Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Relasjonens betydning i lys av ny elev og lærerrolle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Relasjonens betydning i lys av ny elev og lærerrolle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Relasjonens betydning i lys av ny elev og lærerrolle.
HVA ER EN RELASJON? Sosiale forhold eller følelser som utvikles mellom mennesker i sosialt samspill. En relasjon består av fibre som kan være uniplekse eller multiplekse. Relasjoner kan være balanserte eller ubalanserte. Relasjoner kan være komplementære eller ikke. Relasjoner vurderes i forhold til : 1. Intensitet 2. Varighet 3.Innhold 4.Frekvens 5. Struktur 6. Nettverk. EN GOD RELASJON ER BASERT PÅ KOMPLEMENTARITET-MULTIPLEKSITET- OG PÅ GJENSIDIG ATTRAKSJON. Jeg kan noe, du kan noe annet, jeg liker deg og du liker meg, vi treffes i flere sammenhenger.

2 Hva består endringene i ?
Fra frontalundervisning med vektlegging av fellesundervisning, forelesning,oppgaveløsning,klasserommet som læringsarena, og med elevene i den ” arbeidende elevrollen”. Klare rolle- forventninger.Innføringsundervisning og forklaringssamarbeid. Fra pålagt ansvar….. Over til : Den lærende elevrollen med økt vektlegging av elevansvar og medvirkning,læreren i en veileder- og tilretteleggerrolle. Uklare roller og rolleforventninger. Avtalt ansvar og Selvvalgt ansvar.

3 Relasjonsnivåer mellom lærer og elev :
1. PROFESJONELT : Der innholdet i relasjonene er knyttet til fag og der lærer i første rekke bruker teori som refleksjons- grunnlag og kolleger som refleksjonpartnere. 2. PERSONLIG : Der innholdet i relasjonene knytter sammen det faglige og personlig utvikling.Økt vektlegging av sosial kompe- tanseperspektivet. 3. PRIVAT : Der relasjoninnholdet knyttes opp til personlige interesseområder,personlig engasjement og involvering, der en også åpner opp for emosjonelle sider ved læring og relasjoner,. 4. INTIMT : Der lærer- elevroller utviskes, relasjonen er grense- overskridende.Dette er en vær varsom relasjon i pedagogisk sammenheng.

4 SAMMENHENG MELLOM LÆRER-ELEVRELASJON OG
KVALITETSKRITERIER I ET LÆRINGSMILJØ. REF. Bru & Thuen : Læringsmiljø og konsentrasjon, SAF, 1999. 1. Grad av akademisk støtte : ( kvalitet på tilpasset læring) 2. Grad av emosjonell støtte. ( kvalitet på lærer-elevrelasjon) 3. Strukturell støtte : ( forutsigbarhet, kartlegging, strukturer rutiner, rammer,oppfølging etc) 4. Relevans : ( utgangspunkt i elevenes interesser og hverdagserfaringer) 5. Medvirkning : ( elevansvar, deltakelse,innflytelse) Problematferd Konsentrasjon

5 Den ” nye” metodikken,tilpasset læring og veilederrollen.
Danielsen 2000, 3 grunnleggende perspektiver : 1. Berikelses-perspektivet Ulikheter ses på som en styrke. Glede ved mangfoldet. 2. Empowerment-perspektivet Elevdeltakelse og innflytelse Elevansvar 3. Den konkrete andre Personlige møtet mellom lærer og elev. Nærhet og stabilitet i relasjoner Komplementaritet i relasjon mellom elev og lærer.

6 Ulike lærerroller-elevroller og ulike klasserom.
Basert på : Ludvigsen , BEDRE SKOLE 2/99 Lærerrolle Elevrolle Klasserom Relasjon 1. Tradisjonelt Arbeidende Tradisjonelt Asymmetrisk Innføringsundervisning Avklarte oppgaver Oppgaveløsning Objektivt Frontalundervisning Underordning perspektiv. Forklaringssamarbeid Pålagt ansvarsnivå Strategisk ledelse. 2. Elevsentrert Den lærende elev Konstruktivistsk 2. Symmetrisk Relevans Nysgjerrighet Individuell læring Subjektivt Hverdagserfaringer Engasjement Tilpasset læring perspektiv Elevinteresser Aktør Arbeidplaner Avtalt-Selvvalgt Kommunikativ ledelse ansvarsnivå. 3. Elevsentrert Den lærende elev Klasserommet Symetrisk ( se ovenfor) (se ovenfor) som læringsfelles- ( se ovenfor) skap. Prosjektarbeid Gruppearbeid Temaundervisning

7 ULIKE PÅSTANDER OM ELEV-LÆRERRELASJON OG NY
METODIKK . 1.Problembasert læring og grupperelaterte aktiviteter har mer usynlige atferds- og vurderingskriterier enn tradisjonell undervisning.(Wiese,1999) 2.Elevenes læringsmiljø får større betydning med endrede arbeids- former. ( Nordahl & Overland 2001) 3. Nye arbeidsformer baserer seg på romslige prosesser og anerkjennende kommunikasjon. ( Bae, 1999) 4.Jenter ser ut til å profittere mer enn gutter på et samarbeidsklima basert på problemløsning og gruppearbeider. ( Manger,2001) 5.Elever på barnetrinnet opplever en bedre relasjon til sin lærer enn på ungdomstrinnet. ( Bru & Thuen,1999) 6.Den sterkeste sammenheng mellom faktorer i læringsmiljø og elever opplevde trivsel finner vi i relasjonen mellom lærer og elev.( Haugen, 1994)

8 7. Det er klar sammenheng mellom lærer-elevrelasjoner og
Ark 2 7. Det er klar sammenheng mellom lærer-elevrelasjoner og A. Hvordan eleven liker et fag. B. Hvordan eleven liker seg på skolen. C.Hvordan elevens faglige fremgang er? D.Om eleven er involvert i problematferd. (Sørlie & Nordahl 2000) 8. Det er en klar sammenheng elevers vurdering av den gode lærer og lærerens relasjonelle ferdigheter. ( Ogden, 1990) 9. Lærere som er flinke til å bygge relasjoner til marginale elever, er også flinke til å byggerelasjoner til normalelevene, men det er ikke alltid omvendt.( Ogden, 1990) 10.Lærere som er flinke til å bygge relasjoner til enkeltelever, legger grunnen for at elever kan bygge relasjoner seg imellom. (Heider, Roland, 1995) 11. Ny lærerrolle innebærer økt fokus på omsorgsperspektivet, derfor blir lærernes samarbeidskompetanse viktigere enn noensinne. (Bratholm & Thulin, 2001)

9 Lærers evne til sosial kapitalbygging :
3 primærområder : 1. Evne til å se elever i klasserommet som sliter faglig og sosialt.Bekrefte og se elevene i hverdagen.(SIGNALISERE OBSERVASJON) 2. Evne og vilje til å signalisere/ tilkjennegi at du har sett og at du er tilgjengelig.( SIGNALISERE STØTTE) 3. Evne og vilje til å følge opp over tid. ( SIGNALISERE OPPFØLGING OG KONTINUITET)

10 Relasjonsskapende strukturer i klasserommet :
1. Bruk av sosial og/eller faglig logg. 2. Systematiske elevsamtaler. 3. Bruk av klassemøtet. 4. Systematiske veiledningssamtaler 5. Samtalegrupper, refleksjonsgrupper, feedbacks- grupper, responsgrupper,basisgrupper. 6. Positiv profilering av elever. 7. Systematisk bruk av elevvurdering ( ukeslutt- sosiometri - trivselsundersøkelser - innovativt lærerfokus ( hele tiden på jakt etter forbedringer)

11 LÆRER OLSEN, Relasjonsbryteren.
1. Legger egg 2. Har ikke interesse av isfjellet.Skulle fått seg noen nye briller 3. Er synlig, men ikke tydelig. 4. Er rituell heller enn problemløsende. 5. Er slettes ingen linedanser. 6. Setter ikke sosiale innskudd i banken. 7. Står på hodet, får mer av det han ikke ønsker. 8. Jobber strategisk med utgangspunkt i egen rolle heller enn kommunikativt. 9. Bør reflektere over system heller enn individ. 10. Bør lære seg å spille kort. 11. Skulle vært inne til en liten sjekk hos legen sin.

12 Elevenes læringsmiljø . 1. Relasjoner mellom elever.
( Nordahl, Overland 2001) 1. Relasjoner mellom elever. 2. Relasjoner mellom elev og lærer. 3. Normer og verdier. 4. Elevsyn og læringssyn. 5. Klima,kultur og ledelse. Lærerens relasjonelle rolle :(Omsorgsfunksjon) Bratholm, Tholin,2001) 1. Læreren som forbilde 2. Læreren som anerkjenner elevene. 3. Læreren som har evne til innsikt og innlevelse. 4. Læreren som har evne til dialog med elevene. 5. Læreren som har evne til speiling gjennom systematisk feedback, perspektivtaking og tilbakemelding.

13 RELASJON OG SOSIAL KAPITAL SOM BEGREP.
Med sosial kapital mener vi elevenes opplevelse av : 1. Å bli sett og bekreftet av sin lærer. 2. Å føle støtte av sin lærer, at lærer bryr seg om meg både i forhold til faglig fremgang og som menneske. 3. Å føle at lærer liker meg, ser det gode jeg gjør og leter etter mine kvaliteter. 4. At jeg føler meg verdsatt og inkludert. Lærere som er flinke til sosial kapitalbygging vil A.Fremtre som tydelige og forutsigbare voksenpersoner. B. Være flinkere til å takle kritiske situasjoner fordi den sosiale kapitalen vil være betydningsfull i konflikt- og problemløsningssituasjoner. C. Elevene vil ofte tolke læreratferden mer positiv og oppleve læreren mer rettferdig dersom det er sosial kapital til stede.

14 Sosial kapital utvikles gjennom :
Små bekreftelser i hverdagen.( blikk, berøring,blunk. Systematisk bruk av navn. Bruk av felles referanser. ( Husker du......) Måten du henvender deg til elever. Huske ting ( Hvordan hadde du det hos tante og onkel i helga?) Godt forhold til foresatte. Konstruktive tilbakemeldinger. ( konkret ros) Vektlegging av det positive, av vekst og utvikling. At lærer signaliserer tilgjengelighet og støtte. At lærer signaliserer innsikt og forståelse.

15 Lærer - elevrelasjoner
Sosial kapital Sosiale strukturer Eleven som subjekt RELASJON Klima- kultur Komple- mentaritet


Laste ned ppt "Relasjonens betydning i lys av ny elev og lærerrolle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google