Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV. Overgangsprosjektet. Oppfølgingsprosjektet. Statistikk- og

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV. Overgangsprosjektet. Oppfølgingsprosjektet. Statistikk- og"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV. Overgangsprosjektet. Oppfølgingsprosjektet. Statistikk- og
Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

2 NY GIV i Oppland 1 stilling
Invitasjon til 5 kommuner i Gjøvik-regionen Ressurs Overgangsprosjektet – 2 stillinger Oppfølgingsprosjektet OT/NAV – 1 stilling

3 Overgangstiltak i dag Overgangsskjema (utvalgskriterier)
IKO-modell (identifisering, kartlegging, oppfølging) Statistikk gjennomført vg1 Tidlig innsats Vg1

4 Organisering Partnerskap i 6 karrieresentre: Koordinator 50% i 5 regioner, mål om å få Valdres på plass i løpet av året - et etablert system for samarbeid

5 Arbeidsoppgaver for koordinator
Vidareutvikle faget utdanningsvalg Informasjon om videregående opplæring Utprøving av utdanningsprogram Overgangsskjema Samarbeid med arbeidsliv Tidlig innsats gjennom IKO-modell Kompetanseheving Drifte rådgivernettverk Utvikle andre møteplasser

6 Ny GIV overgangsprosjektet
- bakgrunn - oppstart - utfordringer

7 Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Oppstart våren 2011
for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Fokus på grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving, motivasjon og fravær. Oppstart våren 2011 De 10 % svakest presterende elevene (ikke inkl de med IOP) til jul i 10.klasse med et antatt potensiale i forhold til å fullføre og bestå vigo, får tilbud om ekstra oppfølging i regning, lesing og skriving frem til sommeren. Det fokuseres på mestring, alternative opplæringsformer, klassemiljø, karriereveiledning og samarbeid med hjemmet Kartlegging av faktiske ferdigheter Overføring av informasjon til vigo Skolering alle ungdomsskoler og vgs skal sende to lærere på skolering á 5 dager. Fortrinnsvis med fagbakgrunn i enten norsk eller matte. Skoleringen dreier seg om lesing/skriving/regning, vurdering og klasseromsledelse. Sommertilbud Pilotregionen skal helst tilby Ny GIV elevene ”et opplegg” førstkommende sommer. Mottak i vgs Tett på eleven; oppfølging, faglig støtte, samarbeid med hjemmet

8 Oppstart Evaluering GRUNNSKOLEN
Satte i gang for to uker siden med 99 elever i Gjøvik-regionen! Kommunene har søkt om forsøk og fått innvilget dette. Kontrakt Alle de utvalgte elevene med foreldre skriver en kontrakt med skolen som ”sikrer” innsats, tillater overføring av info til vgs og beskriver avvik fra læreplanen for den enkelte. Vårens opplegg vil stort sett bestå av ekstra fokus (inntil 7,5 timer pr uke pr elev) på regning og lesing/skriving. Timer vil hovedsakelig tas fra norsk, matte, språklig fordypning og fra fleksitid. Arbeidslivsfag Ny GIV med fokus på praktisk tilnærming til fagene vil kunne sees i sammenheng med arbeidslivsfag på de skolene som kjører forsøk. Rådgiving Ekstra fokus på tett oppfølging, motivasjon og realitetsorientering i forhold til vigo. Klassemiljø Kontakt mot vgs Kartleggingsprøver Før og etter intensivopplæring Evaluering

9 Eksempler

10 Oppstart SOMMEREN Planer om igangsetting av frivillig tilbud til ungdommene i sommer Tverretatlig samarbeid med andre kommunale og/eller fylkeskommunale ungdomstilbud, NAV, bedrifter og eventuelle andre samarbeidspartnere. Jamfør nasjonal satsing på å utligne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom Innhold Fokus på hele eleven! Ukentlige samlinger Yrkesutprøving ”Sommerskole” Økonomi KD har satt av ekstra midler i tillegg til opprinnelige Ny GIV midler, ca til Oppland i sommer

11 Foreløpig plan UKE TILTAK 25 Samling én dag
Ungdommene samles i grupper, tematisert innhold – mestring, motivasjon, valg osv 26 Se over 27 Yrkesutprøving / samling én dag Tilbud om hospitering i en bedrift som tilbyr lærefag tilsvarende deres 1. ønske 28 29 Tur Overnattingstur for ungdommene hvor Ny GIV koordinatorer fra vgs blir invitert 30 Sommerskole / Tilbud om faglig forberedelse på hva som venter i vgs i fagene matte og norsk - fokus på begrepsforståelse / praktisk tilnærming 31 32 Bli kjent med vgs / Enkelte skoler tilbyr mottak noen dager før den ordinære oppstarten

12 Oppstart MOTTAK I VGS Overføringsmøter (hvor skolestørrelsen tillater dette) Foreldre/elevmøte helt i begynnelsen av skoleåret/opprette kontakt med hjemmet tidlig og positivt Kontrakt? Ny GIV koordinator (forsterket elevtjeneste) Tett kontakt med foreldre, jamfør fravær Faglig oppfølging (yrkesretting, mindre grupper, leksehjelp) Skoler som planlegger tiltak som går ut over de rammene opplæringsloven gir, kan søke om forsøk jamfør §1.4 Samtalegrupper Sosiale tiltak (frokostsamling, ettermiddagssamling) Fokus på bruk av basistimer/kontaktlærers time Elevplan Karriereveiledning IKO-modellen Mottak av Ny GIV elever i vgs som ikke er med i piloten Alle er med på Ny GIV !

13 Ny GIV elevenes førstevalg
UP Antall Dokka Gjøvik Lena Lhmr Mesna Rau-foss Valle Varg-stad Idrett 6 MDD 1 Stud.s. 3 2 St./fot BA 10 DH 7 4 EL 12 HS 27 16 5 MK NAT RM 9 SS TIP 17

14 Tiltaksplan En oversikt over hva skolen allerede gjør før vi innfører Ny GIV Ny GIV innebærer at skolen bør gjøre i tillegg Ved skolestart : …. Som før pluss: …… 2. Gråsoneelever: ….. Tiltak: ……. 3. Foreldrekontakt: …… 4. Kartlegging: …… Tiltak: ….. 5. Yrkesretting av fellesfag: ….. Tiltak: …. 6. Samtalegrupper: ….. 7. Samarbeid med andre instanser: ….. 8. Skolering av lærere: … 9. Differensiering: …. 10. Lærermøter: … 11. Rådgivermøter: …

15 Framdrift Organisering av kommunale prosjektledere
Lillehammer, Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Valdres med i 2012 og Hadeland med i 2013 Videre finansiering 2011 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen 2012 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen + 1 mill til Lhmr, Gudbr.dal og Valdres 2013 – 1 mill til fylket + 1 mill til Gjøvik-regionen + 1 mill til Lhmr, Gudbr.dal og Valdres + 1 mill til Hadeland Organisering av kommunale prosjektledere For å sikre en god forankring i alle ledd av den innledende fasen av prosjektet har Oppland valgt følgende modell for kommunal prosjektledelse: Prosjektleder: Erik Hagaseth Haug, regional rådgiverkoordinator (40%) Prosjektgruppemedlem: Erik Ellingsen, representant for skoleeiernivået (20%) Prosjektgruppemedlem: Odd Egset, representant skoleledere (10%) Prosjektgruppemedlem: Anne Holter Schnell: representant rådgivergruppa (10%) Lokal prosjektledelse på den enkelte ungdomsskole (20%) Organisering av komm. prosjektldelse i resten av fylket avklares på styringsgruppemøte. Skolering av alle lærere Sannsynligvis til høsten for de ”nye” skolene Prosjektet skal føre til en mer systematisk plan for gjennomføringstiltak

16 Utfordringer Organisering Økonomi Fokus Dele kompetansen
Samarbeid på tvers av skoleslag, grunnskolen må vite hva vgs krever Overføring av informasjon; rett mottaker og treghet i systemet Skolestørrelse Lærerdekning Sommertilbud Driftsansvar/organisering Forventninger/krav til ungdommen Innhold/omfang Ikke bli en ”belønning” Økonomi Noe midler fra KD i prosjektperioden, men ingenting etter 2013? Basere opplegg på egne midler Fokus Hele eleven i fokus, ikke bare fag  Dele kompetansen Skolering av lærere bør påvirke hele skolen Tett dialog med tillitsvalgte

17 Siste nytt Ny nettside Forskning Neste skolering Lykke til videre
Alle inviteres til å sende stoff til Ingerid for distribusjon! Fungerer både for vgs og grunnskolen Forskning Igangsettes våren 2011 Neste skolering 4. og 5. april på Oslo Plaza Alle skal presentere eksempler fra egen praksis; fokus på erfaringsdeling som resultat av evaluering av første samling Lykke til videre

18 Oppgave Hvordan kan kompetansen tilført gjennom skolering i Ny GIV komme hele skolen til gode?

19 Oppsummering av dagen ”…problemet er ikke at vi ikke vet hva som skal gjøres, men at vi ikke gjør det vi vet vi skal gjøre”…. (Hernes) ”…oppfølging, oppfølging, oppfølging….” (Hernes) Hva må gjøres i praksis for å få til gode rutiner i forhold til oppfølging? Hva må prosjektledelsen bidra med? Hva må gjøres på den enkelte skole? Skriftlig tilbakemelding fra hver av gruppene til

20 Grupper Gr nr - leder Medlemmer
1 – Birgit Dyrset - Nord-Gudbrandsdal vgs Asgeir Bjørklund, Hilde Homb, Solfrid Hage, Vidar Holm, Berit Smedsrud, Pål Storå 2 - Gyrid Sander – Vargstad vgs Terje Bekken, Lisbeth Bodin, Arthur Hauge, Berit Bergset, Tone Myhren, Tor Moe 3 - Inger Enger – Gausdal vgs Signe Stubbrud, Ragnvald Jevne, Erik Thorvaldsen, Anne K. Nielsen, Kari Rustad, Inge Myklebust 4 - Kurt Huuse – Lena vgs Ole-Petter Hansen, Øyvind Hjelvik, Frøydis Haug, Anne Berit Kristensen, Gunhild Røyne, Inger Granli 5 - Karin Morstad – Hadeland vgs Ingrid Vorkinn, Helge Børselien, Amund Berger, Torfinn Overn, Gunnar Slaatto, Siri Halsan 6 - Geir Bakkene – Valdres vgs Ivar Bronken, Kjellfrid Kvamme, Nils Fredrik Pedersen, Bjørn Åge Sæther, Per Ballangrud, Asbjørn Skogum 7 - Nina Valberg Nordrum – Vinstra vgs Knut Richard Moen, Elisabeth Pedersen, Johannes Stikbakke, Solveig Brenden, Torstein Jæger Dahlen, Synnøve Tollefsrud 8 - Odd Roger Rognhaugen – Mesna vgs Anton Syverhuset, Per Kristian Engh, Steinar Aalstad, Torgeir Boldermo, Per Kristen Skaran 9 - Marit Sunde – Gjøvik vgs Gerd Wadahl, Finn Klashaugen, Morten Kleven, Arnfinn Nilsen, Kjell Rudberg 10 - Stein Klynderud - Valle vgs Rolf Nystuen, Gerd Vole Lund, Ådne Wesnes, Gro Redner, Jan Roger Bøe Øien 11 - Kjersti Nørstebø – Raufoss vgs Birger Tangstad, Geir Linberg, Stig Sægrov, Soon E. Øhrling, Inger -Line Haraldsen 12- Astrid Rudberg – Dokka vgs Olav Bratland, Knut Ellevold, Jan-Erik Aasheim, Knut Borg, Brita Mjelde 13 - Britt Bøhn – Lillehammer vgs Aage Lesjø, Åse Sletten, Inger Lise Heiberg, Trond Kr. Holter, Ivar Lien Trond Eftedal – Fagskolen i Gjøvik Geir Sylliåsen, Torbjørn Ljones, Jenny Kristoffersen, Anne Eli Østby


Laste ned ppt "Ny GIV. Overgangsprosjektet. Oppfølgingsprosjektet. Statistikk- og"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google