Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablering av fysisk aktivitet som behandlingsmetode på institusjonsnivå og i kommunal regi Fysisk aktivitet som behandling innen psykisk helsevern –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablering av fysisk aktivitet som behandlingsmetode på institusjonsnivå og i kommunal regi Fysisk aktivitet som behandling innen psykisk helsevern –"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Etablering av fysisk aktivitet som behandlingsmetode på institusjonsnivå og i kommunal regi Fysisk aktivitet som behandling innen psykisk helsevern – Tysvær 7. Mars 2007 Helsesportpedagog Atle Skrede, Helse Førde

3 BEHANDLINGSFORMER • Medikamenter • Samtaleterapi • Miljøterapi Sjelen skal behandles! Hva med KROPPEN og de FRISKE ressursene?

4 Hippokrates, år 400 f.Kr. ”Det er ikke nok å spise for å holde seg frisk, man må også ha mosjon. Til tross for at mat og mosjon har forskjellige kvaliteter, er begge nødvendige for god helse.”

5 Resepten for et langt liv •Riktig næring •Hvile •Følelsesmessig balanse •Fysisk aktivitet Kinesisk lærebok i medisin, år 3000 f.Kr

6 Fysisk aktivitet - i psykiatrien Fysisk aktivitet - i psykiatrien •Innbefatter alle bevegelser som påvirker oss fysisk og ikke minst psykisk og sosialt!  Med andre ord: Aktiviteter som både gir og ikke gir spesiell treningseffekt, men sikter mot en helsemessig tilfredsstillelse; - positiv livskvalitet. -er aktiv, føler samhørighet, har selvfølelse & grunnstemning av gled

7 Anbefalinger for aktivitet: • lystprinsippet • kjente aktiviteter • bevisstgjøre ressurser • sammen med andre • kroppslige utfordringer • gode opplevelser • økt brukerstyring • ikke kostbare aktiviteter (som første alternativ) Skap MOTIVASJON! Det er DRIVKRAFTEN bak våre handlinger!

8 Effekten betinget av • regelmessighet • realistiske, raskt oppnåelige mål • støtte fra gode forbilder • sosiale, meningsfulle opplegg • opplevelse av mestring • tilpasset,brukerstyrt aktivitet • rekreasjonsopplevelse

9 Platon, år 400 f.Kr ” Mangel på mosjon bryter ned et hvert menneskes gode form, mens bevegelse og metodisk fysisk aktivitet bevarer og forbedrer den.”

10 Vi et ikkje meir enn før Vi trenar meir på fritida enn før Kvifor aukar vekta ?

11 Vi ønsker å minimere anstrengelsene og velger ofte å gjøre det som koster minst anstrengelser!

12 Årsak til sykdom •Gener •Livsstil •Uflaks ”Somewhere went something terribly wrong.”

13 Viktig å innsjå: Viktig å innsjå: • Ingen kan trene for deg • Fysisk aktivitet kan ikkje settes i banken • Fokuser på det friske / sunne • Fysisk aktivitet gir energi, krefter og overskudd • Mestring påvirker selvbildet positivt •.. på tvers av diagnoser, alder og kjønn • Livskvaliteten; - er betinga av vår mentale helse

14 FAKTA om tilrettelagt fysisk aktivitet •BILLIG •”ENKELT” •VIRKNINGSFULLT •FÅ OM ENN INGEN BIVIRKNINGER

15 Nødvendige rammebetingelser for fysisk aktivitet i psykiatrien  Regelmessighet (faste tider)  Realistiske og avklarende mål  Sosiale og meningsfylte opplegg  Ledelsen er positiv, i alle fall ikke negativ •En, helst to personer brenner for dette •Anerkjennelse av fysisk aktivitet som behandling, ikkje fritidssyssel •Sette av tid på timeplanen på dagtid til fysisk aktivitet •Spesialutdanna personell øyremerka for fysisk aktivitet •Gode treningslokale

16 Korleis gå fram for å etablere eit Aktiv på Dagtid treningstilbod? •Lag først ei god prosjektskisse der behovet vert synleggjort. •Signaliser ei positiv holdning, spre entusiasme og at dette har du tru på. •Formidle kunnskap om metoden til både deltakarar og hjelpeapparatet. •Motivasjon får den enkelte både gjennom kunnskap og erfaring. •Velg enkle aktivitetar som alle i tillegg kan drive på eiga hand. •Legg opp til varierte aktivitetar både innandørs og utandørs for å skape mangfald i tilbodet.

17 Korleis gå fram for å etablere eit Aktiv på Dagtid treningstilbod? •Viktig med dagleg aktivitet – iallfall stimulere til dagleg eigenaktivitet. •Bruk god tid på informasjon og marknadsføring. •Bruk først og fremst både treningssenter, idrettslag, turlag og andre som tilbyr eit treningstilbod i nærmiljøet. •Dette er naturlege møteplassar som ”allmennheten” nyttar og arena for sosial eksponering - god behandling. •Spre kunnskap om tema innan helse og livsstil – ha eigne undervisningsdagar med evt innleigde forelesarar. •Det er fordeler og ulemper ved å tilpasse gruppetrening. •Vise til offentlege dokument

18 Aktuelle offentlege dokument •St.meld nr 25 (1996/97): Åpenhet og helhet •Integreringsrapport 1996 •NOU – 1998:18: Det er bruk for oss alle Styrking av folkehelsearbeidet •St.meld nr 14 (1999-2000): Idrettslivet i endring •Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 -forslag til tiltak 2003-2006 •St.meld nr 16 (2002-2003): Folkehelsemeldingen •Tipshefte 2004 •Handlingsplan for fysisk aktivitet (2004): ”Sammen for fysisk aktivitet”

19 Opptrappingsplan -for psykisk helse 1999-2006 •Styrke brukerrettede tiltak og informasjon •Flere støttekontakter •Utbygging av kultur- og fritidstiltak •Individuell plan

20 APD som forebyggende helsearbeid: Styringsdokumentet; ” Brukermedvirkning, forbygging og samarbeid med kommunene står sentralt. Dette innebærer omstilling og omstrukturering av det institusjonsbaserte psykiske helsevern. ” ”Helse Vest RHF skal sørge for opprustning av den forebyggende innsatsen i regi av foretakene. Fokus skal ligge på sekundærforebygging,”

21 Målgrupper •Alle mellom 18 og 65 år som er busett i Førde, Naustdal, Jølster, Florø, Høyanger eller Gaular - og som mottek ein av følgjande ytingar: •Sjukepengar •Attførings- eller rehabiliteringspengar •Uføreytingar •Overgangsstønad •Dagpengar - arbeidsløyse •Økonomisk sosialstønad 200 medlemmer i 2007

22 Korleis gå fram for å etablere eit Aktiv på Dagtid treningstilbod? •Positivt: •Terskelen for å trene vert lågare •Intensiteten er meir fleksibel/kan tilpassast gruppa – frå gong til gong. •På ein ordinær gruppetrening på treningssenter er det lett, middels og hard. •Slik er det også delvis i turlaget, som ofte kan bli oppfatta å vere eit tilbod for ”racerar” •Vektlegg det sosiale i stor grad – kvar deltakar via meir merksemd •Deltakarane har rapportert som positivt at personar med same bakgrunn trenar ilag. •Personar med ulik bakgrunn, alder og diagnose trenar saman. og forholde seg til ei heil gruppe

23 Korleis gå fram for å etablere eit Aktiv på Dagtid treningstilbod? •Negativt: •Ved å lage eigne grupper kan ein bidra til stigmatisering. •Gruppa møter berre likesinna og får såleis forsterka sin lidelse/sine symptom/personlighet/livssituasjon •Den enkelte vert verande i tilpassa gruppe, men burde heller trene i allmenne treningstilbod. •Dersom tilbodet vert drive i regi av rus/psykiatri kan dette bli oppfatta som eit tilbod til berre denne målgruppa og mange opplever dette som ei barriere og unnlet å ta kontakt

24 Økonomi •Deltakarar kan få støtte til treningsutstyr/-bekledning gjennom sosialetaten. •Ulike nasjonale, regionale og lokale støtteordningar i regi av: •- Sosial og Helsedirektoratet avd. fysisk akt og ernæring - Kommunaldepartementet - Helse- og Rehabilitering (Extra - spelet) - Fylkesmannen (tidl. Fylkeslegen) - Fylkeskommunen - FYSAK - Kommunale midlar avd. helse og sosial og/eller kultur - FOU midlar i regi av helseforetaket - Brukarorganisasjonsmidlar i regi av helseforetaket - Stiftingar og legat - La brukarane bidra økonomisk sjølv

25 100 % stilling fysisk aktivitet poliklinikk = ca. 700.000 kr •Inklusive lønn og sosiale utgifter •(arb.g.avg./feriepengar osv. utgjer 30 % i tillegg til lønn) •ca. kr. 500.000,- •Diverse mosjonsarrangement og friluftsturar •(Holmenkollstafett, leiebil og andretransportutg., testing osv.) •ca. kr. 200.000,-

26 Økonomi Kostnadseksempel på Aktiv på Dagtid gruppetreningstilbod Inntekter: Eigenandel Kr. 300,- pr. år x 60 deltakarar= 18.000 kr. Kommunale tilskot= 68.000 kr. Fylkeskommunale tilskot (folkehelsemidlar)= 20.000 kr. Totale inntekter: = 106.000 kr Utgifter: •Marknadsføring= 3.000 kr. •Svømmehalløkt Leige av svømmehall 40 veker x 500 kr. pr. g = 20.000 kr Lønn treningskontakt 150 kr x 2 timer x 52 veker = 15.600 kr •Gruppetrening treningsstudio Leige kr. 150,- pr.time x 2 t. pr. veke x 52 veker = 15.600 kr Lønn treningskontakt 150 kr x 2 timer x 52 veker= 15.600 kr •Fjelltur Lønn treningskontakt 150 kr x 4 timer x 52 veker= 30.200 kr Reiseutgifter + diverse kostnader (grillutstyr osv.)= 1.000 kr Totale utgifter:= 106.000 kr

27 Økonomi Kostnadsksempel på Aktiv på Dagtid gruppetreningstilbod •Omfattande treningstilbod

28

29

30

31

32 Økonomi Aktiv på Dagtid gruppetreningstilbod 200 medlemmer •Inntekter •Helse og Rehabiliteringkr. 350.000,- •Andre offentlege midlarkr. 200.000,- •Fylkeskommunen i Sogn og Fjordanekr. 40.000,- •Medlemsavgift kr. 100.000,- •Totale inntekterkr. 690.000,-

33 Aktiv på Dagtid Førde Deltakere fordelt etter inntektskjelder Det er eit stort potensiale i å nå sjukmelde !

34 Aktiv på Dagtid Førde Månadleg treningsbesøk

35 Aktiv på Dagtid Førde Gruppetreningsfordeling

36 Aktiv på Dagtid Førde (pr. 23.02.06) Målet er 3200 treningsbesøk i ApD Førde i 2007!

37 Aktiv på Dagtid Førde Kommunal fordeling (pr. 24.02.07)

38 Forankring av Aktiv på Dagtid •Kommune – interkommunalt ? •Helseforetaket - LMS ? •Fylkeskommunalt ? •Fylkesmannen ? •Treningssenter ? •Eige firma ? •Idretten ? •Stifting ?

39 Muligheter? Begrensninger? - planer, lover & meldinger (Strategi for barn og unges psykiske helse) - gode forskningsresultater - gode prosjektresultater - behov & skjulte ressurser - kvalifisert helsepersonell - fysiske muligheter - intensjoner følges ikke opp - kultur og helse - utdanning - dualistisk tenkning - ressursutnyttelse - diagnoser ”Timing”, øremerkede midler, tverrfaglighet & kompetanseutvikling!

40 Oppsummering - fysisk aktivitet som terapeutisk virkemiddel God dokumentasjo n på positiv effekt Liten risiko & få bivirkninger Enkelt & økonomisk rimelig Nok grunner til å bli tatt på alvor!?

41 Kroppen utgjør et fantastisk rom FOR SJELEN Å pleie kroppens bevegelser med henblikk på opplevelser, er derfor samtidig å pleie SJELEN! Resultatet er avhengig av oss som helsearbeidere! Lykke til med tilretteleggingen!

42 Takk for oppmerksomheten og lykke til vidare!


Laste ned ppt "Etablering av fysisk aktivitet som behandlingsmetode på institusjonsnivå og i kommunal regi Fysisk aktivitet som behandling innen psykisk helsevern –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google