Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

2 NY GIV i Oppland • Invitasjon til 5 kommuner i Gjøvik-regionen • Ressurs Overgangsprosjektet – 2 stillinger Oppfølgingsprosjektet OT/NAV – 1 stilling

3 Overgangstiltak i dag • Overgangsskjema (utvalgskriterier) • IKO-modell (identifisering, kartlegging, oppfølging) • Statistikk gjennomført vg1 • Tidlig innsats Vg1

4 Organisering • Partnerskap i 6 karrieresentre: Koordinator 50% i 5 regioner, mål om å få Valdres på plass i løpet av året - et etablert system for samarbeid

5 Arbeidsoppgaver for koordinator • Vidareutvikle faget utdanningsvalg • Informasjon om videregående opplæring • Utprøving av utdanningsprogram • Overgangsskjema • Samarbeid med arbeidsliv • Tidlig innsats gjennom IKO-modell • Kompetanseheving • Drifte rådgivernettverk • Utvikle andre møteplasser

6 Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer

7 Bakgrunn • Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet – for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Fokus på grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving, motivasjon og fravær. • Oppstart våren 2011 – De 10 % svakest presterende elevene (ikke inkl de med IOP) til jul i 10.klasse med et antatt potensiale i forhold til å fullføre og bestå vigo, får tilbud om ekstra oppfølging i regning, lesing og skriving frem til sommeren. – Det fokuseres på mestring, alternative opplæringsformer, klassemiljø, karriereveiledning og samarbeid med hjemmet – Kartlegging av faktiske ferdigheter – Overføring av informasjon til vigo • Skolering – alle ungdomsskoler og vgs skal sende to lærere på skolering á 5 dager. Fortrinnsvis med fagbakgrunn i enten norsk eller matte. Skoleringen dreier seg om lesing/skriving/regning, vurdering og klasseromsledelse. • Sommertilbud – Pilotregionen skal helst tilby Ny GIV elevene ”et opplegg” førstkommende sommer. • Mottak i vgs – Tett på eleven; oppfølging, faglig støtte, samarbeid med hjemmet

8 Oppstart • GRUNNSKOLEN – Satte i gang for to uker siden med 99 elever i Gjøvik-regionen! – Kommunene har søkt om forsøk og fått innvilget dette. – Kontrakt • Alle de utvalgte elevene med foreldre skriver en kontrakt med skolen som ”sikrer” innsats, tillater overføring av info til vgs og beskriver avvik fra læreplanen for den enkelte. – Vårens opplegg vil stort sett bestå av ekstra fokus (inntil 7,5 timer pr uke pr elev) på regning og lesing/skriving. • Timer vil hovedsakelig tas fra norsk, matte, språklig fordypning og fra fleksitid. – Arbeidslivsfag • Ny GIV med fokus på praktisk tilnærming til fagene vil kunne sees i sammenheng med arbeidslivsfag på de skolene som kjører forsøk. – Rådgiving • Ekstra fokus på tett oppfølging, motivasjon og realitetsorientering i forhold til vigo. – Klassemiljø – Kontakt mot vgs – Kartleggingsprøver • Før og etter intensivopplæring – Evaluering

9 Eksempler

10 Oppstart • SOMMEREN • Planer om igangsetting av frivillig tilbud til ungdommene i sommer • Tverretatlig samarbeid med andre kommunale og/eller fylkeskommunale ungdomstilbud, NAV, bedrifter og eventuelle andre samarbeidspartnere. • Jamfør nasjonal satsing på å utligne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom • Innhold • Fokus på hele eleven! • Ukentlige samlinger • Yrkesutprøving • ”Sommerskole” • Økonomi KD har satt av ekstra midler i tillegg til opprinnelige Ny GIV midler, ca 250.000 til Oppland i sommer

11 Foreløpig plan UKETILTAK 25Samling én dagUngdommene samles i grupper, tematisert innhold – mestring, motivasjon, valg osv 26Samling én dagSe over 27Yrkesutprøving / samling én dag Tilbud om hospitering i en bedrift som tilbyr lærefag tilsvarende deres 1. ønske 28Yrkesutprøving / samling én dag Se over 29TurOvernattingstur for ungdommene hvor Ny GIV koordinatorer fra vgs blir invitert 30Sommerskole / samling én dag Tilbud om faglig forberedelse på hva som venter i vgs i fagene matte og norsk - fokus på begrepsforståelse / praktisk tilnærming 31Sommerskole / samling én dag Se over 32Bli kjent med vgs / samling én dag Enkelte skoler tilbyr mottak noen dager før den ordinære oppstarten

12 Oppstart • MOTTAK I VGS – Overføringsmøter (hvor skolestørrelsen tillater dette) – Foreldre/elevmøte helt i begynnelsen av skoleåret/opprette kontakt med hjemmet tidlig og positivt • Kontrakt? – Ny GIV koordinator (forsterket elevtjeneste) – Tett kontakt med foreldre, jamfør fravær – Faglig oppfølging (yrkesretting, mindre grupper, leksehjelp) • Skoler som planlegger tiltak som går ut over de rammene opplæringsloven gir, kan søke om forsøk jamfør §1.4 – Samtalegrupper – Sosiale tiltak (frokostsamling, ettermiddagssamling) – Fokus på bruk av basistimer/kontaktlærers time – Elevplan – Karriereveiledning – IKO-modellen – Mottak av Ny GIV elever i vgs som ikke er med i piloten • Alle er med på Ny GIV !

13 Ny GIV elevenes førstevalg UPAntallDokkaGjøvikLenaLhmrMesnaRau- foss ValleVarg- stad Idrett66 MDD11 Stud.s.6321 St./fot11 BA10262 DH743 EL12462 HS2721645 MK22 NAT44 RM9216 SS431 TIP176551

14 Tiltaksplan En oversikt over hva skolen allerede gjør før vi innfører Ny GIV Ny GIV innebærer at skolen bør gjøre i tillegg 1.Ved skolestart : ….Som før pluss: …… 2. Gråsoneelever: …..Tiltak: ……. 3. Foreldrekontakt: ……Tiltak: ……. 4. Kartlegging: ……Tiltak: ….. 5. Yrkesretting av fellesfag: ….. Tiltak: …. 6. Samtalegrupper: ….. 7. Samarbeid med andre instanser: ….. 8. Skolering av lærere: … 9. Differensiering: …. 10. Lærermøter: … 11. Rådgivermøter: …

15 Framdrift • Lillehammer, Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Valdres med i 2012 og Hadeland med i 2013 • Videre finansiering – 2011 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen – 2012 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen + 1 mill til Lhmr, Gudbr.dal og Valdres – 2013 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen + 1 mill til Lhmr, Gudbr.dal og Valdres + 1 mill til Hadeland • Organisering av kommunale prosjektledere – For å sikre en god forankring i alle ledd av den innledende fasen av prosjektet har Oppland valgt følgende modell for kommunal prosjektledelse: Prosjektleder: Erik Hagaseth Haug, regional rådgiverkoordinator (40%) Prosjektgruppemedlem: Erik Ellingsen, representant for skoleeiernivået (20%) Prosjektgruppemedlem: Odd Egset, representant skoleledere (10%) Prosjektgruppemedlem: Anne Holter Schnell: representant rådgivergruppa (10%) Lokal prosjektledelse på den enkelte ungdomsskole (20%) – Organisering av komm. prosjektldelse i resten av fylket avklares på styringsgruppemøte. • Skolering av alle lærere – Sannsynligvis til høsten for de ”nye” skolene • Prosjektet skal føre til en mer systematisk plan for gjennomføringstiltak

16 Utfordringer • Organisering – Samarbeid på tvers av skoleslag, grunnskolen må vite hva vgs krever – Overføring av informasjon; rett mottaker og treghet i systemet – Skolestørrelse – Lærerdekning – Sommertilbud • Driftsansvar/organisering • Forventninger/krav til ungdommen • Innhold/omfang • Ikke bli en ”belønning” • Økonomi – Noe midler fra KD i prosjektperioden, men ingenting etter 2013? – Basere opplegg på egne midler • Fokus – Hele eleven i fokus, ikke bare fag  • Dele kompetansen – Skolering av lærere bør påvirke hele skolen • Tett dialog med tillitsvalgte

17 Siste nytt • Ny nettside – www.oppland.no/nygiv www.oppland.no/nygiv – Alle inviteres til å sende stoff til Ingerid for distribusjon! – Fungerer både for vgs og grunnskolen • Forskning – Igangsettes våren 2011 • Neste skolering – 4. og 5. april på Oslo Plaza • Alle skal presentere eksempler fra egen praksis; fokus på erfaringsdeling som resultat av evaluering av første samling • Lykke til videre

18 Oppgave • Hvordan kan kompetansen tilført gjennom skolering i Ny GIV komme hele skolen til gode?

19 Oppsummering av dagen – ”…problemet er ikke at vi ikke vet hva som skal gjøres, men at vi ikke gjør det vi vet vi skal gjøre”…. (Hernes) – ”…oppfølging, oppfølging, oppfølging….” (Hernes) – Hva må gjøres i praksis for å få til gode rutiner i forhold til oppfølging? • Hva må prosjektledelsen bidra med? • Hva må gjøres på den enkelte skole? – Skriftlig tilbakemelding fra hver av gruppene til ingerid.myrvold@oppland.org

20 Grupper Gr nr - lederMedlemmer 1 – Birgit Dyrset - Nord-Gudbrandsdal vgs Asgeir Bjørklund, Hilde Homb, Solfrid Hage, Vidar Holm, Berit Smedsrud, Pål Storå 2 - Gyrid Sander – Vargstad vgsTerje Bekken, Lisbeth Bodin, Arthur Hauge, Berit Bergset, Tone Myhren, Tor Moe 3 - Inger Enger – Gausdal vgsSigne Stubbrud, Ragnvald Jevne, Erik Thorvaldsen, Anne K. Nielsen, Kari Rustad, Inge Myklebust 4 - Kurt Huuse – Lena vgsOle-Petter Hansen, Øyvind Hjelvik, Frøydis Haug, Anne Berit Kristensen, Gunhild Røyne, Inger Granli 5 - Karin Morstad – Hadeland vgsIngrid Vorkinn, Helge Børselien, Amund Berger, Torfinn Overn, Gunnar Slaatto, Siri Halsan 6 - Geir Bakkene – Valdres vgsIvar Bronken, Kjellfrid Kvamme, Nils Fredrik Pedersen, Bjørn Åge Sæther, Per Ballangrud, Asbjørn Skogum 7 - Nina Valberg Nordrum – Vinstra vgsKnut Richard Moen, Elisabeth Pedersen, Johannes Stikbakke, Solveig Brenden, Torstein Jæger Dahlen, Synnøve Tollefsrud 8 - Odd Roger Rognhaugen – Mesna vgsAnton Syverhuset, Per Kristian Engh, Steinar Aalstad, Torgeir Boldermo, Per Kristen Skaran 9 - Marit Sunde – Gjøvik vgsGerd Wadahl, Finn Klashaugen, Morten Kleven, Arnfinn Nilsen, Kjell Rudberg 10 - Stein Klynderud - Valle vgsRolf Nystuen, Gerd Vole Lund, Ådne Wesnes, Gro Redner, Jan Roger Bøe Øien 11 - Kjersti Nørstebø – Raufoss vgsBirger Tangstad, Geir Linberg, Stig Sægrov, Soon E. Øhrling, Inger -Line Haraldsen 12- Astrid Rudberg – Dokka vgsOlav Bratland, Knut Ellevold, Jan-Erik Aasheim, Knut Borg, Brita Mjelde 13 - Britt Bøhn – Lillehammer vgsAage Lesjø, Åse Sletten, Inger Lise Heiberg, Trond Kr. Holter, Ivar Lien 14 - Trond Eftedal – Fagskolen i GjøvikGeir Sylliåsen, Torbjørn Ljones, Jenny Kristoffersen, Anne Eli Østby


Laste ned ppt "Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google