Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avløpsslam som fosforressurs Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø NORVARs seminar om avløpsslam 22. november 2006 Quality Airport Hotel Gardermoen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avløpsslam som fosforressurs Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø NORVARs seminar om avløpsslam 22. november 2006 Quality Airport Hotel Gardermoen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avløpsslam som fosforressurs Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø NORVARs seminar om avløpsslam 22. november 2006 Quality Airport Hotel Gardermoen

2 Fosfor – et livsnødvendig næringsstoff Konsentrasjoner i ulike medier Biomasse1 % Jordskorpa0,1 % Havvann0,07 mg/kg Ferskvann0,02 mg/kg

3 Fosforets kretsløp Frigjøring fra jord Opptak i planter Konsumert av dyr og mennesker Ekskrementer tilbake til jord

4 Fra lukket kretsløp til ensidig gjennomstrømming Bergverk Gjødsel og dyrefôr Planter Husdyr Rense- anlegg Forbrenning av slam SlakteriavfallDeponier Stofftap fra intensivt landbruk Overflate- vann Grunn eller bygningsmaterialer

5 Konsekvenser •Forurensning av vassdrag –Algevekst –Eutrofiering –Dårlig vannkvalitet •Uttapping av fosforressurser Høy politisk prioritet Et glemt tema i Norge

6 Verdens reserver av forforholdig malm. MegatonnVarighet dagens forbruk Produksjon 2002 Reserver totalt* Økonomisk drivverdig USA364 0001 00028 Australia2,01 2007739 Brasil4,91 20026053 Kina2313 0006 600287 Israel3,580018051 Jordan7,21 700900125 Marokko/Vest-Sahara2321 0005 700248 Russland111 00020018 Sør-Afrika2,92 5001 500517 Andre land223 6001 58312 Verden totalt13850 00018 000130 *Omfatter også marginale, ulønnsomme og forurensede forekomster

7 Forbruk av fosfor •Matproduksjon90 % –Mineralgjødsel79 % –Fôrtilskudd11 % •Annet10 %

8 Forbruket av P ventes å øke •Forbruket av mat vil øke: –Befolkningsøkning –Omlegging av kosthold i ”nyrike regioner” •Sterk binding av fosfor i tropisk jordsmonn Fe- og Al-oksider Med 1-2 % årlig økning: Økonomisk drivverdige ressurser vil være oppbrukt om 70-90 år

9 Geopolitisk rolle •Om 20 år: Kina og Marokko/Vest-Sahara kan kontrollere 75 % fosforressursene •Kraftig prisstigning kan ventes: –Monopolistisk marked, redusert tilbud og økende etterspørsel –Høyere kostnader til utvinning av marginale forekomster •Viktigste nøkkelfaktoren i verdensøkonomien i 2020? •Ingen alternativer til fosfor som livsnødvendig næringsstoff

10 Hvordan unngå en ressurskrise? Tilnærme oss et lukket kretsløp for fosfor Andre sektorer •Gjenvinning av P i mat- og slakteriavfall – unngå deponering •Utnytting av P slam Landbruket •Bedre utnyttelsesgrad av P •Redusere tap av P til vann

11 Fosfor i matproduksjon Mineralgjødsel12 500 Dyrefôr~ 1 500 Importert mat~ 1 000 Sjømat/ utmarksbeite ~1 000 Sum input~16 000 Konsumert i mat~3 000 Tap~13 000 Tapsposter: Slakteriavfall~2 000 Matavfall~500 Avrenning til vann~1 000 Sum kjent tap~3 500 Rest – binding i jord~9 500 Sum tap~13 000

12 Hva skjer med konsumert fosfor? 97-98 % 2-3 % 0,5 % av total input Potensial for gjenbruk/ sparing: 99,5 % av input

13 Fosfor i avløp Til kommunale renseanlegg 2 500 tonn Til renseanlegg fra spredt bebyggelse 600 tonn Felles ut i slam 1 700 tonn Utslipp til vann 800 tonn Felles ut i slam 200 tonn Utslipp til vann 400 tonn Kan dekke behovet til 1 million dekar kornareal Hvor mye utnyttes?

14 Utnytting av fosfor i slam •Brukes av slam i jordbruket? •Er fosfor i slam tilgjengelig for planter? •Bidrar fosfor i slam til å redusere bruk av fosfor i mineralgjødsel?

15 Bruk av slam 2005

16 Holdninger til slam i landbruket Undersøkelse av NILF (2004) •3 viktigste grunner til å ta imot slam: –Tilfører organisk materiale som er viktig for jorstrukturen –Tilfører kalk –Tilfører viktige næringsstoffer •3 viktigste grunner til ikke å ta imot slam: –Frykt for miljøgifter og smitterester –Frykt for restriksjoner på omsetning av produkter –Ikke nok informasjon om hvordan slam fungerer •Høyere kunnskapsnivå om slam blant brukere enn blant ikke- brukere •Norges bondelag frarår sine medlemmer fra å bruke slam

17 Rensemetoder for fosfor i slam RensemetodeRense- effekt Kjemisk/biologisk95 % Kjemisk90 % Annen rensing75 % Biologisk30 % Mekanisk15 % Plantetilgjengelighet Utfelt fosfor tonn 742 864 14 90 20

18 Plantetilgjengelighet av fosfor i slam •Kjemisk utfelling med Fe og Al gir liten plantetilgjengelighet – overskudd kan gi negativ fosforeffekt i jord •Biologisk renset slam samme gjødseleffekt som vanlig mineralgjødsel •Kalkstabilisert slam: –Bedre gjødseleffekt enn mineralgjødsel 1. år –Dårligere effekt senere år

19 Hva skjer med fosfor i jorda? •Anbefalt gjødselbehov:1,5-3 kg P/dekar •P-innhold i slam: 0,75- 3% •Vanlig tilførsel - 2 tonn slam/dekar: 15-60 kg P –1-2 ganger behovet over 10 år –10-20 ganger behovet første år –Mesteparten av overskuddet kan bli utilgjengelig

20 Gjødslingspraksis i landbruket Standard gjødsling til korn – 11 kg N: –Uten slam: 54 kg Fullgjødsel 21-4-10: 1,9 kg P –Med slam: 45 kg Fullgjødsel 25-2-6: 0,7 kg P –Differanse:1,2 kg P –Redusert P-mengde første 3 år:3,6 kg Redusert mengde senere år avhenger av PAL-økning: –Eksempel: –26 kg P i slam kan gi en PAL-økning på 4-8 Redusert menge P0-8 kg –Totalt redusert P 3,6-12 kg –Redusert mengde i prosent av tilført:25 %

21 Utfelt fosfor i slam: 1700 tonn Plantetilgjengelig < 500 tonn? Ikke tilgjengelig >500 tonn? Til landbruksjord: 1000 tonn Til andre formål: 700 tonn Hvor mye går tilbake til kretsløpet ? Opptak i planter ~100 tonn? Bindes i jord ~900 tonn? 25 %?75 %?

22 Tiltak for økt gjenbruk av slam •Kunnskap om virkning av slam i jord –Forskning og overvåking •Tiltak for å redusere risiko for miljøgifter og smitte •Informasjon – fjerne unødvendig frykt •Holdningsendring: –Økologi = kretsløp –Aldri 100 % risikofritt –Alternativet mer risikofylt

23 Tiltak for øke plantetilgjengelighet av fosfor i slam •Avløpssektoren –Biologisk felling –Biologisk felling – kjemisk etterpolering –Kalkstabilisering •Landbruket –Mindre og hyppigere doser –Redusere bruk av mineralgjødsel

24 Målsetting i Sverige •Innen 2015 skal 60 % av fosfor i avløp tilbakeføres til produktiv mark, hvorav mist halvparten til åkermark •Redusert risiko for spredning av forurensning og smitte Hvordan kan to land, som ellers er så like, ha så forskjellig ressurspolitikk?

25 Konklusjon •Fosfor er en begrenset ressurs – økonomsk drivverdige forekomster ventes oppbrukt innen 100 år •Ca 90 % av fosfor brukes i matproduksjon •<20 % av fosfor som settes inn i matproduksjon blir konsumert av mennesker •>98 % av konsumert fosfor havner i ekskrementer/avløpsslam •Avløpsslam og slakteriavfall de viktigste kildene til gjenbruk av fosfor •Liten del av fosfor i slam blir tilbakeført til kretsløpet •Fellingsmetoder og slambehandling kan gi liten plantetilgjengelighet •Fosfor i slam tilføres i stort overskudd i forhold til plantenes behov – mesteparten bindes i jord


Laste ned ppt "Avløpsslam som fosforressurs Arne Grønlund Bioforsk, Jord og miljø NORVARs seminar om avløpsslam 22. november 2006 Quality Airport Hotel Gardermoen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google