Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Horten Videregående Skole Personalseminar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Horten Videregående Skole Personalseminar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Horten Videregående Skole Personalseminar
- Et inspirasjons- og motivasjonsseminar om hvordan vi henter det beste ut av oss selv og hverandre – og skaper en produktiv og kvalitetsorientert jobbhverdag – preget av trygghet, motivasjon, arbeidsglede og fellesskapsfølelse ! - ved Trond Edvard Haukedal Horten Videregående Skole Personalseminar Praha den 24 oktober 2013 Tlf: Mail: TROND HAUKEDAL AS

2 ”Horten Videregående Skole sin største utfordring”:
Å frigjøre og nyttiggjøre seg all den fagkunnskap, erfaring, ekspertise, kreativitet og personlige kvaliteter – som finnes hos de ansatte ! Dette skaper fokus på kommunikasjon, ledelse, selvledelse og ARBEIDSGLEDE….. TROND HAUKEDAL AS

3 Det ”store” spørsmålet…..
Hvordan må ting være tilrettelagt og på plass inni meg – og rundt meg – for at jeg skal kunne yte 100% som arbeidstaker og menneske ? TROND HAUKEDAL AS

4 OVERBLIKK Strategisk nivå NÆRHET Operativt nivå
FREMTID FORTID TROND HAUKEDAL AS

5 Virkeligheten Forventningene 1 Relasjonsformelen Suksess
TROND HAUKEDAL AS

6 ”Robuste personligheter”…
Vi må utvikle oss til: ”Robuste personligheter”… Personlig trygghet og egenbevissthet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. Holdning, motivasjon og engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. Offensivitet , tør å ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt… TROND HAUKEDAL AS

7 Utgangspunktet før vi går på jobb…
Å være en positiv bidragsyter Å oppleve arbeidsglede Å leve et godt liv TROND HAUKEDAL AS

8 ” ARBEIDSGLEDE ” : For å ha det godt med andre i arbeidslivet, må vi ha det godt med oss selv. Skal vi ha noe å gi, må vi leve slik at vi skaper balanse mellom egne behov og interesser, og hensynet til andre. Når vi selv er i balanse, og føler overskudd, entusiasme og arbeidsglede, kommer dette andre til gode. Erik Møller TROND HAUKEDAL AS

9 INDRE MOTIVASJONSFAKTORER:
TILHØRIGHET SELVBESTEMMELSE/ PÅVIRKNINGSMULIGHETER KOMPETANSE/ MESTRING TROND HAUKEDAL AS

10 Mennesket – og endring…
95 % av vår atferd har sin kilde i vaner…. ”Ingen” liker derfor endring…. Den mest naturlige reaksjonen på endring – er således motstand…. Endring er utfordrende – fordi vi vet hva vi har hatt – men kjenner ennå ikke det nye… Fornuften kan se det positive i endring – men følelsene har ikke lyst…. TROND HAUKEDAL AS

11 din ”viktigste arbeidsplass”…
Din viktigste arbeidsplass er ditt eget innvendige landskap. Det du åpner opp for og gir bevissthet, kan du gjøre noe med. Det som forblir ubevisst, gjør noe med deg … TROND HAUKEDAL AS

12 Hvorfor er ”jeg” her ? ”MENNESKE- FAG KUNNSKAP” HOLDNING HANDLING
TROND HAUKEDAL AS

13 MENNESKE FØRST: AMBASSADØR www.trondhaukedal.no MENNESKE MEDARBEIDER
TROND HAUKEDAL AS

14 Summeoppgave: Diskuter og vurder i ”gruppen” – hvilke forventninger, behov og ønsker dere har til dette seminaret / denne dagen her på Praha…? TROND HAUKEDAL AS

15 A B C D E F Fra enkeltindivider til sammensveiset team F B D A E C
Formel for team: = 3 C TROND HAUKEDAL AS

16 Utgangspunktet: Et menneske trenger å bli elsket.
I mangel på det – beundret. I mangel på det – fryktet. TROND HAUKEDAL AS

17 Det virkelige helsebegrepet: (”super-vitaminene”)
1. Verdighet – en kombinasjon av selvrespekt og respekt for andre. 2.”Personlig handlingsrom”. 3. Tilhørighet – å bety noe for noen og være en del av et felleskap Per Fugelli - professor TROND HAUKEDAL AS

18 Om å kunne mer enn man kan…
Når arbeidsfellesskapet preges av gjensidig anerkjennelse, oppmuntring og konstruktiv kritikk av holdninger og yrkesutøvelse – kan all energi settes inn i arbeidet. Et inspirerende miljø gjør at man kan mer enn man kan. Inspirasjonen styrker evnen til å kombinere våre kunnskaper og kunnskapsområder – og styrker fantasi, skaper evne og fleksibilitet. Guttorm Fløystad TROND HAUKEDAL AS

19 ”Familie – perspektivet”:
Horten Videregående Skole er som en stor familie. Alt man gjør – og ikke gjør – har en effekt på de andre i familien. Det vi fokuserer på – vokser….. Man er således avhengige av hverandre, og har lov til å ha forventninger og å stille krav. I relasjoner finnes ingen ”nøytralitet”. Enten er vi positive, tydelige og oppbyggelige – eller så er vi negative og nedbrytende….. TROND HAUKEDAL AS

20 GRUPPEN ÅPENT OMRÅDE BLINDT OMRÅDE DET UKJENTE OMRÅDE FASADE OMRÅDE
JEG Ber om feedback GRUPPEN Gi r f eedback DET JEG VET DET JEG IKKE VET DET DE VET DET DE IKKE VET ÅPENT OMRÅDE BLINDT OMRÅDE DET UKJENTE OMRÅDE FASADE OMRÅDE TROND HAUKEDAL AS

21 ÅPENT OMRÅDE BLINDT OMRÅDE DET UKJENTE FASADE DET DE VET DET DE IKKE
DET JEG VET DET JEG IKKE VET DET DE VET DET DE IKKE VET ÅPENT OMRÅDE BLINDT OMRÅDE DET UKJENTE FASADE TROND HAUKEDAL AS

22 ÅPENT OMRÅDE FASADE DET DE VET BLINDT OMRÅDE DET DE IKKE VET
DET JEG VET DET JEG IKKE VET DET DE VET DET DE IKKE VET ÅPENT OMRÅDE BLINDT OMRÅDE FASADE DET UKJENTE TROND HAUKEDAL AS

23 Sentrale trenings/ utviklingsområder for gode team:
Samtalekunst - kjenn din kollega Undersøkende atferd – vis omgivelsene interesse Tren på tilbakemeldinger– å gi /få positive og negative tilbakemeldinger er basisferdigheter i vår jobbhverdag Løs konflikter – lær konflikthåndtering – ingenting ”stjeler” mer energi Bli flinke prestasjonshjelpere – tilrettelegg, fremelsk kreativitet, gi anerkjennelse Utvikle humor og sjølironi – dette skaper et mildere og åpnere klima Relasjonsbyggende atferd – relasjoner er døråpneren og utgangspunktet for det aller meste… TROND HAUKEDAL AS

24 LÆRING = ATFERDSENDRING
TANKER Kunnskapstilførsel LÆRING = ATFERDSENDRING Ferdighetstrening Holdninger FØLELSER HANDLINGER TROND HAUKEDAL AS

25 ”Slaget finner sted i klasserommet”: Den ”moderne” pedagogen er:
Faglig kompetent En utpreget klimaskaper Trygg og tydelig Fleksibel og situasjonsorientert Opptatt av relasjoner Flink til å se enkeltindividet – og tilpasse sin kommunikasjon deretter Motiverende Raus på ros og positive bekreftelser Prosessorientert TROND HAUKEDAL AS

26 Den klare ”vinneren” i kollegiet er personen som:
Har høye forventninger til alle elevene Skaper positiv elev-lærer-relasjon Er god å styre / lede eleven / gruppen Identifiserer hva den enkelte elev må jobbe med Knytter tilbakemeldingene til de små, men viktige stegene i læreprosessen Synliggjør og praktiserer konstruktive regler Hattie, 2009 TROND HAUKEDAL AS

27 Summe-oppgave: Status hos ELEVENE ved Horten Vg.S:
A) Lag en beskrivelse av status i elevmassen og hvilke utfordringer dagens elever står overfor ? B) Hva er annerledes nå en f. eks. for 10 år siden ? C) Hvilke konsekvenser får dette for dere som skole / støtte-/pedagogisk personell ? TROND HAUKEDAL AS

28 ”Dannelse”: Å være menneske – er ikke noe vi er. Men noe vi blir – gjennom en utviklingsprosess. Gjennom menneskene vi møter og utfordringene vi blir konfrontert med – er målet å stadig bli sterkere, klokere og mer bevisst. Den gradvis økende bevisstheten må omsettes til handling. Dette kalles selvledelse. TROND HAUKEDAL AS

29 Hva trenger vi å lære oss ?
Å gi oss selv STØTTE. Å MOTIVERE seg selv. Å TRØSTE seg selv. TROND HAUKEDAL AS

30 ”Et fullt utviklet menneske” har balanse mellom:
Å SE - å observere verden på en objektiv måte, basert på bevisste verdier (SQ) TENKE – reflektere – undre seg over verden og søke overblikk , mening og sammenheng (IQ) FØLE – kjenne på følelsene våre og finne ut hva de prøver å fortelle oss (EQ) HANDLE – sluttresultatet i prosessen – refleks (ubevisst) vs Reaksjon (bevisst) TROND HAUKEDAL AS

31 Tidlig på 1900-tallet var IQ det ”viktige” begrepet
Tidlig på 1900-tallet var IQ det ”viktige” begrepet. I 1990-årene ble betydningen av EQ mer og mer sentral. IQ EQ SQ I dag gjør SQ mennesket komplett – og vi kan sette våre liv inn i et større perspektiv ! TROND HAUKEDAL AS

32 SQ er forutsetningen for at IQ og EQ skal fungere effektivt og hensiktsmessig…
IQ: Vår intellektuelle og rasjonelle intelligens – til å løse logiske og strategiske problemstillinger. EQ: Bevisstheten om egne og andres følelser. Gir oss innlevelsesevne, medfølelse, motivasjon og evne til å reagere hensiktsmessig på glede og smerte. IQ og EQ fungerer som en enhet. Er EQ’en ”skadet” – tenker vi mindre effektivt. SQ: Den sjelelige intelligensen. Den trengs når vi gir oss i kast med utfordringer knyttet til mening og verdier.Når vi vil sette våre liv og handlinger i en større, rikere og mer meningsgivende sammenheng. SQ gjør mennesket kreativt og istand til å endre på regler og situasjoner. Den gir oss moraloppfatning, evne til å vurdere eksistensielle muligheter og drømmer. Heve oss over ”hverdagen”. TROND HAUKEDAL AS

33 SQ gjør bildet komplett !
Sjel -Hvordan bør vi behandle hverandre? -Hvordan bør vi ha det som mennesker her på arbeidsplassen? -Hvordan opplever de andre meg – og hvordan vil jeg bli opplevd? IQ er den kraften som lever etter regler, som gjerne vil ha kontroll, og som er rasjonell og tenkende. Eks: Hva burde jeg si i denne situasjonen? Hvordan kan det ha seg at det er så lett å glemme seg selv? EQ er kraften som lever i øyeblikket, og som tilpasser seg situasjoner og formulerer det du ønsker å si, på en måte som treffer personen du snakker med. SQ er kraften for intuitiv kreativitet og spontanitet. Det er den kraften som av mystikerne kalles ’hjertets øye’. SQ er mer helhetlig og besitter en dyp fornemmelse av den gjensidige forbindelsen mellom livet og alle dets anliggender. Det forstår at menneskers streben utgjør en del av den større sammenhengen. Der ligger ydmykheten og takknemligheten, engasjementet og ansvaret for vårt eget liv, i denne helheten. Barn har ofte tilgang på denne visdommen, og stiller spørsmål som for å bygge opp sin egen sjelelige fornuft. Hvorfor er jeg? Vi mister gradvis denne kontakten gjennom livet, i alle fall de fleste av oss. Vi får kanskje dårlige svar fra de voksne på disse viktige spørsmålene, og resignerer og tilpasser oss. For å si det som R.D Laing: ’For å tilpasse seg denne verdenen gir barnet avkall på sin ekstase’ SQ er ’samlende tenkning’ som forfatterne av boken ’SQ – sjelens intelligens’ kaller den. Danah Zohar forteller at SQ er vår meningsgivende, kontekstualiserende og transformative intelligens. La oss ta et eksempel; Et eksempel på IQ; EQ og SQ i samspill: Du kommer på jobben en morgen, heseblesende tjue minutter forsinket. Sjefen møter deg i gangen og er forbanna. Her begynner de tre intelligensene og jobbe sammen, om enn med forskjellige betoninger. IQ vil lete etter noe å si til sjefen, som kan forklare situasjonen. EQ vil sette i gang med å finne ut på hvilken måte du kan formidle dette for at sjefen skal forstå det. SQ derimot, er rolig betraktende situasjonen, og ser sjefen som et menneske som har det vondt. Reaksjonen til sjefen din er overilet, og du vet at han vil får dårlig samvittighet etterpå fordi han eller hun overreagerte. SQ ser behovet for å trøste, gi omsorg eller gi tilbakemelding på en rolig måte, selv om du blir ’angrepet’. SQ en ser at personen foran seg har det vondt, eller har et problem, fordi et mennesket i balanse ville reagert på en mer hensiktsmessig måte. SQ overskrider egoet vårt, det ser den større helheten, og ingenting blir såret eller smertet eller gjort liten inni oss, fordi vi ser denne helheten. SQ er den kraft som gjør at vi vil hjelpe et menneske vi misliker, fordi vi har respekt for mennesket, og at et menneske som har det vondt, må få hjelp. SQ vet at det ikke finnes noen avstand mellom meg og deg, at vi er en, at du er en speiling av meg. SQ vet at alle mennesker kan føle det dypeste i menneskelige følelser, og det høyeste. Når mennesker har det virkelig vondt og trenger hjelp, så er det SQ hjelpe oss til å heve oss over konflikter og om vi liker hverandre eller ikke. IQ og EQ er subjektive, mens SQ er objektiv. Egoet kjemper en perpetuell og evig kamp mot SQ gjennom vår nervøse indre observatør, som jeg vil komme tilbake til om litt. Tanker Følelser IQ EQ Alle er like mye verdt Vi må oppføre oss Det kreves mer av oss -Jeg føler meg sårbar -Hun får meg til å føle meg vel -Her trives jeg TROND HAUKEDAL AS

34 Selvledelse: Er måten vi tenker og handler på og totalt sett håndterer de utfordringer vi står overfor og de hendelser som skjer i hverdagen. De viktigste ”redskapene” vi har til disposisjon er vår egenbevissthet, vårt selvbilde og vår kompetanse. TROND HAUKEDAL AS

35 Selvledelse: For å yte maksimalt og lede oss selv motivert og effektivt, trenger vi å få bekreftet at vi er verdifulle. Det betyr å etablere en målestokk / standard på hvordan vi fortjener å bli behandlet, og hvordan vi skal behandle oss selv. TROND HAUKEDAL AS

36 ”Det gode livet” blir en konsekvens av enkle prinsipper
Mennesket er i utgangspunktet enkelt ”Det gode livet” blir en konsekvens av enkle prinsipper Det er ingen snarveier: Ærlighet Være positiv Gjøre sitt beste 100 % Åpent sinn Trene på nye ting TROND HAUKEDAL AS

37 Summe-intervju: 1) Navn – alder – sivilstand – stilling.
2) Hvor har jeg vokst opp ? 3) Mine viktigste interesser / hobbyer ? 4) Beskriv deg selv med 4 ord. 5) Hva gjør deg glad ? 6) Mine 2-3 største utfordringer i jobben akkurat nå ? 7) Dine ambisjoner / forventninger / ønsker til resten av skoleåret 2013 /14 ? TROND HAUKEDAL AS

38 Psykologien er læren om mennesket…
Et menneske er et samspill mellom TANKER, FØLELSER og HANDLINGER ( atferd). Tanken og handlingene er ”hurtig” i sin natur…. Følelsene er ”langsomme”…. Mennesket har det bra – når det er i balanse….. TROND HAUKEDAL AS

39 Følelser Vi må tenke RELASJONSKVALITET: Tanker Adferd
TROND HAUKEDAL AS

40 Det handler om relasjoner:
En relasjon er et samspill mellom hva vi gir og hva vi får. Å utvikle en relasjon starter med holdning. Der kommer ingenting fra en lukket hånd. TROND HAUKEDAL AS

41 Medarbeiderskap – som ”verktøy” i en lærende organisasjon…
Krav til omstilling, fleksibilitet og stadig raskere forandringstakt blir en konsekvens av endringer på alle områder innen arbeidslivet. Man ser også at mange mennesker i virksomhetene ikke klarer å ta ut det potensial og de ressurser de representerer – på en god måte for seg og sin arbeidsplass. I dette perspektivet er medarbeiderskap utviklet som arbeidsform og metode til i praksis å legge fundamentet for en lærende organisasjon. TROND HAUKEDAL AS

42 Medarbeiderskap: På 1980-tallet ble underordnet erstattet med medarbeider. Fra begynnelsen av 2000-tallet har begrepet fått en betydning som gjør at vi kan snakke parallelt om godt og dårlig lederskap / medarbeiderskap. Kjennetegn: Profesjonell og ansvarsbevisst utførelse av oppgaver. Å være en imøtekommende og god arbeidskollega. Å være redelig og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver. Disse kjennetegnene er grunnlaget for yrkesstolthet. TROND HAUKEDAL AS

43 Hva skaper relasjonskvalitet ?
Empati / holdning / menneskesyn Selvbilde / personlighet / kommunikasjonsprofil Kunnskap om følelser Rolletrygghet TROND HAUKEDAL AS

44 Før : Fagkunnskap Nå : Kompetanse
FAGKUNNSKAP: Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. PERSONLIGE EGENSKAPER som er viktig i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon: Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet, viljestyrke, vilje til ansvar, selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre. TROND HAUKEDAL AS

45 MOTIVASJON KRAV Veien til motivasjon AKSEPT / ANERKJENNELSE TILLIT
TRYGGHET KRAV TROND HAUKEDAL AS

46 Når lysten overstiger frykten – begynner barnet å gå Erik Lerdahl
Hva skjedde med Espen? Han ble motivert. – Når lysten overstiger frykten, begynner barnet å gå! Vi blir motiverte av å TRO at vi klarer oppgaven! Vi blir motiverte når vi LIKER det vi gjør! Vi blir motiverte når vi får ROS! Vi blir motiverte når vi har et MÅL! Vi blir motiverte når vi er TRYGGE! TROND HAUKEDAL AS

47 Summeoppgave: Diskuter og vurder i ”gruppen”:
A) Hvilke faktorer er aller viktigst for deg for at du skal kunne yte 100% i din jobbrolle ? B) Hvilke faktorer kan forstyrre din motivasjon ? C) Hva kan du selv gjøre med disse faktorene ? D) Hvordan kan de rundt deg vite og se at du er TOPP MOTIVERT ? TROND HAUKEDAL AS

48 Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er Bensinen.
Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. Selvbildet vårt er Motoren. Motivasjon er Bensinen. TROND HAUKEDAL AS

49 Visjon Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner…. TROND HAUKEDAL AS

50 Det aller viktigste : Barn trenger KJÆRLIGHET ! Masse KJÆRLIGHET ! Får de det – så kommer VETTET av seg selv ! Astrid Lindgren TROND HAUKEDAL AS

51 80% god 80% 20 % uheldige Adferds-mønstre www.trondhaukedal.no
TROND HAUKEDAL AS

52 Verdsettende kommunikasjon:
Kommunikasjon som fyller og ikke tapper folk for emosjonell energi ! Noen situasjoner er energi-givende. Andre er energitappende. Når fylles du ? Hva fyller deg ? Når tappes du ? EMOSJONER = følelser som slår ut ”kroppslig”…. TROND HAUKEDAL AS

53 Verdsettende kommunikasjon i praksis:
Alt du er, gjør og tenker må forankres på en måte som øker din egenverdi. Skap energi ved å se og bruke styrkene til folk; egne og andres. Skap en positiv forskjell. Stimuler hverdagskraft og læringskraft. Skap positiv energi ved å se muligheter. Forstørr alt som er bra i og ved mennesker. Få deg selv og folk til å føle seg verdifulle. TROND HAUKEDAL AS

54 Oppgave: Dette er OSS! Det 80% ”GODE” v/ Horten Videregående Skole:
TROND HAUKEDAL AS

55 + ÷ OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r
TROND HAUKEDAL AS

56 ”Følelsesmessig egenkapital”
INNSKUDD: Å være vs. Framsnakke vs. Motivasjon vs. Bli sett vs. Aktiv vs. Langsom tid vs. ”Ekte opplevelser ” vs. Selvhevdelse vs. Inkludering vs. Rettferdighet vs. Ros / få bekreftelser vs. Takknemlighet vs. Holde avtaler med seg selv vs. UTTAK: Prestere Baksnakke Krav Avvise Passiv Hurtig tid ”Liksom opplevelser” Være passiv / aggressiv Styring Likhet Så tvil Misnøye Svikte seg selv TROND HAUKEDAL AS

57 ”HØYSENSITIVITET”: Omtrent hver femte menneske / nesten 1 mill. nordmenn er født med et karaktertrekk som gjør at de er ekstra sensitive og mottakelige overfor stemninger, atmosfære , andres humør, lyd, lys og lukter. Dette er estetikerne som med sin følsomhet har naturlig omsorgsevne og evne til empati – dersom omgivelsene verdsetter dem, og gir dem handlingsrom og tid. Men det moderne samfunnet har høyt tempo og mangler ”menneskekunnskap”. Slik står de høysensitive i fare for å bli en belastning for samfunnet – istedenfor å være en enorm ressurs….. TROND HAUKEDAL AS

58 Karakteristika ved ”høysensitive”:
De kan reagere 3-5 ganger sterkere på andres humør, kroppsspråk og stemmebruk. De er tilsvarende følsomme for andres energi, stemningsleie og følelser. De fleste reagerer sterkere på lyder, lys og lukter. Noen er svært sensitive på tøy og stoffer mot huden. Man kan altså bli gladere enn de fleste – og mer lei seg enn de fleste. Man har således en større og mer dynamisk følelsesskala enn normalpopulasjonen. De er mer empatiske og omsorgsfulle og har større evne til å lese hvordan andre mennesker har det og hva de trenger. I en verden av ”støy” kan de bli bombardert med stimuli og inntrykk – og bli overveldet. Denne ”metningsreaksjonen” gjør at de trenger tid til å bli bearbeidet, balansert og på nytt mottakelig for inntrykk. Høysensitive trenger derfor normalt en god del ”alenetid”. Høysensitive er veldig verdiorienterte og analyserer og kan reagere på ting på et dypere plan. Dette gjør dem mer kreative og gir i mange tilfeller evne til å uttrykke ting på et høyere kunstnerisk plan og nivå. En høysensitiv som er ikke er i balanse / har mange ikke-sorterte inntrykk og opplevelser i seg – kan være veldig sårbar for krav, kritikk, press og stress. Fra Solstråleboken TROND HAUKEDAL AS

59 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse:
Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvtillit Selvfølelse En ustabil øyeblikks-følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast-følelse. INDRE TROND HAUKEDAL AS

60 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse:
Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvtillit Selvfølelse TROND HAUKEDAL AS

61 kopling koplingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON… _____ _____ _____
MESTRING / PRESTERE + + _____ _____ _____ _____ kopling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ TROND HAUKEDAL AS

62 ”FEEDBACK-TRAPPEN”….. FORANDRE FORSTÅ FORKLARE FORSVARE FORKASTE
TROND HAUKEDAL AS

63 kopling Skill SAK og PERSON - ikke ”tull” m EGENVERDIEN… _____ _____
MESTRING / PRESTERE + + _____ _____ _____ _____ kopling _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ TROND HAUKEDAL AS

64 Summeoppgave: Tenk dere at vi befinner oss i midten av juni i 2014 – og Horten Videregående Skole har nettopp blitt kåret til ”årets videregående skole i Norge”. Trivsel, motivasjon, arbeidsmiljø hos alle og karakternivået hos elevene er helt på topp. Og det snakkes rundt om i landet hva som skjer i Horten…? Diskuter og vurder: A) Hva er det vi har gjort (tiltak, aktiviteter, holdninger, suksessfaktorer) disse 7-8 siste månedene som har ført til dette resultatet ? B) Hva har vært enkeltindividet på skolen sitt bidrag ?

65 Tenk SELVFØLELSE: Vi trenger et STERKT INDRE – for å stå imot et stadig mer krevende YTRE ! TROND HAUKEDAL AS

66 Det starter med våre tanker ...
Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. TROND HAUKEDAL AS

67 = Motivasjon Kos Med Ros! www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS
Historien om Marco og gutten. Marco basketball spiller. Kjent. Venn av meg og sjefen min i New Page. En lørdag etter en kamp dro han til byen. Inn på Burger King for et velfortjent næringsrikt måltid, da en liten gutt kom bort til han og sugde seg fast i kneet han. Han sa ’åååå du e så kuul. Du e så god å spille basket! Du scorte et sånt tøft mål den gangen! Ååå!’ Marco ble helt satt ut. Og Marco er ikke en mann som blir lett satt ut. Han ble satt ut av inderligheten i budskapet, av at gutten holdt han fast og ikke slapp, og var så ærlig. = Motivasjon TROND HAUKEDAL AS

68 ATTRIBUSJON = å tilskrive årsakssammenheng
Vanlig: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Ta selvfølelse: Utenforliggende faktorer TROND HAUKEDAL AS

69 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker.
Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. TROND HAUKEDAL AS


Laste ned ppt "Horten Videregående Skole Personalseminar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google