richardsen,A.M. & Martiussen M. (2008).Hva skal til for å øke arbeidsglede og motivasjon? En undersøkelse av jobbengasjement i helse- og omsorgsyrker. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 45, nr.3, 2008, s Hakanen, J. J., Schaufeli, W. B. & Ahola, K. (2008).The Job Demands-Resources model: A three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement. Work & Stress. Vol. 22, No. 3,pp. 224 – 241. Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resourses, and their relationship with burnout and engagement. A multi – sample study. Journal of Organisational Behavior, 25 pp 293 – 315. Nyberg, A., Westerlund, H., Magnusson Hanson, L., & Theorell, T. (2008). Managerial leadership is associated with self-reported sickness absence and sickness presenteeism among Swedish men and women. Scandinavian Journal of Public Health , no, 36(8), Mørk, G. (2009). Inkluderende arbeidsliv, et spørsmål om ledelse? Masteroppgave, Masterstudiet i Endringsledelse. Det Samfunnsvitenskaplige fakultet. Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag. Universitetet i Stavanger. Norvoll, R. & Fossestøl, K. (2010). Funksjonshemmede og arbeid. En kunnskapsoppsummering. AFI-notat 13/2010. ISBN Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

23 Ose, S. O. , Bjerkan, A. M. , Pettersen, I. , Hem, K. G. , Johnsen, A
Ose, S. O., Bjerkan, A. M., Pettersen, I., Hem, K. G., Johnsen, A., Lippestad, J. Paulsen, B., Mo, T. O., Saksvik, P. Ø. (2009). Evaluering av lA-avtalen (2001– 2009). SINTEF Teknologi og samfunn. Helsetjenesteforskning. Gruppe for arbeid og helse. Aas, R. W., Ellingsen, K., Lindøe, P., & Möller, A. (2008). Leadership Qualities in the Return to Work Process: A Content Analysis. Journal of Occupational Rehabilitation, 18(4), Mørk G, Aas RW, Kiær E, Ellingsen KL, Lønningdal,I. (2009). IA-forankring i ledelsen. Hva må virksomheter gjøre / ha påplass for å redusere sykefraværet og oppnå et mer inkluderende arbeidsliv (IA)? Rapport IRIS /157. Gamperiene M., Hilsen A.I., Skarpaas I. (2010). Hvis bare helse holder. En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering. Ellingsen, K.L., Kiær, E., Labriola, M., Aas R. W. (2010). Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær. En kunnskapsoppsummering av Nordisk Forskningslitteratur. Rapport IRIS – 2010/049 Merete Labriola (2008). Work environment factors associated with long-term sickness absence and retur to work. Ph.D. Thesis , OT, MPH .National Institute of Occupational Health Copenhagen, Denmark Institute of Public Health University of Copenhagen. Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

24 Jakobsen, K. (2009).The Right to work: Experiences of Employees with Rheumatism. Journal of Occupational Science, vol 16 (2).pp Borg, V. (2007). Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde. Det Nationale Forskninssenter for Arbeidsmiljø. Labriola, M. (2007). Work environment factors associated with long-term sickness absence and retur to work. Ph.D. Thesis, OT, MPH. National Institute of Occupational Health Copenhagen, Denmark. Institute of Public Health.University of Copenhagen Ellingsen, K.L., Kiær, E., Labriola, M., Aas R. W. (2010). Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær. En kunnskapsoppsummering av Nordisk Forskningslitteratur. Rapport IRIS – 2010/049. Norsk Ergoterapeutforbund (2009). ”Hvorfor virker Sherbrooke-modellen fra Canada og er den overførbar til Norge?” Miniseminar arrangert av Presenter ved International Reserch Institute of Stavanger, IRIS, 18. februar modellen-tilbakefoering-av-sykemeldte Spjelkavik, Ø. (2011). Supported Employment i Norden. Med bidrag fra Hagen, B. og Härkäpää, K. AFI-rapport 3/2011. Schafft, A (2009). Å få seg en jobb. Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer. Oslo: Kommuneforlaget. Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

25 Bull, H. (2010). Arbeid som helsefremmende tiltak for personer med alvorlig psukisk lidelse. aktiviteter/Konferanseinnlegg/Moeteplass-Psykisk-helse Lillefjell, M., Jakobsen, K & Krokstad, S. (2010). Utsatte grupper- karakteristika og utfordringer på arbeidsmarkedet. Tidsskrift for Velferdsforskning. Vol. 13. No.2 s Nasjonalt Folkehelseinstitutt (2010) Folkehelserapport; Helsetilstanden i Norge. Rapport 2010:2. ISBN Aas R.W., Merkus S., Kiær E. (2009) Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen Rapport:International Research Institute of Stavanger (IRIS) Rapport 042/ Lillefjell, M. (2008).«Function and Work Ability Following Multidiciplinary Rehabilitation for Individuals with Chronic Musculoskeletal Pain» PhD-disputas i helsevitenskap, NTNU, Trondheim. Tynes, T., Eiken, E., Grimstad t. K. Sterud, T. , Aasnæss, S. (2008). Ergonomisk arbeidsmiljø. Delrapport; Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Veierstad, B., Wærsted,M., Gudding, I.H., Hanvold, T. N. (2010). Kan det påvises en relasjon mellom dataarbeid og muskel og skjelett i nakke, skulder og arm? Litteraturgjennomgang; STAMI Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset

26 Horten, S. J, Johnson, G. M. , Skinner, M. A
Horten, S. J, Johnson, G.M., Skinner, M. A. (2010) Changes in head and neck posture using an office chair with and without lumbal roll support. Lippincott Williams & Wilkins.SPINE. Vol.35 Nr. 12, s. 542 – 548. Kaija A Karjalainen, Antti Malmivaara, Maurits W van Tulder, Risto Roine, Merja Jauhiainen, Heikki Hurri, Bart W Koes (2008). Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for subacute low-back pain among working age adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD002193 Hernes, T. (2010). Betydningen av arbeid. I ; Arbeidsinkludering. Om det nye politiske- og praksisfeltet i velferds- Norge. Hernes,T , Heum I., Haavorsen, P. (red.) (2010). 1.utg.1.oppl. Oslo. Gyldendal Akademiske. ISBN Kurs Arbeidsdeltakelse 2011 Anita Engeset


Laste ned ppt "Nyere perspektiver og kunnskap på området"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google