Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SJØMANNSPENSJON & LOVVERK M.M.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SJØMANNSPENSJON & LOVVERK M.M."— Utskrift av presentasjonen:

1 SJØMANNSPENSJON & LOVVERK M.M.
BERGEN MARITIME PERSONALFORUM 10. NOVEMBER 2009 Pål Tangen Forhandlingsleder / Advokat M.N.A.

2 DISPOSISJON SJØMANN(EN)S-PENSJON
PENSJONSTRYGEN FOR SJØMENN REGLER NORGES REDERIFORBUNDS TILLEGSPENSJON (NRT) Lov om Foretakspensjon (LOF) Rammeavtalen med Vital OTP – TILLEGGSPENSJON ? Folketrygden - pensjonsreformen Hva er vedtatt ? VEIEN VIDERE HVILKE PROSESSER ER I GANG HVILKE MULIGHETER - KONSEKVENSER OPPSUMMERING

3 1.1 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN (PTS)

4 PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN
Formål med ordningen er å gi en pensjon til sjømenn som kan dekke utgiftene til livsopphold fra pensjonsalderen for sjømenn (normalt 60 år) til de kan få pensjon fra folketrygden (normalt fra fylte 67år) Lov om pensjonstrygd for sjømenn – nr 7 Pensjonstrygden for sjømenn

5 TRYGDENS OMFANG LOV OM PTS § 1
Norske statsborgere, personer med fast bopel i Norge og statsborgere fra EØS-land som er tilsatt som arbeidstakere på ethvert skip, fiske og fangstfartøy, borefartøy m.v. som er innført i norsk skipsregister med en tonnasje på minst 100 bt. skip under 100 bt., som er innført i norsk skipsregister dersom rederiet samtidig disponerer større norske skip, som er omfattet av trygden, og de er fast ansatt i rederiet etter sjømannslovens § 3 med rett og plikt til å tjenestegjøre på samtlige av rederiets skip. redningsskøyter som tilhører NSSR Pensjonstrygden for sjømenn

6 Pensjonstrygden for sjømenn
TRYGDENS OMFANG utenlandsk skip når de er bosatt i Norge og er lønnet av norsk arbeidsgiver (trygdet e/ ftrl. § 2-1). Person bosatt i Norge som lønnes av utenlandsk arbeidsgiver, eller norsk statsborger som bor utenfor Norge, kan under tjeneste på utenlandsk skip på visse vilkår opptas som frivillig medlem i pensjonstrygden (trygdet e/ ftrl. § 2-8) Pensjonstrygden for sjømenn

7 Pensjonstrygden for sjømenn
UNNTAK FRA TRYGDEN 1 For arbeidstakere PTS § 1 - som er tilsatt på skip som vesentlig går i fart på norske innsjøer eller elver eller tilhører forsvaret som er ansatt i hotell og restaurantvirksomhet på turistskip registrert i NIS. PTS § 2 - som p.g.a. stillingen om bord er medlemmer av Statens Pensjonskasse eller kommunal/- fylkeskommunal pensjonskasse. Pensjonstrygden for sjømenn

8 Pensjonstrygden for sjømenn
UNNTAK FRA TRYGDEN2. For arbeidstakere som er ansatt på visse skip under 200 bt, som ved styrevedtak i PTS er unntatt fordi de nyttes i ferje eller havnetrafikk, eller til annet formål enn transport, fiske og fangst. som ved styrevedtak i PTS ikke anses for å tilhøre mannskapet Pensjonstrygden for sjømenn

9 Pensjonstrygden for sjømenn
ARBEIDSTAKEREN ER OMFATTET AV TRYGDEN SÅ LENGE ARBEIDSFORHOLDET OM BORD BESTÅR - § 1. NR 3 - samt i perioder før eller etter dette mens vedkommende mottar hyre, feriegodtgjøring og fritidskompensasjon etter avtale eller lov inntil 12 måneder om gangen sykepenger fra folketrygden for sykdom inntruffet i tidsrom hvor man er omfattet av pensjonstrygden for sjømenn. Det samme gjelder omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, fødselspenger svangerskapspenger og adopsjonspenger etter folketrygdloven 9 og 14 i inntil 52 uker. Når tilfellet oppstår i tid der arbeidstakeren er omfattet av trygden. Pensjonstrygden for sjømenn

10 AVGIFT FRA 1.5.2009 ARBEIDSTAKERAVGIFT PTS § 9
Avgiftssats kr Overordnet 1,7 853 Underordnet 0,91 663 Pensjonstrygden for sjømenn

11 ARBEIDSTAKERAVGIFT FRA 1.5.2009 FORTS.
Avgiften regnes pr. kalendermåned Omfattes arbeidstakeren av trygden i 15 dager eller mindre i en kalendermåned, svares halv avgift. Ellers svares full avgift. Pensjonstrygden for sjømenn

12 Pensjonstrygden for sjømenn
REDERIAVGIFT PTS § 11 Rederiavgiften utgjør 3,3 % av arbeids- takerens bruttohyre , jf PTS § 11.1 Pensjonstrygden for sjømenn

13 PENSJONSGIVENDE FARTSTID PTS § 3
Som pensjonsgivende fartstid regnes tid hvor man var omfattet av trygden og har betalt avgift. Dessuten medregnes tidsrom hvor man har mottatt feriegodtgjøring, fritidskompensasjon eller sykepenger for tidsrom før det ble avgiftsplikt for slike tidsrom. Pensjonstrygden for sjømenn

14 MINSTEKRAV TIL FARTSTID FOR RETT TIL PENSJON PTS § 4
Hovedregel: det kreves minst 150 pensjonsgivende fartsmåneder for å få rett til sjømannspensjon. Har man færre kan man likevel få pensjon hvis man har… opptjent så mange premieuker i pensjonstrygden for fiskere, Pensjonstrygden for sjømenn

15 MINSTEKRAV TIL FARTSTID FOR RETT TIL PENSJON 2
eller har så lang tjenestetid på skip som medlem i annen offentlig tjenestepensjons- ordning eller har så lang tid på skip registrert i annet EØS-land …at summen blir minst 150 måneder Pensjonstrygden for sjømenn

16 MINSTEKRAV TIL FARTSTID FOR RETT TIL PENSJON 3
Kravet til 150 måneder reduseres dessuten med tidsrom hvor man avtjente verneplikt før 1981 dersom avtjeningen tok til innen 6 måneder etter utløpet av pensjonsgivende tidsrom eller maritim skolegang. Pensjonstrygden for sjømenn

17 PENSJONSALDEREN PTS § 4 NR 2-5
Pensjonsalderen er 60 år for dem som begynte i pensjonsgivende tjeneste før For dem som begynte senere gjelder en glidende pensjonsalder mellom 60 og 65 år avhengig av hvor lang fartstid man har etter fylte 40 år – minst 120 mnd etter fylte 40 år (heves 1:2 for hver mnd under 120). Før man er fylt 62 år må man ha sluttet i pensjons- givende tjeneste for å få utbetalt sjømannspensjon. Pensjonstrygden for sjømenn

18 REDUSERT PENSJON FØR PENSJONSALDEREN
Dersom summen av alder og fartstid er 80 år eller mer, kan det ytes pensjon inntil 5 år før 60 år, dvs. tidligst fra fylte 55 år. Redusert pensjon før pensjonsalderen kan bare ytes til dem som har pensjonsalder 60 år. Pensjonen blir da redusert med 0,7 % for hver måned man mangler på å fylle 60 år når pensjonen tar til. Det ytes ikke pensjonstillegg etter § 6. Pensjonstrygden for sjømenn

19 Pensjonstrygden for sjømenn
KRAV OM Å HA SLUTTET I PENSJONSGIVENDE TJENESTE FOR Å FÅ PENSJON FØR 62 ÅR Arbeidstaker som er sluttet i pensjonsgivende tjeneste og etter en tid gjenopptar tjenesten kan likevel få beholde pensjonen dersom det dreier seg om et kortvarig vikariat (max 3 måneder i løpet av en periode på 12 måneder). Fra fylte 62 år kan man ha hyre og pensjon samtidig, men man opptjener da ikke ytterligere pensjonsgivende fartstid. Pensjonstrygden for sjømenn

20 Pensjonstrygden for sjømenn
BEREGNING AV PENSJON Pensjon for 360 fartsmåneder (maks. antall måneder) i kr + 10% barnetillegg for hvert barn ved forsørgerbyrde for barn under 18 år Overordnet Underordnet fartstid før Underordnet fartstid etter Pensjonstrygden for sjømenn

21 Pensjonstrygden for sjømenn
PENSJONSTILLEGG PTS § 6 Tillegg kan gis til den som har minst 36 pensjonsgivende fartsmåneder i løpet av de siste 5 år før pensjonsalderen eller før pensjonen tas ut. Det forutsettes en pensjonsgivende inntekt mindre enn 2 G (pt ,-) Gis ikke til de med redusert pensjon Pensjonstrygden for sjømenn

22 TILLEGGET UTGJØR I PROSENT AV PENSJONEN FOR PERSONER FØDT:
% % % % % % % Pensjonstrygden for sjømenn

23 UTBETALING AV PENSJON PTS § 7
Pensjonen løper fra og med den måned retten til pensjon inntrer. Opphører retten til ytelsen, løper denne ut kalendermåneden. Ved død løper den ut måneden etter dødsmåneden Pensjonstrygden for sjømenn

24 Pensjonstrygden for sjømenn
ETTER 67 Alderspensjonen opphører fra kalendermåneden etter fylte 67 år eller når det eventuelt før 67 år tilstås uførepensjon m.v. fra folketrygden. Det kan under visse forutsetninger ytes et overgangstillegg for å hindre nedgang i samlet pensjon. Pensjonstrygden for sjømenn

25 Pensjonstrygden for sjømenn
TILBAKEVIRKNING Pensjonen gis ikke med virkning for lenger tid tilbake enn 3 år før den kalendermåned kravet settes fram (redusert pensjon 3 måneder tilbake). Pensjonstrygden for sjømenn

26 TILBAKEBETALING AV AVGIFT PTS § 16
Sjømann som ikke har nok fartstid for rett til pensjon kan på visse vilkår få tilbakebetalt pensjonsavgift. Tilbakebetalingsbeløpet tilsvarer 2/3 av en årspensjon på grunnlag av de pensjons-givende fartsmåneder som er opptjent. Pensjonstrygden for sjømenn

27 FINANSIERING AV ORDNINGEN PTS § 8
Trygden er finansiert etter utligningsprinsippet,dvs. at de årlige utgifter dekkes med samme års avgifter på arbeidstakere og rederier tilskudd fra trygdens fond tilskudd fra staten. Pensjonstrygden for sjømenn

28 FINANSIERING AV ORDNINGEN
Dette er annerledes enn etter forsikrings- prinsippet hvor de årlige premier går med til å bygge opp pensjonsfond som plasseres i verdipapirer. Pensjonsutgiftene dekkes så av avkastningen på fondene. Pensjonstrygden for sjømenn

29 Pensjonstrygden for sjømenn
STATENS GARANTI Trygden er garantert av staten, dvs. at staten må dekke årlig underskudd når trygdens egne midler i reguleringsfondet er oppbrukt - pt. ca 600 mil kr. Trygdens reguleringsfond er oppbrukt slik at staten f.o.m har ytt betydelig tilskudd i samsvar med garantien. Pensjonstrygden for sjømenn

30 1.2 NORGES REDERIFORBUNDS TILLEGGPENSJONSORDNING

31 NRT – TILLEGGSPENSJON TIL PTS FRA 60-67 ÅR
TARIFFAVTALEFESTET Det er fra 1. januar 1995 innført en tilleggspensjonsordning mellom 60 og 67 år. Den årlige alderspensjon vil sammen med pensjonen fra Pensjonstrygden for Sjømenn utgjøre ca. 60 % av sluttlønnen ved fylte 60 år etter 30 års medlems­tid i ordningen. Rett til tilleggspensjon har ingen innvirkning på arbeidstakerens rett til å arbeide etter fylte 60 år.

32 Opplysning: For vilkår; se NRs rammeavtale med forsikringsselskapet samt gjeldende Lov om foretakspensjon (Lov av nr 16). Medlemskap i NRT-pensjonsordningen forutsetter pliktig medlemskap i norsk folketrygd, jf Lov om Foretakspensjon (LoF). En arbeidstaker som ikke kan være medlem (typisk borgere utenfor EØS-området eller EØS borgere som innvilges medlemsskap i eget lands trygdeordning) skal gis en pensjons- ordning med lik kostnad for rederiet. Merknad: Partene er enige om at fremtidige kostnadsøkninger skal tas hensyn til ved de kommende tariffoppgjør.

33 RAMMEAVTALE MED VITAL OPPFYLLER VILKÅRENE I OVERENSKOMSTEN
OPPFYLLER VILKÅRENE I LOV OM FORETAKSPENSJO FRIVILLIG Å BRUKE VITAL MEN RAMMEAVTALEN GJELDER SENDES ALLE NORSKE LIVSELSKAPER

34 RAMMEAVTALEN § 3 OMFANG Omfatte alle arbeidstakere med 3 måneders kontrakt eller mer. Må være obligatorisk trygdet etter bestemmelsene i Lov om folketrygd, og som er omfattet av Norges Rederiforbunds tariffavtaler. Skal være medlem selv om det for tiden p.g.a. av lønnsnivået ikke opptjenes pensjonsrettigheter. (Lof § 3-3) Omfatter medlemmer med minimum 50% arbeidstid (Lof 16-2) Medlemskap i pensjonsordningen er obligatorisk og ufravikelig :04:36

35 HVEM SKAL VÆRE MED ? Ansatte på permisjon, lovbestemt eller avtalt, og som forutsettes å gjenoppta arbeidet i foretaket blir stående som medlem i pensjonsordningen. Arbeidstakere som er permittert som følge av driftsinnskrenkninger m.v. skal være medlem i pensjonsordningen Arbeidstaker som foresom er medlem av en annen pensjonsordning som foretaket betaler premie eller avgift til og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi, skal ikke være medlem av pensjonsordningen.

36 HVEM SKAL VÆRE MED ? Lof 3-5 Gjelder nye pensjonsavtaler etablert etter og nye regler for eksisterende kontrakter fra : Alle arbeidstakere med min 20% av full stilling. Arbeidstakere som har nådd pensjonsalder og som fortsatt har fulltids- eller deltidsstilling på minst 20%. :04:36

37 3.2 OPPTAK AV NY MEDLEMMER For avtaler etablert før 01.01.2003:
Nye arbeidstakere skal tas opp den 1. i måneden etter seks måneders ansettelsestid, regnet fra første arbeidsdag. Medlemmer som senest ett år før ansettelse trådte ut av en tilsvarende ordning, skal inn fra første arbeidsdag. Øvrige måndedslønnede vikarer skal tas med i ordningen når samlet opptjeningstid overstiger 3 år regnet fra 1. januar 1995 :04:36

38 3.2 OPPTAK AV NY MEDLEMMER Lof 3-4 (1) Gjelder nye pensjonsavtaler etablert etter og nye regler for eksisterende kontrakter fra : Nye medlemmer som fyller vilkårene til medlemskap i pensjonsordningen, skal tas fra første arbeidsdag, eller så snart de fyller opptaksvilkårene. :04:36

39 4&5 MEDLEMSREGISTER INFORMASJON TIL DE ANSATTE
Foretaket har medlemsregister i livselskapet og plikter å melde endringer. Nye ansatte som opptas som medlemmer skal registreres når opptakskravene er tilfresstilt. Foretaket kan komme i et ansvarsforhold til den ansatte og livselskapet Foretaket er pliktig til å informere de ansatte om pensjonsordningen. Ansatte som ikke er medlem av pensjonsordningen skal også ha informasjon. Livselskapet plikter å gi foretaket tilstrekkelig grunnlagsmateriale. :04:36

40 6 PENSJONSALDER Pensjonsalder er 60 år
En arbeidstaker som ved 60 år ikke har full opptjening etter Lof § 4-3 (1) og som fortsetter i rederiet skal godskrives etterfølgende tjeneste inntil full opptjening. En arbeidstaker som etter fratrådt stilling ved oppnådd pensjonsalder og som tar ansettelse i annet foretak kan kreve at pensjonen ikke utbetales i den ustrekning det blir utbetalt lønn fra foretaket.

41 7. P-GRUNNLAG OG TJENESTETID
Medlemmets brutto årslønn – korrigert for deltid. Det skal ses bort fra godtgjørelse for overtid, skattepliktig naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende og midlertidige tillegg. Pensjonsgrunnlaget begrenses oppad til det til enhver tid høyeste pensjonsgrunnlag etter skatteloven – pt. 12 G ( ,-) Full opptjening etter 30 års tjenestetid regnet fra 1. jan 95 (4) De som blir opptatt som følge av utløpet av overgangsreglene pr 1. jan 2011 får medregnet tid fra 1. jan 2011. :04:36

42 8 PENSJONSYTELSEN Årlig alderspensjon utgjør differansen mellom 60% av pensjonsgrunnlaget og en beregnet full alderspensjon fra Pensjonstrygden for Sjømenn. Minste alderspensjons skal utgjøre 50% av 1 G Kan få utbetalt pensjon i tillegg til lønn etter oppnådd pensjonsalder Alderspensjonen utbetales høyst til 67 år eller tidligere død.

43 9 MEDREGNING AV TIDLIGERE TJENESTETID I TILSVARENDE ORDNING
Medlemmene i pensjonsordningen vil ved ansettelsen få medregnet tjenestetid og opptjening fra medlemskap i annen tilsvarende privat pensjonsordning Lof § 4-12 (1). Medregningen skjer på bakgrunn av premiereserven fra den tidligere ordningen, men ikke mer en tjenestetiden tilsier (overskytende gir rett på firpolise) Medregning av tidligere tjenestetid forutseter samtykke fra den ansatte – i så tilfelle overføres opptjente midler. Medlemmer som ikke samtykker (ønsker fripolise) skal tjenestetiden fastsettes uten hensyn til tidligere tjenestid. :04:36

44 HENSYNTA TIDLIGERE RETTIGHETER
Medlemmene i pensjonsordningen vil ved ansettelsen få medregnet tjenestetid og opptjening (fripolise) fra medlemskap i annen privat pensjonsordning. For å få medregnet tjenestetid må kapitalen tilhørende fripolisen flyttes til den nye pensjonsordningen. :04:36

45 12 UTMELDING Medlemskap i pensjonsforsikringen UNDER ett år gir ikke rett til fripolise. Medlemskap i pensjonsforsikringen OVER ett år gir rett til fripolse. :04:36

46 11 BEREGNING & REGULERING
Ny årlig lønn Evt endring i stillingsprosent Evt. Endring i stillingskategori Bekreftelse på arbeidsdyktighet Pensjoner under utbetaling Regulering pr. 1 mai hver år Reg. ut i fra innestående midler på pensjonistenes premiefond Foretaket kan skyte inn ekstra midler Maksimal regulering iht endring av G Dog slik at man kan skyte inn mer et enkelt tilsvarende G-reguleringen reguleringsåret og år 2 år tilbake :04:36

47 13 FORFALL, PRIS OG PREMIEFRITAK
13.1 Hovedforfall 1. mai 13.3 Den finansielle undertekningen skal innbetales i sin helhet innen 1. jan 2011 13.5 Avtalen omfatter ikke uførepensjon men premiefritak for uførhet iht. lov om OTP :04:36

48 1.3 OTP – TJENSTEPENSJON ?

49 1.4 FOLKETRYGDEN - PENSJONSREFORMEN

50 NY ALDERSPENSJON I FOLKETRYGDEN FRA 2011
Fleksibelt og nøytralt uttak fra 62 år Gradert pensjon Kan kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting Levealdersjustering Ny regulering: - reguleres med lønnsveksten og fratrekkes 0,75% - opptjente rettigheter reguleres med lønnsvekst

51 NY ALDERSPENSJON I FOLKETRYGDEN FORTS.
Nye opptjeningsregler: - Alleårsopptjening fra 13 til 75 år - Forbedret opptjening ved ulønnet omsorg og mottak av dagpenger og innføring av pensjonsopptjening ved verneplikt Fases gradvis inn: - tom 1953-kullet – bare dagens system - Gradvis innfasing for årskullene 1954–1962 - fom 1963-kullet – bare nytt system – første år med (delvis) ny alderspensjon

52 2. HVILKE PROSESSER ER I GANG ?

53 OFFENTLIGE TILPASNINGER PTS vs FOLKETRYGDEN
PENSJONSUTVALG SJØ PENSJONSUTVALG RIGG

54 OFFENTLIGE TILPASNINGER PTS VS FOLKETRYGDEN
MØTE I AID 7 OKTOBER 2009

55 BEHOVET FOR TILPASNINGER I PTS
Behovet for en pensjonsreform Aldring av befolkningen Svakheter i dagens pensjonssystem Pensjonsforlikene av 2005 og 2007 Ny alderspensjon i folketrygden Tilpasninger øvrige pensjonsordninger Pfisk og Psjø – Ot.prp. nr. 37 ( ) Nødvendig å vurdere tilpasninger Samråd med organisasjonene

56 STATUS FOR ARBEIDET MED PENSJONSREFORMEN
Ny alderspensjon i folketrygden Ot.prp. nr. 37 ( ) – 13. februar 2009 Vedtatt – lov av 5. juni 2009 Tekniske tilpasninger av etterlatte- og barnepensjoner, forsørgingstillegg, mv. Ot.prp. nr. 106 ( ) – 26. juni 2009 Ikke behandlet – fremmes på nytt

57 STATUS FOR ARBEIDET MED PENSJONSREFORMEN
Ny AFP i privat sektor Ot.prp. nr. 111 ( ) – 4. sept. 2009 Ikke behandlet – fremmes på nytt Ny uførestønad NOU 2007: 4 Beregning av alderspensjon til tidligere uførepensjonister Proposisjon i 2010

58 STATUS FOR ARBEIDET MED PENSJONSREFORMEN 3
Tilpasning av privat tjenestepensjon - Banklovkommisjonen - Frist 30. april 2010 Offentlig tjenestepensjon og AFP - Dagens regler videreføres med tilpasninger - Lovproposisjon ved årsskiftet 2009/2010 Pensjonstrygden for fiskere og sjømenn - Samarbeid med partene

59 TILPASNING AV ORDNINGEN PÅ KORT SIKT
Behov for å vurdere lovendringer som følge av: Fleksibel og gradert alderspensjon Levealdersjustering Ny regulering Endringer på plass fra 1. januar 2011 Forslag til lovendringer legges fram i lovproposisjon ved årsskiftet 2009/2010

60 TILPASNING AV ORDNINGEN PÅ LANG SIKT
Førtidspensjon/påslagsordning? Uttak mellom 60 og 62 år? Alleårsopptjening? Andre spørsmål det kan være aktuelt å vurdere?

61 FORSLAG TIL PROSESS FOR ARBEIDET
Kort sikt: Alminnelig høring med 6 ukers frist Møte med organisasjonene før høring Møte med organisasjonene etter høring Lang sikt: - Innspill?

62 ALTERNATIVE MODELLER FOR PTS OG NRT I RELASJON TIL NY FOLKETRYGD

63 NYE FELLES PRINSIPPER? Alleårsregel – ikke sluttlønn/stilling
Ikke tak på antall opptjeningsår Mulig å kombinere arbeid og pensjon Nøytral kostnad/ytelse for ulike pensjonsaldre

64 DAGENS LØSNING Arbeids- inntekt NRT PTS Folketrygd 60 62 67
Avkortes mot fortsatt hyre PTS Folketrygd 60 62 67

65 NY LØSNING ALTERNATIV 1 Arbeids- inntekt NRT PTS Folketrygd 60 62 67
Sjømannen avventer utbetaling fra folketrygden til utbetaling fra PTS og NRT har opphørt Forutsetter opprettholdt særaldersgrense på 60 år Hovedprinsipper kan fortsette som før?? Arbeids- inntekt NRT Avkortes mot fortsatt hyre PTS Folketrygd 60 62 67

66 NY LØSNING ALTERNATIV 2 Arbeids- inntekt NRT NRT PTS PTS Folketrygd 60
NRT og PTS utbetaler som i dag for pensjonering før 62 Rest kapitalverdi i PTS legges som et livsvarig tillegg til folketrygden NRT utbetales til fylte 77 år / i 10 år Arbeids- inntekt NRT NRT PTS PTS Folketrygd 60 62 67

67 NY LØSNING ALTERNATIV 3 Arbeids- inntekt NRT PTS NRT PTS Folketrygd 60
Opptjente rettigheter i NRT og PTS fryses Ny opptjening skjer i èn felles (innskuddsbasert?) ordning med fleksible uttaksregler. Økonomisk bidrag fra rederiet tilsvarende som til dagens to ordninger. Arbeids- inntekt Ny NRT Ny NRT NRT PTS Ny NRT NRT PTS Folketrygd 60 62 67

68 4. OPPSUMMERING

69 HOVEDPRINSIPPER PTS Krav til 360 fartsmåneder for rett til full pensjon Opptjening ulikt for over- og overordnet (0,76%/0,91% av G) Kan ikke kombinere arbeid (på sjøen) med PTS i perioden 60 – 62 år Ved utsatt pensjonsalder gis ikke tillegg i ytelse annet enn evt. økning i antall totale fartsmåneder (maks 360 mndr) Ytelse avhenger av stilling (O/U)– ikke lønn Minimumskrav til ant. Fartsmåneder for rett til pensjon xx mndr.

70 HOVEDPRINSIPPER NRT Ytelsesbasert pensjon – 60% fratrukket beregnet PTS - minimum 50% av G ref OTP Utbetaling fra 60 til 67 år Sluttlønnsprinsipp Krav til 30 års tjenestetid for rett til full pensjon Opptjening tidligst fra Ved utsatt pensjonsalder opprettholdes medlemssakp med fortsatt opptjening, og omregning av opptjent premiereserve reserve. Nøytralt uttaksprinsipp. Ingen opptjening av pensjon dersom mer enn 30 år i ordningen (tidligst fra år 2025) Utbetaling avkortes ikke mot øvrig arbeidsinntekt

71 HOVEDPRINSIPPER FOR NY FOLKETRYGD
Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Opptjening av rettigheter fra 1. krone, opp til en øvre grense på 7,1 G Alle år teller – ingen 40-årsgrense Alle år teller likt – ingen besteårsregel Nøytrale (aktuarielle) uttaksregler: - Høyere årlig pensjon jo senere pensjonen tas ut Kan kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen

72 NY LØSNING ? Arbeids- inntekt NRT PTS / (AFP) Folketrygd 60 62 67
Ny NRT NRT PTS / (AFP) Folketrygd 60 62 67

73


Laste ned ppt "SJØMANNSPENSJON & LOVVERK M.M."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google