Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SJØMANNSPENSJON & LOVVERK M.M. BERGEN MARITIME PERSONALFORUM 10. NOVEMBER 2009 Pål Tangen Forhandlingsleder / Advokat M.N.A.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SJØMANNSPENSJON & LOVVERK M.M. BERGEN MARITIME PERSONALFORUM 10. NOVEMBER 2009 Pål Tangen Forhandlingsleder / Advokat M.N.A."— Utskrift av presentasjonen:

1 SJØMANNSPENSJON & LOVVERK M.M. BERGEN MARITIME PERSONALFORUM 10. NOVEMBER 2009 Pål Tangen Forhandlingsleder / Advokat M.N.A.

2 DISPOSISJON 1.SJØMANN(EN)S-PENSJON 1.PENSJONSTRYGEN FOR SJØMENN 1.REGLER 2.NORGES REDERIFORBUNDS TILLEGSPENSJON (NRT) 1.Lov om Foretakspensjon (LOF) 2.Rammeavtalen med Vital 3.OTP – TILLEGGSPENSJON ? 4.Folketrygden - pensjonsreformen 1.Hva er vedtatt ? 2.VEIEN VIDERE HVILKE PROSESSER ER I GANG 3.HVILKE MULIGHETER - KONSEKVENSER 4.OPPSUMMERING

3 1.1 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN (PTS)

4 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn4 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN Formål med ordningen er å gi en pensjon til sjømenn som kan dekke utgiftene til livsopphold fra pensjonsalderen for sjømenn (normalt 60 år) til de kan få pensjon fra folketrygden (normalt fra fylte 67år ) •Lov om pensjonstrygd for sjømenn – 1948-12-03 nr 7

5 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn5 TRYGDENS OMFANG LOV OM PTS § 1 Norske statsborgere, personer med fast bopel i Norge og statsborgere fra EØS-land som er tilsatt som arbeidstakere på  ethvert skip, fiske og fangstfartøy, borefartøy m.v. som er innført i norsk skipsregister med en tonnasje på minst 100 bt.  skip under 100 bt., som er innført i norsk skipsregister dersom rederiet samtidig disponerer større norske skip, som er omfattet av trygden, og de er fast ansatt i rederiet etter sjømannslovens § 3 med rett og plikt til å tjenestegjøre på samtlige av rederiets skip.  redningsskøyter som tilhører NSSR

6 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn6 TRYGDENS OMFANG  utenlandsk skip når de er bosatt i Norge og er lønnet av norsk arbeidsgiver (trygdet e/ ftrl. § 2-1).  Person bosatt i Norge som lønnes av utenlandsk arbeidsgiver, eller norsk statsborger som bor utenfor Norge, kan under tjeneste på utenlandsk skip på visse vilkår opptas som frivillig medlem i pensjonstrygden (trygdet e/ ftrl. § 2-8)

7 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn7 UNNTAK FRA TRYGDEN 1 For arbeidstakere  PTS § 1 - som er tilsatt på skip som vesentlig går i fart på norske innsjøer eller elver eller tilhører forsvaret  som er ansatt i hotell og restaurantvirksomhet på turistskip registrert i NIS.  PTS § 2 - som p.g.a. stillingen om bord er medlemmer av Statens Pensjonskasse eller kommunal/- fylkeskommunal pensjonskasse.

8 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn8 UNNTAK FRA TRYGDEN2. For arbeidstakere  som er ansatt på visse skip under 200 bt, som ved styrevedtak i PTS er unntatt fordi de nyttes i ferje eller havnetrafikk, eller til annet formål enn transport, fiske og fangst.  som ved styrevedtak i PTS ikke anses for å tilhøre mannskapet

9 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn9 ARBEIDSTAKEREN ER OMFATTET AV TRYGDEN SÅ LENGE ARBEIDSFORHOLDET OM BORD BESTÅR - § 1. NR 3 - samt i perioder før eller etter dette mens vedkommende mottar –hyre, feriegodtgjøring og fritidskompensasjon etter avtale eller lov inntil 12 måneder om gangen –sykepenger fra folketrygden for sykdom inntruffet i tidsrom hvor man er omfattet av pensjonstrygden for sjømenn. –Det samme gjelder omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, fødselspenger svangerskapspenger og adopsjonspenger etter folketrygdloven 9 og 14 i inntil 52 uker. Når tilfellet oppstår i tid der arbeidstakeren er omfattet av trygden.

10 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn10 AVGIFT FRA 1.5.2009 ARBEIDSTAKERAVGIFT PTS § 9 % av G Avgiftssatskr Overordnet1,7853 Underordnet0,91663

11 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn11 ARBEIDSTAKERAVGIFT FRA 1.5.2009 FORTS. Avgiften regnes pr. kalendermåned  Omfattes arbeidstakeren av trygden i 15 dager eller mindre i en kalendermåned, svares halv avgift. Ellers svares full avgift.

12 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn12 REDERIAVGIFT PTS § 11  Rederiavgiften utgjør 3,3 % av arbeids- takerens bruttohyre, jf PTS § 11.1

13 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn13 PENSJONSGIVENDE FARTSTID PTS § 3 •Som pensjonsgivende fartstid regnes tid hvor man var omfattet av trygden og har betalt avgift. •Dessuten medregnes tidsrom hvor man har mottatt feriegodtgjøring, fritidskompensasjon eller sykepenger for tidsrom før det ble avgiftsplikt for slike tidsrom.

14 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn14 MINSTEKRAV TIL FARTSTID FOR RETT TIL PENSJON PTS § 4 Hovedregel: det kreves minst 150 pensjonsgivende fartsmåneder for å få rett til sjømannspensjon. Har man færre kan man likevel få pensjon hvis man har… •opptjent så mange premieuker i pensjonstrygden for fiskere,

15 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn15 MINSTEKRAV TIL FARTSTID FOR RETT TIL PENSJON 2 •eller har så lang tjenestetid på skip som medlem i annen offentlig tjenestepensjons- ordning •eller har så lang tid på skip registrert i annet EØS-land …at summen blir minst 150 måneder

16 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn16 MINSTEKRAV TIL FARTSTID FOR RETT TIL PENSJON 3 Kravet til 150 måneder reduseres dessuten med tidsrom hvor man avtjente verneplikt før 1981 dersom avtjeningen tok til innen 6 måneder etter utløpet av pensjonsgivende tidsrom eller maritim skolegang.

17 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn17 PENSJONSALDEREN PTS § 4 NR 2-5  Pensjonsalderen er 60 år for dem som begynte i pensjonsgivende tjeneste før 1969.  For dem som begynte senere gjelder en glidende pensjonsalder mellom 60 og 65 år avhengig av hvor lang fartstid man har etter fylte 40 år – minst 120 mnd etter fylte 40 år (heves 1:2 for hver mnd under 120).  Før man er fylt 62 år må man ha sluttet i pensjons- givende tjeneste for å få utbetalt sjømannspensjon.

18 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn18 REDUSERT PENSJON FØR PENSJONSALDEREN  Dersom summen av alder og fartstid er 80 år eller mer, kan det ytes pensjon inntil 5 år før 60 år, dvs. tidligst fra fylte 55 år.  Redusert pensjon før pensjonsalderen kan bare ytes til dem som har pensjonsalder 60 år. Pensjonen blir da redusert med 0,7 % for hver måned man mangler på å fylle 60 år når pensjonen tar til.  Det ytes ikke pensjonstillegg etter § 6.

19 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn19 KRAV OM Å HA SLUTTET I PENSJONSGIVENDE TJENESTE FOR Å FÅ PENSJON FØR 62 ÅR  Arbeidstaker som er sluttet i pensjonsgivende tjeneste og etter en tid gjenopptar tjenesten kan likevel få beholde pensjonen dersom det dreier seg om et kortvarig vikariat (max 3 måneder i løpet av en periode på 12 måneder).  Fra fylte 62 år kan man ha hyre og pensjon samtidig, men man opptjener da ikke ytterligere pensjonsgivende fartstid.

20 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn20 BEREGNING AV PENSJON Pensjon for 360 fartsmåneder (maks. antall måneder) i kr + 10% barnetillegg for hvert barn ved forsørgerbyrde for barn under 18 år Overordnet238 759 Underordnet fartstid før 1.5.93170 543 Underordnet fartstid etter 1.5.93199 404

21 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn21 PENSJONSTILLEGG PTS § 6  Tillegg kan gis til den som har minst 36 pensjonsgivende fartsmåneder i løpet av de siste 5 år før pensjonsalderen eller før pensjonen tas ut.  Det forutsettes en pensjonsgivende inntekt mindre enn 2 G (pt. 145.762,-)  Gis ikke til de med redusert pensjon

22 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn22 TILLEGGET UTGJØR I PROSENT AV PENSJONEN FOR PERSONER FØDT : •1934-42 - 23% •1943-45- 20% •1946-48- 17% •1949-51- 14% •1952-54- 11% •1955-59- 8% •1960-64- 5%

23 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn23 UTBETALING AV PENSJON PTS § 7  Pensjonen løper fra og med den måned retten til pensjon inntrer.  Opphører retten til ytelsen, løper denne ut kalendermåneden.  Ved død løper den ut måneden etter dødsmåneden

24 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn24 ETTER 67  Alderspensjonen opphører fra kalendermåneden etter fylte 67 år eller når det eventuelt før 67 år tilstås uførepensjon m.v. fra folketrygden.  Det kan under visse forutsetninger ytes et overgangstillegg for å hindre nedgang i samlet pensjon.

25 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn25 TILBAKEVIRKNING  Pensjonen gis ikke med virkning for lenger tid tilbake enn 3 år før den kalendermåned kravet settes fram (redusert pensjon 3 måneder tilbake ).

26 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn26 TILBAKEBETALING AV AVGIFT PTS § 16  Sjømann som ikke har nok fartstid for rett til pensjon kan på visse vilkår få tilbakebetalt pensjonsavgift.  Tilbakebetalingsbeløpet tilsvarer 2/3 av en årspensjon på grunnlag av de pensjons-givende fartsmåneder som er opptjent.

27 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn27 FINANSIERING AV ORDNINGEN PTS § 8 Trygden er finansiert etter utligningsprinsippet,dvs. at de årlige utgifter dekkes •med samme års avgifter på arbeidstakere og rederier •tilskudd fra trygdens fond •tilskudd fra staten.

28 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn28 FINANSIERING AV ORDNINGEN Dette er annerledes enn etter forsikrings- prinsippet hvor de årlige premier går med til å bygge opp pensjonsfond som plasseres i verdipapirer. Pensjonsutgiftene dekkes så av avkastningen på fondene.

29 02.07.2014 Pensjonstrygden for sjømenn29 STATENS GARANTI Trygden er garantert av staten, dvs. at staten må dekke årlig underskudd når trygdens egne midler i reguleringsfondet er oppbrukt - pt. ca 600 mil kr. Trygdens reguleringsfond er oppbrukt slik at staten f.o.m. 2003 har ytt betydelig tilskudd i samsvar med garantien.

30 1.2 NORGES REDERIFORBUNDS TILLEGGPENSJONSORDNING

31 NRT – TILLEGGSPENSJON TIL PTS FRA 60-67 ÅR •TARIFFAVTALEFESTET •Det er fra 1. januar 1995 innført en tilleggspensjonsordning mellom 60 og 67 år. •Den årlige alderspensjon vil sammen med pensjonen fra Pensjonstrygden for Sjømenn utgjøre ca. 60 % av sluttlønnen ved fylte 60 år etter 30 års medlems­tid i ordningen. •Rett til tilleggspensjon har ingen innvirkning på arbeidstakerens rett til å arbeide etter fylte 60 år.

32 •Opplysning: For vilkår; se NRs rammeavtale med forsikringsselskapet samt gjeldende Lov om foretakspensjon (Lov av 2000-03-24 nr 16). •Medlemskap i NRT-pensjonsordningen forutsetter pliktig medlemskap i norsk folketrygd, jf Lov om Foretakspensjon (LoF). En arbeidstaker som ikke kan være medlem (typisk borgere utenfor EØS-området eller EØS borgere som innvilges medlemsskap i eget lands trygdeordning) skal gis en pensjons- ordning med lik kostnad for rederiet. •Merknad: Partene er enige om at fremtidige kostnadsøkninger skal tas hensyn til ved de kommende tariffoppgjør.

33 RAMMEAVTALE MED VITAL •OPPFYLLER VILKÅRENE I OVERENSKOMSTEN •OPPFYLLER VILKÅRENE I LOV OM FORETAKSPENSJO •FRIVILLIG Å BRUKE VITAL MEN RAMMEAVTALEN GJELDER •SENDES ALLE NORSKE LIVSELSKAPER

34 02.07.2014 10:45:5034 RAMMEAVTALEN § 3 OMFANG •Omfatte alle arbeidstakere med 3 måneders kontrakt eller mer. Må være obligatorisk trygdet etter bestemmelsene i Lov om folketrygd, og som er omfattet av Norges Rederiforbunds tariffavtaler. •Skal være medlem selv om det for tiden p.g.a. av lønnsnivået ikke opptjenes pensjonsrettigheter. (Lof § 3-3) •Omfatter medlemmer med minimum 50% arbeidstid (Lof 16-2) •Medlemskap i pensjonsordningen er obligatorisk og ufravikelig

35 HVEM SKAL VÆRE MED ? •Ansatte på permisjon, lovbestemt eller avtalt, og som forutsettes å gjenoppta arbeidet i foretaket blir stående som medlem i pensjonsordningen. •Arbeidstakere som er permittert som følge av driftsinnskrenkninger m.v. skal være medlem i pensjonsordningen •Arbeidstaker som foresom er medlem av en annen pensjonsordning som foretaket betaler premie eller avgift til og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi, skal ikke være medlem av pensjonsordningen.

36 02.07.2014 10:45:5036 HVEM SKAL VÆRE MED ? •Lof 3-5 Gjelder nye pensjonsavtaler etablert etter 01.01.2003 og nye regler for eksisterende kontrakter fra 01.01.2011: •Alle arbeidstakere med min 20% av full stilling. •Arbeidstakere som har nådd pensjonsalder og som fortsatt har fulltids- eller deltidsstilling på minst 20%.

37 02.07.2014 10:45:5037 3.2 OPPTAK AV NY MEDLEMMER •For avtaler etablert før 01.01.2003: •Nye arbeidstakere skal tas opp den 1. i måneden etter seks måneders ansettelsestid, regnet fra første arbeidsdag. •Medlemmer som senest ett år før ansettelse trådte ut av en tilsvarende ordning, skal inn fra første arbeidsdag. •Øvrige måndedslønnede vikarer skal tas med i ordningen når samlet opptjeningstid overstiger 3 år regnet fra 1. januar 1995

38 02.07.2014 10:45:5038 3.2 OPPTAK AV NY MEDLEMMER •Lof 3-4 (1) Gjelder nye pensjonsavtaler etablert etter 01.01.2003 og nye regler for eksisterende kontrakter fra 01.01.2011: •Nye medlemmer som fyller vilkårene til medlemskap i pensjonsordningen, skal tas fra første arbeidsdag, eller så snart de fyller opptaksvilkårene.

39 02.07.2014 10:45:5039 4&5 MEDLEMSREGISTER INFORMASJON TIL DE ANSATTE •Foretaket har medlemsregister i livselskapet og plikter å melde endringer. Nye ansatte som opptas som medlemmer skal registreres når opptakskravene er tilfresstilt. •Foretaket kan komme i et ansvarsforhold til den ansatte og livselskapet •Foretaket er pliktig til å informere de ansatte om pensjonsordningen. •Ansatte som ikke er medlem av pensjonsordningen skal også ha informasjon. •Livselskapet plikter å gi foretaket tilstrekkelig grunnlagsmateriale.

40 6 PENSJONSALDER •Pensjonsalder er 60 år •En arbeidstaker som ved 60 år ikke har full opptjening etter Lof § 4-3 (1) og som fortsetter i rederiet skal godskrives etterfølgende tjeneste inntil full opptjening. •En arbeidstaker som etter fratrådt stilling ved oppnådd pensjonsalder og som tar ansettelse i annet foretak kan kreve at pensjonen ikke utbetales i den ustrekning det blir utbetalt lønn fra foretaket.

41 02.07.2014 10:45:5041 7. P-GRUNNLAG OG TJENESTETID •Medlemmets brutto årslønn – korrigert for deltid. •Det skal ses bort fra godtgjørelse for overtid, skattepliktig naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende og midlertidige tillegg. •Pensjonsgrunnlaget begrenses oppad til det til enhver tid høyeste pensjonsgrunnlag etter skatteloven – pt. 12 G (875.000,-) Full opptjening etter 30 års tjenestetid regnet fra 1. jan 95 (4) •De som blir opptatt som følge av utløpet av overgangsreglene pr 1. jan 2011 får medregnet tid fra 1. jan 2011.

42 42 8 PENSJONSYTELSEN •Årlig alderspensjon utgjør differansen mellom 60% av pensjonsgrunnlaget og en beregnet full alderspensjon fra Pensjonstrygden for Sjømenn. •Minste alderspensjons skal utgjøre 50% av 1 G •Kan få utbetalt pensjon i tillegg til lønn etter oppnådd pensjonsalder •Alderspensjonen utbetales høyst til 67 år eller tidligere død.

43 02.07.2014 10:45:5043 9 MEDREGNING AV TIDLIGERE TJENESTETID I TILSVARENDE ORDNING •Medlemmene i pensjonsordningen vil ved ansettelsen få medregnet tjenestetid og opptjening fra medlemskap i annen tilsvarende privat pensjonsordning Lof § 4-12 (1). •Medregningen skjer på bakgrunn av premiereserven fra den tidligere ordningen, men ikke mer en tjenestetiden tilsier (overskytende gir rett på firpolise) •Medregning av tidligere tjenestetid forutseter samtykke fra den ansatte – i så tilfelle overføres opptjente midler. •Medlemmer som ikke samtykker (ønsker fripolise) skal tjenestetiden fastsettes uten hensyn til tidligere tjenestid.

44 02.07.2014 10:45:5044 HENSYNTA TIDLIGERE RETTIGHETER •Medlemmene i pensjonsordningen vil ved ansettelsen få medregnet tjenestetid og opptjening (fripolise) fra medlemskap i annen privat pensjonsordning. For å få medregnet tjenestetid må kapitalen tilhørende fripolisen flyttes til den nye pensjonsordningen.

45 02.07.2014 10:45:5045 12 UTMELDING •Medlemskap i pensjonsforsikringen UNDER ett år gir ikke rett til fripolise. •Medlemskap i pensjonsforsikringen OVER ett år gir rett til fripolse.

46 02.07.2014 10:45:5046 11 BEREGNING & REGULERING •Ny årlig lønn •Evt endring i stillingsprosent •Evt. Endring i stillingskategori •Bekreftelse på arbeidsdyktighet •Pensjoner under utbetaling  Regulering pr. 1 mai hver år Reg. ut i fra innestående midler på pensjonistenes premiefond  Foretaket kan skyte inn ekstra midler  Maksimal regulering iht endring av G  Dog slik at man kan skyte inn mer et enkelt tilsvarende G- reguleringen reguleringsåret og år 2 år tilbake

47 02.07.2014 10:45:5047 13 FORFALL, PRIS OG PREMIEFRITAK •13.1 Hovedforfall 1. mai •13.3 Den finansielle undertekningen skal innbetales i sin helhet innen 1. jan 2011 •13.5 Avtalen omfatter ikke uførepensjon men premiefritak for uførhet iht. lov om OTP

48 1.3 OTP – TJENSTEPENSJON ?

49 1.4 FOLKETRYGDEN - PENSJONSREFORMEN

50 NY ALDERSPENSJON I FOLKETRYGDEN FRA 2011 •Fleksibelt og nøytralt uttak fra 62 år •Gradert pensjon •Kan kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting •Levealdersjustering •Ny regulering: - reguleres med lønnsveksten og fratrekkes 0,75% - opptjente rettigheter reguleres med lønnsvekst

51 NY ALDERSPENSJON I FOLKETRYGDEN FORTS. •Nye opptjeningsregler: - Alleårsopptjening fra 13 til 75 år - Forbedret opptjening ved ulønnet omsorg og mottak av dagpenger og innføring av pensjonsopptjening ved verneplikt •Fases gradvis inn: - tom 1953-kullet – bare dagens system - Gradvis innfasing for årskullene 1954–1962 - fom 1963-kullet – bare nytt system - 2016 – første år med (delvis) ny alderspensjon

52 2. HVILKE PROSESSER ER I GANG ?

53 •OFFENTLIGE TILPASNINGER PTS vs FOLKETRYGDEN •PENSJONSUTVALG SJØ •PENSJONSUTVALG RIGG

54 OFFENTLIGE TILPASNINGER PTS VS FOLKETRYGDEN •MØTE I AID 7 OKTOBER 2009

55 BEHOVET FOR TILPASNINGER I PTS •Behovet for en pensjonsreform –Aldring av befolkningen –Svakheter i dagens pensjonssystem •Pensjonsforlikene av 2005 og 2007 –Ny alderspensjon i folketrygden –Tilpasninger øvrige pensjonsordninger •Pfisk og Psjø – Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) –Nødvendig å vurdere tilpasninger –Samråd med organisasjonene

56 STATUS FOR ARBEIDET MED PENSJONSREFORMEN 1.Ny alderspensjon i folketrygden –Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) – 13. februar 2009 –Vedtatt – lov av 5. juni 2009 2.Tekniske tilpasninger av etterlatte- og barnepensjoner, forsørgingstillegg, mv. –Ot.prp. nr. 106 (2008-2009) – 26. juni 2009 –Ikke behandlet – fremmes på nytt

57 STATUS FOR ARBEIDET MED PENSJONSREFORMEN 3.Ny AFP i privat sektor –Ot.prp. nr. 111 (2008-2009) – 4. sept. 2009 –Ikke behandlet – fremmes på nytt 4.Ny uførestønad –NOU 2007: 4 –Ny uførestønad –Beregning av alderspensjon til tidligere uførepensjonister –Proposisjon i 2010

58 STATUS FOR ARBEIDET MED PENSJONSREFORMEN 3 5.Tilpasning av privat tjenestepensjon - Banklovkommisjonen - Frist 30. april 2010 6.Offentlig tjenestepensjon og AFP - Dagens regler videreføres med tilpasninger - Lovproposisjon ved årsskiftet 2009/2010 7.Pensjonstrygden for fiskere og sjømenn - Samarbeid med partene - Lovproposisjon ved årsskiftet 2009/2010

59 TILPASNING AV ORDNINGEN PÅ KORT SIKT •Behov for å vurdere lovendringer som følge av: -Fleksibel og gradert alderspensjon -Levealdersjustering -Ny regulering –Endringer på plass fra 1. januar 2011 –Forslag til lovendringer legges fram i lovproposisjon ved årsskiftet 2009/2010

60 TILPASNING AV ORDNINGEN PÅ LANG SIKT •Førtidspensjon/påslagsordning? •Uttak mellom 60 og 62 år? •Alleårsopptjening? •Andre spørsmål det kan være aktuelt å vurdere?

61 FORSLAG TIL PROSESS FOR ARBEIDET • Kort sikt: -Alminnelig høring med 6 ukers frist -Møte med organisasjonene før høring -Møte med organisasjonene etter høring •Lang sikt: - Innspill?

62 ALTERNATIVE MODELLER FOR PTS OG NRT I RELASJON TIL NY FOLKETRYGD

63 NYE FELLES PRINSIPPER? •Alleårsregel – ikke sluttlønn/stilling •Ikke tak på antall opptjeningsår •Mulig å kombinere arbeid og pensjon •Nøytral kostnad/ytelse for ulike pensjonsaldre

64 DAGENS LØSNING 60 6762 Arbeids- inntekt PTS NRT Folketrygd Avkortes mot fortsatt hyre

65 NY LØSNING ALTERNATIV 1 60 6762 Arbeids- inntekt PTS NRT Folketrygd Avkortes mot fortsatt hyre Sjømannen avventer utbetaling fra folketrygden til utbetaling fra PTS og NRT har opphørt Forutsetter opprettholdt særaldersgrense på 60 år Hovedprinsipper kan fortsette som før??

66 NY LØSNING ALTERNATIV 2 60 6762 Arbeids- inntekt PTS Folketrygd NRT og PTS utbetaler som i dag for pensjonering før 62 Rest kapitalverdi i PTS legges som et livsvarig tillegg til folketrygden NRT utbetales til fylte 77 år / i 10 år NRT PTS

67 NY LØSNING ALTERNATIV 3 60 6762 Arbeids- inntekt PTS Folketrygd Opptjente rettigheter i NRT og PTS fryses Ny opptjening skjer i èn felles (innskuddsbasert?) ordning med fleksible uttaksregler. Økonomisk bidrag fra rederiet tilsvarende som til dagens to ordninger. NRT PTS Ny NRT

68 4. OPPSUMMERING

69 HOVEDPRINSIPPER PTS •Krav til 360 fartsmåneder for rett til full pensjon •Opptjening ulikt for over- og overordnet (0,76%/0,91% av G) •Kan ikke kombinere arbeid (på sjøen) med PTS i perioden 60 – 62 år •Ved utsatt pensjonsalder gis ikke tillegg i ytelse annet enn evt. økning i antall totale fartsmåneder (maks 360 mndr) •Ytelse avhenger av stilling (O/U)– ikke lønn •Minimumskrav til ant. Fartsmåneder for rett til pensjon xx mndr. –

70 HOVEDPRINSIPPER NRT •Ytelsesbasert pensjon – 60% fratrukket beregnet PTS - minimum 50% av G ref OTP •Utbetaling fra 60 til 67 år •Sluttlønnsprinsipp •Krav til 30 års tjenestetid for rett til full pensjon •Opptjening tidligst fra 1.1.1995 •Ved utsatt pensjonsalder opprettholdes medlemssakp med fortsatt opptjening, og omregning av opptjent premiereserve reserve. Nøytralt uttaksprinsipp. •Ingen opptjening av pensjon dersom mer enn 30 år i ordningen (tidligst fra år 2025) •Utbetaling avkortes ikke mot øvrig arbeidsinntekt

71 HOVEDPRINSIPPER FOR NY FOLKETRYGD •Fleksibel pensjonsalder fra 62 år •Opptjening av rettigheter fra 1. krone, opp til en øvre grense på 7,1 G •Alle år teller – ingen 40-årsgrense •Alle år teller likt – ingen besteårsregel •Nøytrale (aktuarielle) uttaksregler: - Høyere årlig pensjon jo senere pensjonen tas ut •Kan kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen

72 NY LØSNING ? 60 6762 Arbeids- inntekt PTS / (AFP) Folketrygd NRT Ny NRT

73


Laste ned ppt "SJØMANNSPENSJON & LOVVERK M.M. BERGEN MARITIME PERSONALFORUM 10. NOVEMBER 2009 Pål Tangen Forhandlingsleder / Advokat M.N.A."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google