Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OU – skole Fire delprosjekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OU – skole Fire delprosjekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 OU – skole Fire delprosjekter
Delprosjekt 1: Elevrelatert ressurstildelingsmodell Delprosjekt 2: Arealsituasjonen i Drammensskolen Delprosjekt 3: OU - SFO - utvidelse av pedagogisk tilbud - finansieringsmodell basert på selvkost Delprosjekt 4: Adminstrativ organisering av Drammensskolen

2 Delprosjekt 4: Adminstrativ organisering av Drammensskolen
En presentasjon av høringsnotat

3 Mandat for prosjektet Synliggjøre de totale ressurser i Drammensskolen som i dag ikke brukes til direkte opplæring av barn Med utgangspunkt i de skisserte rammebetingelser presenteres en eller flere modeller av Drammensskolen inkludert SFO Med Drammensskolen menes her 19 grunnskoler samt Voksenopplæringen på Kjøsterud.

4 Ressurser som ikke brukes til direkte opplæring er:
Administrative og pedagogiske lederårsverk samt merkantil støtte Rektor Undervisningsinspektør Avdelingsleder SFO - leder Sosiallærer Rådgiver Sekretær

5 Plattform for OU-arbeid i Drm. K.
To-nivå modellen vil bli videreført som organisasjonsform Det vil fokuseres på: Ytterligere reduksjon i antall virksomheter – færre virksomhetsledere Konkurranseutsetting Bedre styring i hele organisasjonen Bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser

6 Sju OU-prosesser i gang:
Omsorg 2005 – 2008 OU - kultur OU - helse OU - skole OU - LOS Vurdering av nye interkommunale selskaper (IKS) Etablering av kommunale barnehager som kommunalt foretak (KF)

7 Drammen som e - kommune Vi utvikler flere tjenester på nett
IKT - satsning i Drammensskolen Bærbare PC-er til lærerne Utbygging av teknisk infrastruktur i skolene Forutsetning for å kanalisere flest mulig ressurser til opplæring

8 Revidert arbeidsgiverpolitikk
Fokus på ledelse som et fag Virksomhetslederne er ansvarlige for måloppnåelse Ledelseskarriere - et løp Faglig karriere - et annet løp Målet er å gjøre Drammen kommune til en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass og kompetansebedrift

9 Resultatledelse Resultatledelse gjennom Balansert Målstyring (BMS)
Balansert Målstyring er å balansere mellom ulike fokusområder Det er valgt fem fokusområder: Byutvikling Medarbeidere Brukere Læring og fornyelse Økonomi

10 Utfordringer for rektorene
Drammen kommune har som mål at skolene skal få et bedre resultat enn landsgjennomsnittet Testresultatene vil definere konkrete utviklingsområder Oppfølging av utviklingsområdene er sentralt i rektorenes resultatledelse Skolenes lederteam må ha kompetanse i å tolke og analysere resultater og må kunne iverksette relevante tiltak

11 OU - skole Kommuneplanen for Drammen:
”Skolene skal være arenaer for kultur, aktiviteter og diverse arrangementer på kveldstid, ikke minst samlingssted for uorganisert aktivitet. Skolene må gjennomføre arrangementer som fremmer trivsel og toleranse for klasser med mindre godt miljø”

12 Ledelsesutfordringer i Drammensskolen
Høy gjennomsnittlig alder på rektorer / inspektører Stor utskiftning i løpet av en tiårs - periode Behov for å ha en strategi for kompetanseutvikling innenfor skoleledelse, for å skolere de som skal overta ledelsen av Drammensskolen om noen år

13 Ressurser som ikke brukes til direkte opplæring av elever
Ressurser til ledelse og administrativ drift av skolen Ressurser som ikke benyttes til direkte opplæring, men som støtte til undervisningen, så som: Rådgiver, sosiallærer Pedagogisk utviklingsarbeid Avtalefestede timer Fellestid for lærerne

14 Årsverk som brukes til andre oppgaver enn undervisning
Stillingstype _____________________Årsverk Rektor …………………………………… ,9 Kontorpersonale……………………..… ,2 Undervisningsinspektør……………… ,3 Rådgiver………………………………… ,7 Sosiallærer……………………………… ,7 Ledelse i SFO…………………………… ,6_ SUM……………………………………… ,4

15 Rammer for prosjektet - konklusjon
Prosjektet har arbeidet med å finne mest hensiktsmessig bruk av 64,4 årsverk I forslagene til modeller er ressursene til kontorpersonale så langt holdt utenfor Prosjektet har således definert den disponible ledelsesressurs til 48,2 årsverk

16 Ledelsesmodell for de fleste skoler

17 Roller i dagens ledelsesmodell
Virksomhetsleder har sin myndighet i form av en personlig kontrakt med rådmannen. Har fullt ansvar innenfor økonomi, personal og fag Rektor er tilsatt etter opplæringsloven. Skal ha pedagogisk kompetanse I dagens modell i Drammen kommune er rektor virksomhetsleder ved samtlige skoler

18 Roller i dagens ledelsesmodell
Leder for SFO Ved ti skoler i Drammen har SFO egen leder. De øvrige har undervisningsinspektør eller avdelingsleder som leder for SFO

19 Roller i dagens ledelsesmodell
Undervisningsinspektør / avdelingsleder 17 av skolene i Drammen har i dag tilsatt undervisningsinspektør Voksenopplæringen, Rødskog og Skoger skoler har ikke undervisningsinspektør Fjell skole har to undervisningsinspektører Gulskogen og Børresen skoler har hver to avdelingsledere Svensedammen skole har en avdelingsleder

20 Roller i dagens ledelsesmodell
Sekretær Alle skolene har sekretær. Stillingsstørrelsen varierer fra 22 til 100 %, etter skolenes størrelse. Teamleder / teamkoordinator / trinnleder Alle skoler har team, enkelte skoler har storteam eller hovedtrinnsteam. Teamene har ledere. Hovedtrinnsledere er i dag ansatt i lederstillinger.

21 Roller i dagens ledelsesmodell
Rådgiver / sosiallærer Tidesressurs til lov- og forskriftsregulerte tjenester - for eksempel rådgivning om utdanning og yrkesvalg og sosialpedagogisk rådgivning. Kontaktlærer Alle elever skal være knyttet til en kontaktlærer. Det er i dag ca 415 kontaktlærere i Drammensskolen. Andre ansvarsoppgaver Om lag 90 ansatte i Drammensskolen er tillagt ulike ansvarsoppgaver. Dette kan være IKT-ansvarlig, kulturkontakt, kontaktlærer for elevråd, samlingsansvarlig, bibiotekar, teamleder og ulike koordinatrorfunksjoner

22 Lederskap i skolen i en to-nivå kommune
Teamorganisert virksomhetsledelse, med ledere for trinnene Lederteamet drivkraften i utviklingsarbeidet Et slikt lederteam er ikke avhengig av funksjonen som undervisningsinspektør

23 Skoleledere som vil lykkes i framtida har:
…den kompetanse som er nødvendig for å møte kunnskapssamfunnet og en mer mangfoldig gruppe elever og foresatte …kunnskap om sterke og svake sider ved egen virksomhet og om hvilke tiltak som kan føre til forbedring

24 Skoleledere som vil lykkes i framtida har:
…evne til å utvikle en kultur for kontinuerlig læring der alle tar ansvar for, og føler seg forpliktet til, å realisere felles mål …et tydelig og kraftfullt lederskap med evne til å lede felles utviklingsarbeid

25 Prinsipper for ny organisering
Det skal være færre virksomhetsledere, med ryddige og robuste enheter - med tydelige roller og ansvar Det skal legges til rette for en lærende organisasjon i tråd med ”Kunnskapsløftet”. Det skal være tilrettelagt for læringsarenaer og samarbeidsarenaer Det skal være team og nettverk på virksomhetsivå og på nivået under virksomhetsleder

26 Prinsipper for ny organisering
Tjenestetilbudet skal være helhetlig og likeverdig med flytende overganger mellom nivåene i grunnskolen, og medvirke til en smidig overgang mellom grunnskole og videregående skole Det skal være høy grad av samhandling på ledernivå og det skal synliggjøres et helhetlig perspektiv innenfor ØKONOMI, PERSONAL og PEDAGOGIKK

27 Lavest effektive opplæringsnivå
LEON – prinsippet Lavest effektive opplæringsnivå Ressurser til spesialundervisning, minoritetsspråklige elever og sosialpedagogiske oppgaver legges til team som samordner tiltak mot den enkelte elev Metodisk kartlegging av tiltak i forhold til en ressurstrapp og vurdering av hva som er mest effektiv tilpasning av undervisningstilbudet for den enkelte elev

28 Alternative modeller for organisering
Alle modeller er basert på en flat struktur med hovedtrinnteam Lederne for hovedtrinnteam vil utgjøre skolens lederteam sammen med rektor Modellene speiler utfordringene i morgendagens skole hvor virksomhetslederne skal være ledere i kunnskapsbedrifter Alle modellene gir færre virksomheter og færre ledere enn i dag

29 Modell 1 - fra 20 til 17 virksomh.

30 Disponering av ressurser i Modell 1
Type stilling Nåværende årsverk Reduksjon i årsverk Økning Årsverk I modell 1 Virks. leder 19,9 2,9 0,0 17,0 Inspektør/ Avd. leder 15,3 Daglig leder i SFO 4,6 Rådgiver/ Sosiallærer 8,4 Team- Ledelse 22,8 SUM 48,2

31 Kjennetegn ved Modell 1 Det vil bli 17 ledere som er direkte underordnet rådmannen. Det vil således medgå betydelige ressurser til møter med rådmannsnivået. Det er tydelige roller og ansvar for foreldre, elever og ansatte. Der to skoler har felles ledelse og administrasjon, blir det en utfordring å tydeliggjøre dette i praksis. Modellen ivaretar den enkelte skoles handlingsrom. Det er kort vei til virksomhetsleder og VL. er godt kjent med daglig drift. Modellen tar ikke høyde for samordning av økonomi, pedagogikk og personal

32 Modell 2 – fra 20 til 6 virksomheter

33 Disponering av ressurser i Modell 2
Type stilling Nåværende årsverk Reduksjon i årsverk Økning Årsverk i modell 2 Virks. leder 19,9 0,0 3,1 23,0 Inspektør/ avd. leder 15,3 Daglig leder i SFO 4,6 Rådgiver / sosiallærer 8,4 Team- ledelse 19,7 SUM 48,2 22,8

34 Kjennetegn ved Modell 2 Det brukes mindre ressurser enn i Modell 1 til møtepunkter med rådmannsnivået Med delt rektor- og virksomhetslederfunksjon, vil rektorrollen bli uklar. Det kan bli vanskelig for brukerne å se hva som er rektors ansvar og hva som er virksomhetsleders ansvar. Rektor har ikke økonomiansvar og dette kan bli konfliktfylt. Modellen har robuste virksomheter og ligger til rette for felles læringsarenaer på tvers av trinn og skoler. Modellen legger også til rette for et løp for elevene.

35 Modell 3 - fra 20 til 6 virksomheter

36 Disponering av ressurser i Modell 3
Type stilling Nåværende årsverk Reduksjon i årsverk Økning i årsverk Årsverk i modell 3 Virks. Leder 19,9 13,9 0,0 6,0 Inspektør/ Avd. leder 15,3 18,5 33,8 Daglig leder i SFO 4,6 Rådgiver / sosiallærer 8,4 Team- ledelse SUM 48,2

37 Kjennetegn ved Modell 3 I Modell 3 organiseres et geografisk område som en skole, og virksomhetsleder tilsettes som rektor. Ved hvert undervisnings- sted (skolebygning) organiseres arbeidet i selstendige team. Modellen krever store ressurser til administrasjon, og det kreves mye kontroll og rutiner for å få en helhetlig Drammensskole Modellen kan legge til rette for erfaringsdeling på tvers Modellen legger til rette for et helhetlig løp for elevene Modellen kan oppfattes som uryddig på nivået under rektor

38 Ja, men bryter med to-nivå
Oppsummering av modellene Mål med ny organisering Modell 1 Modell 2 Modell 3 Færre virksomheter Ja Ja, men bryter med to-nivå Lærende organisasjon Kanskje Team / nettverk Helhetlig og likeverdig tilb. Samhandling på ledernivå LEON

39 Anbefalt modell fra prosjektet
Skolene står foran store utfordringer: Nye læreplaner fra 2006 Kunnskapsløftet Disse utfordringene vil bli best ivaretatt hvis Drammensskolen ikke samtidig underkastes store organisasjonsmessige endringer Prosjektgruppen tilrår derfor at man starter med å gjennomføre Modell 1

40 Premisser for gjennomføring av anbefalt modell
Gjennomføring krever en omfattende prosess, i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte Utvikling av felles ledelse ved de tre minste enhetene sammen med andre enheter (Voksenopplæringen, Skoger og Rødskog skoler) Ny organisering av ledelse i SFO, samkjørt med teamledelse Organisasjonsmessige endringer internt ved den enkelte skole i forhold til team, teamorganisering og teamledelse

41 Høringsinstanser FAU ved den enkelte skole
Elevrådene ved den enkelte skole Drammen kommunale foreldreutvalg Hovedtillitsvalgte

42 Høringen foregår i perioden
Høringsperiode - høringsfrist Høringen foregår i perioden 12. mai til 16. September


Laste ned ppt "OU – skole Fire delprosjekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google