Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer. Steinkjer den 10.1.2012. Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer. Steinkjer den 10.1.2012. Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer. Steinkjer den 10.1.2012. Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

2  Ulf Jarl Hagen  Avdeling for videregående opplæring  Tlf.: 74 11 13 15 Mob.:922 12 387  e-post: ulf-jarl.hagen@ntfk.no

3 Praktiske opplysninger  Generelt om kursing av prøvenemnder.  Kunnskapsløftet.  Materiell – innhold i permen.  Personopplysninger – oppdateringer.  Hjemmeside med informasjon.  NB! Korrekt e-post adresse.

4 Innhold i kurset  Læreplan for opplæring av prøvenemnder og yrkesutvalg  Organisering av fagopplæringa.  Kunnskapsløftet.  Prøvenemndas rolle og ansvar.  Prosedyrer og prosesser i ved avvikling av fagprøver.  Forskrift til opplæringslova.  Oppsummering – videre arbeid.

5

6 Prøvenemndas plass og oppgave i samfunnet. Prøvenemndene foretar sluttvurderingen i videregående opplæring for elever, lærlinger lærekandidater og praksiskandidater som avlegger fag- eller svenneprøve eller kompetanseprøve. Prøvenemndas arbeid er derfor svært viktig for kvalitetssikring av fagopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig.

7 Mer om innholdet i læreplan for opplæring av prøvenemnder og yrkesutvalg Læreplanen for prøvenemndsopplæring er delt inn i fire hovedområder: •Regelverk og rammebetingelser. •Fagprøven, svenneprøven og kompetanseprøven. •Klagebehandling. •Yrkesutvalg.

8 Noen tall  173 lærefag etter kunnskapsløftet.  71KL prøvenemnder i N-Tr. fordelt på 56 lærefag.  343 personer i prøvenemndene  herav 113 nye medlemmer.  1 prøvenemnd felles med S-Tr.  Ved behov låne fra andre fylker.

9 Organisering av fagopplæringa Sentralt:  Utdannings- og forskningsdepartementet.  Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring SRY  Faglige råd.  Sentral klagenemnd. Regionalt:  Fylkeskommunen.  Yrkesopplæringsnemnda.  Prøvenemnder/Yrkesutvalg.  Lærebedrifter/Opplæringskontor.

10 AKTØRER I LÆREFORHOLDET •Fylkeskommunen •Yrkesopplæringsnemnda (YON) •Opplæringskontor/opplæringsring •Lærebedrift/opplæringsbedrift •Lærling/lærekandidat •Faglig leder •Veileder/instruktør •Tilsynsperson •Prøvenemnd •PPT

11 Bygg og eiendom Rune Venås - tjenesteyting overfor skolene - Rådgivende funksjon - plan- og budsjettarbeid Skoleutvikling, plan og struktur Tore Bruem - Skolestruktur - Tilbudsstruktur - VO - Spes.ped - Ped. utvikling - Kvalitetssikring av opplæring i skole Fagopplæring Ove Austmo - Sekretariat for YON - Formidling - Utvikling og kvalitetssikring av opplæring i bedrift - Fagprøveadm. Inntak, formidling og dokumentasjon Toril Haugland - Informasjon - Skolekatalog - Elevinntak - Formidling - Statistikk, - Eksamensadm. F.k. virksomheter Fylkesutdanningssjef AVGO

12 Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag Harald Myrland, Verdal - NHO Vara : Eva Steinvik Wold, Inderøy -NHO Kristine Svendsen, Steinkjer -LO ” : Brit Gulli Rones, Steinkjer -LO Geir Ottesen, Namsos -LO ” : Leif Inge Stenseth, Verdal -LO Ellen Løvli, Steinkjer –Utd.f. ” : Bjørn Tranås, Steinkjer –Utd.f. Turid Aas, Stjørdal -KS ” : Jon Olav Heggli, Inderøy -KS Ingunn Grindvik, Steinkjer –Virke ” : Harald Granheim, Verdal -Virke Lennart Johansson, Verdal -Ap ” : Dordi Haugen, Namsos -AP John Edgar Martinsen, Steinjer -V ” : Jostein Trøite, Levanger –SV Kristian Hovd Sjøli, Elevorg. ” : Maria Andersen Vangli, Elevorg. I tillegg observatører fra: »YS »NAV »Elev- og lærlingombudet

13 Oppgavene til fylkeskommunen.  Ansvar for videregående opplæring, herunder fagopplæring i arbeidslivet.  Sekretariat for yrkesopplæringsnemnda (YON)  Godkjenning av lærebedrift og opplæringskontor  Godkjenning av lærekontrakt og opplæringskontrakt.  Formidle søkere til læreplass.  Tilsyn med læreforhold.  Utbetale tilskudd til lærebedrifter og opplæringskontor  Oppnevne prøvenemnder og yrkesutvalg.  Ansvar for fag- og svenneprøver.  Utstede fag- og svennebrev.  Arrangere kurs for faglige ledere og instruktører.

14 Kunnskapsløftet  Startet i VG1 2006. –Strukturendring. –Nye læreplaner.  Lærlinger fra 2008.  Fagprøver for lærlinger fra 2010.  Praksiskandidater fra høsten 2008.  Reform-94 fram t.o.m. 2011.

15 Opplæringsløp hovedmodell. Skole Videregående trinn 1 Skole Videregående trinn 1 Bedrift Videregående trinn 3: Opplæring og verdiskapning Bedrift Videregående trinn 3: Opplæring og verdiskapning

16 Opplæringsløp avviksfag Bedrift 1,5 år verdiskapning VK II 1 år VKI 1 år Grunnkurs 1 år

17

18 Læreplaner - oppbygning Se på egen læreplan. Oppbygning og innhold.

19 Læreplaner - oppbygning  Forskriftsfestet.  Formål:  Hensikt i et samfunns- og individperspektiv  Struktur:  Inndelt i hovedområder.  Grunnleggende ferdigheter:  Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig.  Å kunne lese.  Å kunne regne.  Å kunne bruke digitale verktøy.  Kompetansemål.  Vurdering:  Hovedområder og ordning.

20 Vis fagfilm 8.

21 § 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført i samsvar med reglane i dette kapitlet og med læreplanen i faget. Fylkeskommunen har ansvaret for at prøvekandidatane er kjende med føresegnene som regulerer prøva. Fag- og sveineprøva skal som hovudregel gjennomførast ved slutten av opplæringstida og skal normalt vere avslutta seinast innan to månader frå dette tidspunktet. Prøva skal normalt gjennomførast i den bedrifta lærlingen har hatt hovuddelen av opplæringa. Dersom prøva blir gjennomført i lærebedrifta, skal prøva tilpassast verksemda i bedrifta. Fylkeskommunen kan i særskilde tilfelle, etter å ha innhenta råd frå prøvenemnda, bestemme at prøva skal haldast ein annan stad.

22 § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4-8. Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, ha oppdatert arbeidslivserfaring i faget. Fylkeskommunen skal ved oppnemninga òg ta omsyn til at det vert tilfredsstillande vurderingskompetanse i prøvenemnda. Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i prøvenemnda frå partane i arbeidslivet. Fylkeskommunen kan om nødvendig hente inn forslag også frå andre. Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.

23 Prøvenemnd Prøvenemnda har minst 2 medlemmer. ¤ En utnevnes til leder - er kontakt person for AVGO ¤ Kan være flere nemnder med flere medlemmer i samme faget. ¤ Forslag på medlemmer fra partene i arbeidslivet. ¤ Utnevnes av Nord-Trøndelag fylkeskommune v/AVGO. ¤ Prøvenemnda er fylkeskommunale ombud. ¤ Representerer Nord-Trøndelag fylkeskommune

24 Kandidater til fagprøven LærlingLærekandidat Lærekontrakt Opplæringskontrakt Hele læreplan Deler av læreplan (TOP) Prøves i hele læreplan Prøves i deler av læreplan Fag/svennebrevKompetansebevis Elev Elevstatus Hele læreplan Prøves i hele læreplan Fag/svennebrev

25 Hvem melder opp til prøve?  Lærling/lærekandidat ……… Lærebedriften/Oppl.kontor.  Elev i skole (AOS) ………….. Skolen  Praksiskandidat …………..…… Kandidaten selv

26 Oppmeldingsskjema Oppmelding sendes AVGO  Lærebedriften melder lærlingen/lærekandidaten opp til prøve ca 2 mnd før kontrakten utløper.  Skolen melder opp eleven ca. 2 mnd før skoleslutt.  Krav til bestått fellesfag og programfag. Praksiskandidater melder seg opp hele året  Krav til bestått eksamen for praksiskandidater.  Behov for særskilt tilrettelagt fagprøve. AVGO godkjenner oppmelding og sender til leder i prøvenemnda:  brev og oppmeldingsskjema  kopi til opplæringskontor/lærebedrift og lærling/lærekandidat

27 Særskilt tilrettelagt fag- eller svenneprøve  Når kandidaten har behov for det, kan fylkeskommunen samtykke i at fagprøven blir særskilt tilrettelagt. Det må eventuelt søkes til fylkesutdanningssjefen vedlagt uttalelse, av nyere dato, fra sakkyndig instans.  Særskilt tilrettelagt prøve skal være avtalt i god tid før prøven.

28 § 3-57. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva Prøvenemnda har ansvaret for utforminga av fag- og sveineprøva. Lærebedrifta, eventuelt skolen som alternativ til opplæring i bedrift, kan kome med forslag til arbeidsoppgåver. Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget slik han er beskriven i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget. Alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne prøvast. Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere krava til fagleg kompetanse. Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten sin kompetanse i faget vert prøvd på forsvarleg måte.

29 § 3-57. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar av kandidaten sitt arbeid. Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve kandidaten i: - Planlegging av arbeidet og grunngjeving for valde løysingar - Gjennomføring av eit fagleg arbeid - Vurdering av eige prøvearbeid - Dokumentasjon av eige prøvearbeid. Omfanget av prøva skal vere klart definert og innanfor den tidsramma som er fastsett i læreplanen. Prøvenemnda kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille spørsmål til fagleg avklaring.

30 § 3-57. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva Oppgåva må utformast slik at ho gir kandidaten reell moglegheit til å utføre eit kvalitetsmessig godt arbeid innanfor fastsett tidsramme. Dei hjelpemidla kandidaten har brukt i læretida, skal kunne nyttast under prøva. Det skal gå tydeleg fram korleis dei ulike delane av prøva skal leverast. I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- eller sveineprøva. Hovudpunkta i grunnlaget skal gjerast klare for kandidaten.

31 § 3-60. Utarbeiding, innhald og vurdering av kompetanseprøva Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøver blir utarbeidde og vurderte. Lærekandidatane skal prøvast i forhold til dei måla som er fastsette for kandidaten, jf. opplæringslova § 4-4. Innanfor dei rammene som opplæringsmåla set, skal prøva utarbeidast og gjennomførast etter same prinsipp som for fag- og sveineprøver, jf. § 3-57 og § 3-58. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla som er fastsette for kandidaten. Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 3-4 sjette ledd brukast. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.

32 Forberede fagprøve  Leder i prøvenemnda mottar oppmelding fra AVGO.  Avklarer hvilke av medlemmene som skal bedømme prøven og hvem som skal være prøvenemndsleder ved prøven.  Prøvenemnda tar kontakt med bedrift/kandidat  Foreslår/får forslag på tidspunkt for prøven  Finnes egnet lokaler/maskin/utstyr?  Krav til prøvestedet. Evt. annen bedrift/prøvestasjon.  Dialog med bedriften om passende arbeid til fagprøven. Prøvenemnda kan be om forslag til passende prøvearbeid.  Særskilt tilrettelegging av prøven?

33 Besøke bedriften  Prøvenemnda bør/må besøke bedriften før prøven  Rom til kandidatens planleggingsdel/evaluering  Telefon, eventuelt datamaskin, papir/skriveutstyr  Orientere om prøven, praktiske forhold  Kandidaten, bedriften, øvrig berørte personer  Hvilken rolle skal øvrig personale i bedriften ha under prøven  Avtale med eventuelt tilsynsperson (skriftlig avtale)  Hvor treffes prøvenemnd (telefon, fax, e-post)

34

35 Du skal planlegge hvordan du vil bygge karnappet ut fra vedlagt tegning/beskrivelse, og i henhold til byggforskrift og norsk standard Du skal bygge karnappet etter egen plan i tråd med vedlagt tegning /beskrivelse og i henhold til byggforskrift og norsk standard Du skal vurdere kvaliteten på arbeidet du har utført og hvordan du har gjennomført arbeidet i henhold til egen plan. Avvik fra planen skal begrunnes. Denne samtalen skal ta for seg….  Framdriftsplan for arbeidet  Valg av maskiner, verktøy og utstyr er begrunnet  Materialvalg er begrunnet  Utarbeidet materialbestillingsliste etter egne utregninger  Skrevet arbeidsrekkefølge  Skisser …  HMS-plan •Angrepspunkt/ Rekkefølgje •Materialvalg •Materialforbruk •Gjennomført utførelse/standard •Verktøy og maskinbruk •Faglig sikkerhet og selvstendighet I tillegg til egenvurdering skal rapporten inneholder:  Materialkontroll  Kontroll av kvalitetskrav fastsatt i planleggingsdokumenter i forhold til avsluttet arbeidsprosess, framdriftsplan, materialforbruk, svinn etc  Vedlikehold av verktøy og utstyr  Gjennomført HMS tiltak Prøvenemnda vil vektlegge disse kriteriene i sin vurdering Du skal Prøvenemnda skal ha planen din før du kan starte på gjennomføringsdelen Oppgaven : Bygge karnapp Planlegge Gjennomføre Vurdering og Dokumentasjon Tid Vurderingssamtalen mellom kandidaten og prøvenemnda Sum totaltid Tid OIE-08

36 § 3-58. Gjennomføring av fag- og sveineprøva Prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart og prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved prøveslutt. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført tilsyn under heile prøva. Prøvenemnda kan ikkje delegere ansvaret for å vurdere kandidaten til tilsynspersonar. Ved prøvestart skal prøvenemnda levere oppgåva til kandidaten. Prøvenemnda skal føre protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.

37 Informasjon ved prøvestart  Begge prøvenemndsmedlemmer deltar.  Orientere om gjennomføring av prøve  Utlevere oppgavetekst og eventuelle vedlegg til prøven  Gå gjennom prøveoppgaven.  Still spørsmål.  Vær sikker på at kandidaten har forstått oppgaven.  Tidsrammen for prøvens 4 deler.

38 Forskrift til Opplærings- lova PrøvenemndaKandidaten §3-48 og 3-58Oppstart og gjennomgang av oppgaveteksten Prøvenemnda er ansvarlig for at prøvekandidatene er kjent med forskriften som regulerer fagprøven. Dele ut og gjennomgå oppgaveteksten sammen med kandidaten, og forklare:  At prøven er 4-delt og at oppgaveteksten oppgir hvor lang tid kandidaten kan bruke på hver del.  Hva vurderingskriterier er og hvordan kandidaten kan gjøre seg nytte av dem under prøven.  At alle delene av fagprøven blir vurdert av prøvenemnda og inngår i vurderingen.  At kandidaten må grunngi i dokumentasjonsdelen dersom gjennomføringen avviker fra planen.  Hvem kandidaten skal kontakte dersom det er behov for det. Prøvenemnda bør kontrollere at kandidaten forstår oppgaveteksten slik den er ment å være. Er forberedt til prøven jfr. avtale og har med:  Læreplan for faget  Gjeldende forskrift  Utstyr/hjelpemiddel som det er gjort avtale om. Kandidaten er ansvarlig for å sikre at han/henne forstår oppgaven/oppgaveteksten slik den er ment å være. §3-58PlanleggingOppgaveteksten skal inneholde:  Hva kandidaten konkret skal gjøre i planleggingsdelen.  Tid som kan benyttes til denne delen av prøven.  Hva prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for planleggingsdelen  Hvordan prøvenemnda skal få overlevert planleggingsdelen. (telefax, e-post, personlig) Gjennomfører planleggingsoppgaven innen oppgitt tidsfrist. Prøvenemnda skal ha mottatt planen/oppgavesvaret før kandidaten kan starte på gjennomføringsdelen.

39 Forskrift til Opplærings - lova Prøvenemnda Kandidaten §3-58GjennomføringOppgaveteksten skal inneholde:  Hva kandidaten skal utføre - hvilke problem som skal løses.  Tid som kan benyttes til denne delen av prøven.  Hva prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for gjennomføringsdelen Gjennomfører gjennomføringsdelen etter egen plan. Dersom kandidaten avviker fra planen, må dette grunngis og legges fram for prøvenemnda i dokumentasjonsdelen. §3-58Vurdering og dokumentasjon av eget prøvearbeid Oppgaveteksten skal inneholde:  Hva kandidaten konkret skal vurdere/dokumentere.  På hvilken måte (muntlig og/eller skriftlig)  Tid som kan benyttes til denne delen av prøva.  Hva Prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for vurdering/dokumentasjonsdelen Gjennomfører vurdering/dokumentasjonsdelen innen oppgitt tidsfrist. §3-59VurderingVurderer den 4-delte fagprøven og gjennomfører en samtale med kandidaten Kandidaten klargjør og begrunner forhold ved prøvearbeidet.

40 § 3-59. Vurdering av fag- og sveineprøva Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse slik han er dokumentert gjennom fag- eller sveineprøva og fastsetje karakter. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla i læreplanen for faget som kandidaten er prøvd i. Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 3-4 sjette ledd brukast. Fylkeskommunen fastset ved oppnemninga kven av Medlemmene av prøvenemnda som skal avgjere karakteren, dersom det er usemje når stemmetalet er likt.

41 § 3-4. Karakterar i fag m.v. Ved fag- og sveineprøve og kompetanseprøve skal det ved vurderinga brukast ein tredelt skala som har dette innhaldet: -Bestått mykje godt: Mykje god eller framfrå kompetanse i faget. -Bestått: Tilfredsstillande eller god kompetanse i faget -Ikkje bestått: Svært låg kompetanse i faget.

42 § 3-61. Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva Er fag- eller sveineprøva ikkje bestått, skal prøvenemnda i samråd med fylkeskommunen syte for oppbevaring av prøvearbeidet. Prøvearbeidet skal så langt råd er takast vare på slik kandidaten leverte det frå seg. Dersom prøvearbeidet ikkje kan takast vare på, skal det sikrast med fotografi eller ei nøyaktig beskriving med tanke på framlegging i ei eventuell klagebehandling.

43 Etterarbeid  Følgende sendes AVGO umiddelbart etter prøveavslutning  Oppgave/kandidatens besvarelse  Prøveprotokoll  Vurderingsskjema  Kriterier for bedømmelse av oppgaven  Reiseregning m.m.

44 Resultat av prøve AVGO sender brev til kandidaten med melding om:  Bestått/Bestått meget godt  Ønskes fagbrev tilsendt  Delta på offisiell utdeling NB! Karakteren Bestått kan ikke påklages.  Ikke bestått  Kandidaten får tilsendt kopi av prøvenemndas begrunnelse/prøveprotokoll  Informasjon om klageadgang

45 Ikke bestått Gir rett til å klage på formelle feil eller faglig grunnlag. Prøven må oppbevares for eventuelt klage Hvis prøven ikke kan oppbevares:  Fotografi  Nøyaktig beskrivelse

46 Prosedyre ved klage Klage sendes alltid til prøvenemnda.  Prøvenemnda vurderer karakter på nytt. Hvis karakter ikke bestått opprettholdes: Klage på formelle feil: 1.Fylkeskommunen behandler klagen. 2.Kan ikke nedre karakteren – evt. ny prøve. Klage på faglig vurdering: 1.Sentral klagenemnd. 2.Kan også vurdere formelle feil. Hvis ja – faglig blir ikke vurdert – ny prøve. 3.Kan opprettholde eller endre karakter. Klage på kompetanseprøve behandles av fylkeskommunen NB! Ingen ny prøve før klagen er ferdig behandlet.

47 § 5-14. Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring •Klage på den faglege vurderinga av prøvearbeidet til ikkje bestått skal sendast til fylkeskommunen i det fylket der prøva er gjennomført, jf. § 5-4 andre ledd tredje punktum. Fylkeskommunen skal innhente uttale frå dei som har gjeve den opphavlege bedømminga, jf. § 3-59 og § 3-60, før saka vert sendt til klageinstansen. •Klageinstans for klage på bedømming av fag- og sveineprøver er klagenemnda som er oppnemnd i samsvar med opplæringslova § 12-6. Klageinstans for klage på bedømming av kompetanseprøver er den fylkeskommunen gir mynde. •Medlemmene i klagenemnda må ikkje ha vore med i førstegongsbedømminga og bør ikkje vere frå den bedrifta eller skolen som klagaren kjem frå.

48 § 5-14. Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring •Klagenemnda kan gjere om resultatet frå ikkje bestått til bestått, avvise klaga eller oppheve den opphavlege avgjerda og vise til ny prøve. •Klage som er grunngitt med formelle feil eller andre ikkje- faglege forhold, skal behandlast av fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde. •Dersom det er gjort formelle feil som kan ha hatt avgjerande verknad for prøveresultatet, skal den opphavlege avgjerda opphevast. Prøva skal da reknast for ikkje gjennomført, og klagaren har høve til å gjennomføre ny prøve så snart som mogleg.

49 Ny/utsatt prøve Ved ikke bestått:  Praksiskandidater må vente 6 mnd.  Lærling, lærekandidat og skoleelev kan meldes opp med en gang. Læretid kan evt. forlenges ved frivillig avtale.  Bedrift/skole melder opp og er ansvarlig for ny prøve.  Fylkeskommunen dekker ekstra utgifter til 2.gangs prøve. Ved gyldig forfall:  Utsatt prøve avholdes så snart det er praktisk mulig. Ved fusk:  Tidligst ett år etter annullert prøve.

50

51 Økonomisk godtgjørelse Satsene fastsettes av fylkestinget.  Møtegodtgjørelse.  Diett  Kjøregodtgjørelse.  Tapt arbeidsfortjeneste.

52 Møter i prøvenemnda Antall møter ? Nemnda må vurdere hvert enkelt tilfelle:  Forberedelsesmøte i bedriften  Lage oppgave/vurderingskriterier  Oppstart/avslutning av prøven  Inspeksjon under prøven  Karaktermøte/prøveprotokoll  Umiddelbart etter prøveslutt

53 Møtehonorar  For møte(r) som til sammen har varighet på fire (4) timer eller mindre pr. møtedag, inkludert ventetid mellom møtene: kr 350,-  For møte(r) som til sammen har varighet på mer enn fire (4) timer pr. møtedag inkludert ventetid mellom møtene: kr. 500,-.  Dato og tidspunkt for møtestart og møteslutt må stå på reiseregninga.  Reisetid er ikke møtetid.

54 Tapt arbeidsfortjeneste alt.1  Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges av vervet med inntil kr. 3000,- pr. møtedag. Eventuelle feriepenger, kommer i tillegg. Kravet om erstatning må være attestert og dokumentert fra arbeidsgiver.  I stedet for erstatning for tap i inntekt etter dette punkt, kan nemndsmedlemmet søke om å oppnå avtale med sin arbeidsgiver om å få utbetalt lønn mot at arbeidsgiver får refusjon fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsgiver kan få refundert lønn, feriepenger, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift.

55 Tapt arbeidsfortjeneste alt. 2  Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges av vervet med inntil kr 750 pr. møtedag. Det må framsettes krav om erstatning og skriftlig erklæres at det har vært et økonomisk tap med angivelse av beløp. Kravet behøver ikke attesteres fra arbeidsgiver.  Dersom et prøvenemndsmedlem bruker fridag/avspaseringsdag til prøvenemndsarbeid kan det føres opp et krav på inntil kr.750,- pr. møtedag.

56 Påførte utgifter Dekkes inntil kr. 2000.-/møtedag –Pass av barn –Pass/stell av syke, gamle, funksjonshemmede –Må dokumentere utbetalt beløp

57 Takk for i dag - og vel hjem.


Laste ned ppt "Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer. Steinkjer den 10.1.2012. Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google