Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en offentlig anskaffelse? Hva må gjøres? Unni Bjerregaard Moe Rådgiver Omstillingsenheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en offentlig anskaffelse? Hva må gjøres? Unni Bjerregaard Moe Rådgiver Omstillingsenheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en offentlig anskaffelse? Hva må gjøres? Unni Bjerregaard Moe Rådgiver Omstillingsenheten

2 "Kommuneforretning " Forretningsdrift Kommunal basisorganisasjon Adm. KF Fra forvaltning til forretning i kommunen – en anskaffelse er.. Etater KF som driver næring Stiftelse AS Kommunalt/interkommunalt Selskap IKS Komm/interkomm samarbeid Privat aktør §.l.o.off.ansk

3 Må man anbudsutsette oppgaver? • Fullmakt Politisk vedtaksorgan • Barns beste går foran konkurranse

4 Ingen pliktig kunngjøring i Doffin Nasjonal kunngjøring i Doffin EØS-kunngjøring Kr 0,- Kr 500.000 Kr 1,7/43,5 mill Loa og foa del I og del III Over EØS terskelverdi Loa og foa del I og del II under EØS terskelverdi og alle uprioriterte tjenester Loa og foa del I Alminnelige regler FORSKRIFT om offentlige anskaffelser - hvilken del regulerer hva ? TERSKELVERDIER:

5 Hva gjør vi i anbudsprosesser? H.TV Politikere Seksjon Admini strasjon Fagfor ening HVO

6 H.A. § 1- 4-2 Konkurranseutsetting • A) Arbeidstakerorganisasjonene eller forhandlingssammenslutningene skal være representert i administrative ad-hoc grupper som utreder mulig konkurranseutsetting • B) Før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester, skal den enkelte arbeidstakerorganisasjon / forhandlingsamenslutning gis anledning til å uttale seg skriftlig for besluttende organ. • C) Det vises til lov om off. anskaffelse og ILO konvensjon nr. 94.

7 Planlegging av anskaffelsen •Behovsverifikasjon •Markedsundersøkelse •Spesifikasjoner Gjennomføring av anskaffelse •Konkurransebetingelser •Leverandørvalg •Kontrakt/bestilling Oppfølging av anskaffelse •Kontraktsoppfølging •Produkt og anleggs oppfølging

8 Behovsverifikasjon Markedsundersøkelse Spesifikasjoner Forberedelsesfasen Vurdering av de aktuelle tjenestene mht. bruk av konkurranseuts. Beskrivelse av tjenesteområdet, dagens kostnad og kvalitet. Utforme Besluttnings grunnlaget Informasjon til tillitsvalgte om aktuell tjeneste – område og prosess Informasjon til de tillitsvalgte etter HA § 3-§4 og §1-4- 1 omorganiseringer Utredningsfase § 1-4-2 Ad –hoc- grupper Partsammensatt arbeide? for å lage situasjonsbeskrivelse av tjenesteområdet og vurdere forhold til restkommunen Grunnleggen de opplæring i konkurranse utsetting, regelverk, anskaffelsest eori, ansattes rettigheter ved virksomhetso verdragelse Vurderes mot Eierskapsmelding og tilknytting til rest kommunen

9 Utredningsfase forts. Situasjonsbeskrivelse Konkretisering/ Prioritering av tjenesteområde som skal konkurranseuts ettes Informasjon til tv, partsutvalg, Politiske utvalg, ansatte, brukere Utarbeide spesifikasjon Konkurransegr unnlag Tilbudsutformi ng Forhandlinger Organisatorisk tilpassning Politisk behandling Etablering av anskaffelses komité?

10 Konkurransegrunnlag og Kravspesifikasjon • Behov for å presisere hva vi ønsker å kjøpe • Behov for å gi potensielle tilbydere informasjon om hvordan vi vil opptre i tiden frem til kontraktsinngåelse, dvs. vilkårene for konkurransen • Kravspesifikasjon? – mer utfyllende

11 forts. konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget skal inneholde alle de nødvendige opplysninger til å utarbeide et fullverdig tilbud • Hva etterspørres (hva skal anskaffes og formålet)? • Hvem er brukerne, hvor lenge • Hvilke kontraktsbestemmelser gjelder? • Hva slags konkurranse (anbud eller forhandling)? • Stilles det krav til leverandørens kompetanse mv? • Når skal tilbudet innleveres? • Hvordan vil kommunen evaluere tilbudene? • Hvor lenge skal de vedstå seg tilbudet sitt? • Det som fremgår av konkurransegrunnlaget må ikke stride imot det som er kunngjort!!

12 Eksempel på kravspesifikasjon

13 Kravspesifikasjon forts…

14 Kvalifikasjonsgrunnlaget Del av tilbudsbestemmelsene : • Regler for hvilke krav det stilles til leverandørene for deltakelse • Tydelige krav - får den informasjonen vi vil ha - sikrer gode leverandører -Forutberegnelighet • Kvalifikasjonskravene skal i hovedtrekk angis i kunngjøringen - suppleres eller utdypes i kvalifikasjonsgrunnlaget

15 Anskaffelsesfase Valg av modellBehovsverifika sjon, skille bestiller utfører, etablere kontroll og oppfølgingssys temer Skille bestiller - utfører Dyktiggjøre bestiller enhet Dyktiggjøre utfører enhet Informasjon vedrørende en eventuell virksomhetsoverdra gelse Internbud? Utskilling av tjeneste.

16 Gjennomføring Anskaffelsesfase forts. Spesifikasjon Konkurransegrunnlag Tilbudsutforming forhandlinger Informasjon/ drøfting til Tv og ansatte vedrørende valg av leverandør Informasjon til brukerne Evaluering av tilbud Forhandlinger Kontraksrett Kontraktsutforming Valg av leverandør

17 Krav til leverandøren, foa. §§ 8-4 og 17-4 • Hvorfor stille krav til leverandøren? For å sikre oss at han er egnet og har evne til å gjennomføre / oppfylle eventuelle kontraktsforpliktelse • Kravene som stilles skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres • Hva slags krav kan man stille til leverandøren? Konkret vurdering, men må ha betydning for den ytelse som skal leveres.

18 Eksempel: Krav: God gjennomføringsevne. Som krav til dokumentasjon kan det fremlegges eks. - Oversikt over samlede personalressurser - Beskrivelse av leverandørens tekniske personell eller tekniske enheter leverandøren disponerer over - Oversikt over total maskinpark/verktøy/materiell - Metoder for kvalitetssikring - Oversikt over leverandørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke - Attester eller vitnesbyrd om utdannelse og yrkespraksis for leverandøren foretakets administrative ledelse med mer - Angivelse av relevante miljøledelsestiltak leverandøren vil anvende ved utførelsen av kontrakten

19 Eksempel: Tekniske og faglige kvalifikasjoner skal særlig baseres på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet Krav: Erfaring fra tilsvarende oppdrag. Som bevis kan det fremlegges, eks. - oversikt over relevante oppdrag utført de siste fem år (b/a) - liste over viktigste leveranser/utførte tjenester de siste 3 år - Referanser fra kunder

20 Anskaffelsesfase Drift Kontraktsinngåelse Kontrakts – administrasjon Kontroll og oppfølging Nødvendig informasjon til partsutvalg og ansatte og TV vedrørende kontraktsinnhold Kontroll og oppfølging Kontrakts - administrasjon Drifts fase….

21 Planlegging Behovsverifikasjon Markedsundersøk. Spesifikasjoner Behovet Markedet Spesifikasjon Kontraktens verdi Konkurranse- form Gjennomføring av konkurransen Konkurransebetingelser leverandørvalg kontrakt/bestilling Oppfølging Kontraktsoppfølging Produkt og anleggsoppfølging Anskaffelsesprosessen i et nøtteskall Kunngjøring Konkurranse grunnlag Saksbehandling Kvalifikasjon- spørsmålet Tildelings- spørsmålet Valg av leverandør Tillitsval gte kan legge mange føringer her

22 Utfordring - Kontroll av anskaffelsen • Ressurskrevende • Krav på innsyn ofte mangelfullt i kontrakten

23 «Aleris Omsorg vant anbudet på Ravnanger på pris. De ble vurdert å ha det laveste kvalitetsnivået på tjenestene.» ASKØYVÆRINGEN, 8.3.2011

24 ILO 94 og Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Krav om arbeidsklausuler i offentlige kontrakter som sikrer lønns og arbeidsvilkår - Rett til gjeldene landsomfattende tariffavtale - Arb.tid, overtid, turnustillegg, ulempet, dekning, reise,kost,losji – som følger tariffavt.

25 Reell påvirkning avhenger av partenes representanter • Kommunelovens §25 Administrasjonsutvalg • § 26 andre nemder • Tariffavtalen • HA møter • Medbestemmelse • Deltagelse i prosessen

26 Hvem kan bidra? Fagforeningen/HTV • Tidlig Inn!! • Politikk • Juss • Sørge for medbestemmelse /medvirkning og tilgang til informasjon (Aml/HA) • Få oversikt over situasjonen • Delegere oppgaver og ansvar • Opplæring • Påvirkning på Konkurransegrunnlaget • Prosess internt • Aktivisere: • Medlemmene • Politikerne • Media • Innbyggerne • Plass til alle – nok å gjøre  • Viktig å gjøre mye ut av det og ha tett dialog Seksjonene • Medansvar for det yrkesfaglige i prosessen • Kravspesifikasjoner • Kartlegge hva slag oppgaver gjør ansatte nå • Kompetansekrav • Ledelses krav • Bemanningskrav • Kvalitetskrav / standarder • Skjulte oppgaver? • Belyse de faglige utfordringene ved konkurranseutsettingen. • Bidra i informasjonsarbeidet Husk vernetjenesten


Laste ned ppt "Hva er en offentlig anskaffelse? Hva må gjøres? Unni Bjerregaard Moe Rådgiver Omstillingsenheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google