Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer.
Steinkjer den Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Navneopprop. Husk inviterte fra skole og opplæringskontor. Hensikt med deres deltakelse.

2 Ulf Jarl Hagen Avdeling for videregående opplæring Tlf.: Mob.: e-post:

3 Praktiske opplysninger
Generelt om kursing av prøvenemnder. Kunnskapsløftet. Materiell – innhold i permen. Personopplysninger – oppdateringer. Hjemmeside med informasjon. NB! Korrekt e-post adresse. Oppfølging ved Bent Robert Sæther, fagrådgivere og meg selv. NB! Vis utdrag fra ansattebrosjyre med fagrådgivere. Tilsendt materiell: Læreplaner, ny lov/forskrift, Temahefte 7, Godtgjøring til fylkeskommunale ombud Vis hjemmeside med informasjon for prøvenemnder. Oppdateringer: Skjema for refusjonskrav lønn. Skjema for dokumentasjon lønn. Sjekkliste for prøvenemndas arbeid. Personopplysninger.

4 Innhold i kurset Læreplan for opplæring av prøvenemnder og yrkesutvalg
Organisering av fagopplæringa. Kunnskapsløftet. Prøvenemndas rolle og ansvar. Prosedyrer og prosesser i ved avvikling av fagprøver. Forskrift til opplæringslova. Oppsummering – videre arbeid. Om forskrift til opplæringslova. Læreplan utarbeidet i ORN. Generelle bestemmelser om gjennomføring av prøven står i forskriften. Grundig gjennomgang etter lunsj.

5

6 Prøvenemndas plass og oppgave i samfunnet.
Prøvenemndene foretar sluttvurderingen i videregående opplæring for elever, lærlinger lærekandidater og praksiskandidater som avlegger fag- eller svenneprøve eller kompetanseprøve. Prøvenemndas arbeid er derfor svært viktig for kvalitetssikring av fagopplæringa. Når prøvenemnda bedømmer en fagprøve eller kompetanseprøve er de med på å legge premissene for den faglige standarden. Arbeidet er viktig for den enkelte kandidat, for arbeids- og næringslivet og for samfunnet for øvrig. Om forskrift til opplæringslova. Læreplan utarbeidet i ORN. Generelle bestemmelser om gjennomføring av prøven står i forskriften. Grundig gjennomgang etter lunsj.

7 Mer om innholdet i læreplan for opplæring av prøvenemnder og yrkesutvalg
Læreplanen for prøvenemndsopplæring er delt inn i fire hovedområder: Regelverk og rammebetingelser. Fagprøven, svenneprøven og kompetanseprøven. Klagebehandling. Yrkesutvalg.

8 71KL prøvenemnder i N-Tr. fordelt på 56 lærefag.
Noen tall 173 lærefag etter kunnskapsløftet. 71KL prøvenemnder i N-Tr. fordelt på 56 lærefag. 343 personer i prøvenemndene herav 113 nye medlemmer. 1 prøvenemnd felles med S-Tr. Ved behov låne fra andre fylker. Hente ”kart” fra Vilbli.no. Kort gjennomgang. Hente ”vifte” og fag- og timefordeling fra Vilbli.no. Kort gjennomgang. Vis oversikt over prøvenemnder i regneark.

9 Organisering av fagopplæringa
Sentralt: Utdannings- og forskningsdepartementet. Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring SRY Faglige råd. Sentral klagenemnd. Regionalt: Fylkeskommunen. Yrkesopplæringsnemnda. Prøvenemnder/Yrkesutvalg. Lærebedrifter/Opplæringskontor. Kompetanseplattform for det enkelte fag, utgangspunkt og grunnlag for arbeid med nye læreplaner. 9 nye utdanningsprogram. Vis eksempel fra Vilbli.no Prinsipper for opplæring. Del ut kopier. Grunnleggende ferdigheter står i den enkelte læreplan.

10 AKTØRER I LÆREFORHOLDET
Fylkeskommunen Yrkesopplæringsnemnda (YON) Opplæringskontor/opplæringsring Lærebedrift/opplæringsbedrift Lærling/lærekandidat Faglig leder Veileder/instruktør Tilsynsperson Prøvenemnd PPT

11 Fylkesutdanningssjef
F.k. virksomheter AVGO Bygg og eiendom Rune Venås - tjenesteyting overfor skolene Rådgivende funksjon plan- og budsjettarbeid Fylkesutdanningssjef Skoleutvikling, plan og struktur Tore Bruem Skolestruktur Tilbudsstruktur VO Spes.ped Ped. utvikling Kvalitetssikring av opplæring i skole Fagopplæring Ove Austmo Sekretariat for YON Formidling Utvikling og kvalitetssikring av opplæring i bedrift Fagprøveadm. Inntak, formidling og dokumentasjon Toril Haugland Informasjon Skolekatalog Elevinntak Formidling Statistikk, Eksamensadm.

12 Yrkesopplæringsnemnda i Nord-Trøndelag
Harald Myrland, Verdal - NHO Vara : Eva Steinvik Wold, Inderøy -NHO Kristine Svendsen, Steinkjer -LO ” : Brit Gulli Rones, Steinkjer -LO Geir Ottesen, Namsos -LO ” : Leif Inge Stenseth, Verdal -LO Ellen Løvli, Steinkjer –Utd.f ” : Bjørn Tranås, Steinkjer –Utd.f. Turid Aas, Stjørdal -KS ” : Jon Olav Heggli, Inderøy -KS Ingunn Grindvik, Steinkjer –Virke ” : Harald Granheim, Verdal -Virke Lennart Johansson, Verdal -Ap ” : Dordi Haugen, Namsos -AP John Edgar Martinsen, Steinjer -V ” : Jostein Trøite, Levanger –SV Kristian Hovd Sjøli, Elevorg. ” : Maria Andersen Vangli, Elevorg. I tillegg observatører fra: YS NAV Elev- og lærlingombudet

13 Oppgavene til fylkeskommunen.
Ansvar for videregående opplæring, herunder fagopplæring i arbeidslivet. Sekretariat for yrkesopplæringsnemnda (YON) Godkjenning av lærebedrift og opplæringskontor Godkjenning av lærekontrakt og opplæringskontrakt. Formidle søkere til læreplass. Tilsyn med læreforhold. Utbetale tilskudd til lærebedrifter og opplæringskontor Oppnevne prøvenemnder og yrkesutvalg. Ansvar for fag- og svenneprøver. Utstede fag- og svennebrev. Arrangere kurs for faglige ledere og instruktører.

14 Kunnskapsløftet Startet i VG1 2006. Lærlinger fra 2008.
Strukturendring. Nye læreplaner. Lærlinger fra 2008. Fagprøver for lærlinger fra 2010. Praksiskandidater fra høsten 2008. Reform-94 fram t.o.m

15 Opplæringsløp hovedmodell.
Skole Videregående trinn 1 Skole Videregående trinn 1 Bedrift Videregående trinn 3: Opplæring og verdiskapning Bedrift Videregående trinn 3: Opplæring og verdiskapning

16 Opplæringsløp avviksfag

17

18 Læreplaner - oppbygning
Se på egen læreplan. Oppbygning og innhold.

19 Læreplaner - oppbygning
Forskriftsfestet. Formål: Hensikt i et samfunns- og individperspektiv Struktur: Inndelt i hovedområder. Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Å kunne lese. Å kunne regne. Å kunne bruke digitale verktøy. Kompetansemål. Vurdering: Hovedområder og ordning. Se i læreplanene for helsearbeiderfaget og tømrerfaget. Hent eksempler fra de respektive læreplaner.

20 Vis fagfilm 8.

21 § Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført i samsvar med reglane i dette kapitlet og med læreplanen i faget. Fylkeskommunen har ansvaret for at prøvekandidatane er kjende med føresegnene som regulerer prøva. Fag- og sveineprøva skal som hovudregel gjennomførast ved slutten av opplæringstida og skal normalt vere avslutta seinast innan to månader frå dette tidspunktet. Prøva skal normalt gjennomførast i den bedrifta lærlingen har hatt hovuddelen av opplæringa. Dersom prøva blir gjennomført i lærebedrifta, skal prøva tilpassast verksemda i bedrifta. Fylkeskommunen kan i særskilde tilfelle, etter å ha innhenta råd frå prøvenemnda, bestemme at prøva skal haldast ein annan stad. Prøvenemnda skal gjennomgå med kandidaten og evt. prøvested hvordan prøven skal gjennomføres. Kan skje i et forberedende møte eller ved oppstart av prøven.

22 § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve
Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4-8. Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, ha oppdatert arbeidslivserfaring i faget. Fylkeskommunen skal ved oppnemninga òg ta omsyn til at det vert tilfredsstillande vurderingskompetanse i prøvenemnda. Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i prøvenemnda frå partane i arbeidslivet. Fylkeskommunen kan om nødvendig hente inn forslag også frå andre. Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.

23 Prøvenemnd Prøvenemnda har minst 2 medlemmer.
¤ En utnevnes til leder - er kontakt person for AVGO ¤ Kan være flere nemnder med flere medlemmer i samme faget. ¤ Forslag på medlemmer fra partene i arbeidslivet. ¤ Utnevnes av Nord-Trøndelag fylkeskommune v/AVGO. ¤ Prøvenemnda er fylkeskommunale ombud. ¤ Representerer Nord-Trøndelag fylkeskommune Vis regneark med prøvenemndsoversikt.

24 Kandidater til fagprøven
Lærling Lærekandidat Lærekontrakt Opplæringskontrakt Hele læreplan Deler av læreplan (TOP) Prøves i hele læreplan Prøves i deler av læreplan Fag/svennebrev Kompetansebevis Elev Elevstatus Hele læreplan Prøves i hele læreplan Fag/svennebrev Elev – Skolen har ansvar.

25 Hvem melder opp til prøve?
Lærling/lærekandidat ……… Lærebedriften/Oppl.kontor. Elev i skole (AOS) ………….. Skolen Praksiskandidat …………..…… Kandidaten selv

26 Oppmeldingsskjema Praksiskandidater melder seg opp hele året
Oppmelding sendes AVGO Lærebedriften melder lærlingen/lærekandidaten opp til prøve ca 2 mnd før kontrakten utløper. Skolen melder opp eleven ca. 2 mnd før skoleslutt. Krav til bestått fellesfag og programfag. Praksiskandidater melder seg opp hele året Krav til bestått eksamen for praksiskandidater. Behov for særskilt tilrettelagt fagprøve. AVGO godkjenner oppmelding og sender til leder i prøvenemnda: brev og oppmeldingsskjema kopi til opplæringskontor/lærebedrift og lærling/lærekandidat

27 Særskilt tilrettelagt fag- eller svenneprøve
Når kandidaten har behov for det, kan fylkeskommunen samtykke i at fagprøven blir særskilt tilrettelagt. Det må eventuelt søkes til fylkesutdanningssjefen vedlagt uttalelse, av nyere dato, fra sakkyndig instans. Særskilt tilrettelagt prøve skal være avtalt i god tid før prøven.

28 § 3-57. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva
Prøvenemnda har ansvaret for utforminga av fag- og sveineprøva. Lærebedrifta, eventuelt skolen som alternativ til opplæring i bedrift, kan kome med forslag til arbeidsoppgåver. Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin kompetanse i faget slik han er beskriven i læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget. Alle kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne prøvast. Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere krava til fagleg kompetanse. Prøvenemnda har ansvar for at kandidaten sin kompetanse i faget vert prøvd på forsvarleg måte. Normalt har prøvenemnda kontakt med lærebedrift/prøvested/kandidat om passende prøvearbeid. Viktig at oppgaven blir ”bred” nok. Ikke for mye – ikke for lite.

29 § 3-57. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva
Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar av kandidaten sitt arbeid. Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve kandidaten i: - Planlegging av arbeidet og grunngjeving for valde løysingar - Gjennomføring av eit fagleg arbeid - Vurdering av eige prøvearbeid - Dokumentasjon av eige prøvearbeid.        Omfanget av prøva skal vere klart definert og innanfor den tidsramma som er fastsett i læreplanen. Prøvenemnda kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille spørsmål til fagleg avklaring. Krav til innholdsmomenter ved sluttvurdering – Vg3 Innanfor ramma av kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve (fag- /svenneprøve-) kandidaten i: – Planlegging av arbeidet og grunngjeving for valde løysingar – Gjennomføring av eit fagleg arbeid – Vurdering av eige prøvearbeid – Dokumentasjon av eige prøvearbeid. Viktig med klart definert oppgave. Prøvenemnda bør som fast regel ha en oppsummering/gjennomgang av prøven i fbm. sluttsamtale med kandidaten. Kandidaten bør gis muligheten til å si hva hun/han synes om prøven m.m.

30 § 3-57. Innhald i og omfang av fag- og sveineprøva
Oppgåva må utformast slik at ho gir kandidaten reell moglegheit til å utføre eit kvalitetsmessig godt arbeid innanfor fastsett tidsramme. Dei hjelpemidla kandidaten har brukt i læretida, skal kunne nyttast under prøva. Det skal gå tydeleg fram korleis dei ulike delane av prøva skal leverast. I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid med fag- eller sveineprøva. Hovudpunkta i grunnlaget skal gjerast klare for kandidaten. Viktig at oppgaven ikke er for omfattende. Husk at kandidatene ikke har den erfaring og trening som en vant fagarbeider har. I oppgaven skal det stå hvordan de ulike delene av prøven skal leveres. Det gjelder planleggingsdelen, hele eller deler av det praktiske arbeidet, kandidatens vurdering av eget arbeid og kandidatens dokumentasjon av prøvearbeidet. Grunnlaget for vurdering skal gjøres kjent for kandidaten, dvs. gjennomgås og stå i oppgaven.

31 § 3-60. Utarbeiding, innhald og vurdering av kompetanseprøva
Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøver blir utarbeidde og vurderte. Lærekandidatane skal prøvast i forhold til dei måla som er fastsette for kandidaten, jf. opplæringslova § 4-4. Innanfor dei rammene som opplæringsmåla set, skal prøva utarbeidast og gjennomførast etter same prinsipp som for fag- og sveineprøver, jf. § 3-57 og § 3-58. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla som er fastsette for kandidaten. Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 3-4 sjette ledd brukast.        Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling. Kompetanseprøver gjennomføres som fag-/eller svenneprøver. Utgangspunktet for prøveoppgaven er læreplanen for den enkelte lærekandidat.

32 Forberede fagprøve Leder i prøvenemnda mottar oppmelding fra AVGO.
Avklarer hvilke av medlemmene som skal bedømme prøven og hvem som skal være prøvenemndsleder ved prøven. Prøvenemnda tar kontakt med bedrift/kandidat Foreslår/får forslag på tidspunkt for prøven Finnes egnet lokaler/maskin/utstyr? Krav til prøvestedet. Evt. annen bedrift/prøvestasjon. Dialog med bedriften om passende arbeid til fagprøven. Prøvenemnda kan be om forslag til passende prøvearbeid. Særskilt tilrettelegging av prøven?

33 Besøke bedriften Prøvenemnda bør/må besøke bedriften før prøven
Rom til kandidatens planleggingsdel/evaluering Telefon, eventuelt datamaskin, papir/skriveutstyr Orientere om prøven, praktiske forhold Kandidaten, bedriften, øvrig berørte personer Hvilken rolle skal øvrig personale i bedriften ha under prøven Avtale med eventuelt tilsynsperson (skriftlig avtale) Hvor treffes prøvenemnd (telefon, fax, e-post)

34

35 Prøvenemnda vil vektlegge disse kriteriene i sin vurdering
Du skal planlegge hvordan du vil bygge karnappet ut fra vedlagt tegning/beskrivelse, og i henhold til byggforskrift og norsk standard Du skal bygge karnappet etter egen plan i tråd med vedlagt tegning /beskrivelse og i henhold til byggforskrift og norsk standard Du skal vurdere kvaliteten på arbeidet du har utført og hvordan du har gjennomført arbeidet i henhold til egen plan. Avvik fra planen skal begrunnes. Denne samtalen skal ta for seg…. Framdriftsplan for arbeidet Valg av maskiner, verktøy og utstyr er begrunnet Materialvalg er begrunnet Utarbeidet materialbestillingsliste etter egne utregninger Skrevet arbeidsrekkefølge Skisser … HMS-plan Angrepspunkt/ Rekkefølgje Materialvalg Materialforbruk Gjennomført utførelse/standard Verktøy og maskinbruk Faglig sikkerhet og selvstendighet I tillegg til egenvurdering skal rapporten inneholder: Materialkontroll Kontroll av kvalitetskrav fastsatt i planleggingsdokumenter i forhold til avsluttet arbeidsprosess, framdriftsplan, materialforbruk, svinn etc Vedlikehold av verktøy og utstyr Gjennomført HMS tiltak Prøvenemnda vil vektlegge disse kriteriene i sin vurdering Du skal Prøvenemnda skal ha planen din før du kan starte på gjennomføringsdelen Oppgaven: Bygge karnapp Planlegge Gjennomføre Vurdering og Dokumentasjon Tid Vurderingssamtalen mellom kandidaten og prøvenemnda Sum totaltid OIE-08

36 § 3-58. Gjennomføring av fag- og sveineprøva
Prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart og prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved prøveslutt. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført tilsyn under heile prøva. Prøvenemnda kan ikkje delegere ansvaret for å vurdere kandidaten til tilsynspersonar.        Ved prøvestart skal prøvenemnda levere oppgåva til kandidaten. Prøvenemnda skal føre protokoll der dei ulike sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling. Ikke krav i forskrift om at begge skal være til stede, men det anbefales. Tilsynsperson: prøvested/lærebedrift utpeker en person. Ingen godtgjøring fra Fylkeskommunen. Viktig at prøvenemnda fører protokoll og dokumenterer alle deler av prøven. Dette skal gjennomføres gjennom hele prøven, uansett resultat – om det allerede fra start ser ut til å bli en ikke bestått prøve.

37 Informasjon ved prøvestart
Begge prøvenemndsmedlemmer deltar. Orientere om gjennomføring av prøve Utlevere oppgavetekst og eventuelle vedlegg til prøven Gå gjennom prøveoppgaven. Still spørsmål. Vær sikker på at kandidaten har forstått oppgaven. Tidsrammen for prøvens 4 deler.

38 Oppstart og gjennomgang av oppgaveteksten
Forskrift til Opplærings- lova Prøvenemnda Kandidaten §3-48 og 3-58 Oppstart og gjennomgang av oppgaveteksten Prøvenemnda er ansvarlig for at prøvekandidatene er kjent med forskriften som regulerer fagprøven. Dele ut og gjennomgå oppgaveteksten sammen med kandidaten, og forklare: At prøven er 4-delt og at oppgaveteksten oppgir hvor lang tid kandidaten kan bruke på hver del. Hva vurderingskriterier er og hvordan kandidaten kan gjøre seg nytte av dem under prøven. At alle delene av fagprøven blir vurdert av prøvenemnda og inngår i vurderingen. At kandidaten må grunngi i dokumentasjonsdelen dersom gjennomføringen avviker fra planen. Hvem kandidaten skal kontakte dersom det er behov for det. Prøvenemnda bør kontrollere at kandidaten forstår oppgaveteksten slik den er ment å være. Er forberedt til prøven jfr. avtale og har med: Læreplan for faget Gjeldende forskrift Utstyr/hjelpemiddel som det er gjort avtale om. Kandidaten er ansvarlig for å sikre at han/henne forstår oppgaven/oppgaveteksten slik den er ment å være. §3-58 Planlegging Oppgaveteksten skal inneholde: Hva kandidaten konkret skal gjøre i planleggingsdelen. Tid som kan benyttes til denne delen av prøven. Hva prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for planleggingsdelen Hvordan prøvenemnda skal få overlevert planleggingsdelen. (telefax, e-post, personlig) Gjennomfører planleggingsoppgaven innen oppgitt tidsfrist. Prøvenemnda skal ha mottatt planen/oppgavesvaret før kandidaten kan starte på gjennomføringsdelen.

39 Forskrift til Opplærings-
lova Prøvenemnda Kandidaten §3-58 Gjennomføring Oppgaveteksten skal inneholde: Hva kandidaten skal utføre - hvilke problem som skal løses. Tid som kan benyttes til denne delen av prøven. Hva prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for gjennomføringsdelen Gjennomfører gjennomføringsdelen etter egen plan. Dersom kandidaten avviker fra planen, må dette grunngis og legges fram for prøvenemnda i dokumentasjonsdelen. Vurdering og dokumentasjon av eget prøvearbeid Hva kandidaten konkret skal vurdere/dokumentere. På hvilken måte (muntlig og/eller skriftlig) Tid som kan benyttes til denne delen av prøva. Hva Prøvenemnda vil legge vekt på i sin vurdering – hva er vurderingskriteriene for vurdering/dokumentasjonsdelen Gjennomfører vurdering/dokumentasjonsdelen innen oppgitt tidsfrist. §3-59 Vurdering Vurderer den 4-delte fagprøven og gjennomfører en samtale med kandidaten Kandidaten klargjør og begrunner forhold ved prøvearbeidet.

40 § 3-59. Vurdering av fag- og sveineprøva
Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse slik han er dokumentert gjennom fag- eller sveineprøva og fastsetje karakter. Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla i læreplanen for faget som kandidaten er prøvd i. Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 3-4 sjette ledd brukast. Fylkeskommunen fastset ved oppnemninga kven av Medlemmene av prøvenemnda som skal avgjere karakteren, dersom det er usemje når stemmetalet er likt.        Vurder kun det kandidaten er prøvd i. Hele skalaen skal brukes. Vi har oppnevnt en leder. Det er den vi sender papirene til. Arbeidsoppgavene skal fordeles på alle medlemmene i prøvenemnda. Leder (dobbeltstemme) avklares internt i prøvenemnda før prøven starter.

41 § 3-4. Karakterar i fag m.v. Ved fag- og sveineprøve og kompetanseprøve skal det ved vurderinga brukast ein tredelt skala som har dette innhaldet: -Bestått mykje godt: Mykje god eller framfrå kompetanse i faget. -Bestått: Tilfredsstillande eller god kompetanse i faget -Ikkje bestått: Svært låg kompetanse i faget.

42 § 3-61. Oppbevaring av prøvearbeid for fag- og sveineprøva
Er fag- eller sveineprøva ikkje bestått, skal prøvenemnda i samråd med fylkeskommunen syte for oppbevaring av prøvearbeidet. Prøvearbeidet skal så langt råd er takast vare på slik kandidaten leverte det frå seg. Dersom prøvearbeidet ikkje kan takast vare på, skal det sikrast med fotografi eller ei nøyaktig beskriving med tanke på framlegging i ei eventuell klagebehandling. Viktig!

43 Etterarbeid Følgende sendes AVGO umiddelbart etter prøveavslutning
Oppgave/kandidatens besvarelse Prøveprotokoll Vurderingsskjema Kriterier for bedømmelse av oppgaven Reiseregning m.m.

44 Resultat av prøve AVGO sender brev til kandidaten med melding om:
Bestått/Bestått meget godt Ønskes fagbrev tilsendt Delta på offisiell utdeling NB! Karakteren Bestått kan ikke påklages. Ikke bestått Kandidaten får tilsendt kopi av prøvenemndas begrunnelse/prøveprotokoll Informasjon om klageadgang

45 Ikke bestått Gir rett til å klage på formelle feil
eller faglig grunnlag. Prøven må oppbevares for eventuelt klage Hvis prøven ikke kan oppbevares: Fotografi Nøyaktig beskrivelse

46 Prosedyre ved klage Klage sendes alltid til prøvenemnda.
Prøvenemnda vurderer karakter på nytt. Hvis karakter ikke bestått opprettholdes: Klage på formelle feil: Fylkeskommunen behandler klagen. Kan ikke nedre karakteren – evt. ny prøve. Klage på faglig vurdering: Sentral klagenemnd. Kan også vurdere formelle feil. Hvis ja – faglig blir ikke vurdert – ny prøve. Kan opprettholde eller endre karakter. Klage på kompetanseprøve behandles av fylkeskommunen NB! Ingen ny prøve før klagen er ferdig behandlet.

47 § 5-14. Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring
Klage på den faglege vurderinga av prøvearbeidet til ikkje bestått skal sendast til fylkeskommunen i det fylket der prøva er gjennomført, jf. § 5-4 andre ledd tredje punktum. Fylkeskommunen skal innhente uttale frå dei som har gjeve den opphavlege bedømminga, jf. § 3-59 og § 3-60, før saka vert sendt til klageinstansen. Klageinstans for klage på bedømming av fag- og sveineprøver er klagenemnda som er oppnemnd i samsvar med opplæringslova § Klageinstans for klage på bedømming av kompetanseprøver er den fylkeskommunen gir mynde. Medlemmene i klagenemnda må ikkje ha vore med i førstegongsbedømminga og bør ikkje vere frå den bedrifta eller skolen som klagaren kjem frå.

48 § 5-14. Klage på bedømminga av fag- og sveineprøve og kompetanseprøve i vidaregåande opplæring
Klagenemnda kan gjere om resultatet frå ikkje bestått til bestått, avvise klaga eller oppheve den opphavlege avgjerda og vise til ny prøve. Klage som er grunngitt med formelle feil eller andre ikkje-faglege forhold, skal behandlast av fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde. Dersom det er gjort formelle feil som kan ha hatt avgjerande verknad for prøveresultatet, skal den opphavlege avgjerda opphevast. Prøva skal da reknast for ikkje gjennomført, og klagaren har høve til å gjennomføre ny prøve så snart som mogleg.

49 Ny/utsatt prøve Ved ikke bestått: Praksiskandidater må vente 6 mnd.
Lærling, lærekandidat og skoleelev kan meldes opp med en gang. Læretid kan evt. forlenges ved frivillig avtale. Bedrift/skole melder opp og er ansvarlig for ny prøve. Fylkeskommunen dekker ekstra utgifter til 2.gangs prøve. Ved gyldig forfall: Utsatt prøve avholdes så snart det er praktisk mulig. Ved fusk: Tidligst ett år etter annullert prøve.

50

51 Økonomisk godtgjørelse
Satsene fastsettes av fylkestinget. Møtegodtgjørelse. Diett Kjøregodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste. Oppdatert oversikt på

52 Møter i prøvenemnda Antall møter ?
Nemnda må vurdere hvert enkelt tilfelle: Forberedelsesmøte i bedriften Lage oppgave/vurderingskriterier Oppstart/avslutning av prøven Inspeksjon under prøven Karaktermøte/prøveprotokoll Umiddelbart etter prøveslutt

53 Møtehonorar For møte(r) som til sammen har varighet på fire (4) timer eller mindre pr. møtedag, inkludert ventetid mellom møtene: kr 350,- For møte(r) som til sammen har varighet på mer enn fire (4) timer pr. møtedag inkludert ventetid mellom møtene: kr. 500,-. Dato og tidspunkt for møtestart og møteslutt må stå på reiseregninga. Reisetid er ikke møtetid.

54 Tapt arbeidsfortjeneste alt.1
Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges av vervet med inntil kr. 3000,- pr. møtedag. Eventuelle feriepenger, kommer i tillegg. Kravet om erstatning må være attestert og dokumentert fra arbeidsgiver. I stedet for erstatning for tap i inntekt etter dette punkt, kan nemndsmedlemmet søke om å oppnå avtale med sin arbeidsgiver om å få utbetalt lønn mot at arbeidsgiver får refusjon fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsgiver kan få refundert lønn, feriepenger, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift .

55 Tapt arbeidsfortjeneste alt. 2
Det ytes erstatning for tap av arbeidsinntekt som følges av vervet med inntil kr 750 pr. møtedag. Det må framsettes krav om erstatning og skriftlig erklæres at det har vært et økonomisk tap med angivelse av beløp. Kravet behøver ikke attesteres fra arbeidsgiver. Dersom et prøvenemndsmedlem bruker fridag/avspaseringsdag til prøvenemndsarbeid kan det føres opp et krav på inntil kr.750,- pr. møtedag.

56 Påførte utgifter Dekkes inntil kr. 2000.-/møtedag Pass av barn
Pass/stell av syke, gamle, funksjonshemmede Må dokumentere utbetalt beløp

57 Takk for i dag - og vel hjem.


Laste ned ppt "Velkommen til kurs for nye prøvenemndsmedlemmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google