Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring  Teknologiske standarder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring  Teknologiske standarder."— Utskrift av presentasjonen:

1 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring  Teknologiske standarder  pedagogiske standarder  Prosjektstøtte fra KUP og NFR: 2001 og 2002 • Kartlegge og definere teknologiske standarder og spesifikasjoner • Kartlegge og beskrive praksis vedrørende pedagogiske kvalitetskriterier • Foredle og gjøre materialet tilgjengelig • Definere pedagogiske kvalitetskriterier

2 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Prosjektgruppen Tonje Bakkehovedfagsstudent UiO/Boxer Ola Berge Telenor FoU Elise BerntsenTelenor Business Solution Hege S. Dillner EC-Soft Tove Kristiansen Tove Kristiansen Kompetanse Atle Løkken Boxer Technologies AS Kirsti Næss (prosjektleder) Læringsarena Siv Seglem SPAMA / Nettskolen

3 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 PEDAGOGISK KVALITET MÅL INNHOLD ARBEIDS- METODER EVALUERING RAMMEFAKTORER DELTAKER- FORUTSETNINGER Motivasjon Aktivitet Konkretisering Variasjon Individualisering Samarbeid

4 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 OM UNDERSØKELSEN: Kartlegge og beskrive praksis vedrørende pedagogiske kvalitetskriterier • Inviterte RENs medlemsorganisasjoner til å presentere erfaringer med gode læringsprogram • Valgte ut i åtte varierte læringsprogrammer • Analyserte syv av disse • Tre åpne kurs og fire bedriftsrettede • Intervjuet tilbydere/utviklere og etterspørrere • Spørreskjema til sluttbrukere, i alt 19 svar • Supplert med to sluttbrukerundersøkelser

5 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Noen hovedfunn Forskjell åpne kurs bedriftsopplæring Ukjente rammefaktorerKjente rammefaktorer og deltakerforutsetningerog deltakerforutsetninger Det stilles krav til deltakerne Opplæringen kan ut fra definerte ramme- skreddersys i forhold til faktorer og forutsetningerrammefaktorer og deltaker- forutsetninger

6 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Tilbydere/utviklere Mest opptatt av: • Motivasjonsfremmende faktorer • Aktivisering gjennom kommunikasjon • Brukervennlig og oversiktlig navigasjon • Samarbeid

7 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Etterspørrerne Mest opptatt av: • Effektiv opplæring • Bedriftsspesifikk opplæring • Resultater knyttet til drift • Brukertilpassing og tilrettelegging

8 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Sluttbrukere • Viktigst: • Relevant for arbeidssituasjonen • Teknologien må fungere • Ønsker individuell, rask og faglig respons • Ønsker mer samarbeid • Behov for tilrettelegging i TID og ROM • Ved obligatorisk opplæring – krav om kompensasjon

9 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Oppsummering hovedfunn Tilbyderne er opptatt av arbeidsmetodikk • Uklare på mål og til dels innhold • Spørsmål om hva som skal oppnås, besvares med hvordan Brukerne er opptatt av innhold • Arbeidsmetodikken er underordnet mål og innhold • Etterlyser individualisering og samarbeid Etterspørrerne mest opptatt av resultater ÅPNE KURS Tilbydere og brukere opptatt av individuell oppfølging BEDRIFTSOPPLÆRING Tilbydere, brukere og etterspørrere opptatt av rammefaktorer – tid og rom

10 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 MÅL • konkrete: kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål • indikatorer: underveis og i etterkant BEDRIFTSOPPLÆRING • knyttet til bedriftens verdiskapingskjede og strategi • forbedrer arbeidsforhold, produksjonsflyt, kunnskapsdeling og/eller inntjening. • ledelsen mener: påvirker bedriften i positiv retning • ansatte mener: læringsmålene er i tråd med deres behov

11 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 INNHOLD • faglig kvalitet overordnet presentasjonsform og metode • tilpasset brukernes linjekapasitet • kort/konsentrert tekst – evt. utskrift • kvalitetssikrede lenker til internett BEDRIFTSOPPLÆRING • utviklet i samarbeid med brukerne

12 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 ARBEIDSMETODER • synkront eller asynkront: avgjørende ÅPNE KURS • uavhengig av tid  automatisert, interaktivt BEDRIFTSOPPLÆRING • nærmest mulig produksjonen • gjenbruk som verktøy i produksjonen

13 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 RAMMEFAKTORER • tilpasset kapasitet PC og nett • testet i brukernes omgivelser ÅPNE KURS • uavhengig av tid  lave teknologikrav lav brukerterskel BEDRIFTSOPPLÆRING • tid • rom • legitimitet • ikke «Nytt på Nytt»

14 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 DELTAKERFORUTSETNINGER • PC og nett ÅPNE KURS • motivasjon – selvdisiplin BEDRIFTSOPPLÆRING • brukeranalyse: mål, metode, innhold, evaluering og oppmerksomhet

15 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 EVALUERING • objektive resultater – personlige opplevelser • brukerne sjekker egen framdrift • til korte/langsiktige forbedringer BEDRIFTSOPPLÆRING • knyttet til arbeidssituasjon, produksjon, lønnsomhet

16 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Fremmer MOTIVASJON • Opplevd relevans og nytteverdi for eget arbeid • Teknologi som fungerer • Tiltalende, funksjonell, selvinstruerende design • Enkel navigering • Deltakelse i læringsfellesskap med andre Forskjell:Indre-drevet  Gleden ved å lære Ytre styrt  Krav om kompensasjon

17 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Fremmer MOTIVASJON (2) ÅPNE KURS • Oppstartsamling • Ivareta individet • Rask respons på innsendinger • Automatisert respons på innebygde oppgaver BEDRIFTSOPPLÆRING • Hvorfor nettbasert • Tilrettelegging på arbeids- plassen mht TID og ROM • Brukermedvirkning i utviklingen • Incentiver i forhold til egne mål

18 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Fremmer AKTIVISERING • Struktur som inviterer til utforskning • Høy grad av valgfrihet i navigeringen • Simuleringer hvor brukeren er deltaker • Forskjellig typer oppgaver, spill og konkurranser • Veileder/fagperson som gir raske tilbakemeldinger, og hjelper diskusjonen framover • Bruk av synkron kommunikasjon (chat, telefonkonferanse, videokonferanse)

19 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Fremmer AKTIVISERING (2) ÅPNE KURS • Krav til deltakelse • Oppgaver som skal løses i egen arbeidssituasjon • «Bli kjent» aktiviteter BEDRIFTSOPPLÆRING • Tilstrekkelig med tid til læringsaktiviteten • Oppgaver knyttet til arbeidssituasjonen på arbeidsplassen

20 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Fremmer KONKRETISERING • Eksempler og oppgaver med innhold hentet fra deltakernes yrkespraksis og erfaringsbakgrunn • Virkemidler og fremstillingsteknikker for å tydeliggjøre innholdet, gjerne på måter som ikke er mulig å få til i det »virkelige» liv • Simulerte miljø/oppgaver som tillater utvikling/ operasjoner med ekstreme konsekvenser som det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre i virkeligheten ÅPNE KURS Deltakerne benytter egne eksempler og erfaringer i oppgaver BEDRIFTSOPPLÆRING Bruk navnet på bedriften, konkrete produkter og kjennetegn ved org. og arbeidsprosessen

21 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Fremmer VARIASJON • Bruk av ulike presentasjonsformer • Bruk av ulike eksempler i innholdsmaterialet • Bruk av ulike typer oppgaver • Bruk av både synkron og asynkron kommunikasjon • Kombinasjon av nettbaserte og ikke nettbaserte aktiviteter og kommunikasjon

22 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Fremmer INDIVIDUALISERING • Oppstart og gjennomføring uavhengig av faste tidspunkt – asynkront • Valgfrihet mellom fri eller styrt progresjon • Valgfri navigering • Søkemuligheter i lærestoff og nettdiskusjoner • Bruk av «tracking» av den enkeltes handlingsvalg • Tester som utgangspunkt for alternative læringsforløp • Bruk av ulike virkemidler som stimulerer bruk av flere sansekanaler • Oppfølging av hver enkelt fra en veileder eller fagperson

23 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Fremmer INDIVIDUALISERING(2) ÅPNE KURS • Kartlegging av deltakerne ved påmelding • Ekstra tett oppfølging fra veileder • Begrensning av felles, fysiske samlinger BEDRIFTSOPPLÆRING • Tilgang til lærings- programmet hjemmefra • Innhold og verktøy i kurset er også anvendbare i eget arbeid

24 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Fremmer SAMARBEID • Konkrete oppgaver som fordrer samarbeid • Felles progresjon • Deltakerne kjenner/blir kjent med hverandre • Organisering av virtuelle grupper med ansvarlige gruppeledere ÅPNE KURS Bruk av nyhetsgrupper på Internett for samarbeid med andre BEDRIFTSOPPLÆRING Innhold og metoder som kan anvendes i bedriften Bruk av kjente kommuni- kasjonskanaler


Laste ned ppt "RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORK REN Tove KristiansenKirsti Næss01.04.03 Pedagogiske kvalitetskriterier for nettbasert læring  Teknologiske standarder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google