Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Welcome to Coast Center Base AS CCB Yard Services.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Welcome to Coast Center Base AS CCB Yard Services."— Utskrift av presentasjonen:

1 Welcome to Coast Center Base AS CCB Yard Services

2 Agenda Bredford Dolphin Leverandør møte: •Åpning og presentasjon av Møtedeltagere + agenda •Scope •Organisering •Leverandør Samarbeid •Fremdriftsrapportering •Dokumentasjon •HMS/K •Brannvaktsystem •Økonomisk rapportering •Stillas organisering og permit koordinering •Arbeidstid •CCB 10 regler ved rigg prosjekter •Eventuelt

3 AW cabin foundation Windwalls from drillfloor 15m Kill&choke manifold change out Constant tension winch platform and SWARF Platform for BOP Chain lockers reinforcements Pipe jobs Draw work change out+ extensive el change out Fairlead change out, all K/C manifold change out Chain locker reinforcements Standpipe manifold BOP overhead crane change out Survey SPS main class Repair damaged pipes New office and gym module (IIP) inservice inspection sporgram El. SPS, + Ex motors Diving inspections, anodes and propeller shafts Galley, cabins Bulk loading stations Tank reinforcements, manholes

4 Project Director Ronny Haufe Not incl. In PM price Project Manager Geir Hiim Assisting Project Manager Gisle Aloysius DL Hull/Structure outside rig Gisle IIP Sacrificial anodes Diving work Tank cleaning Valve work Discipline Leader Electro Geir EX Motors SPS Electro Temp. el. power Discipline leader Brian Tank stål arbeide Fairleads Emergency Ballast pump Boat Bumpers Discipline leader Glenn/Magnar Pipe jobs DNV Oppfølging BOP Stack frame Discipline leader Jørn New office and gym module Galley work BOP Overhead crane Platform for liferaft davits Rucker platform Lifeboats davits Discipline leader Arve Drawwork Kill and Choke Standpipe Electrical work for Drawwork Vikar Discipline leader Annette Dead Weigh Survey Discipline leader Heimo Loading stations HP Pipes Vikar Discipline leader Project Coordinator Gunnar/Grongstad Night Shift support Kenneth Mjelva Project Controller Gintare Controller Controller/Buffer Not incl. In PM price QHSE Coordinator dayshift HSE Inspector nightshift/buffer Planner/Permit coordinator Kent Document controller Peter Stjernen Warehouse man Håkonsen/--

5 Leverandør samarbeid •Enhetlig fremstilling –Forventer at vi opptrer som et felleskap –Vi må respektere hverandre –Lån av utstyr innskjerpes (også mellom aktører) –Kunde har ett kontaktpunkt, henvis kunde(r) til Prosjekt ledelsen –Vi er eller blir ikke bedre enn nivået på alle deltagere •Krav ift Norske lover og tariffavtaler –Ingen skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen –Alle skal ha utarbeidd og godkjent protokoll før arbeid tar til –Stikkprøver av lønnsmessige vilkår og protokoll •Etiske normer må etterleves •Penalty klausuler

6 Fremdriftsplan

7 Dokumentasjon •Peter Stjernen er document controller •Alt arbeid skal dokumenteres, med mindre annet er avtalt •Dokumentasjonen skal bygges og leveres fortløpende •Engelsk NB!! •Ryddig •God kvalitet – lesbarhet!! •Innholdsfortegnelse m/ref til navn og jobbnr. •Leveres underveis og snarest etter at jobben er ferdig •Inntil 15% av betaling holdes tilbake inntil mottak av komplett dokumentasjon •Leveres kun elektronisk for de som ønsker det, pdf m/bokmerker •Det skal være ”Completion cerfificate” på alle jobber – cc nummer fra disiplin leder eller dokumentcontroller •Mechanical completion – ref nummer

8 CCB’s HMS/K organisasjon •Egil Dåvøy – dagskift – overordnet for HMS/K i alle prosjekter/TBA •Securitas – dagskift og nattskift: »Tomm »Criss »Monica »Jarle »Evt. personer på opplæring

9 HMS ”Alt vi gjør og pålegger våre leverandører i HMS/K arbeidet gjøres i beste mening for å sikre den enkeltes helse og liv samt ivareta CCB og kundens omdømme og verdier”

10 HMS-erfaringer Songa Dee Generelt bra gjennomført 

11 HMS-erfaringer Songa Dee •Noen fallende objekter (rør, vinkelsliper, skiftenøkkel fra derrich) – bruk råd og føringer i ”sikker sikring”. Spør!! •Rot – rydderunder gjennomført – skal egentlig være unødvendig!! •Løft gjennomført uten tilfredsstillende avsperring og kontroll •Noen mindre skader (stillas, rusk på øyer, kutt m/vinkelsliper, sparket inn i noe som stakk opp fra dekk) •Tilsynelatende utslipp, dette kom fra industriområdet rundt Bleivassvegen •Branntilløp – veldig få

12 HMS •Vi forventer at alle leser, setter seg inn i og handler i samsvar med CCB og kundens føringer gitt gjennom HMS manualer, Brodokument, prosedyrer, info i møter, sikkerhetskurs, e-post etc. Spørre CCB dersom uklart. •Det er viktig for CCB at all info vi gir i en eller annen form blir gitt videre til de som har behov for det. Dette er noe vi opplever som mangelfullt hos noen av våre leverandører – skriftlig handover

13 HMS Vi skal styre risiko! Ved å styre risiko reduserer vi muligheten for at uventede ting skjer. For å oppnå dette er det viktig at vi slipper å opptre som ”Politi” for at regler, retningslinjer, prosedyrer etc blir fulgt, men at dere selv tar tak før noe utvikler seg. Dette kan også føre til irritasjon ovenfor enkeltpersoner og leverandører. Leverandørene må derfor være lojale ovenfor alle disse føringer. Er dere uenige eller usikker må dere ta kontakt.

14 HMS Dersom dere observerer noe som dere mener ikke er riktig eller farlig er det viktig for CCB at dere tar tak i dette på stedet (snakke med den det gjelder) samt at det blir rapportert. Hvis ikke er det ikke mulig for oss å gjøre tiltak for å forbedre oss. Noen ganger vil det vise seg at det du mente var farlig ikke er det…

15 HMS •Korrekt bruk av fallsikring og sikring av verktøy/utstyr NB! NB! –Ikke legg fra dere utstyr og verktøy i høyden •Oppdatert Prosjektmanual og HMS manual –Sendes på e-post til alle –Må distribueres internt etter behov –Kan få ”hard copy” av CCB Yard Services •Parkering –Kun på oppmerkede plasser –Firmabiler nede på kaien – ikke privat biler •Kjemikalier –CCB HMS skal ha 1 kopi, riggens medic skal ha 1 kopi og utførende skal ha 1 kopi i nærheten(container el)

16 HMS •Permit system –Kopi av permit før innlevering. Denne skal fremvises for å få ut originalen. •Navn og firma på hjelm –Sørg for at dette er på plass på forhånd •Sikkerhetskurs –Klasseromsundervisning –Alle skal gjennomføre før arbeid startes på CCB •FJS kort (før jobben samtale) –Samtale skal gjennomføres på hver jobb før oppstart på hvert skift –Skal leveres på hver jobb på hvert skift. •Arbeidstidsreglement (AML, tariff, arbeidsplan) skal følges!!

17 Kvalitet Permer med kvalitetsdokumentasjon •Arbeidsplan, protokoll, godkjenning fra forbund eller Atil etc. •Sertifikater på personell – fokus på sveisesertifikater •Sertifikater på utstyr •Prosedyrer – fokus på sveiseprosedyrer •HMS datablad på kjemikalier  Lik inndeling som i mottatt e-post  Godt organisert/oversiktlig  Godt merket med selskap og kapitler  Må holdes oppdatert gjennom hele prosjektet  Ansvar hos CCB; disiplinleder for den enkelte jobb  Samles på Prosjektkoordinator HMS/K sitt kontor  Skal være på plass før arbeid startes  Ta med perm hjem etter endt prosjekt

18 Kvalitet •Ordentlig avslutning av arbeid  Utfylling av CC, MCCR, test, visuell inspeksjon etc •CCB (inklusive leverandører) må være den parten som forsikrer seg om at alt er gjort før vi inviterer kunden på inspeksjon

19 Brannvakt system •Skal bestilles før 11 for neste dagskift og nattskift etter dette •Bestilles til Egil og hms.irm@coastcenterbase.no - på dagskift hms.irm@coastcenterbase.no •NB ved bestilling av brannvakter: Oppgi CCB ref nr og PO nr for hver brannvakt. 11190711190711190719

20 Stillas organisering

21 Økonomi •Måltider •Bestillingsordre/ endringsordre •Avbruddsrapportering •Kontaktperson: Gintare gd@coastcenterbase.nogd@coastcenterbase.no •Timelister:  Sendes innen kl 10:00 påfølgende dag  Skal sendes til timelister@coastcenterbase.notimelister@coastcenterbase.no  Skrives på engelsk  Arbeidsbeskrivelse er viktig  Husk henvisning til jobb nr.  Bruk en nummerserie for alle timelister  Etteranmeldte kostnader behandles / dekkes ikke •Fakturering •Prosjekt avsluttes etter avgang – timelister må leveres senest 24 t etter utførelse

22 10 Grunnregler CCB rigg prosjekter 1.Les CCB prosjekt manual 2.Start aldri en jobb uten at dette er avtalt med dedikert personell, se prosjekt manual 3.Følg regler for arbeidstid 4.Mobiliser personell iht. avtale med CCB prosjekt ledelse 5.Skill klart mellom fastpris og budsjett pris jobber 6.Lær dere rutiner vedr VOR (Variation order request) 7.Følg regler for avbruddsrapportering 8.Rapporter kostnader og fremdrift hver 24 time 9.Rapporter alle hendelser samt forslag til forbedring 10.Ha fokus på dokumentasjon av arbeidet

23 Eventuelt


Laste ned ppt "Welcome to Coast Center Base AS CCB Yard Services."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google