Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Odd Lennart Blindheim Daglig leder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Odd Lennart Blindheim Daglig leder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Odd Lennart Blindheim Daglig leder www.fiskok.no

2 FiskOK – ett av 14 ”fiskerifaglige” kontor i Norge
Det desidert største kontoret Kun 5-6 rene fiskerifaglige kontor – resten drives tverrfaglig, deltidsstilling Ett av to kontor i Møre og Romsdal det andre heter OK Fisk Overbevist om at antallet kontor skal ned på sikt – fordi små kontorer får problemer med de lovpålagte oppgavene som for eksempel ”Kvalitetssikring av opplæringen”. Sannsynligvis 1 kontor i Møre og Romsdal innen 2-3 år FiskOK har utviklet nytt verktøy – som er tatt i bruk blant alle kontorene – viktig av vi ser ordentlig og sammeleis ut – alle skoler må ha dette verktøyet – be om det hos ditt lokale kontor

3 FiskOK eies av medlemsbedriftene og drives av en medlemskontingent og 50 % andelen av lærlingtilskuddet. 100 medlemsbedrifter, ca 100 ledige læreplasser hvert år. Pr dags dato har vi 90 lærlinger, fordelt på våre ulike fag. Ca 60 av disse er på fiskebåt.. Kontor i Ålesund og på Averøy – totalt 3 ansatte – Odd Lennart, Renate og Anita

4 Lærlinger – formidling, oppfølging og fagprøve
Kurs – instruktørkurs, HMS kurs, fagbrevkurs Rekruttering – aktivitetsdager, yrkesmesser, leirer etc. Utdanningstilbud – politikere og skoleadministrasjon

5 Lærefag Naturbruk: Akvakultur Fiske og fangst Restaurant og matfag: Sjømatproduksjon Sjømathandler Industriell matproduksjon Tip: Motormann Matros Fiskeredskaper ( Industritekstil og design ) – fagbrevkurs Industrimekaniker ( Produksjons- og industriteknikk )

6 Rekruttering til Akvakultur – Årsmøte FosFor i Ålesund 02. og 03. nov.
Sammensatt rekrutteringsproblematikk – mange ting påvirker/virker ikke – det viktigste er at bransjene selv tar tak!!! Vil snakke mest om Møre og Romsdal Fylke og spesielt ett nytt prosjekt som er på gang; Økt rekruttering til Akvakultur”

7 Akvakultur/ Fiske og fangst
Vg1 Naturbruk Vg 2 Akvakultur Vg 2 Fiske og fangst 2 år læretid (velger settefisk eller matfisk) – Kunnskapsløftet – mer lokal tilpassning i forhold til opplæringen Averøy vg. skole (som tilbød Naturbruk) ble nedlagt i Naturbruk ble flyttet til Kristiansund og de hadde forventninger om økt søkertall til Naturbruk, men det ble det ikke. Naturbruk stod på skoelbruksplanen for skoleåret 2008/2009, men det var ikke nok søkere. Naturbruk stod ikke på skolebruksplanen ved Kristiansund vg. skole skoleåret 2009/2010.

8 Videregående kurs 1 Naturbruk
Kristiansund Gjermundnes Fræna Ålesund Herøy Averøy vg. skole (som tilbød Naturbruk) ble nedlagt i Naturbruk ble flyttet til Kristiansund og de hadde forventninger om økt søkertall til Naturbruk, men det ble det ikke. Naturbruk stod på skoelbruksplanen for skoleåret 2008/2009, men det var ikke nok søkere. Naturbruk stod ikke på skolebruksplanen ved Kristiansund vg. skole skoleåret 2009/2010.

9 Naturbruk skoleåret 2009/ 2010 Fræna → 11 elever Ålesund → 14 elever
Herøy → 13 elever Gjermundnes → 28 elever (lite aktuelle for oss) Totalt = 66 (? – frafall) som går Naturbruk i Møre og Romsdal

10 Akvakultur/ Fiske og fangst
Vg 2 Fiske og Fangst Fræna vgs Herøy vgs Ålesund vgs Vg 2 Akvakultur Lærling innen Akvakultur eller Fiske og Fangst Akvakultur har ikke stått på skolebruksplanen siden skoleåret 2008 / 2009, og da var det ingen søkere. Småskalatilbud ; hoveddelen av opplæringen i programfagene på vg. 1 og vg. 2 nivå må gjennomføres i bedrift. Stilles høyere krav til bedrift når de skal drive grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring. For å forsvare ressursbruken innen småskalatilbud vil M&R fylke kreve at tilbudet gjennomføres med minimum 4 elever.

11 Akvakultur Skolebruksplanen2010 – 2013 til høring → Ingen skoletilbud innen vg 2 Akvakultur i M&R Innspill til høringen fra FHL Midtnorsk Havbrukslag Prosjektet ”Økt rekruttering til Akvakultur” FiskOK Skolebruksplanen blir vedtatt i november

12 Prosjektet ”Økt rekruttering til Akvakultur”
Ett initiativ for å rekruttere flere unge (og gamle) til bransjen i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane Næringa selv – enkeltbedrifter skal ”ta mer tak” – forankret i næringa Et samarbeid mellom bedrifter, opplæringskontor, fylker og skoler Forprosjekt pågår nå – ansetter prosjektleder noe over nyttår (sannsynligvis over 2 år) – Styringsgruppe i fult arbeid Finansiering – Næringa selv med hjelp fra fylker, Innovasjon Norge osv. Følgende skal prioriteres (ikke endelig utarbeidet): Få et operativt skoletilbud i Akvakultur i M&R og S&F Økt fokus på akvakultur i grunnskolen Profilering av bransjen og enkeltbedrifter Hvilken kompetanse trenger havbruksnæringen - synliggjøring Andre tiltak

13

14 Få et operativt skoletilbud i Akvakultur

15 Påvirke Utdanningsavdelingen og Utdanningsutvalget
Kontakt med fylkesutdanningssjef, utd.utvalg, selge inn vårt budskap, påvirke, uttalelser fra ledere i bedriftene, innspill til skolebruksplan Politikerseminar 2 dagers seminar om havbruksnæringen for politikere Informere om næringens behov gjennom foredrag og bedriftsbesøk Reiser, overnatting og middag blir dekket

16 Attraktivt Skoletilbud
Organisering av tilbudet, fleksibelt skoletilbud – tilbud som reflekterer det bransjen har behov for i framtida Plassering (bransjen må bestemme hvor tilbudet skal lokaliseres – viktig i forhold til utplassering, Prosjekt til fordyping osv.) Innhold Kurs/sertifikat – for eksempel båtfører, kran etc. Utenlandsopphold Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - Leonardo da Vinci programmet

17 Økt fokus på akvakultur i grunnskolen

18 Implementere akvakultur i grunnskolen
Næringen skal selv bidra i undervisningen - lokalt Dagskurs for driftsledere og røktere om hvordan de skal kommunisere med elever(også på yrkesmesser, i klasserommet, bedriftsbesøk og utplassering) – bedrifter skal besøke skoler i større grad Læremateriell (påvirke, lage hefter, samordne materiell) Avtale mellom bedrift og skole ”partnerskapsavtale” – ta i mot elever fra barne og ungdomsskolen til bedriftene Andre tiltak (vise film, lage mat, konkurranse osv.)

19 Bedriftsbesøk Driftsleder er inne i klasserommet og orienterer om bedriften En gruppe elever besøker anlegget, spiser fisk, ser film… Skoleprosjekter: Elevbedrift Temahefter Gründercamp Annet

20 Informere rådgivere og yrkesveiledere
Leir for rådgiver og yrkesveiledere Informasjon om utdanning og yrkesmuligheter innen oppdrettsnæringen Mål; gi yrkesveiledere innblikk i og forståelse av havbruksnæringen, kompetansebehov og mangfoldet av stillinger Resultat; gi elevene en bedre, bredere og mer nøyaktig veiledning mht. utdanning og yrkesmuligheter innen havbruksnæringen

21 Rådgiverleir 2-3 dager? Besøk Oppdrettsanlegg, Adm./ ulike avd., Skoler, Forskningsmiljø Foredrag Oppdrett – en bærekraftig næring, utviklingen FHL Havbruk Fiskehelse – Veterinær Fokus på det sosiale i tillegg til det faglige Ut i naturen, Båt, Fisk på menyen, Matlagingskurs/ ernæringslære, Hotell overnatting FiskOK har bestemt at slik leir skal kjøres til sommeren

22 Profilering

23 Profilering Profilering i media Materiell; film, brosjyre
Dagskurs for driftsledere og røktere om hvordan de skal få ut et positivt budskap om akvakulturnæringen i media Lønn, turnus Stipend Turer/ leir Yrkesmesse Omdømmebygging (”feil” person skal ikke uttale seg)

24 Omdømmets betydning: Prof. Kjell Arne Rørvik:
Kravet til godt omdømme er komplekst Ikke bare bedriften/organisasjonen skal ha godt omdømme, men også bransjen, sektoren, stedet, regionen og landet Det vil si at hele næringens rykte kan gjøre det vanskelig å skaffe seg elever og arbeidskraft Har marin sektor et imageproblem? Medieomtaler er ofte negativt vinklet Har et traust og stereotypt bilde KAR: Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Det hjelper ikke at en bedrift gjør en kjempeinsats, vi må løfte i lag. Hva kjennetegner virksomheter med godt omdømme? (C Fombrun og C van Riel) SYNLIGHET: Uten oppmerksomhet, intet omdømme DISTINKTHET/SÆRPREG: Er man forskjellig fra andre, framstår man som unik og opptar en plass hos interessentene AUTENSITET: Må fremstå som ekte, og være ekte KONSISTENS: fremstå utad med en identitet, da er man tydelig TRANSPARENS/INNSYN: La de som vil se, få se. Ikke la en krok få være mørk. MEDIA Journalister er ”skandalefiksert”. Nyheter om oppdrett: lakselus, rømming, villfisk problematikken. Nyheter om fiskeri: oljeboring i Lofoten, kvoter, tapt salg av fisk. Det er mye penger i marin sektor, og derfor blir vi så populær. Vi må også få frem positive historier. Ikke la journalistene ta styringen.

25 Mulige tiltak Omdømmebygging Fremme yrkes- og karrieremulighetene
Garantiplasser for lærlinger Bro mellom næringen og skolene Bro mellom utdanningsnivåene Stipendordninger Besøksbedrifter Utplasseringsbedrifter

26 Oppdrettsnæringen trenger personell
Dyktige driftsteknikere Dyktige ledere i alle ledd Dyktige selgere og logistikk medarbeidarar Oppdrettsnæringen tilbyr Interessante jobber i nærmiljøet Ingen A4 jobb - stadig nye utfordringar Internasjonalt miljø Gode lønns- og arbeidsvilkår Gode karriere muligheter Sommerjobb til deg som er interessert i utdanning innen næringen Trainee-ordninger Stipend ordninger

27 Akvakultur i M&R År Antall elever vg 2 Akvakultur i M&R Fagbrev 2000
2001 7 2002 12 2003 8 2004 4 2005 2006 9 2007 1 2008 2009 Totalt 49 139

28 Akvakultur i M&R År Antall elever vg 2 Fiske og fangst i M&R Fagbrev
2000 7 2001 9 2002 13 2003 16 2004 2005 2006 21 2007 18 2008 12 2009 8 Totalt 133


Laste ned ppt "Odd Lennart Blindheim Daglig leder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google