Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHO Reiseliv Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i reiselivet Frode Solberg - Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHO Reiseliv Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i reiselivet Frode Solberg - Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHO Reiseliv Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i reiselivet Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

2 Så godt som samtlige Norske kommuner og fylker har reiseliv som strategisk satsingsområde Alle påpeker flott natur som sitt viktigste konkurransefortrinn Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

3 Et kunnskapsbasert Reiseliv

4 Kompetanse Kunnskap Ferdigheter Egenskaper Holdninger Kompetanse elementene Kompetanse elementene Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

5 13 næringer - 80 % av verdiskapingen og 70 % av sysselsettingen •2 av de gjennomgående momenter: •Våre konkurrentland beveger seg raskere både kunnskapsmessig og markedsmessig •Utdanningssystemene understøtter ikke alltid de Norske kunnskapsposisjonene og kompetanseutviklingen i bedrifter er også for svak. Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

6 Antallet studieprogrammer har gått ut over alle breddegrader, skriver NHO-direktør Kristin Skogen Lund i et debattinnlegg i DN lørdag 28.09.13.. Og fortsetter: «Vi utdanner for mange for lenge til akademiske grader som ikke er avstemt med hva samfunnet trenger». BI-Professor Linda Lai advarer mot mastersyke. Men all statistikk viser at fremtidens arbeidsmarked krever høyere utdanning? – Ja, men: Man må begynne å fokusere på riktig kompetanse, og ikke høyest mulig utdanning. Du er ikke kompetent selv om du har en mastergrad, du er kompetent når du har arbeidsoppgaver som passer til det du kan. Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

7 Nederst på lista ligger reiseliv. - Reiseliv får absolutt dårligst score hos oss, sier Torgeir Reve til Dagens Næringsliv. - Reves beregninger viser at bransjen har en svært lav lønnsomhet, samtidig som det formelle kompetansenivået er meget lavt. Sunnmørsposten / Reve Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

8 Litt om situasjonen •Produktiviteten er lav og karrieremulighetene begrenset med få helårsarbeidsplasser, små bedrifter og lave lønninger. •Det gjør det vanskelig å tiltrekke og beholde talentfulle og ambisiøse medarbeidere. •Et annet problem er at produktkvaliteten er ujevn og prisdifferensieringen for liten. •Prisnivået oppleves som høyt av prisfølsomme markedssegmenter, og kvaliteten oppleves som utilstrekkelig for betalingsvillige segmenter. Menon 2010 Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

9 Noen ”nye” og økende utfordringer i ledelse av virksomheter •Generasjonsutfordringer (X og Y.) •Lojalitet og turnover hos arbeidstakerne •Medarbeidernes kompetanse og krav til egen utvikling •Kundene blir mer krevende –Fra episoder til relasjoner, noe som er en ren organisatorisk og ledelsesmessig utfordring •Ca. 85 % av all produksjon er i dag tjenesterelatert – dette bare øker –Suksess er knyttet til ledelse og organisatoriske utfordringer •Tjenesteinnovasjoner, innovasjon i prosesser og forretningsmodeller er det som dominerer. Dette vil bare øke! –Dette krever høy organisatorisk og ledelsesmessig kompetanse •Organisasjonsstrukturer utfordres og prosjektorientering blir mer dominerende •Kommunikasjonsarenaen er i konstant og rivende forandring –Dette krever løpende endringer i organisasjon og kompetanse •Endringshastigheten og krav til fornying – innovasjon •Internasjonalisering - globalisering •Teknologi versus menneske •Økende eksternt fokus på virksomheten •Bedriftens omdømme og attraktivitet som avgjørende faktor for å rekruttere og beholde arbeidskraften •Kunder og leverandører osv. likedan Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

10 Å FÅ TAK I DE NYUTDANNEDE, OG Å BEHOLDE DE GODE…. Kampen om arbeidskraften blir vår store utfordring fremover! Kompetente medarbeidere er avgjørende for å skape konkurransefortrinn! Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

11 Kompetente medarbeidere en kritisk utfordring •De unge prefererer i sine yrkesvalg –Faglige utfordringer og et godt faglig miljø –Læring og kompetanseutvikling –Attraktive bedrifter med godt omdømme –Et godt og utviklende arbeidsmiljø •Våre dyktige og erfarne ”seniorer” mellom 30 og 40 år er i ferd med å bli like krevende. •I et marked med stadig sterkere konkurranse vil heller ikke her lønn være den avgjørende konkurransefaktoren. Lønn kommer på 4 - 5. plass i de nasjonale undersøkelsene ved universitet og høyskoler Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

12 Kan dagens måte å jobbe utvikling på fortsette? Trenger vi å tenke nytt, og å endre fokus? Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

13 Næringsutvikling •Tidligere har næringspolitikken hatt til hensikt å kompensere for svakheter i næringslivet •I dag har næringspolitikken først og fremst som oppgave å forsterke de områdene hvor næringslivet allerede har (eller har muligheten til å få) komparative og kompetansemessige fortrinn •Det må tilbys kvaliteter for de menneskene som skal arbeide i bedriftene. I kunnskapssamfunnet øker disse kravene •Vi mangler fokus og virkemidler for fremming av næringsrettet utdanning og kompetanseutvikling Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

14 Et kunnskapsbasert Norge (Reve oktober 2011) Skal norske bedrifter lykkes i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, må de sette kunnskap høyt på agendaen. Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

15 Et kunnskapsbasert reiseliv?

16 Smaragdmodellen •Smaragdmodellen er den modellen Reve og Sasson har lansert for å måle næringers attraktivitet. •Smaragd henspeiler på seks dimensjoner som skal måles. •De seks er attraktivitet når det gjelder: –Klynge –Utdanning –Talent –Eierskap –Forskning og innovasjon –Miljø Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

17 I de siste årene er det fremveksten av et krevende, betalingsvillig lokalmarked og bedriftsmarked som har reddet Norsk reiseliv! Spesielt er dette fremtredende i de store byene. Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

18 Opplevelser er kjernen i reiselivsproduktet

19 Verdikjedesystemet i reiselivet Underleverandører (varer/tjenester) Underleverandører (varer/tjenester) Kompetente medarbeidere Kompetente eiere og investorer Natur og kultur Reiselivsaktørene Opplevelser Overnatting Servering Transport Handel Formidling (pakking/portaler /info./booking Formidling (pakking/portaler /info./booking Lokalmarkedet (skjermet) Lokalbefolkning Yrkesreisende Lokal kurs og konferanse Lokalmarkedet (skjermet) Lokalbefolkning Yrkesreisende Lokal kurs og konferanse Internasjonale Markeder (konkurranse – utsatt) Norske turister Utenlandske turister Internasjonale Markeder (konkurranse – utsatt) Norske turister Utenlandske turister Udanning og forskning Destinasjonsselskaper og samarbeidsorgan Bransjeorganisasjonene Virkemiddelapparatet Offentlige myndigheter Udanning og forskning Destinasjonsselskaper og samarbeidsorgan Bransjeorganisasjonene Virkemiddelapparatet Offentlige myndigheter Reiselivsopplevelsen er en funksjon av alle kommersielle og ikke – kommersielle produktelementer på destinasjon og i region Kilde – MENON Et kunnskapsbasert næringsliv Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

20 3 ulike markeder •De 10 største Norske byene –50 000 innbyggere eller mer –Utgjør over 50 % av verdiskapingen –Står for tyngden av veksten •Spesialiserte reisemål –Trysil, Valdres, Sognefjorden, Geiranger, Lofoten, Svalbard, Røros, Oppdal, Gudbrandsdalen, Lillehammer, Hallingdal, Hardanger, Voss, Finnmark –Utgjør ca. 8 % av verdiskapingen –Her har næringen størst betydning (sysselsetting og andel av verdiskapingen) •Resten av landet Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

21 Kunnskapsdynamikken •Reiseliv har ingen stor og synlig plass i utdanningssystemet vårt •Få ungdommer velger utdanning i bransjen grunnet mye ufaglært arbeidskraft, dårlig lønns – og arbeidsbetingelser •Stor grad av utenlandsk arbeidskraft •Rekruttering til studier er svak Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

22 Talentattraktiviteten •Lavt formelt utdanningsnivå –14 % med høyere utdanning og 40 % med kun grunnskole •Systematisk etterutdanning er sjelden •Satsing på FoU er enda mer sjelden –Påvirker innovasjon, og innovasjonsområdet i bransjen er begrenset Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

23 Utviklingstrekk •En gradvis transformering fra logistikknæring til opplevelsesnæring •Dette øker kravene til konseptutvikling, kompleksitet og koordinering •Det er i de spesialiserte destinasjonene at disse koblingene er sterkest, mens byene fremstår som svakest på kunnskapsmessige koblinger Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

24 4 utviklingstrekk som forsterker seg •Større eierkonsentrasjon og integrasjon –Større kapitalmuskler, økt profesjonalisering, høyere kompetansenivå, bedre muligheter til å løse fellesproblemer •Sterkere klyngeegenskaper i næringen –Tettere samspill mellom aktørene, mer vekst på kunnskaps – og forretningsutvikling, større evne til å løse fellesproblemer i næringen Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

25 4 utviklingstrekk som forsterker seg •Økt regional spesialisering –Sterkest vekst i byene og for de spesialiserte reisemålene •Større vekt på opplevelser og kultur –Innebærer kraftig vekst for opplevelsesbedrifter og kultur i vid forstand –Mer vekt på utvikling av spesialiserte opplevelsestilbud av høy kvalitet Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

26 Et kunnskapsbasert Norge (Reve oktober 2011) •Skal norske bedrifter lykkes i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, må de sette kunnskap høyt på styreagendaen. –Har bedriften noen overordnet helhetlig langsiktig strategi? –Har bedriften noen klar markedsstrategi? –Har bedriften noen klyngestrategi? –Har bedriften noen utdanningsstrategi? –Har bedriften noen FoU- og innovasjonsstrategi? –Har bedriften noen talentstrategi? –Har bedriften noen eierskapsstrategi? –Har bedriften noen miljøstrategi? Frode Solberg - Handelshøyskolen BI


Laste ned ppt "NHO Reiseliv Kompetanseutvikling som konkurransefaktor i reiselivet Frode Solberg - Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google