Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUDJETTERING I 7. RAMMEPROGRAM BRUK AV FULL COST MODELLEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUDJETTERING I 7. RAMMEPROGRAM BRUK AV FULL COST MODELLEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 BUDJETTERING I 7. RAMMEPROGRAM BRUK AV FULL COST MODELLEN
Hege D. Høiland Unifob a.s.

2 INNHOLD 1. BUDSJETT PROSESSEN 2. FULL COST MODELLEN
3. INDIREKTE KOSTNADER ved Celie Tveit, Pers.øk 4. FORKLARING AV BEGREP 5. GJENNOMGANG AV BUDSJETTMODELLEN Annex I also has a management part - Basis for the Consortium Agreement - Consortium Agreement – more detailed Annex II – regulations on implementation and performance, termination of contract, financial provisions, controls and audits and Intellectual Property Rights

3 INNHOLD Forbehold om endringer;
- Så langt har EU ikke vedtatt kontraktsartiklene, og presentasjonen baserer seg på et utkast til kontrakt. - Det er ikke forventet at det blir store endringer. Eventuelle endringer vil bli videreformidlet og budsjettmalen vil bli endret om nødvendig. Annex I also has a management part - Basis for the Consortium Agreement - Consortium Agreement – more detailed Annex II – regulations on implementation and performance, termination of contract, financial provisions, controls and audits and Intellectual Property Rights

4 1. BUDSJETTPROSESSEN Annex I also has a management part - Basis for the Consortium Agreement - Consortium Agreement – more detailed Annex II – regulations on implementation and performance, termination of contract, financial provisions, controls and audits and Intellectual Property Rights

5 2. DIREKTE OG INDIREKTE KOSTNADER
Kostnader som kan knyttes direkte til et prosjekt, som for eksempel lønn, reiser, kjøp av laboratorieutstyr Indirekte kostnader (også kalt overhead eller dekningsbidrag) Kostnader som ikke kan knyttes direkte til et prosjekt, som for eksempel strøm, telefon, husleie Annex I also has a management part - Basis for the Consortium Agreement - Consortium Agreement – more detailed Annex II – regulations on implementation and performance, termination of contract, financial provisions, controls and audits and Intellectual Property Rights

6 2. FØR FULL COST MODELLEN UiB/Unifob har til nå benyttet Additional cost modellen i prosjekt i EU’s rammeprogram. Det vil si at man har budsjettert med Direkte kostnader: De direkte ekstra (additional) kostnadene som påløper for et prosjekt. Det vil si at man for eksempel ikke kan lønne fast ansatte. Indirekte kostnader: Et 20% påslag av de direkte ekstra kostnadene. EU refunderte inntil 100% av budsjettet.

7 2. FULL COST MODELLEN I det 7 rammeprogrammet skal alle deltakere gå over til å benytte Full Cost modellen. Det vil si at man vil budsjettere med Direkte kostnader: Alle direkte kostnadene som påløper for et prosjekt. Indirekte kostnader: Reelle indirekte kostnader. EU refunderer bare deler av budsjettet.

8 2. FULL COST MODELLEN De fleste universitet og offentlige instanser har ikke noe regnskapssystem som kan identifiserer de indirekte kostnadene som har påløpt i direkte sammenheng med de direkte kostnadene i et prosjekt. EU vil tillate at offentlige institusjoner budsjettere med Full Cost modellen, med et påslag for indirekte kostnadene. Det vil si at man budsjetterer med Direkte kostnader: Alle direkte kostnadene som påløper for et prosjekt. Indirekte kostnader: Et påslag på 60% av de direkte kostnadene, i en 3 års periode Etter denne perioden vil påslaget reduseres

9 2. FULL COST MODELLEN EU vil kun refundere deler av budsjettet. Satsen vil avhenge av aktiviteten. I det 7. rammeprogram, som for det sjette, er det ingen definerte kostnadskategorier, men deltakerne i hovedsak budsjettere på 4 forskjellige aktiviteter: Research and technological development (RTD) Demonstration Training Management

10 2. FULL COST MODELLEN Research and technological development (RTD)
- Forskning, utvikling og innovasjon. - For de fleste prosjekt vil den største andelen av budsjettet ligge på denne aktiviteten. Demonstration - Tilrettelegging av resultat for å bevise at de er gjennomførbare i fremtidige arbeid eller ved kommersialisering. - I størst grad benyttet av bedrifter og andre kommersielle organisasjoner. - Eksempel kan være testing av prototyp.

11 2. FULL COST MODELLEN Training
- Opplæring av forskningspersonale, administrativt ansatte som skal arbeide med prosjektet. - Gjelder ikke lønnskostnader til stipendiater eller Post.Doc. Lønn kan ikke gis til de som blir opplært. Management - Generell økonomisk, juridisk og etisk administrasjon av prosjektet. For eksempel: Oppfølging av kontrakten og konsortieavtalen Utarbeidelse av rapporter Oppfølging av likestillingstiltak i prosjektet

12 2. FULL COST MODELLEN Refunderingssatser

13 2. FULL COST MODELLEN - Eksempel
Direkte kostnader RTD Indirekte kostnader RTD 60% Totale RTD kostnader Refundert fra EU 75% Direkte kostnader Training Indirekte kostnader 60 % Totale Training kostnader Refundert fra EU 100% Direkte kostnader Management Indirekte kostnader 60 % Totale Management kostnader Refundert fra EU 100% * Totale kostnader Max. refundert fra EU *) EU ønsker ikke store management budsjett, forskning (RTD) skal være hovedaktiviteten

14 3. INDIREKTE KOSTNADER Vi ønsker høyest mulig direkte kostnader, slik at de indirekte kostnadene blir størst mulig. Etter de første 3 årene i FP7 må UiB og Unifob gå over til å bruke et lavere påslag for de indirekte kostnadene eller operere med reelle indirekte kostnader. Vi må derfor tenke nytt i forhold til hva og hvordan vi definerer indirekte kostnader – for eksempel bruk av utstyr og laboratorier. Se egen presentasjon av Celie Tveit, Personal og økonomiavdeligen.

15 4. Forklaring av begrep brukt EU’s rammeprogram
Eligible costs Godkjente kostnader – dvs kostnader som EU refunderer og som dermed må ta hensyn til i budsjetteringen. Kriterier for at en kostnad skal være godkjent – Eligible: Actual (reelle og ikke estimerte). Economical (effektiv bruk av offentlige midler). Used for the sole purpose of achieving the objectives of the project and its expected results (benyttes kun til det formål å oppnå projektets mål og resultat). Free of non-eligible costs (ekskludert kostnader som ikke er godkjent). Incurred by the beneficiary and recorded in the accounts of the beneficiary during the project period. Must be indicated in the estimated overall budget in Annex I.

16 4. Forklaring av begrep brukt EU’s rammeprogram
Non-eligible costs Merverdiavgift og indirekte skatter Avgifter Renter Tap i forhold til endringer i valutakurs Gjeld, avgifter i forhold til gjeld, avsetning for fremtidige tap, gebyr eller avgifter Kostnader påløpt i et annet rammeprogramsprosjekt Overdreven eller uforsiktig bruk av midler

17 4. Forklaring av begrep brukt EU’s rammeprogram
Subcontracting – kjøp av tjenester fra en underleverandør/tredje part Subcontracting relaterer seg til kjøp av tjenester fra en underleverandør (tredje part), der underleverandøren skal utføre oppgaver/arbeid i prosjektet. Subcontracting kan være nødvendig for å utføre deler av det vitenskapelige arbeidet (subcontracting related to core elements of the work). Underleverandører som skal utføre deler av det vitenskapelige arbeidet må beskrives i Annex I i kontrakten og godkjennes av EU, En underleverandør må velges ut ifra beste tilbud.

18 4. Forklaring av begrep brukt EU’s rammeprogram
Subcontracting – kjøp av tjenester fra en underleverandør/tredje part Partnere/deltakere kan også bruke underleverandører til å utføre mindre oppgaver som ikke relaterer seg til det vitenskapelige arbeidet og oppgavene i prosjektet (minor subcontracting). Eksempler kan være kjøp av eksterne kopieringstjenester, kjøp av tjenester fra ekstern revisor, annonsering av stillinger (de ulike avdelingene i EU ser ut til å ha ulik oppfatning av hva som er minor subcontracting –dette bør avklares med kommisjonen). Overhead kan ikke beregnes av subcontracting.

19 4. Forklaring av begrep brukt EU’s rammeprogram
Person-month – månedsverk EU krever både budsjettering og rapportering av månedsverk. Per dags dato er et månedsverk i UiB 132,5 timer (1590 timer pr år), i Unifob 130 timer (1560 timer per år). Work package – arbeidspakke I de fleste prosjekt er det vitenskapelige arbeidet inndelt i forskjellige arbeidspakker, med tilhørende mål og resultat (deliverables). De ulike arbeidspakkene vil også være tilknyttet de ulike aktivitetene.

20 4. Forklaring av begrep brukt EU’s rammeprogram
Certificate on the financial statements – CFS (audit certificate) Kostnadene som rapporteres til EU må godkjennes av deltakeren/partnerens egen revisor. Revisor går gjennom regnskapsrapporter og utsteder en revisjonsberetning – CFS – som forteller at kostnadene som er rapportert er i henhold til EU’s regelverk, I FP7 ser det foreløpig ut som et CFS må leveres til EU når kostnadene som kreves tilbakebetalt fra EU er lik eller mer enn Euro i én eller flere prosjektperioder.

21 5. Budsjettmodellen Budsjettmodellen kan i utgangspunktet benyttes for Collaborative projects, Coordination and support actions og Networks of Excellence der UiB/Unifob er partner. Budsjettmalen kan tilpasses og benyttes av partnere i et konsortium dersom UiB og/eller Unifob er koordinator. Alle endringer i budsjettmalen skal gjøres av Forskningsavdelingen. Egne budsjettmodeller for Marie Curie prosjekt vil bli utarbeidet.


Laste ned ppt "BUDJETTERING I 7. RAMMEPROGRAM BRUK AV FULL COST MODELLEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google