Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TROND HAUKEDAL AS Praha den 24 oktober 2013 - - ved Trond Edvard Haukedal Tlf: 95809544 Mail: Horten Videregående.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TROND HAUKEDAL AS Praha den 24 oktober 2013 - - ved Trond Edvard Haukedal Tlf: 95809544 Mail: Horten Videregående."— Utskrift av presentasjonen:

1 TROND HAUKEDAL AS Praha den 24 oktober 2013 - - ved Trond Edvard Haukedal www.trondhaukedal.no Tlf: 95809544 Mail: trond@trondhaukedal.no Horten Videregående Skole Personalseminar Et inspirasjons- og motivasjonsseminar om hvordan vi henter det beste ut av oss selv og hverandre – og skaper en produktiv og kvalitetsorientert jobbhverdag – preget av trygghet, motivasjon, arbeidsglede og fellesskapsfølelse !

2 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”Horten Videregående Skole sin største utfordring”: •Å frigjøre og nyttiggjøre seg all den fagkunnskap, erfaring, ekspertise, kreativitet og personlige kvaliteter – som finnes hos de ansatte ! •Dette skaper fokus på kommunikasjon, ledelse, selvledelse og ARBEIDSGLEDE…..

3 Det ”store” spørsmålet….. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS •Hvordan må ting være tilrettelagt og på plass inni meg – og rundt meg – for at jeg skal kunne yte 100% som arbeidstaker og menneske ?

4 OVERBLIKK Strategisk nivå NÆRHET Operativt nivå TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no FORTID FREMTID

5 Relasjonsformelen V irkeligheten F orventningene 1 Suksess www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

6 • Personlig trygghet og egenbevissthet: Oversikt og bevissthet over egne ressurser. Målbevisst. Ydmyk og respektfull i sitt møte med andre mennesker. Åpen og positiv. • Holdning, motivasjon og engasjement: Evne til å tro på seg selv. Være tilstede i sitt eget liv og bruke energien konstruktivt. Våge å delta fullt og helhjertet i livets mange situasjoner. • Offensivitet, tør å ta utfordringer: At man ønsker og tør å bli utfordret og stimulert. Tolererer usikkerhet, og vet at enkelte tilbakeslag er naturlig – og lærerikt… TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Vi må utvikle oss til: ”Robuste personligheter”…

7 Utgangspunktet før vi går på jobb… Å være en positiv bidragsyter Å oppleve arbeidsglede Å leve et godt liv www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

8 ” ARBEIDSGLEDE ” : •For å ha det godt med andre i arbeidslivet, må vi ha det godt med oss selv. •Skal vi ha noe å gi, må vi leve slik at vi skaper balanse mellom egne behov og interesser, og hensynet til andre. •Når vi selv er i balanse, og føler overskudd, entusiasme og arbeidsglede, kommer dette andre til gode. Erik Møller www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

9 INDRE MOTIVASJONSFAKTORER: 1.TILHØRIGHET 2.SELVBESTEMMELSE/ PÅVIRKNINGSMULIGHETER 3.KOMPETANSE/ MESTRING www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

10 Mennesket – og endring… www.trondhaukedal.no •95 % av vår atferd har sin kilde i vaner…. •”Ingen” liker derfor endring…. •Den mest naturlige reaksjonen på endring – er således motstand…. •Endring er utfordrende – fordi vi vet hva vi har hatt – men kjenner ennå ikke det nye… •Fornuften kan se det positive i endring – men følelsene har ikke lyst…. TROND HAUKEDAL AS

11 Din viktigste arbeidsplass er ditt eget innvendige landskap. Det du åpner opp for og gir bevissthet, kan du gjøre noe med. Det som forblir ubevisst, gjør noe med deg … din ”viktigste arbeidsplass”… din ”viktigste arbeidsplass”… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

12 www.trondhaukedal.no ”MENNESKE- KUNNSKAP” FAG HOLDNING HANDLING Hvorfor er ”jeg” her ?

13 MENNESKE FØRST : MENNESKE MEDARBEIDER AMBASSADØR www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

14 Summeoppgave: www.trondhaukedal.no •Diskuter og vurder i ”gruppen” – hvilke forventninger, behov og ønsker dere har til dette seminaret / denne dagen her på Praha…? TROND HAUKEDAL AS

15 Fra enkeltindivider til sammensveiset team TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ABCDEF A B C D E F Formel for team: 1 + 1 = 3

16 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Utgangspunktet: •Et menneske trenger å bli elsket. •I mangel på det – beundret. •I mangel på det – fryktet.

17 Det virkelige helsebegrepet: (”super-vitaminene”) www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS •1. Verdighet – en kombinasjon av selvrespekt og respekt for andre. •2.”Personlig handlingsrom”. •3. Tilhørighet – å bety noe for noen og være en del av et felleskap – Per Fugelli - professor

18 Om å kunne mer enn man kan… Når arbeidsfellesskapet preges av gjensidig anerkjennelse, oppmuntring og konstruktiv kritikk av holdninger og yrkesutøvelse – kan all energi settes inn i arbeidet. Et inspirerende miljø gjør at man kan mer enn man kan. Inspirasjonen styrker evnen til å kombinere våre kunnskaper og kunnskapsområder – og styrker fantasi, skaper evne og fleksibilitet. Guttorm Fløystad www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

19 ”Familie – perspektivet”: •Horten Videregående Skole er som en stor familie. •Alt man gjør – og ikke gjør – har en effekt på de andre i familien. •Det vi fokuserer på – vokser….. •Man er således avhengige av hverandre, og har lov til å ha forventninger og å stille krav. •I relasjoner finnes ingen ”nøytralitet”. Enten er vi positive, tydelige og oppbyggelige – eller så er vi negative og nedbrytende….. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

20 DET JEG VET DET JEG IKKE VET DET DE VET DET DE IKKE VET ÅPENTOMRÅDEBLINDTOMRÅDE FASADEOMRÅDE DET UKJENTE OMRÅDE JEG Ber om feedback Gi r f e e d b a c k GRUPPENGRUPPEN www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

21 DET JEG VET DET JEG IKKE VET DET DE VET DET DE IKKE VET ÅPENTOMRÅDEBLINDTOMRÅDE FASADE DET UKJENTE www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

22 DET JEG VET DET JEG IKKE VET DET DE VET DET DE IKKE VET ÅPENTOMRÅDEBLINDTOMRÅDE FASADE DET UKJENTE www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

23 Sentrale trenings/ utviklingsområder for gode team: • Samtalekunst - kjenn din kollega • Undersøkende atferd – vis omgivelsene interesse • Tren på tilbakemeldinger – å gi /få positive og negative tilbakemeldinger er basisferdigheter i vår jobbhverdag • Løs konflikter – lær konflikthåndtering – ingenting ”stjeler” mer energi • Bli flinke prestasjonshjelpere – tilrettelegg, fremelsk kreativitet, gi anerkjennelse • Utvikle humor og sjølironi – dette skaper et mildere og åpnere klima • Relasjonsbyggende atferd – relasjoner er døråpneren og utgangspunktet for det aller meste… TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

24 TANKER FØLELSERHANDLINGER Ferdighetstrening Kunnskapstilførsel Holdninger LÆRING = ATFERDSENDRING www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

25 ”Slaget finner sted i klasserommet”: Den ”moderne” pedagogen er: •Faglig kompetent •En utpreget klimaskaper •Trygg og tydelig •Fleksibel og situasjonsorientert •Opptatt av relasjoner •Flink til å se enkeltindividet – og tilpasse sin kommunikasjon deretter •Motiverende •Raus på ros og positive bekreftelser •Prosessorientert www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

26 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Den klare ”vinneren” i kollegiet er personen som: •Har høye forventninger til alle elevene •Skaper positiv elev-lærer-relasjon •Er god å styre / lede eleven / gruppen •Identifiserer hva den enkelte elev må jobbe med •Knytter tilbakemeldingene til de små, men viktige stegene i læreprosessen •Synliggjør og praktiserer konstruktive regler »Hattie, 2009

27 TROND HAUKEDAL AS Summe-oppgave: •Status hos ELEVENE ved Horten Vg.S: –A) Lag en beskrivelse av status i elevmassen og hvilke utfordringer dagens elever står overfor ? –B) Hva er annerledes nå en f. eks. for 10 år siden ? –C) Hvilke konsekvenser får dette for dere som skole / støtte-/pedagogisk personell ?

28 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”Dannelse”: •Å være menneske – er ikke noe vi er. Men noe vi blir – gjennom en utviklingsprosess. •Gjennom menneskene vi møter og utfordringene vi blir konfrontert med – er målet å stadig bli sterkere, klokere og mer bevisst. •Den gradvis økende bevisstheten må omsettes til handling. •Dette kalles selvledelse.

29 Hva trenger vi å lære oss ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS •Å gi oss selv STØTTE. •Å MOTIVERE seg selv. •Å TRØSTE seg selv.

30 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”Et fullt utviklet menneske” har balanse mellom: Å SE - å observere verden på en objektiv måte, basert på bevisste verdier (SQ) TENKE – reflektere – undre seg over verden og søke overblikk, mening og sammenheng (IQ) FØLE – kjenne på følelsene våre og finne ut hva de prøver å fortelle oss (EQ) HANDLE – sluttresultatet i prosessen – refleks (ubevisst) vs. Reaksjon (bevisst)

31 • IQ • EQ • SQ Tidlig på 1900-tallet var IQ det ”viktige” begrepet. I 1990-årene ble betydningen av EQ mer og mer sentral. I dag gjør SQ mennesket komplett – og vi kan sette våre liv inn i et større perspektiv ! TROND HAUKEDAL AS

32 SQ er forutsetningen for at IQ og EQ skal fungere effektivt og hensiktsmessig… •IQ : Vår intellektuelle og rasjonelle intelligens – til å løse logiske og strategiske problemstillinger. •EQ : Bevisstheten om egne og andres følelser. Gir oss innlevelsesevne, medfølelse, motivasjon og evne til å reagere hensiktsmessig på glede og smerte. •IQ og EQ fungerer som en enhet. Er EQ’en ”skadet” – tenker vi mindre effektivt. •SQ: Den sjelelige intelligensen. Den trengs når vi gir oss i kast med utfordringer knyttet til mening og verdier.Når vi vil sette våre liv og handlinger i en større, rikere og mer meningsgivende sammenheng. SQ gjør mennesket kreativt og istand til å endre på regler og situasjoner. Den gir oss moraloppfatning, evne til å vurdere eksistensielle muligheter og drømmer. Heve oss over ”hverdagen”. TROND HAUKEDAL AS

33 SQ gjør bildet komplett ! SQ IQEQ Følelser Sjel Tanker -Alle er like mye verdt -Vi må oppføre oss -Det kreves mer av oss -Hvordan bør vi behandle hverandre? -Hvordan bør vi ha det som mennesker her på arbeidsplassen? -Hvordan opplever de andre meg – og hvordan vil jeg bli opplevd? -Jeg føler meg sårbar -Hun får meg til å føle meg vel -Her trives jeg TROND HAUKEDAL AS

34 www.trondhaukedal.no Selvledelse: •Er måten vi tenker og handler på og totalt sett håndterer de utfordringer vi står overfor og de hendelser som skjer i hverdagen. •De viktigste ”redskapene” vi har til disposisjon er vår egenbevissthet, vårt selvbilde og vår kompetanse.

35 Selvledelse: For å yte maksimalt og lede oss selv motivert og effektivt, trenger vi å få bekreftet at vi er verdifulle. Det betyr å etablere en målestokk / standard på hvordan vi fortjener å bli behandlet, og hvordan vi skal behandle oss selv. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

36 Mennesket er i utgangspunktet enkelt ”Det gode livet” blir en konsekvens av enkle prinsipper Det er ingen snarveier: ÆrlighetVære positiv Gjøre sitt beste 100 % Åpent sinn Trene på nye ting www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

37 Summe-intervju: •1) Navn – alder – sivilstand – stilling. •2) Hvor har jeg vokst opp ? •3) Mine viktigste interesser / hobbyer ? •4) Beskriv deg selv med 4 ord. •5) Hva gjør deg glad ? •6) Mine 2-3 største utfordringer i jobben akkurat nå ? •7) Dine ambisjoner / forventninger / ønsker til resten av skoleåret 2013 /14 ?

38 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Psykologien er læren om mennesket… •Et menneske er et samspill mellom TANKER, FØLELSER og HANDLINGER ( atferd). •Tanken og handlingene er ”hurtig” i sin natur…. •Følelsene er ”langsomme”…. •Mennesket har det bra – når det er i balanse…..

39 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Vi må tenke RELASJONSKVALITET : Tanker Følelser Adferd

40 Det handler om relasjoner: •En relasjon er et samspill mellom hva vi gir og hva vi får. •Å utvikle en relasjon starter med holdning. •Der kommer ingenting fra en lukket hånd. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

41 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Medarbeiderskap – som ”verktøy” i en lærende organisasjon… •Krav til omstilling, fleksibilitet og stadig raskere forandringstakt blir en konsekvens av endringer på alle områder innen arbeidslivet. •Man ser også at mange mennesker i virksomhetene ikke klarer å ta ut det potensial og de ressurser de representerer – på en god måte for seg og sin arbeidsplass. •I dette perspektivet er medarbeiderskap utviklet som arbeidsform og metode til i praksis å legge fundamentet for en lærende organisasjon.

42 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Medarbeiderskap: •På 1980-tallet ble underordnet erstattet med medarbeider. •Fra begynnelsen av 2000-tallet har begrepet fått en betydning som gjør at vi kan snakke parallelt om godt og dårlig lederskap / medarbeiderskap. •Kjennetegn: –Profesjonell og ansvarsbevisst utførelse av oppgaver. –Å være en imøtekommende og god arbeidskollega. –Å være redelig og pliktoppfyllende overfor arbeidsgiver. Disse kjennetegnene er grunnlaget for yrkesstolthet.

43 Hva skaper relasjonskvalitet ? www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS •Empati / holdning / menneskesyn •Selvbilde / personlighet / kommunikasjonsprofil •Kunnskap om følelser •Rolletrygghet

44 Før : Fagkunnskap Nå : Kompetanse FAGKUNNSKAP : Fagkunnskap / faglig spisskompetanse, allmenn orientering og erfaring. PERSONLIGE EGENSKAPER som er viktig i yrker og funksjoner med mellommenneskelig kommunikasjon: Empati/innlevelsesevne, kommunikasjonsevne, egenbevissthet, viljestyrke, vilje til ansvar, selvstendighet, egenverdi/selvtillit. MOTIVASJON: Lysten til å gjøre ditt beste. Dine hverdagslige grunnholdninger, innstilling, vaner og mønstre. TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

45 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no Veien til motivasjon MOTIVASJON KRAV AKSEPT / ANERKJENNELSE TILLIT TRYGGHET

46 Når lysten overstiger frykten – begynner barnet å gå Erik Lerdahl Når lysten overstiger frykten – begynner barnet å gå Erik Lerdahl www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

47 Summeoppgave: www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS •Diskuter og vurder i ”gruppen”: •A) Hvilke faktorer er aller viktigst for deg for at du skal kunne yte 100% i din jobbrolle ? •B) Hvilke faktorer kan forstyrre din motivasjon ? •C) Hva kan du selv gjøre med disse faktorene ? •D) Hvordan kan de rundt deg vite og se at du er TOPP MOTIVERT ?

48 • Kompetanse er Karosseriet i den farkosten som skal føre oss inn i framtiden. • Selvbildet vårt er Motoren. • Motivasjon er Bensinen. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

49 Dersom et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner…. Visjon www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

50 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Det aller viktigste : Barn trenger KJÆRLIGHET ! Masse KJÆRLIGHET ! Får de det – så kommer VETTET av seg selv ! Astrid Lindgren

51 80% 20 % uheldige Adferds- mønstre 80% god www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

52 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Verdsettende kommunikasjon: •Kommunikasjon som fyller og ikke tapper folk for emosjonell energi ! –Noen situasjoner er energi-givende. –Andre er energitappende. –Når fylles du ? Hva fyller deg ? Når tappes du ? -EMOSJONER = følelser som slår ut ”kroppslig”….

53 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Verdsettende kommunikasjon i praksis: •Alt du er, gjør og tenker må forankres på en måte som øker din egenverdi. •Skap energi ved å se og bruke styrkene til folk; egne og andres. •Skap en positiv forskjell. •Stimuler hverdagskraft og læringskraft. •Skap positiv energi ved å se muligheter. •Forstørr alt som er bra i og ved mennesker. •Få deg selv og folk til å føle seg verdifulle.

54 TROND HAUKEDAL AS Oppgave: Dette er OSS! •Det 80% ”GODE” v/ Horten Videregående Skole:

55 OPPLEVELSER FØLELSER HOLDNINGER ”KULTUR” s k a p e r ++++++ ÷÷÷÷÷÷ TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

56 TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no ”Følelsesmessig egenkapital” •INNSKUDD: –Å værevs. –Framsnakkevs. –Motivasjonvs. –Bli settvs. –Aktiv vs. –Langsom tidvs. –”Ekte opplevelser ” vs. –Selvhevdelsevs. –Inkluderingvs. –Rettferdighetvs. –Ros / få bekreftelser vs. –Takknemlighet vs. –Holde avtaler med seg selv vs. •UTTAK: –Prestere –Baksnakke –Krav –Avvise –Passiv –Hurtig tid –”Liksom opplevelser” –Være passiv / aggressiv –Styring –Likhet –Så tvil –Misnøye –Svikte seg selv

57 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS ”HØYSENSITIVITET”: •Omtrent hver femte menneske / nesten 1 mill. nordmenn er født med et karaktertrekk som gjør at de er ekstra sensitive og mottakelige overfor stemninger, atmosfære, andres humør, lyd, lys og lukter. Dette er estetikerne som med sin følsomhet har naturlig omsorgsevne og evne til empati – dersom omgivelsene verdsetter dem, og gir dem handlingsrom og tid. Men det moderne samfunnet har høyt tempo og mangler ”menneskekunnskap”. Slik står de høysensitive i fare for å bli en belastning for samfunnet – istedenfor å være en enorm ressurs…..

58 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Karakteristika ved ”høysensitive”: •De kan reagere 3-5 ganger sterkere på andres humør, kroppsspråk og stemmebruk. •De er tilsvarende følsomme for andres energi, stemningsleie og følelser. •De fleste reagerer sterkere på lyder, lys og lukter. Noen er svært sensitive på tøy og stoffer mot huden. •Man kan altså bli gladere enn de fleste – og mer lei seg enn de fleste. Man har således en større og mer dynamisk følelsesskala enn normalpopulasjonen. •De er mer empatiske og omsorgsfulle og har større evne til å lese hvordan andre mennesker har det og hva de trenger. •I en verden av ”støy” kan de bli bombardert med stimuli og inntrykk – og bli overveldet. Denne ”metningsreaksjonen” gjør at de trenger tid til å bli bearbeidet, balansert og på nytt mottakelig for inntrykk. •Høysensitive trenger derfor normalt en god del ”alenetid”. •Høysensitive er veldig verdiorienterte og analyserer og kan reagere på ting på et dypere plan. Dette gjør dem mer kreative og gir i mange tilfeller evne til å uttrykke ting på et høyere kunstnerisk plan og nivå. •En høysensitiv som er ikke er i balanse / har mange ikke-sorterte inntrykk og opplevelser i seg – kan være veldig sårbar for krav, kritikk, press og stress. Fra Solstråleboken

59 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Fordi jeg er meg – er jeg verdifull. Stabil ballast- følelse. INDRE Selvtillit En ustabil øyeblikks- følelse som oppstår når vi mestrer / presterer. YTRE TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

60 Forholdet mellom selvtillit og selvfølelse: Selvbilde / Grad av selvrespekt Selvfølelse Selvtillit TROND HAUKEDAL AS www.trondhaukedal.no

61 __________ __________ __________ __________ __________ + _ __________ __________ __________ __________ __________ + _ kopling EGENVERDI MESTRING / PRESTERE koplingen mellom EGENVERDI og PRESTASJON… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

62 ”FEEDBACK-TRAPPEN”….. FORANDRE FORSTÅ FORKLARE FORSVARE FORKASTE www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

63 __________ __________ __________ __________ __________ + _ __________ __________ __________ __________ __________ + _ kopling EGENVERDI MESTRING / PRESTERE Skill SAK og PERSON - ikke ”tull” m EGENVERDIEN… www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

64 Summeoppgave: www.trondhaukedal.no •Tenk dere at vi befinner oss i midten av juni i 2014 – og Horten Videregående Skole har nettopp blitt kåret til ”årets videregående skole i Norge”. Trivsel, motivasjon, arbeidsmiljø hos alle og karakternivået hos elevene er helt på topp. Og det snakkes rundt om i landet hva som skjer i Horten…? •Diskuter og vurder: •A) Hva er det vi har gjort (tiltak, aktiviteter, holdninger, suksessfaktorer) disse 7-8 siste månedene som har ført til dette resultatet ? •B) Hva har vært enkeltindividet på skolen sitt bidrag ?

65 www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS Tenk SELVFØLELSE: •Vi trenger et STERKT INDRE – for å stå imot et stadig mer krevende YTRE !

66 Det starter med våre tanker... Vær oppmerksom på dine tanker, for de blir til ord. Vær oppmerksom på dine ord, for de blir til handlinger. Vær oppmerksom på dine handlinger, for de blir til vaner. Vær oppmerksom på dine vaner, for de blir din karakter. Vær oppmerksom på din karakter, for den blir din skjebne. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

67 Kos Med Ros! GI ROS Føle / mene Fysisk nærhet Konkret Ærlig FÅ ROS Ta imot Si takk! Tro på rosen! Slipp rosen inn = Motivasjon www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

68 Vanlig: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Meg selv Ta selvfølelse: Utenforliggende faktorer NEGATIV HENDELSE Meg selv Utenforliggende faktorer POSITIV HENDELSE Meg selv ATTRIBUSJON = å tilskrive årsakssammenheng www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS

69 Kinesisk ordtak: Når sjelen får næring, blir personen vakker. Når personen er vakker, blir det harmoni i hjemmet. Når det er harmoni i hjemmet, blir det orden i landet. Når det er orden i landet – blir det fred i verden. www.trondhaukedal.no TROND HAUKEDAL AS


Laste ned ppt "TROND HAUKEDAL AS Praha den 24 oktober 2013 - - ved Trond Edvard Haukedal Tlf: 95809544 Mail: Horten Videregående."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google