Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynets organisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynets organisering"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arbeidstilsynets organisering
Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Nord-Norge (Finnsnes) Arbeidstilsynet Midt-Norge (Trondheim) Arbeidstilsynet Vestlandet (Bergen) Arbeidstilsynet Indre Østland (Hamar) Arbeidstilsynet Østfold og Akershus (Moss) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Sør-Norge (Skien)

3 Arbeidstilsynet Nord-Norge
Regionkontoret ligger på Finnsnes 5 tilsynskontorer: - Alta - Tromsø - Sortland - Bodø - Mosjøen Nesten 60 ansatte som skal følge opp bedriftene i Nord-Norge… virksomheter tilsatte

4 Organisatorisk arbeidsmiljø
Kontoret i Mosjøen Webjørn Solli Arbeids-innvandring Arbeidsulykker Bygg og anlegg Jan Olav Pedersen Teknisk Ulykker Gunhild Løvmo Kjemisk helsefare Gunnar Møllevik Ergonomi Inger Næstby Psykososialt Organisatorisk arbeidsmiljø

5 Arbeidstilsynet Ny minister
Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet v/arbeidsminister Anniken Scharning Huitfeldt. (Torbjørn Røe Isaksen ???) Direktoratet for Arbeidstilsynet v/leder Ingrid Finboe Svendsen MÅL Det overordnede mål for Arbeidstilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. ”Nytt”: Tvisteløsningsnemnda Arbeidstilsynet er sekretariat for Tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda ble opprettet fra 1. januar 2006 og behandler tvister om rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte. Ny minister

6 Hva er Arbeidstilsynets oppgave?
Kontrollere at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav Informasjon Andre lover ferieloven deler av tobakkskadeloven elevers og studenters læringsmiljø ved fagskoler, universitet og høgskoler. Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

7 Arbeidsmiljøloven Hovedregel:
Arbeidsmiljøloven gjelder for alle virksomheter som har arbeidstakere! - unntatt virksomheter innen sjøfart, fiske, fangst og oljeutvinning til havs.

8 Arbeidsmiljøloven – Noen viktige, generelle bestemmelser (1): § 1-1 a) helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon § 1-1 e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig

9 Arbeidsmiljøloven § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet
Noen viktige, generelle bestemmelser (2): § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet (2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, lønnssystemer mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.

10 En lang vei å gå…. Vi regner med at ca personer har varig helseskade pga. arbeidsmiljøet yrkesskader rapportert siste år (2006) 3 392 nye tilfeller av yrkessykdom registrert i 2006 arbeidsskader årlig som medfører legebehandling og/eller sykefravær Dødsulykker Informasjon om ulykker er viktig i det forebyggende arbeidet Går det bedre? - I perioden : I gjennomsnitt 58 dødsulykker - I perioden : I gjennomsnitt 42 dødsulykker

11 Ulykker – skade eller tilløp
Ulykkeskurs Værnes Nr. 1

12 Dødsulykker – trend Gjsn Gjsn

13 Dødsulykker 2000-2012 (fastlands-Norge)

14

15 Dødsulykker fordelt på ulike næringer 2010
Dødsulykker forts. * 2011: 11 av de omkomne døde i forbindelse med terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet 22. juli. Dødsulykker fordelt på ulike næringer 2010 Hvordan skjedde ulykkene fra Hvordan skjedde ulykkene – 2009 Dødsulykker etter region 2010

16 Dødsulykker etter næring 2010
Arbeidsskadedødsfall etter næring 2010 Antall døde Bygge- og anleggsvirksomhet 9 Transport og lagring Jordbruk, skogbruk og fiske 8 Industri 6 Forretningsmessig tjenesteyting 4 Elektrisitet, vann og renovasjon 2 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Off.adm., forsvar, og sosialforsikring Bergverksdrift og utvinning 1 Informasjon og kommunikasjon Undervisning Personlig tjenesteyting  1 Totalt 46

17 Arbeidsulykker meldt Arbeidstilsynet Nord-Norge 2012
§ 5-2. Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt (1) Dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks og på hurtigste måte varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen. Antall meldte arbeidsulykker 259 Med personskade 241 Gjennomsnittsalder 36,4 år

18 Kjønn – ulykker Kilde: Arbeidsulykker meldt Arbeidstilsynet Nord-Norge 2012

19 Ukedag Kilde: Arbeidsulykker meldt Arbeidstilsynet Nord-Norge 2012

20 Nasjonalitet Kilde: Arbeidsulykker meldt Arbeidstilsynet Nord-Norge 2012

21 Norge – andre land Kilde: Arbeidsulykker meldt Arbeidstilsynet Nord-Norge 2012
204 85,4 Andre land 35 14,6

22 "Saksgang" ved problemer
Forsøk å løse problemet der og da Samtaler, tekniske løsninger, m.m. Ofte er det små ting som skal til. Kontakt nærmeste arbeidsleder og meld fra om problemet Meld gjerne om problemet skriftlig ("avvik") Foreslå evt. løsninger, og forlang at det blir gjort noe med saken. Kontakt tillitsvalgt/fagorganisasjon og/eller verneombud Orienter om saken, og be dem f.eks. om å delta på møter med arbeidsgiver sammen med deg. Kontakt Arbeidstilsynet Upartisk og nøytral instans, vil kunne gi hjelp, råd og veiledning

23 Aktuelle saker Statsbudsjettet som nettopp ble lagt ut i dag ( ) kl 10:00. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Arbeidstilsynet med 12 mill. kroner til forbedret oppfølging av sikkerheten og HMS-kompetansen blant nye i arbeidslivet. Målgruppen er både unge som kommer rett fra utdanning og utenlandske arbeidstakere uten arbeidserfaring i Norge. Tiltaket er et ledd i Regjeringens innsats mot sosial dumping og for et mer inkluderende arbeidsliv. Kjemisk helsefare er fortsatt et betydelig problem i norsk arbeidsliv. Regjeringen foreslår derfor å styrke Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet i arbeidet med å forebygge helseskader som følge av kjemisk eksponering i arbeidet.

24 Aktuelt forts… Bruk av observasjon i kartlegging av farer.
Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold NAPOS Farligere på jobb i små bedrifter Nye forskrifter Opplæringsvideo (1 time 35 min)

25 Vil du vite mer? På internett finner du oss på: www.arbeidstilsynet.no
regelhjelp.no Abonnere på nyheter Eller du kan ringe eller sende e-post til SVARTJENESTEN tlf Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720, Sluppen, 7468 Trondheim E-post: (Få med hvilken region/fylke du bor i


Laste ned ppt "Arbeidstilsynets organisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google