Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

• Delprosjekt 1: Elevrelatert ressurstildelingsmodell • Delprosjekt 2: Arealsituasjonen i Drammensskolen • Delprosjekt 3: OU - SFO - utvidelse av pedagogisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "• Delprosjekt 1: Elevrelatert ressurstildelingsmodell • Delprosjekt 2: Arealsituasjonen i Drammensskolen • Delprosjekt 3: OU - SFO - utvidelse av pedagogisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 • Delprosjekt 1: Elevrelatert ressurstildelingsmodell • Delprosjekt 2: Arealsituasjonen i Drammensskolen • Delprosjekt 3: OU - SFO - utvidelse av pedagogisk tilbud - finansieringsmodell basert på selvkost • Delprosjekt 4: Adminstrativ organisering av Drammensskolen OU – skole Fire delprosjekter

2 Delprosjekt 4: Adminstrativ organisering av Drammensskolen En presentasjon av høringsnotat

3 • Synliggjøre de totale ressurser i Drammensskolen som i dag ikke brukes til direkte opplæring av barn • Med utgangspunkt i de skisserte rammebetingelser presenteres en eller flere modeller av Drammensskolen inkludert SFO • Med Drammensskolen menes her 19 grunnskoler samt Voksenopplæringen på Kjøsterud. Mandat for prosjektet

4 Administrative og pedagogiske lederårsverk samt merkantil støtte • Rektor • Undervisningsinspektør • Avdelingsleder • SFO - leder • Sosiallærer • Rådgiver • Sekretær Ressurser som ikke brukes til direkte opplæring er:

5 To-nivå modellen vil bli videreført som organisasjonsform Det vil fokuseres på: • Ytterligere reduksjon i antall virksomheter – færre virksomhetsledere • Konkurranseutsetting • Bedre styring i hele organisasjonen • Bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser Plattform for OU-arbeid i Drm. K.

6 • Omsorg 2005 – 2008 • OU - kultur • OU - helse • OU - skole • OU - LOS • Vurdering av nye interkommunale selskaper (IKS) • Etablering av kommunale barnehager som kommunalt foretak (KF) Sju OU-prosesser i gang:

7 • Vi utvikler flere tjenester på nett • IKT - satsning i Drammensskolen • Bærbare PC-er til lærerne • Utbygging av teknisk infrastruktur i skolene • Forutsetning for å kanalisere flest mulig ressurser til opplæring Drammen som e - kommune

8 • Fokus på ledelse som et fag • Virksomhetslederne er ansvarlige for måloppnåelse • Ledelseskarriere - et løp • Faglig karriere - et annet løp • Målet er å gjøre Drammen kommune til en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass og kompetansebedrift Revidert arbeidsgiverpolitikk

9 • Resultatledelse gjennom Balansert Målstyring (BMS) • Balansert Målstyring er å balansere mellom ulike fokusområder • Det er valgt fem fokusområder: Byutvikling Medarbeidere Brukere Læring og fornyelse Økonomi Resultatledelse

10 • Drammen kommune har som mål at skolene skal få et bedre resultat enn landsgjennomsnittet • Testresultatene vil definere konkrete utviklingsområder • Oppfølging av utviklingsområdene er sentralt i rektorenes resultatledelse • Skolenes lederteam må ha kompetanse i å tolke og analysere resultater og må kunne iverksette relevante tiltak Utfordringer for rektorene

11 Kommuneplanen for Drammen: ”Skolene skal være arenaer for kultur, aktiviteter og diverse arrangementer på kveldstid, ikke minst samlingssted for uorganisert aktivitet. Skolene må gjennomføre arrangementer som fremmer trivsel og toleranse for klasser med mindre godt miljø” OU - skole

12 • Høy gjennomsnittlig alder på rektorer / inspektører • Stor utskiftning i løpet av en tiårs - periode • Behov for å ha en strategi for kompetanseutvikling innenfor skoleledelse, for å skolere de som skal overta ledelsen av Drammensskolen om noen år Ledelsesutfordringer i Drammensskolen

13 • Ressurser til ledelse og administrativ drift av skolen • Ressurser som ikke benyttes til direkte opplæring, men som støtte til undervisningen, så som: Rådgiver, sosiallærer Pedagogisk utviklingsarbeid Avtalefestede timer Fellestid for lærerne Ressurser som ikke brukes til direkte opplæring av elever

14 Stillingstype _____________________Årsverk Rektor …………………………………… 19,9 Kontorpersonale……………………..… 16,2 Undervisningsinspektør………………. 15,3 Rådgiver…………………………………. 3,7 Sosiallærer……………………………… 4,7 Ledelse i SFO…………………………… 4,6_ SUM………………………………………. 64,4 Årsverk som brukes til andre oppgaver enn undervisning

15 • Prosjektet har arbeidet med å finne mest hensiktsmessig bruk av 64,4 årsverk • I forslagene til modeller er ressursene til kontorpersonale så langt holdt utenfor • Prosjektet har således definert den disponible ledelsesressurs til 48,2 årsverk Rammer for prosjektet - konklusjon

16 Ledelsesmodell for de fleste skoler

17 • Virksomhetsleder har sin myndighet i form av en personlig kontrakt med rådmannen. Har fullt ansvar innenfor økonomi, personal og fag • Rektor er tilsatt etter opplæringsloven. Skal ha pedagogisk kompetanse • I dagens modell i Drammen kommune er rektor virksomhetsleder ved samtlige skoler Roller i dagens ledelsesmodell

18 Leder for SFO • Ved ti skoler i Drammen har SFO egen leder. • De øvrige har undervisningsinspektør eller avdelingsleder som leder for SFO Roller i dagens ledelsesmodell

19 Undervisningsinspektør / avdelingsleder • 17 av skolene i Drammen har i dag tilsatt undervisningsinspektør • Voksenopplæringen, Rødskog og Skoger skoler har ikke undervisningsinspektør • Fjell skole har to undervisningsinspektører • Gulskogen og Børresen skoler har hver to avdelingsledere • Svensedammen skole har en avdelingsleder Roller i dagens ledelsesmodell

20 Sekretær • Alle skolene har sekretær. Stillingsstørrelsen varierer fra 22 til 100 %, etter skolenes størrelse. • Teamleder / teamkoordinator / trinnleder • Alle skoler har team, enkelte skoler har storteam eller hovedtrinnsteam. Teamene har ledere. Hovedtrinnsledere er i dag ansatt i lederstillinger. Roller i dagens ledelsesmodell

21 Rådgiver / sosiallærer • Tidesressurs til lov- og forskriftsregulerte tjenester - for eksempel rådgivning om utdanning og yrkesvalg og sosialpedagogisk rådgivning. Kontaktlærer • Alle elever skal være knyttet til en kontaktlærer. Det er i dag ca 415 kontaktlærere i Drammensskolen. Andre ansvarsoppgaver • Om lag 90 ansatte i Drammensskolen er tillagt ulike ansvarsoppgaver. Dette kan være IKT-ansvarlig, kulturkontakt, kontaktlærer for elevråd, samlingsansvarlig, bibiotekar, teamleder og ulike koordinatrorfunksjoner Roller i dagens ledelsesmodell

22 • Teamorganisert virksomhetsledelse, med ledere for trinnene • Lederteamet drivkraften i utviklingsarbeidet • Et slikt lederteam er ikke avhengig av funksjonen som undervisningsinspektør Lederskap i skolen i en to-nivå kommune

23 • …den kompetanse som er nødvendig for å møte kunnskapssamfunnet og en mer mangfoldig gruppe elever og foresatte • …kunnskap om sterke og svake sider ved egen virksomhet og om hvilke tiltak som kan føre til forbedring Skoleledere som vil lykkes i framtida har:

24 • …evne til å utvikle en kultur for kontinuerlig læring der alle tar ansvar for, og føler seg forpliktet til, å realisere felles mål • …et tydelig og kraftfullt lederskap med evne til å lede felles utviklingsarbeid Skoleledere som vil lykkes i framtida har:

25 • Det skal være færre virksomhetsledere, med ryddige og robuste enheter - med tydelige roller og ansvar • Det skal legges til rette for en lærende organisasjon i tråd med ”Kunnskapsløftet”. Det skal være tilrettelagt for læringsarenaer og samarbeidsarenaer • Det skal være team og nettverk på virksomhetsivå og på nivået under virksomhetsleder Prinsipper for ny organisering

26 • Tjenestetilbudet skal være helhetlig og likeverdig med flytende overganger mellom nivåene i grunnskolen, og medvirke til en smidig overgang mellom grunnskole og videregående skole • Det skal være høy grad av samhandling på ledernivå og det skal synliggjøres et helhetlig perspektiv innenfor ØKONOMI, PERSONAL og PEDAGOGIKK Prinsipper for ny organisering

27 • Ressurser til spesialundervisning, minoritetsspråklige elever og sosialpedagogiske oppgaver legges til team som samordner tiltak mot den enkelte elev • Metodisk kartlegging av tiltak i forhold til en ressurstrapp og vurdering av hva som er mest effektiv tilpasning av undervisningstilbudet for den enkelte elev LEON – prinsippet Lavest effektive opplæringsnivå

28 • Alle modeller er basert på en flat struktur med hovedtrinnteam • Lederne for hovedtrinnteam vil utgjøre skolens lederteam sammen med rektor • Modellene speiler utfordringene i morgendagens skole hvor virksomhetslederne skal være ledere i kunnskapsbedrifter • Alle modellene gir færre virksomheter og færre ledere enn i dag Alternative modeller for organisering

29 Modell 1 - fra 20 til 17 virksomh.

30 Disponering av ressurser i Modell 1 Type stilling Nåværende årsverk Reduksjon i årsverk Økning i årsverk Årsverk I modell 1 Virks. leder 19,92,90,017,0 Inspektør/ Avd. leder 15,3 0,0 Daglig leder i SFO 4,6 0,0 Rådgiver/ Sosiallærer 8,40,0 8,4 Team- Ledelse 0,0 22,8 SUM48,222,8 48,2

31 • Det vil bli 17 ledere som er direkte underordnet rådmannen. Det vil således medgå betydelige ressurser til møter med rådmannsnivået. • Det er tydelige roller og ansvar for foreldre, elever og ansatte. Der to skoler har felles ledelse og administrasjon, blir det en utfordring å tydeliggjøre dette i praksis. • Modellen ivaretar den enkelte skoles handlingsrom. Det er kort vei til virksomhetsleder og VL. er godt kjent med daglig drift. • Modellen tar ikke høyde for samordning av økonomi, pedagogikk og personal Kjennetegn ved Modell 1

32 Modell 2 – fra 20 til 6 virksomheter

33 Disponering av ressurser i Modell 2 Type stilling Nåværende årsverk Reduksjon i årsverk Økning i årsverk Årsverk i modell 2 Virks. leder 19,90,03,123,0 Inspektør/ avd. leder 15,3 0,0 Daglig leder i SFO 4,6 0,0 Rådgiver / sosiallærer 8,40,0 8,4 Team- ledelse 0,0 19,7 SUM48,222,8 48,2

34 • Det brukes mindre ressurser enn i Modell 1 til møtepunkter med rådmannsnivået • Med delt rektor- og virksomhetslederfunksjon, vil rektorrollen bli uklar. Det kan bli vanskelig for brukerne å se hva som er rektors ansvar og hva som er virksomhetsleders ansvar. Rektor har ikke økonomiansvar og dette kan bli konfliktfylt. • Modellen har robuste virksomheter og ligger til rette for felles læringsarenaer på tvers av trinn og skoler. Modellen legger også til rette for et 1 - 10 løp for elevene. Kjennetegn ved Modell 2

35 Modell 3 - fra 20 til 6 virksomheter

36 Disponering av ressurser i Modell 3 Type stilling Nåværende årsverk Reduksjon i årsverk Økning i årsverk Årsverk i modell 3 Virks. Leder 19,913,90,06,0 Inspektør/ Avd. leder 15,30,018,533,8 Daglig leder i SFO 4,6 0,0 Rådgiver / sosiallærer 8,40,0 8,4 Team- ledelse 0,0 SUM48,218,5 48,2

37 • I Modell 3 organiseres et geografisk område som en skole, og virksomhetsleder tilsettes som rektor. Ved hvert undervisnings- sted (skolebygning) organiseres arbeidet i selstendige team. • Modellen krever store ressurser til administrasjon, og det kreves mye kontroll og rutiner for å få en helhetlig Drammensskole • Modellen kan legge til rette for erfaringsdeling på tvers • Modellen legger til rette for et helhetlig 1 - 10 løp for elevene • Modellen kan oppfattes som uryddig på nivået under rektor Kjennetegn ved Modell 3

38 Oppsummering av modellene Mål med ny organisering Modell 1Modell 2Modell 3 Færre virksomheter JaJa, men bryter med to-nivå Ja Lærende organisasjon Ja Kanskje Team / nettverk Ja Helhetlig og likeverdig tilb. KanskjeJaKanskje Samhandling på ledernivå KanskjeJa LEONJa

39 • Skolene står foran store utfordringer: Nye læreplaner fra 2006 Kunnskapsløftet • Disse utfordringene vil bli best ivaretatt hvis Drammensskolen ikke samtidig underkastes store organisasjonsmessige endringer • Prosjektgruppen tilrår derfor at man starter med å gjennomføre Modell 1 Anbefalt modell fra prosjektet

40 • Gjennomføring krever en omfattende prosess, i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte • Utvikling av felles ledelse ved de tre minste enhetene sammen med andre enheter (Voksenopplæringen, Skoger og Rødskog skoler) • Ny organisering av ledelse i SFO, samkjørt med teamledelse • Organisasjonsmessige endringer internt ved den enkelte skole i forhold til team, teamorganisering og teamledelse Premisser for gjennomføring av anbefalt modell

41 • FAU ved den enkelte skole • Elevrådene ved den enkelte skole • Drammen kommunale foreldreutvalg • Hovedtillitsvalgte Høringsinstanser

42 Høringen foregår i perioden 12. mai til 16. September Høringsperiode - høringsfrist


Laste ned ppt "• Delprosjekt 1: Elevrelatert ressurstildelingsmodell • Delprosjekt 2: Arealsituasjonen i Drammensskolen • Delprosjekt 3: OU - SFO - utvidelse av pedagogisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google