Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produksjon av biogass og biorester v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes VRI - konferanse 20.01.2012. Quality Airport Hotel, Sola.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produksjon av biogass og biorester v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes VRI - konferanse 20.01.2012. Quality Airport Hotel, Sola."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produksjon av biogass og biorester v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes VRI - konferanse 20.01.2012. Quality Airport Hotel, Sola

2 Utfordringer  Stor befolkningstilvekst  Begrenset kapasitet på rense og slambehandlingsanlegg ( SNJ og Grødaland RA)  Kostbar og ressurskrevende kompostering av matavfallet ( Hogstad)  Fokus på biogass som fornybar energikilde  Økende interesse for levering av våtorganisk avfall til biogassanlegg  Mangel på spredearealer i landbruket  Nye rammebetingelser ( vannrammedirektivet)

3 Strategier  Tilby robuste og fleksible behandlingsanlegg for avløp, slam og avfall både nord og sør i regionen  Utnytte mulighetene for kostnadseffektiv bruk av biogass i Lyse sitt gassnett  Anaerob behandling av matavfall både fra privat-, storhusholdninger og dagligvarekjeden lokalt.  Utvikling av andre sluttsprodukter som er tilpasset fremtidige behov  Gjenvinning av næringsstoffer ( N, P og K) i biorestene og returstrømmer

4 Lyse sitt naturgassnett Grødaland biogassanlegg Behandlingsanlegg SNJ - biogassanlegg Hogstad komposteringsanlegg Slam Matavfall Slam + matavfall

5 Mottak eksternt slam og avfall SNJ FORBEHANDLET FISK OG MATAVFALL SILSLAM/SILGODS SLAM OG SEPTIKSLAM SAND OG PLAST SEPARASJON Slam til råtnetank KVERNING SAND AVVANNER UBEHANDLET KAT.3 MATAVFALL STORHUSHOLDN. Slam til råtnetank

6 2011Andel biogass Biogassprod. GWh Internslam SNJ t TS/år 5 0000,4211,50 Eksternt slam t TS/år 1200 0,102,5 Silgods/ slam t TS/år 3600,041,3 Septikslam t TS/år 2400,041,1 Organisk avfall ( fett og fisk) t TS/år 2 900 0,205,4 Matavfall storhusholdning/ dagligvare t TS/år 2 000 0,205,7 Sum 11 7001,0027,5 Slam/avfallsmengder Slamproduksjon ca 4500 tonn biopellets pr. år

7

8 Prinsipp for oppgradering biogass H 2 S fjerning CO 2 fjerning Kjølevann Amin løsning CO 2 stripping CO 2 til atmosfære Tørking og kompresjon Propantank Til Lyse sitt gassnett Biogass

9 Naturgass Oppgradering Drivstoff Industri Oppvarming Distribusjon 20-30 GWh ( 4%) 700 GWh 670-680 GWh (96%) Potensiale buss (20%)

10 Salg av biogass som drivstoff •Biogass33 • Erstatter CNG • 33% opprinnelsesgarantert biogass. •Biogass100 • 100% opprinnelsesgarantert biogass • Et fornybart, klimanøytralt, drivstoff.

11  Kolumbus disponerer 400 busser, 10 hurtigbåter og 3 ferjer 35 busser drives i dag på naturgass  Muligheter knyttet til biogass: 35 busser på biogass13 GWh3 000 tCO2 per år 350 busser på biogass130 GWh30 000 tCO2 per år Utnyttelse drivstoff buss

12 Eksisterende: Forus -CNG Åsen -CNG Risavika -CNG Sandnes (Luravika) – CNG & HL (Norges Første!) Randaberg – CNG & HL Klepp - CNG & HL Under vurdering: Stavanger sentrum (2012) – Søknad Transnova Sola Sentrum (2012) – Søknad Transnova Forus1 – Taxisentral (2012)- Søknad Transnova Stangeland (2013) Bryne (Håland) (2013) Forus 2 – Solasplitten (2013) Ålgård (2014) Nærbø, Grødaland (2014) Madla (2014) Gandal Sandnes øst Fyllestasjoner Lyse

13 Produktutvkling  IVAR startet samarbeid med HØST i 2007 for å utvikle et gjødselprodukt basert på IVAR sitt tørket slam  Samarbeidet omfatter utvikling av produkt, feltforsøk, produksjonsfasiliteter, markedsføring og salg  For å øke gjødselverdien har det vært fokus på bruk av N og K holdige råstoffer og med min 50 % av IVAR sitt tørket slam  Tidlig forsøk viste at tilsetting av Urea gjorde det mulig å produsere pellets ned til 4 mm.  Resultert i et produkt (MINORGA  ) med 50 % tørket slam og 50 tilsettingstoffer ( N og K)

14 Minorga - alternativ til kunstgjødsel •Oppgradere biopellets –Fra jordforbedring –Fullverdig gjødsel •Resirkulere næring i avløp •Balansert P -gjødsling Minorg a®

15 Gjødselfabrikk SNJ •IVAR anlegg •På SNJ ved dagens slambehandling •Teknologisk miljøprosjekt, Innovasjon Norge støttet

16 Grødaland næringsområde Biogassanlegg Jordproduksjon Grødaland RA Norsk Protein Solør bioenergi

17 Plan biogassanlegg Grødaland Forbeh. matavfall Biogassanlegg Adm. bygg Gassfakkel Oppgradering. biogass Mottak Avvanning THP Gjenvinning NPK Luktbeh.

18 Nøkkeltall  Design kapasitet 22 000 tonnTS/år ( 2035)  Biogassproduksjon – ca 65 GWh/år ( 2035)  Mottaksanlegg, THP anlegg, biogassreaktorer ( 2 x 3500m3), avvanning og oppgraderingsanlegg for biogass  Energibehov dekkes av fornybar energi ( treflis) og overskuddsvarme distribueres i lokalt fjernvarmenett.  Produksjon av jordprodukter av biorestene  Tilsagn om 52 mill. kr i statstilskudd fra Enova basert på en investering på ca 190 mill.kr

19 Miljøgevinst ved lokal jordproduksjon  Erstatte ikke-fornybar torv  Spare transport  Ugrasfritt, definert produkt  Bedre plantehelse  Utnytte lokale avfallsressurser Gress på egen jord

20 Fremtidige muligheter  Mottak av husdyrgjødsel  Separat behandling av matavfall mm.  Gjenvinning av N og K til gjødselproduksjon  Mottak av makroalger  Etablering av felles oppgraderingsanlegg fra andre biogassanlegg  Utnyttelse av deponigass fra Sele?

21 Fremdrift  Detaljprosjektering i gangsatt september i 2011  Regulering/KU under arbeid og forventes å ta ca 1 år  Antatt byggestart høst 2012  Ferdigstillelse trinn 1: 31.12.2013  Ferdigstillelse trinn 2 ( matavfall): 31.12.2016

22 Rammebetingelser  Tilskudd til investering bør opprettholdes, herunder oppgradering  Samfunnsnytten ved biogass er mangfoldig og bør også inkludere klimaeffekt, avfallsbehandling og utnyttelse av biorest  Det må etableres et marked for bruk av biogass som drivstoff  Engangsavgift på kjøretøyer  Fordeler ved anvendelse: - Biogass taxi har førsterett på flyplasse, bruk av kollektivfelt, gratis parkeringsplasser, slippe bompenger  Målsetting at Nasjonal Strategi for Biogass skal definere biogass som klimatiltak, og at det gis fast produksjonsstøtte til biogass ( Klimameldingen 2012)

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Produksjon av biogass og biorester v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes VRI - konferanse 20.01.2012. Quality Airport Hotel, Sola."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google