Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsknings – og Utviklingsarbeid Bedre læringsmiljø 2010-2014 Rektor Laila Lerum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsknings – og Utviklingsarbeid Bedre læringsmiljø 2010-2014 Rektor Laila Lerum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsknings – og Utviklingsarbeid Bedre læringsmiljø 2010-2014 Rektor Laila Lerum

2 Slide 2 Agenda: 1. Tilnærming – bakgrunn og veivalg Implementering 2. Skoleledelse - Skolevandring Veilederkorps Veiledning av nyutdanna ( mindre enn 2 år) Veiledning av nytilsatte FOU – mellomlederrollen og veiledning ( HIT) 3. Klasseledelse Fra pilot 2011/ 2012 til VG1- 2012/2013 4. Elevmedvirkning Fra pilot 2011/2012 til VG1- 2012/2013 5. Revitalisering og tydeliggjøring av pedagogisk plattform Veien videre Slide 2

3 Slide 3 Porsgrunn videregpående skole 2012 Skoleledelse som åpner fremtiden 2012 – 2014! Slide 3

4 Slide 4 Porsgrunn videregpående skole 2012

5 Slide 5 Porsgrunn videregpående skole 2012 Slide 5

6 Slide 6 Oppdrag 2012: Revisjon og tydeliggjøring av Sammen om Mestring. Mangfold og Miljø Innholdet i felles plattform VISJON Sammen om Mestring, Mangfold og Miljø Kunnskapssyn Syn på elever Syn på læring Relasjon lærer- elev Kvalitets- standard Verdier, normer, etiske retningslinjer Felles plattform Skolekulturen Slide 6

7 Slide 7 450 m Kjølnes Nord Kjølnes Sør ( 2006) Studieforberedende program ( 1970) Yrkesforberedende program

8 Slide 8

9 Slide 9 Porsgrunn videregpående skole 2012 GODT LÆRINGSMILJØ! Slide 9

10 Slide 10 Porsgrunn videregpående skole 2012 HØYT FAGFOKUS! Slide 10

11 Slide 11 Utvikling fra 2009 – 2012 PVS er blant annet: • Økt mangfold i elevmassen • Den globale elev • Den digitale elev • Utdanningsdirektoratets føringer ( VFL og BB) • Flere elever • Flere ansatte • Ny rektor og etter hvert flere nye i ledergruppen • Generasjonsskifte i personalet • Økt elevmedvirkning + Tilsyn 9a i Opplæringsloven++ • Økt dokumentasjon – PULS – Tilstandsrapporter • Internasjonalisering. Nytt IB - Diploma programme Slide 11

12 Slide 12 PVS sine hovedutfordringer 2012 / 2013 : Elevenes motivasjon for skolearbeidet er for varierende Forskjell i kvalitet på undervisningen er for stor Elevenes faglige resultater burde vært bedre Andelen som ikke består er for høy Slide 12

13 Slide 13 Kjernen i ledelse: Resultatansvar Suksesskriterier for ansatte og skoleledere: • At elevene lærer mye (fag + personlig utvikling) • At elevene fullfører og består • At elevene trives Slide 13

14 Slide 14 Bruke relevant kunnskap Løse komplekse problemer Bygge tillit og gode relasjoner Etablere mål og forventninger Bruke ressurser strategisk Sikre kvalitet på undervisning Lede lærernes læring og utvikling Sørge for et ryddig og trygt skolemiljø Under- visning og læring med høy kvalitet L E D E R F E R D I G H E T E R Slide 14

15 Slide 15 Fag- lærer Fag- lærer Fag- lærer Kontakt- lærer Fag- lærer Fag- lærer Fag- lærer Råd- giver Venner Foreldre Skolelederes viktigste oppgave: Å sikre kvalitet på møtet elev - lærere SKOLELEDERESKOLELEDERE Slide 15

16 Slide 16 Faktabasert ledelse: Vise til anerkjent forskning (Hattie o.a) Bruke PULS – pedagogisk utviklings- og læringsspeil Finn ut hvilke nøkkeltall som skal foreligge når, og hvordan de skal brukes Slide 16

17 Slide 17 KUNNSKAPSGRUNNLAGET Fem grunnleggende forhold Lærernes klasseledelse og hvordan ansatte, elever og foreldre samhandler om skolens oppgaver og mål er viktige forhold i et læringsmiljø. Dette er også forhold som skolen kan påvirke og forbedre. For å utvikle og opprettholde gode læringsmiljø, er følgende forhold avgjørende: • Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp • Lærerens evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev • Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene • Godt samarbeid mellom skole og hjem • God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen Slide 17

18 Slide 18 Bedre læringsmiljø Hva innebærer det? Skoleledelse / skolevandring Veiledning av nytilsatte/ veiledning av nyutdanna. Mer ut og se og høre/ veilede Etablering av Veilederkorps Klasseledelse – Pilot TIP – VG1 Elevmedvirkning / Vurdering for læring- pilot Idrett. 2012/2013; Innta plassene for VG1 Slide 18

19 Slide 19 Framdriftsplan: 2009/2010: Implementering i personalet + Prosjektorg på plass 2010/2011: Pilotering av de 3 delprosjektene + aktivisering av elevrådet i læringsarbeidet 2011/2012:Pilotering + standarder/ maler/ Veledning 2012/2013: Fra pilotering til VG1 og alle nytilsatte og nyutdanna elever. Etablering av veiledningskorps. Revitalisering og tydeliggjøring av plattform 2013/2014: Alle har inntatt plassene. Skolevandring med observasjon

20 Slide 20 Delprosjekt 1 Skoleledelse Skolevandring som etterspørrende lederskap Ledergruppa ved rektor

21 Slide 21 Porsgrunn videregpående skole 2012 Skoleledelse som åpner fremtiden 2012 – 2014! Slide 21

22 Slide 22 Porsgrunn videregpående skole 2012 “Ledelse handler om å skape rammer for medarbeidernes kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…” “Ledelse handler om å skape rammer for medarbeidernes kreative, intelligente og selvstendige handlingsrom på helhetens vegne…” 22 Livergood Slide 22

23 Slide 23 SKOLEVANDRING på Porsgrunn videregående skole

24 Slide 24 Skolevandring ved Porsgrunn videregående skole skal: 1. være et verktøy for pedagogisk ledelse og læring 2. ha fokus på elevens læringsutbytte og effektiv undervisningstid 3. bidra til utvikling av lærende og delende fagmiljøer i avdelingen og på skolen 4. bidra til utvikling av skolen som lærende organisasjon 5. inngå i fylkeskommunens plan for helhetlig kvalitetsutvikling med fokus på etterspørrende lederskap

25 Slide 25 På vår skole vil vi oppnå: 1. Opplevelse av tydelig og omsorgsfull ledelse hos elever og ansatte 2. Mer motiverte elever og ansatte som har fokus på elevenes læring, vekst og utvikling 3. Få et godt grunnlag for å ta tak i det som ikke fungerer og få til forbedring 4. Å få en mer bevisst holdning til utøvelse av kontaktlærer- og faglærerjobben 5. Å få eleven mer delaktig i eget læringsmiljø og egen læring

26 Klasseledelse som tema i Skolevandringen Kjennetegn og observasjonsark Startet frivillig, Veiledning av nytilsatte Veiledning av nyutdanna HIT som samarbeidspartner Alt lagt ut på vår Udirside

27 Slide 27 FELLES MANDATFELLES MANDATFELLES MANDATFELLES MANDAT

28 28 OVERGANGSJOBBING mellom Skole- Næringsliv - Høgskole Felles mål Initiativ Bli kjent Rutiner 28

29 Slide 29 HIT; Mette Bunting Forskningsprosjekt med utgangspunkt i “Bedre Læringsmiljø” Tema: Mellomlederrollen, dvs. avdelingslederne ved skolen De er tettest på lærerne i utviklingsprosjektet og flere av dem har 40% undervisning. Hvordan opplever avdelingslederne at dette påvirker deres jobb i implementeringen av et nytt prosjekt? Utgangspunkt i hvilken rolle de har og tar i skolens utviklingsarbeid – her eksemplifisert med “Bedre Læringsmiljø”? Slide 29

30 Slide 30 Foreløpig problemstilling og forskningsspørsmål Hvordan lede et utviklingsarbeid i den videregående skole når lederen er både leder og kollega? •Hvordan beskriver avdelingslederne sin rolle som leder? •Hvordan beskriver avdelingslederne sitt arbeid med implementering av utviklingsarbeidet ”Bedre Læringsmiljø”? •Hvordan beskriver rektorgruppen lederfunksjonene og implementeringen av ”Bedre læringsmiljø” ved skolen ? Slide 30

31 Slide 31 Datainnsamling Kvalitativ tradisjon Individuelt semi-strukturert intervju med •Rektor •2 assisterende rektorer •8 avdelingsledere Dokumenter rundt utviklingsarbeidet, prosjektskisse, rapporter, referater mm Slide 31

32 Slide 32 Hvor er vi nå? Transkribering ferdig, analyse underveis Skriving og publisering over jul Slide 32

33 Delprosjektgruppe 2 Klasseledelse ( Pilot TIP) Innta Plassene 2012 v/ Avdelingsleder Kristine Haugen Rubilar

34 Slide 34 Porsgrunn videregpående skole 2012

35 Slide 35 INNTA PLASSENE 2012 !!! Et program for oppstart av VG1- elevene Formål • Øke motivasjon for læring • Skape aktive elever som engasjerer seg i egen læring • Bygge klassemiljø • Innarbeide gode rutiner • Stimulere til gode faglige prestasjoner • Redusere stryk og frafall NÅ INNTAR VI ALLE PLASSENE – VELKOMMEN TIL SEMINAR! Slide 35

36 Delprosjekt 3 Bevisstgjøre elevmedvirkning som grunnlag for et bedre læringsmiljø og større læringsutbytte. Prosjektdeltakere er avdelingsledere og lærere fra språkavdelingen og Idrett V/ Lektor1 Anne- Karine Gausnes

37 Slide 37 To typer elevmedvirkning 1. Kollektiv organisatorisk medvirkning (systemnivå): - utvikling av demokratiske prosesser i skolesamfunnet (drøftinger, høringer, felles konflikt- og problemløsning, felles mål osv.) - representasjon i formelle organer (plangrupper, miljøutvalg, samarbeidsutvalg) - utvikling av demokratiske organer (klassens time, elevråd) 2. Didaktisk medvirkning (innflytelse over egen læring og læringsmiljø, på individ- og gruppenivå) •utarbeide arbeidsplaner •vektlegging av emner •velge arbeidsmetoder •velge vurderingsformer •tidspunkt for prøver osv. •diskutere læreplanmål •mappevurdering? •valg av læremidler •egenvurdering

38 Slide 38 Læringsspindelen

39 Slide 39 Arbeidsplan Utgangspunkt: læringsspindelen (16 ulike måter å lære på) Arbeidsplanen må være tilpasset alle elever, på alle nivå: vise ulike «løyper» til mål Elevene skal ha innvirkning på vinkling av tema, metodevalg, hjelpemidler og vurdering Arbeidsplanen inneholder: •navn •læringsmål til alle nivåer •oppgaver med ulike vanskegrader slik at alle faglige nivåer ivaretas •metoder •egenvurdering + lærervurdering •underskrifter fra lærer og elev

40 Slide 40 Eksempel på arbeidsplan i norsk VG2 NIVÅMÅLOPPGAVERMETODERJEG TRENGER 2•Lese og gjengi innholdet i tekster av Shakespeare, Boccaccio, Cervantes Montaigne •Kjenne til + liste opp essaysjangerens mest sentrale kjennetegn •Gjøre greie for de viktigste trekkene ved litteraturen i perioden 1350-1600 •Gjøre greie for de viktigste trekkene ved språket i perioden 1350-1600 Forslag til oppgaver fra læreboka + andre Selvvalgte tekster som leveres inn (muntlige og skriftlige) for å vise at måla er nådd •Bruke kroppen, hendene •Lytte •Bruke data •Wiki •Samarbeide / snakke •Skrive •Lese •Bruke tall og /eller bilder •Observere •Lære utenat •Lage nøkkelord •Headset •Språklab •Gruppe- rom •Maler for tankekart, nøkkelord osv. •Lærerstyrt foredrag

41 Slide 41 Eksempel på arbeidsplan i norsk VG2 NIVÅMÅLOPPGAVERMETODERJEG TRENGER 5-6•Analysere og drøfte innhold og problemstillinger i de fire tekstene •Kunne skrive essay på en selvstendig, strukturert og språksikker måte, og der flere relevante kilder er brukt aktivt for å få fram nyanserte tolkninger/drøftinger •Kunne vurdere hvordan språk- og litteratur fra perioden 1350-1600 kan settes inn i en samtidssammenheng Forslag til oppgaver fra læreboka + andre Selvvalgte tekster som leveres inn (muntlige og skriftlige) for å vise at måla er nådd •Bruke kroppen, hendene •Lytte •Bruke data •Wiki •Samarbeide / snakke •Skrive •Lese •Bruke tall og /eller bilder •Observere •Lære utenat •Lage nøkkelord •Headset •Språklab •Gruppe- rom •Maler for tankekart, nøkkelord osv. •Lærerstyrt foredrag

42 Slide 42 Observasjoner så langt En økt bevissthet rundt læringsmål En økt bevissthet rundt valg av eget «ambisjonsnivå» Konkretisering av hva som skal til Tydelige forventninger til elevenes prestasjoner Sammenheng mellom det vi driver med i timen, mål, metoder og vurdering Tid til individuell støtte, bygge relasjoner, diskusjoner, underveisvurdering Utfordringer: vanskelig for faglærer å være overalt på en gang, for få tilgjengelige rom på skolen, uvant for elevene å ta dette ansvaret

43 Slide 43 FRAMTID / Videre utvikling Fra VG1 til å gjelde hele skolen Fra nytilsatte og nyutdanna til hele personalet Personalseminar 1. og 2. november 2012 Reformulering og tydeliggjøring av Visjonen vår: Sammen om Mestring, Mangfold og Miljø Arbeid med relasjon lærer- elev,læringssyn og kjennetegn på læringsmiljøet vårt Kunnskapsbasert praksis Slide 43

44 Slide 44 Oppdrag 2012: Revisjon og tydeliggjøring av Sammen om Mestring. Mangfold og Miljø Innholdet i felles plattform VISJON Sammen om Mestring, Mangfold og Miljø Kunnskapssyn Syn på elever Syn på læring Relasjon lærer- elev Kvalitets- standard Verdier, normer, etiske retningslinjer Felles plattform Skolekulturen Slide 44

45 Slide 45 Etasjene i en velfungerende skole: Felles plattform Systemer: Planer, rutiner, arbeidsmåter Relasjoner Kreativitet Personalledelse Administrasjon Problemløsning Visjon, verdier, virkelighets- oppfatninger (læringssyn, elevsyn, skolesyn) Slide 45

46 Slide 46 Bedre læringsmiljø: Hvordan kan skoleledere påvirke kvaliteten på møtet elev – lærer? Gjennom å sørge for ryddige rutiner Gjennom å gi lærerne tilbakemelding på undervisningen Gjennom å følge opp og hjelpe kontaktlærerne Gjennom å gi lærerne faglig og didaktisk påfyll Gjennom å ha klare forventninger til lærere og elever Gjennom å sørge for gode rammer (utstyr, rom, materiell) Gjennom å legge til rette for felles refleksjon over jobbpraksis Gjennom grundig stillingsplanlegging Gjennom å organisere kollegaveiledning og skolevandring Gjennom å skape et godt kollegialt miljø Gjennom å følge opp elevklager og elevtilbakemeldinger Slide 46

47 Viktige satsninger og prosjekter 2012/2013 • Bedre læringsmiljø ( Udir) • Bedre læringsresultater ( PULS) • Faglærerollen/ Kontaktlærerollen/ Elevrollen • Dialog ledelse/ lærer/ elev FORSTERKET PLATTFORM FRA SKOLEÅRET 2013/2014 basert på stor medvirkningsprosess i personalet Formulert av redaksjonsgruppe 4 fra ledergruppa, 8 fra avdelingene og 4 elevrådsrepresentanter

48 Slide 48 ERFARINGER/ LÆREPUNKTER; • Kollektivt arbeid over tid, den som ikke vil skal…Nytteverdi • Tydeliggjøre mål og måle resultat • Satse på elevrådet - aktive elever til Lærelyst • Samsnakket og samhandlende ledergruppe • Jobbe både systemisk og kunnskapsbasert praktisk • Høre alle stemmer • Justere kurs, men ikke tape mål av syne • Veilederkorps – Forskning/ Høyskolen • Helhet – dele opp- pilotere- samle- helhet!

49 Slide 49 DRIVE!!! ”Drivkraften i den rette visjonen gir menneskene energi og hengivenhet, skaper mening i medarbeidernes liv, setter mål for kvalitet og bygger bro mellom nåtid og fremtid.” Burt Nanus = BEDRE LÆRINGSMILJØ Slide 49

50 Slide 50 Porsgrunn videregpående skole 2012 Slide 50

51 Slide 51 Veilednings og forskningsbistand: Høgskolen i Telemark ved Mette Bunting ( FOU- tid + midler) Bistår i delprosjektgruppene med veiledning, på personalseminar og med spørreskjema. Skal bruke noe av dette i forsknings- arbeid. Fokus vil være avdelingslederen som læringsleder. Blanke Ark 2 – Noen lærere fra PVS som fagveiledere Se rulletekst på TV Norge Veiledning av nyutdanna elever Div Masteroppgaver – tema … Bedre læringsmiljø PVS som øvingsskole for HIT


Laste ned ppt "Forsknings – og Utviklingsarbeid Bedre læringsmiljø 2010-2014 Rektor Laila Lerum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google