Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte om søknadsskriving - NFR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte om søknadsskriving - NFR"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte om søknadsskriving - NFR
FRIPRO 2012 ved BFE-fak Hva er BOA Viktigheten av ekstern finansiering Hovedregler og hensynene bak Oppdrags og bidragsprosjekt Søknads- og kontraktsfasen Budsjett – intern og søknad Dekningsbidrag

2 Suksessrate FRIPRO/FRIMEDBIO
Våren 2011 ble det sendt inn 12 søknader til FRIPRO med forskere fra BFE som prosjektledere. Én av søknadene fikk prosjektstøtte direkte fra NFR. Ytterligere tre søknader fra BFE fikk støtte gjennom Fellesløftet. En (to) søknader fikk støtte gjennom Tromsø Forskningsstiftelse. 5 av 12 søknader fra BFE stilet til FRIPRO fikk finansiering i 2012. FRIPRO 2011: 10,4%, FRIPRO % FRIBIO 2011: 9,3% FRIMEDBIO 2012:15,8%

3 Resultater BFE-søknader FRIMEDBIO 2012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 Snitt Vitenskapelig kvalitet 7/7 5,2 Ledelse/gruppe 6/6 5,4 Gjennom- førbarhet B C A B/B Formidling A/A Internasjonalt samarbeid good very good Good Nasjonalt samarbeid Etikk yes no pendling Pendling/pen Miljø positive neutral Neutra Neutral Kvinne- rekruttering not assessed some significant Significant/sigifica Kjønnsbalanse Not assessed Yes Kjønns- perspektiv na Positive/posit Internasjonali- sering signif Significant/significa Mobilitet Hovedkarakter

4 Endringer innen evalueringen
I 2012 ble antall hovedkriterier redusert til fire: Vitenskapelig kvalitet Gjennomføringsgrad Prosjektledelse/forskningsgruppe (ett punkt) Formidling For gjennomføringsgrad og formidling er det innført bokstavkarakterer i stedet for tall.

5 Vitenskapelig kvalitet
Vitenskapelig kvalitet defineres via følgende underpunkter: Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap. Klare problemstillinger, hypoteser og målformuleringer er konkrete og klare. Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelig metoder. Prosjektets faglige realisme. Faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming der det er relevant Én av søknadene fra BFE har oppnådd topp score med hensyn til vitenskapelig kvalitet. Prosjektet vurderes som nyvinnende og ambisiøst, stringent og logisk bygget opp i realistiske arbeidspakker. Prosjektet benytter nye og innovative forskningsmessige grep. Svarer på formulerte nasjonale forskningsstrategiske planer. Uttrykk som innovativt, klare problemstillinger og velskrevet er høyfrekvente. Samtidig er det påfallende at tverrfaglighet ikke nevnes i noen av tilbakemeldingene på prosjektene.

6 Prosjektledelse/forskningsgruppe
Hvor godt kvalifisert er prosjektleder og hans eller hennes prosjektgruppe? I store og komplekse prosjekter vil hele prosjektgruppen bli evaluert. En av søknadene oppnår full score. Prosjektleders erfaring fra samme felt, tidligere prosjekter, samt veiledning på stipendiat– og post.doc-nivå trekkes frem. Manglende erfaring fra prosjektleder kompenseres for ved sammensetningen av forskningsgruppen. Solid erfaring fra prosjektledelse samt en god erfaring som veileder. Gruppens tilgang på en god, eksisterende og kjent infrastruktur i regionen vektlegges positivt. God veiledningshistorikk, svært godt kontaktnett både nasjonalt og internasjonalt, et sterkt og kompletterende fagmiljø, samt tungt internasjonalt renommé trekkes frem som positivt.

7 Gjennomføring Gjennomførbarhet vurderes ut fra:
Budsjett og ressursinnsats, inklusive finansiering Prosjektgjennomføringsplan inkl milepæler og leveranser Positivt at nødvendig infrastruktur og øvrige fasiliteter er på plass og oppleves som godt innarbeidet og kjent. Fordel om gruppa har jobbet sammen tidligere, gjerne innenfor beslektede områder. Det er også en fordel om gruppa involvert i prosjektet har publisert aktivt innenfor beslektet fagfelt. Positivt å ha publisert artikler som foregriper deler av metoden/måloppnåelsen som berøres i det søkte prosjektet. Dersom prosjektleder er ung og/eller mangler prosjektledererfaring er det positivt å skissere måter å kompensere for dette på, f.eks mentoring, støtte av forskningsgruppe eller lignende.

8 Formidling Formidling dreier seg både om fagfelle- og populærvitenskapelig formidling. Som i 2011 er dette et område med stort forbedringspotensial – bare 3 av 11 søknader i 2012 fikk A på dette punktet. Nødvendig med klare, presise og gjennomtenkte idéer om hvordan formidlingsbiten skal ivaretas. Planer om å bruke lokalpressen til å formidle forskningsresultater, samt YouTube ble omtalt postivt. Dersom prosjektet involverer ulike brukergrupper (for eksempel forvaltning og industri) er det lurt å adressere ulike formidlingsstrategier rettet mot disse. Det er positivt å kunne skissere planer for publikasjoner, konferanser/workshops, blogging, nettsider eller lignende.

9 Generelle tips Søknadene bør nevne alle evalueringskriterier.
Søker bør vise at han/hun er oppmerksom på eventuelle delkriterier. Søker må situere sitt prosjekt i en større forskningssammenheng Impact-factor er viktig – hva bidrar prosjektet med av ny forskning. Innvendingen går igjen i flere av evalueringene. Sørg for at arbeidspakkene henger sammen. Målet er at de skal bygge opp under ett overordnet resultat.

10 Frister og formalia NFR har strammet inn på kravene til formalia. Søknader som er lengre enn tillatt vil ikke få de overskytende sidene vurdert. Frist for oversending av søknad med vedlegg til fakultetsdirektøren er senest tre dager før søknadsfristen. Instituttleder skal godkjenne prosjektets faglige og strategiske relevans. Fristen for å sende søknaden til instituttlederen er én uke før søknadsfristens utløp. Søknadene må være basert på et internbudsjett rettet til BFE-fakultetet. Ta kontakt med Geir-Bjarne Solborg-Bendiksen (eller Christian Hansen) for hjelp med internbudsjettet. Ta gjerne kontakt med Linda Nesby om dere ønsker en gjennomlesning av søknaden i tråd med de formelle kravene som gjelder for den aktuelle utlysningen. Lykke til!

11 Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA)
BOA: Felles regler for alle universitetene i Norge jf. Kunnskapsdep. rundskriv F Omfatter alle deler av virksomheten som finansieres utenom grunnbevilgningen. Inngår: undervisning, forskning, formidling og annen aktivitet etter avtale med ekstern finansieringskilde. Reviderte BOA regler i kraft ved UiT fra 1. september Avløser de tidligere fra Nye interne rutine for forvaltning av BOA-regler ved BFE: vedtatt av styret den 24. mars Avløser de fra 2009. Viktigste endringer: klassifiseringen av prosjekter, tydeliggjøring av roller og ansvar, indirekte kostnader, faglig begrunnelse og egeninnsats i bidragsprosjekter. Målsetningen: entydig forståelse, etterlevelse og lik praktisering.

12 Ekstern finansiering – stadig viktigere for å opprettholde forskningsaktiviteten ved BFE
Eksterne inntekter fra NFR: kr 63 mill., 2010 – 55 mill. (95 total BOA), 2011 – 41 mill. (85 totalt BOA). Viser en nedgang …. Utviklingen i prosjektporteføljen – flere større og komplekse prosjekter. Koordineringsrollen - behov for bl.a. bedre prosjektstyringsverktøy. Fakultetsadministrasjon –tiltak for å best mulig bistå forskerne i søknads- og kontraktsfasen, spørremaler i Agresso, forbedringer på budsjetteringssiden og interne BOA-regler. Økonomiske insentiver – sikre at BFE søker eksterne midler. Insentivordningen er litt ulik mellom instituttene. Både støtte til å skrive søknader, til de som får prosjekter og strategisk støtte.

13 Hovedregler og begrunnelse
BFE-fak. – ansvaret for forvaltningen av det enkelte prosjekt fra søknadsfasen til prosjektet er avsluttet. Fortsatt faller deler av ansvaret og oppgavene for det faglige, administrative og økonomiske oppfølgingsarbeid på prosjektleder. ”Arten av tjenesten” – avgjørende for om prosjektet defineres/klassifiseres som oppdrag eller bidrag. Spørsmål om hva som faktisk skal utføres iht. prosjektbeskrivelsen. Alle prosjekter skal fullfinansieres – det interne budsjettet skal vise alle de faktiske kostnader ved prosjektet. Interne budsjett – skal foreligge før søknad sendes. Krav til faglig vurdering (begrunnelse) - egeninnsats i bidragsprosjekter. Ulike prosjektfaser (søknad, kontrakt ...), beslutnings-fullmakter, dokumentflyt og rettighets- og publiseringsspørsmål (IPR).

14 Oppdragsprosjekter Konkret tjenesteleveranse mot betaling fra eksterne oppdragsgivere (næringslivet, kommuner, fylkeskommuner, direktorat). Oppdraget er ofte spesifisert mht resultatene som skal oppnås: lab.tjenester, feltundersøkelser, rapporter, betenkninger, utredninger, evalueringer mv. Skal alltid fullfinansieres – dvs. at alle direkte og indirekte kostnader ved prosjektet skal dekkes av oppdragsgiveren. Ikke anledning til å gå inn med egeninnsats fra BFE-fak. Viktige spørsmål: eiendomsretten til forskningsresultater, publisering, pris, merverdiavgift. HR – UiT skal ha IPR rettighetene. UiTs kontraktsmal med standardvilkår. Ennå relativt få prosjekter i forhold til antallet bidragsprosjekt, men økende antall …

15 Bidragsprosjekt Kjennetegnes ved at det stilles finansiering uten krav til forskningsresultat eller konkret leveranse, ut over evt. rapportering på økonomi og faglige resultater o.l. Typiske finansieringskilder: NFR, EU, ideelle organisasjoner, departementer mv. Kan være enten full- eller delfinansiert av bidragsyteren. Krav til faglig begrunnelse – hvis BFE-fak. skal inn med egeninnsats i prosjektet. Eget skjema – instituttleder. Viktige spørsmål: IPR, publisering, faglig interesse og egeninnsats. HR - UiT skal ha eiendomsretten til alle forskningsresultater som frembringes ved egne ressurser/ansatte. NFR, EU eller UiTs kontraktsmal.

16 Søknadsfasen ”Søknad”: BFE-fak. sender alene, hvor vi søker sammen med andre institusjoner og forespørsler inn til BFE-fak. om oppdragsavtaler. Viktig å avklare før søknad sendes: utfylt og godkjent internbudsjett (budsjettmal), og dokumentasjon av faglig begrunnelse fra instituttleder (ved bruk av egeninnsats i bidragsprosjekter). ”Faglig begrunnelse”: konkret begrunnelse for bruk av egeninnsats i dette prosjektet med forankring i vedtatte forskningsstrategier og tilgjengelige ressurser/økonomi (personal, lokaler, utstyr etc.). Eget dokument i Ephorte. Ikke godtas: generell begrunnelse med standardpregede formuleringer om at prosjektet er faglig interessant o.l. Prokura fullmakt: fak.dir eller univ.dir. (oppdrag, EU, SFF/SFI). Frist: 3 dager og 7 dager.

17 Kontraktsfasen Krav i alle prosjekter: skal foreligge en skriftlig kontrakt mellom oppdragsgiver/bidragsyter og BFE-fak. Prosjektnummer vil ikke bli opprettet før signert kontrakt er registrert i ePhorte (eget skjema). Krav til part i samarbeidsprosjekter: mellom UiT og andre institusjoner – dvs. at vi ikke kan utbetale penger direkte til enkeltforskere. Vurdering gjort av UiT – mht. rettigheter og forpliktelser. Også praksis ved andre universitet. Kontraktsmaler: EU – Desca, NFR, UiT. Også KD – standardavtale for oppdragsforskning og for FoU-oppdrag (høring). Viktige spørsmål: IPR, publisering og budsjett mv. Prokura fullmakt: Fak.dir. eller UiT.dir. UiTs standardavtale: regulerer den enkelte ansattes rettigheter og plikter i bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter. Når godkjent: sender prosjektleder kontrakten, budsjettet m.v for registrering i ePhorte (postmottak BFE). Husk – referanse til prosjektet.

18 Internbudsjett Skal vise samtlige inntekter og kostnader ved prosjektet for UiT Settes opp i henhold til UiTs satser, bl.a. for dekningsbidrag Alle kostnader skal med, også arbeidsinnsats fra fast ansatte Budsjettskjema:

19 Litt om budsjettering Totale lønnskostnader = årslønn + 23 %
Ved timebudsjettering: 1300 timer per år Ta høyde for at tilsettinger tar tid

20 Forholdet internbudsjett/søknad
NFR har satser som avviker fra våre Våre satser brukes i internbudsjettet - finansieringskildens satser i søknaden NFR: per stipendiat/postdoktor (2012), prisjusteres Bør legge inn deler av kostnadene på annet vis, f.eks. bestemt infrastruktur, kjøp av tjenester Alltid budsjettere med driftskostnader utover det helt basale (husk stipendiater) Vil normalt godta fast ansattes lønn som egeninnsats (forutsatt egeninteresse)

21 Dekningsbidrag Vitenskapelige stillinger 320 000
Tillegg eksperimentell virksomhet Teknisk-administrative stillinger Basert på gjennomsnittlige kostnader UiT Inkluderer ikke fartøydrift

22 Oppbygging dekningsbidrag
Kontorplass med inventar 44 000 Felles IT-/telefontjenester 29 000 Bibliotektjenester 34 000 Felles administrative tjenester 75 000 Lokale administrative tjenester 96 000 Kontorhold, inkludert PC 42 000 SUM INDIREKTE KOSTNADER Laboratoriearealer 53 000 Teknisk støttepersonell Vitenskapelig utstyr 80 000 SUM EKSPERIMENTELL VIRKSOMHET

23 Avslutning Frist – 30. mai Spørsmål Lykke til!


Laste ned ppt "Møte om søknadsskriving - NFR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google