Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum, 2007-2008 PETS 2008 I Arendal og Langesund PRESIDENTROLLEN - erfaringer fra mitt guvernørår sett i lys av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum, 2007-2008 PETS 2008 I Arendal og Langesund PRESIDENTROLLEN - erfaringer fra mitt guvernørår sett i lys av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum, 2007-2008 PETS 2008 I Arendal og Langesund PRESIDENTROLLEN - erfaringer fra mitt guvernørår sett i lys av Rotary i et framtidsbilde.

2 PETS 2008 Page 2 DG Laila Lerum Rotary Shares!!!

3 PETS 2008 Page 3 DG Laila Lerum Make Dreams Real !!!

4 PETS 2008 Page 4 DG Laila Lerum Klar til oppstart!!!

5 PETS 2008 Page 5 DG Laila Lerum

6 PETS 2008 Page 6 DG Laila Lerum Rotary Shares!!! ROTARIANERE DELER • Vi deler av vår tid • Vi deler av våre ressurser • Vi deler av våre midler • Vi deler vår omtanke • Vi deler vår kjærlighet

7 PETS 2008 Page 7 DG Laila Lerum DISTRIKT 2290 Vestfold – Telemark - Aust-Agder - Vest-Agder 1.7.07: • 46 klubber • 2033 medlemmer hvorav 261 kvinner pr 1.7.2007 • 1.7.08?

8 PRESIDENTVERVET

9 PETS 2008 Page 9 DG Laila Lerum “ Syner/ drømmer” – Make Dreams Real OPPGAVE; Tenk tilbake på alle de presidentene som din klubb har hatt i din medlemskapstid…. • Hvem er den beste presidenten som din klubb har hatt? • Hva kjennetegnet hans/ hennes presidentskap?

10 PETS 2008 Page 10 DG Laila Lerum “Ledelse handler om å skape rammer for medarbeidernes kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…” “Ledelse handler om å skape rammer for medarbeidernes kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…” PricewaterhouseCoopers 10 Livergood

11 PETS 2008 Page 11 DG Laila Lerum Forutsetninger for at du skal bli en god PRESIDENT: •At du virkelig definerer deg som president/ klubbens leder •At du har vilje og evne til å lære •At du er tydelig og synlig og mest mulig til stede på møtene

12 PETS 2008 Page 12 DG Laila Lerum Ledelse/ Presidentrollen • Å være president er grunnleggende annerledes enn å være vanlig rotarymedlem • Kjernen i lederskap er resultatansvar • En leder er en som ikke skylder på folk som ikke fyller verva sine men går inn og veileder/ reorganiserer • Ledelse/ presidentskapet er et personlig prosjekt • At du har hele ansvaret fritar ikke komiteledere for ansvar • At du leder en frivillig organisasjon er noe annet enn å være leder på arbeidsplassen • Det føles urimelig å bli stilt til ansvar når du ikke disponerer de nødvendige virkemidlene som mange kaller tid - men slik er presidentskapets natur

13 PETS 2008 Page 13 DG Laila Lerum Dilemmaer i ledelse/ presidentrollen • Å ha et nært forhold å holde passende avstand. • Å kunne gå foran å holde seg i bakgrunnen. • Å vise medlemmene tillit følge med. • Å være tolerant vite hvor tingene skal stå. • Å tenke på klubben på AG -området / distriktet • Å kunne planlegge rotaryåret være fleksibel, få mer dynamikk i klubbarbeidet

14 PETS 2008 Page 14 DG Laila Lerum ROTARY SHARES! Krav til en god visjon:; MAKE DREAMS REAL!!! • Skal vise en retning • Skal virke inspirerende, skal gi energi • Skal være forpliktende • Skal fortelle oss hvorfor vi er medlemmer i Rotary

15 PETS 2008 Page 15 DG Laila Lerum Visjon Rotary i vekst – for å gagne andre Rotary – den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre.

16 PETS 2008 Page 16 DG Laila Lerum Mål Et mer aktivt Rotaryliv Gjennom: •Engasjement •Entusiasme •Forpliktende holdning

17 PETS 2008 Page 17 DG Laila Lerum Etasjene i et velfungerende gruppehus/ en veldreven Rotaryklubb Felles plattform System: Planer, rutiner, arbeidsmåter Relasjoner Kreativitet Klubbmiljø/ Kameratskap Administrasjon/ CLP, Program Medlemskapsutvikling, Klubbutvikling og prosjekter Visjon, verdier, Rotarys formål 4-spm prøven mm

18 PETS 2008 Page 18 DG Laila Lerum FOKUS i alt arbeid med klubbene 2007/2008; Være til NYTTE – Lære Rotarykoden bedre Dele innad og utad Implementere CLP og Rotarys strategiplan 2010 Motivere til og hjelpe til med prosjektarbeid og medlemskapsutvikling – øke og spre aktivitet Dette gjøres ved:; • Lytte til klubbenes ståsted og behov • Få fram klubbens sterke sider • Motivasjon til økt aktivitet og medlemskapsutvikling • Få fram Rotarykunnskap som gir økt forståelse og innsats

19 PETS 2008 Page 19 DG Laila Lerum GUVERNØRBESØK • Besøkt alle klubber I distriktet • 1 dobbelt besøk pr AG- område • Rapporter ut på mail Tilbakemeldinger undervegs og • Evaluering av Midtvegs- presidentsamlingen i januar 2007 sa noe om hvor vidt presidentene var fornøgd med distriktsorg

20 PETS 2008 Page 20 DG Laila Lerum Effektive og veldrevne rotaryklubber o Vedlikeholder og øker medlemsstokken o Gjennomfører service prosjekter o Støtter opp om TRF (The Rotary Foundation) o Utvikler ledere til arbeid på distriktsnivå nivå

21 PETS 2008 Page 21 DG Laila Lerum ROTARY mot år 2010 En mulighetenes organisasjon Grunnpilarer •Vennskap •Etikk •Utveksling av yrkeserfaring •Arbeide for internasjonal fred og forståelse

22 PETS 2008 Page 22 DG Laila Lerum Samarbeid og samspill mellom Guvernør og presidentene Distrikts- guverør Presidentene Innsats: AG-gruppen Komitelederne Distriktsrådet

23 PETS 2008 Page 23 DG Laila Lerum Erfaringer; PLATTFORM • God respons på at guvernøren vektla Rotarys opprinnelige ide • Mange presidenter hadde laget Introduksjonsforedrag for sitt presidentår bygd på PETS-presentasjonene • Noen få klubber er som “folkeakademi” • For liten vekt på conneted thinking - deling av kompetanse yrkesmessig • Høy bevissthet om Rotarys strategi mot år 2010 • Stigende oppmerksomhet og interesse for internasjonalt arbeid

24 PETS 2008 Page 24 DG Laila Lerum Erfaringer; STRUKTUR • Alle klubber har nå innført CLP, men noen strever med å gjøre den dynamisk. Har ikke forstått matriseprinsippet fullt ut. • Alle klubber hadde sendt inn Klubbens mål og plan for året • Ca 1/3 av klubbene er i gang med 3-årsplaner • Gjenninnføring av 3- minutter i flere klubber • Mange klubber har veldig gode strukturer over tid, og I disse klubbene er det få som slutter • De fleste har laget nye vedtekter og har registrert klubben i Brønnøysund • Mange klubber har forbedret hjemmesiden sin • Klubber med høy grad av skriftlighet er mest velfungerende

25 PETS 2008 Page 25 DG Laila Lerum Erfaringer; RELASJONBYGGING • Kameratskapsidealet står høgt • 3 klubber har egne visehefter • Klubber som satser på klubbmiljøet lykkes med medlemskapsutvikling • Noen klubber har for stort fokus på kameratskap som går ut over “service above selv” og prosjekter utad

26 PETS 2008 Page 26 DG Laila Lerum Erfaringer; KLUBBUTVIKLING, prosjekter, medlemskapsutvikling • Veldig varierende innsats innen prosjekter • Rotaract tar tid, men øker innsatsen i Grenland over påske • Ungdomsutveksling på veg opp igjen? Telemark må på banen • Stor glød i klubber som er villige til å gjøre noe ekstra som Mandal og Flekkefjord • 2 klubber uten kvinner og flere klubber med få kvinner • Medlemskapsutvikling, stor innsats pt Pr nå “beste” kun 7 av 20 I vekst, men vi kommer utover våren • I større grad prosjektutvikling/ god hjelp fra TRF- komiteen

27 PETS 2008 Page 27 DG Laila Lerum

28 PETS 2008 Page 28 DG Laila Lerum Dilemmaer i ledelse: Hvordan balansere de harde og myke ledelseselementene? Harde lederelementer Myke lederelementer • Se, bry seg om • Gi ros • Praktisere reell medbestemmelse • Gi handlingsrom • Vise tillit • Delegere ansvar og myndighet • Ha dialog • Levendegjøre visjon og verdier • Stille klare krav • Måle/vurdere • Korrigere for dårlig praksis • Bruke styringsrett • Være beslutningsdyktig • Ha tydelig strategi og klare mål • Håndtere og løse konflikter • Etterspørre resultater

29 Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum MEDLEMSKAPSUTVIKLING/ REKRUTTERING av nye medlemmer. Identifisere mulige medlemmer!!! Lage et aksjonsprogram for det!!!!

30 PETS 2008 Page 30 DG Laila Lerum Medlem skaffer medlem

31 PETS 2008 Page 31 DG Laila Lerum Mål pr 1.7.2010 Medlemstall økes til 15.000 medlemmer Kvinneandel minst 20 % God aldersfordeling der kvalitet og aktive medlemmer er viktigere enn alder.

32 PETS 2008 Page 32 DG Laila Lerum Å motivere…. Motivere handler om MOT Om å tørre, eksponere seg, være modig, ta sjansen!

33 PETS 2008 Page 33 DG Laila Lerum Å motivere…. Motivere handler om IVER Brenne for noe, ha engasjement, begeistre, inspirere

34 PETS 2008 Page 34 DG Laila Lerum Å motivere…. Motivere handler om MOTIV Drivkraft, forventninger om resultat, belønning

35 PETS 2008 Page 35 DG Laila Lerum MOTIVERE Verdsetter ekstra innsats og måloppnåelse Gir medarbeiderne nødvendig støtte og konstruktiv tilbakemelding Gir medarbeiderne tilstrekkelig og relevant informasjon Legger til rette for medarbeidernes faglige og personlige utvikling Gir medarbeiderne handlingsrom Er i yrkessammenheng en god rollemodell Skaper kultur for engasjement, humør og trivsel i jobben Korrigerer uakseptabel praksis Kjennetegn på ledere som er dyktige til å

36 PETS 2008 Page 36 DG Laila Lerum Endingsledelse Vi er så gode til å lage MOTFORESTILLINGER. Må bli flinkere til å lage FORESTILLINGER!!! Kilder til tap av energi!  alminnelig forvirring  misforståelse  følelsesmessig utlading  tap av energi  tap av nøkkelpersonell  tap av initiativ  svekket tiltro til ledelsen og behov for syndebukker Etterspørselen etter INFORMASJON er uoverstigelig. Organisatorisk avlæring må til før / sammen med innlæring.

37 PETS 2008 Page 37 DG Laila Lerum Å lede virksomheten inn i framtida Å lede FORTIDA – sørg over tapene Å lede NÅTIDA – reduser utsikkerheten Å lede FRAMTIDA – skap positive visjoner Ønsket situasjon Nåsituasjon MOTKREFTER DRIVKREFTER Få tak i DRIVKREFTENE Minimalisere MOTKREFTENE Omstilling øker sårbarheten, både hos den enkelte og i organisasjonen.

38 PETS 2008 Page 38 DG Laila Lerum Nå- situasjon Endringsfase Ønsket situasjon Kontroll og forutsigbarhet blir borte • Skape selvfølelse/selvtillit • Gi anerkjennelse • La folk mestre • Skape resultater Kontroll og forutsigbarhet gjenvinnes Kilde: Lewin & Beckhard Endringsprosess:

39 PETS 2008 Page 39 DG Laila Lerum Selv når krav om endring møtes med entusiasme, kan motstanden komme når folk forstår hva endringene innebærer Nå- tilstand Ønsket tilstand Forståelse Noen snur: Blir mot endring Skjult motstand Åpen sabotasje Entusiasme Forpliktelse

40 PETS 2008 Page 40 DG Laila Lerum Håndtere endringsmotstand Ulike forventninger og følelsesreaksjoner på endringskrav må takles og styres for å unngå negative oppfatninger av endringen Urokkelighet Fornekting Sinne Apati Forhandling Utprøving Aksept Tidsforløp Aktiv Passiv

41 PETS 2008 Page 41 DG Laila Lerum Hva betyr endringsledelse i Rotarysammenheng? • Endringsledelse = å lede medlemmene gjennom en endring • Består av: -Skape endringsevne ved hjelp av fakta og emperi -Skape motivasjon ved økt Rotarykunnskap -Håndtere endringsmotstand og aktivisere medlemmene -Oppnå forankring og eierskap og drive for Rotary • Skjer på en planlagt og strukturert måte gjennom bestemte steg • Overordnet mål: Skape et aktivt og tidsmessig rotarymiljø som titrekker seg nye og yngre yrkesaktive medlemmer

42 PETS 2008 Page 42 DG Laila Lerum LÆREPUNKTER til Presidentene fra mitt guvernørår; • Å lede en frivillig organisasjon er noe annet enn å lede I jobb • Vanskelig med møtepunkter på fritiden • Erfaringsdeling mellom klubber er viktig • Dynamikk inn i opplæringsaktivitetene • Godt lederskap fra guvernørens og presidentenes side er viktig • Guvernøren må by på Rotarys eksistensberettigelse og peke på Rotarys komparative fortrinn ift Lions, Losjer mm • Vise fram gode eksempler fra klubbene gir drive • Økt kunnskap om Rotary og innsikt i det globale arbeidet gir motivasjon i arbeidet. Jobber videre med Meldemskapsutvikling

43 PETS 2008 Page 43 DG Laila Lerum Våre framtidige rotarianere; Ambassadörsstipendiater GSE Fredsstipendiater

44 PETS 2008 Page 44 DG Laila Lerum Si JA til Rotary


Laste ned ppt "Rotary International, D 2290 DG Laila Lerum, 2007-2008 PETS 2008 I Arendal og Langesund PRESIDENTROLLEN - erfaringer fra mitt guvernørår sett i lys av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google