Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unibuss Styringsmodell for Unibuss Januar 2014 Godkjent av adm. Direktør 04.02.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unibuss Styringsmodell for Unibuss Januar 2014 Godkjent av adm. Direktør 04.02.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unibuss Styringsmodell for Unibuss Januar 2014 Godkjent av adm. Direktør 04.02.2014

2 Operasjonell styringsmodells oppbygging •Styringspyramider for styring og kontroll •Policyer innenfor fastsatte områder •Arbeidsprosesser som beskriver gjennomføring av arbeidsoppgaver •Organisasjonskart som viser stillinger fordelt på enheter. •Ansvars- og rollekart som viser hvilken rolle stillingene har i arbeidsprosessene •Årshjul for planlegging og rapportering •Faste møter •Fast mal for agendaer i ledermøter –Samme struktur som strategier og handlingsplaner

3 Operasjonalisering av styringspyramider •Gjøre de rette tingene –Strategier med nøkkeltall / KPI-er –Ett – og bare ett - helhetlig handlingsplansystem for hele Unibuss- konsernet –Mål, nøkkeltall og aktiviteter brutt ned på prosesser og avdelinger •Gjøre tingene rett –Styrende dokumenter er lover, regler, føringer fra eiere med mer –Policyer / politikk for de viktigste områdene –Prosedyrer i hovedsak i arbeidsflytformat koblet til arbeidsprosesser. •Måloppfølging og internkontroll / Kontinuerlig forbedring –Oppfølging av mål, nøkkeltall og aktiviteter i styret, leder- og controllermøter. •Dokumenteres i saker og referater. •Det etableres faste maler for leder- og controllermøter –Styringssystemet følges opp i ledelsens gjennomgang og i revisjoner –Etablering av sjekklister for oppfølging av etterlevelse av prosedyrer –Leveranser følges opp i prosessene, medarbeidere følges opp i organisasjonen

4 Vi gjør de rette tingene Vi gjør tingene rett Styringspyramidene Styret KontrollererStyrer InternkontrollOppfølging måloppnåelse

5 Unibuss skal ha policyer innenfor følgende områder Godkjennes av : •Styringsmodell (denne) styret •Anbud styret •Fullmakter styret og adm direktør •HR/Personal/Organisasjon adm direktør •Innkjøp adm direktør •Kommunikasjon adm direktør •Miljø adm direktør •Risikohåndtering adm. direktør

6 Prosessorientering Hensikt: a) Sikre effektiv gjennomføring av arbeidsoppgaver b) Oppgavene gjennomføres ”ett sted en gang” c) Tilrettelegge for kontinuerlig forbedring d) Sikre godt samarbeid på tvers av organisasjon •Arbeidsprosess kartlegges til nivå 2, nivå 3 ved særlige behov •Prosedyrer, primært som arbeidsflyt, linkes mot prosesser på laveste nivå. •Leveranser og leveranseoppfølging med KPI-er knyttet til arbeidsprosesser •Ressursstyring / medarbeideroppfølging i hierarkisk organisasjon, inkl KPI-er

7 Arbeidsprosesser nivå 1 Lede og styre Unibuss Inngi anbud. Utvikle kjøre- kontrakter og markeder Planlegge ruter, tjenester og bemanning Kjøre buss Følge opp medarbeidere Levere busser og anlegg Støtteprosesser Fornøyde oppdragsgivere Fornøyde kunder Utlyst anbud Reise- og transportbehov

8 Hierarkisk organisering •Hierarkisk organisering skal ha arbeidsprosessene som utgangspunkt •Avdelingssjefer leder kjerneprosessene •Stabssjefer leder støtteprosesser •Stillingsbeskrivelser –Beskriver hensikten med stillingen, –Viser til roller i ansvarskart –Stiller krav til kompetanse •Erfaring •Utdannelse •Personlige egenskaper

9 Unibuss lederteam Link til organisasjonskart for Unibuss Adm. Direktør Øystein Svendsen Driftsområde Alnabru Leder: Frank Reichel Driftsområde Rosenholm Leder: Tore Berg Driftsområde Akershus Leder: Nils-Arild Thomassen Driftsområde Vestfold Leder: Jack Larsen Teknisk avdeling Leder: Henning Berthelsen Tur- og ekspress Daglig leder: Kjell Knarbakk Plan- og utviklingsavd.: Leder: Roy Busch Organisasjonsstaben Leder: Jan-Erik Bay Økonomistaben Leder: Åse Hardang

10 Rolle / ansvarskart •Roller er definert som stillinger •Ansvaret er definert som: H = hovedansvarlig, bare én, leder arbeidsprosessen U = utfører; gjennomfører aktiviteter, kan være flere K = skal konsulteres, skal alltid rådspørres / ”høres” I = skal informeres, skal alltid informeres om aktiviteter og beslutninger •Andre forklaringer –Små bokstaver = stedfortreder – viktig for h og u –H = U når U ikke er angitt •Stillingsbeskrivelsene henviser til rolle / ansvarskart

11

12 Årshjul planlegging og rapportering MånedPlanlegging og kommunikasjonRapportering Januar Periodisering budsjettAvslutte årsregnskap, Rapportering lønnsomhet per kontrakt Foreløpig virksomhetsrapportering foregående år. Virksomhetsrapportering og controlling. Februar Storledersamling og «lunsj med Øystein»Avslutte årsregnskap, utarbeide årsberetning Virksomhetsrapportering og controlling. Ledelsens gjennomgang miljø Mars Styrebehandling årsregnskap, årsberetning og revisors beretning Virksomhetsrapportering og controlling. April Utarbeide 4- års selskapsstrategi og grovbudsjettVirksomhetsrapportering og controlling. Mai Utarbeide 4- års selskapsstrategi og grovbudsjettTertialrapportering med prognose. Rapportering lønnsomhet kritiske kontrakter Virksomhetsrapportering og controlling. Juni Styrebehandle 4-års selskapsstrategi og grovbudsjett Storledersamling og «lunsj med Øystein» Virksomhetsrapportering og controlling. Ledelsens gjennomgang HMS Juli Virksomhetsrapportering og controlling. August Utarbeide handlingsplaner for neste årVirksomhetsrapportering og controlling. Overordnet risikovurdering Unibuss konsern September Utarbeide handlingsplaner for neste år Storledersamling budsjett Tertialrapportering med prognose. Rapportering lønnsomhet kritiske kontrakter Virksomhetsrapportering og controlling. Oktober Utarbeide budsjett for neste år «Lunsj med Øystein» Virksomhetsrapportering og controlling. Ledelsens gjennomgang kvalitet og øvrige områder November Utarbeide budsjett for neste årVirksomhetsrapportering og controlling. Desember Avstemme strategi, handlingsplaner og budsjett Helhetlig styrebehandling av strategier, handlingsplaner og budsjetter Planlegge årsregnskap Virksomhetsrapportering og controlling.

13 Faste møter – administrasjon og ledelse UnibussSide 13 Ledermøte Avdelingssjefer og driftssjefer Hver uke – 3 timer Driftsområdemøte Ledelse driftsområde, teknisk, controller og driftsplanlegger ved behov (utenfor Oslo) Hver eller hver annen uke Lokale HMS møter Ledelse driftsområdet, teknisk, tillitsvalgte, verneombud, BHT ved behov Min 4 møter per år HMS møte driftsplan Ledelse Alnabru og Rosenholm, planleggere, tillitsvalgte, verneombud, Ca. 8 møter per år Avdelings- og stabsmøter Leder og medarbeidere Hver annen eller hver uke BU-AMU Valgte medlemmer og BHT Ca. 6 møter per år Kontraktsteam Avdelingssjefer. Andre ved behov Ca. 6 møter per år Informasjonsmøter med tillitsvalgte Ledelse og tillitsvalgte etter avtale 6 – 8 møter per år

14 Ledermøter – fast agenda – følger målområdene i strategien 1.Godkjenne dagsorden 2.Referat fra forrige møte, inkl aksjonslister 3.Rammebetingelser 4.Effektivitet 5.Kvalitet og miljø 6.Medarbeider 7.Eventuelt Målområdene brukes som innholdsfortegnelse i styre- og controllerrapporter


Laste ned ppt "Unibuss Styringsmodell for Unibuss Januar 2014 Godkjent av adm. Direktør 04.02.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google