Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstilsynet 2 Arbeidstilsynets organisering • Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) • Arbeidstilsynet Nord-Norge (Finnsnes) • Arbeidstilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstilsynet 2 Arbeidstilsynets organisering • Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) • Arbeidstilsynet Nord-Norge (Finnsnes) • Arbeidstilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Arbeidstilsynet 2 Arbeidstilsynets organisering • Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) • Arbeidstilsynet Nord-Norge (Finnsnes) • Arbeidstilsynet Midt-Norge (Trondheim) • Arbeidstilsynet Vestlandet (Bergen) • Arbeidstilsynet Indre Østland (Hamar) • Arbeidstilsynet Østfold og Akershus (Moss) • Arbeidstilsynet Oslo • Arbeidstilsynet Sør-Norge (Skien)

3 Arbeidstilsynet 3 Arbeidstilsynet Nord-Norge • Regionkontoret ligger på Finnsnes • 5 tilsynskontorer: - Alta - Tromsø - Sortland - Bodø - Mosjøen • Nesten 60 ansatte som skal følge opp bedriftene i Nord-Norge… –44 305 virksomheter –200 000 tilsatte

4 Arbeidstilsynet 4 Kontoret i Mosjøen Gunhild Løvmo Kjemisk helsefare Gunnar Møllevik Ergonomi Inger Næstby Psykososialt Organisatorisk arbeidsmiljø Webjørn Solli Arbeids-innvandring Arbeidsulykker Bygg og anlegg Jan Olav Pedersen Teknisk Ulykker

5 Arbeidstilsynet 5 –Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeidsdepartementet v/arbeidsminister Anniken Scharning Huitfeldt. (Torbjørn Røe Isaksen ???) –Direktoratet for Arbeidstilsynet v/leder Ingrid Finboe Svendsen MÅL –Det overordnede mål for Arbeidstilsynets virksomhet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. –”Nytt”: Tvisteløsningsnemnda –Arbeidstilsynet er sekretariat for Tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda ble opprettet fra 1. januar 2006 og behandler tvister om rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid eller nattarbeid, om rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjon og om fortrinnsrett for deltidsansatte. Ny minister

6 Arbeidstilsynet 6 Hva er Arbeidstilsynets oppgave? • Kontrollere at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav • Informasjon • Andre lover –ferieloven –deler av tobakkskadeloven –elevers og studenters læringsmiljø ved fagskoler, universitet og høgskoler. –Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet i forhold til tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

7 Arbeidstilsynet 7 Arbeidsmiljøloven Hovedregel: Arbeidsmiljøloven gjelder for alle virksomheter som har arbeidstakere! - unntatt virksomheter innen sjøfart, fiske, fangst og oljeutvinning til havs.

8 Arbeidstilsynet 8 Arbeidsmiljøloven – 1.1.2006 Noen viktige, generelle bestemmelser (1): • § 1-1 a) helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon • § 1-1 e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv • § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid • § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet • (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig

9 Arbeidstilsynet 9 Arbeidsmiljøloven Noen viktige, generelle bestemmelser (2): • § 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet • (2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, lønnssystemer mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas.

10 Arbeidstilsynet 10 En lang vei å gå…. • Vi regner med at ca. 250 000 personer har varig helseskade pga. arbeidsmiljøet • 18 470 yrkesskader rapportert siste år (2006) • 3 392 nye tilfeller av yrkessykdom registrert i 2006 • 78 000 arbeidsskader årlig som medfører legebehandling og/eller sykefravær Dødsulykker Informasjon om ulykker er viktig i det forebyggende arbeidet Går det bedre? - I perioden 1990-1999: I gjennomsnitt 58 dødsulykker - I perioden 2000-2007: I gjennomsnitt 42 dødsulykker

11 Arbeidstilsynet Ulykker – skade eller tilløp Ulykkeskurs Værnes 12.-14.10.2010 Nr. 1 11

12 Arbeidstilsynet 12 Dødsulykker – trend Gjsn. 58 1990-1999 Gjsn 45 2000- 2005

13 Arbeidstilsynet 13 Dødsulykker 2000-2012 (fastlands-Norge)

14 Arbeidstilsynet 14

15 Arbeidstilsynet 15 Dødsulykker forts. • * 2011: 11 av de omkomne døde i forbindelse med terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet 22. juli. • Dødsulykker fordelt på ulike næringer 2010 Dødsulykker fordelt på ulike næringer • Hvordan skjedde ulykkene fra 2001-2008 Hvordan skjedde ulykkene • Hvordan skjedde ulykkene – 2009 Hvordan skjedde ulykkene – 2009 • Dødsulykker etter region 2010 Dødsulykker etter region 2010

16 Arbeidstilsynet Dødsulykker etter næring 2010 16 Arbeidsskadedødsfall etter næring 2010Antall døde Bygge- og anleggsvirksomhet9 Transport og lagring9 Jordbruk, skogbruk og fiske8 Industri6 Forretningsmessig tjenesteyting4 Elektrisitet, vann og renovasjon2 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift2 Off.adm., forsvar, og sosialforsikring2 Bergverksdrift og utvinning1 Informasjon og kommunikasjon1 Undervisning1 Personlig tjenesteyting 1 Totalt46

17 Arbeidstilsynet Arbeidsulykker meldt Arbeidstilsynet Nord-Norge 2012 Antall meldte arbeidsulykker259 Med personskade241 Gjennomsnittsalder36,4år 17 § 5-2. Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt (1) Dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks og på hurtigste måte varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen.

18 Arbeidstilsynet Kjønn – ulykker Kilde: Arbeidsulykker meldt Arbeidstilsynet Nord-Norge 2012 18

19 Arbeidstilsynet Ukedag Kilde: Arbeidsulykker meldt Arbeidstilsynet Nord-Norge 2012 19

20 Arbeidstilsynet Nasjonalitet Kilde: Arbeidsulykker meldt Arbeidstilsynet Nord-Norge 2012 20

21 Arbeidstilsynet Norge – andre land Kilde: Arbeidsulykker meldt Arbeidstilsynet Nord-Norge 2012 21 I % Norge20485,4 Andre land3514,6

22 Arbeidstilsynet 22 "Saksgang" ved problemer • Forsøk å løse problemet der og da Samtaler, tekniske løsninger, m.m. Ofte er det små ting som skal til. • Kontakt nærmeste arbeidsleder og meld fra om problemet Meld gjerne om problemet skriftlig ("avvik") Foreslå evt. løsninger, og forlang at det blir gjort noe med saken. • Kontakt tillitsvalgt/fagorganisasjon og/eller verneombud Orienter om saken, og be dem f.eks. om å delta på møter med arbeidsgiver sammen med deg. • Kontakt Arbeidstilsynet Upartisk og nøytral instans, vil kunne gi hjelp, råd og veiledning

23 Arbeidstilsynet Aktuelle saker • Statsbudsjettet som nettopp ble lagt ut i dag (14.10.13) kl 10:00. • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Arbeidstilsynet med 12 mill. kroner til forbedret oppfølging av sikkerheten og HMS-kompetansen blant nye i arbeidslivet. Målgruppen er både unge som kommer rett fra utdanning og utenlandske arbeidstakere uten arbeidserfaring i Norge. Tiltaket er et ledd i Regjeringens innsats mot sosial dumping og for et mer inkluderende arbeidsliv. • Kjemisk helsefare er fortsatt et betydelig problem i norsk arbeidsliv. Regjeringen foreslår derfor å styrke Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet i arbeidet med å forebygge helseskader som følge av kjemisk eksponering i arbeidet. 23

24 Arbeidstilsynet Aktuelt forts… • Bruk av observasjon i kartlegging av farer. • Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold • NAPOS http://www.napofilm.net/no/napos-filmshttp://www.napofilm.net/no/napos-films • Farligere på jobb i små bedrifter Farligere på jobb i små bedrifter • Nye forskrifter Opplæringsvideo (1 time 35 min) Nye forskrifterOpplæringsvideo 24

25 Arbeidstilsynet 25 Vil du vite mer? På internett finner du oss på: www.arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no regelhjelp.no Abonnere på nyheter Eller du kan ringe eller sende e-post til SVARTJENESTEN tlf. 815 48 222 svartjenesten@arbeidstilsynet.no Postadresse: Arbeidstilsynet Nord-Norge, Postboks 4720, Sluppen, 7468 Trondheim E-post: post@arbeidstilsynet.no (Få med hvilken region/fylke du bor ipost@arbeidstilsynet.no


Laste ned ppt "Arbeidstilsynet 2 Arbeidstilsynets organisering • Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) • Arbeidstilsynet Nord-Norge (Finnsnes) • Arbeidstilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google