Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hanne Hermanrud avdelingsdirektør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hanne Hermanrud avdelingsdirektør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hanne Hermanrud avdelingsdirektør
Vestlandske Bygg- og anleggsdag Aktuelle prosjekter Statens vegvesen Region vest Hanne Hermanrud avdelingsdirektør

2 Forvaltningsreforma Frå 1. januar 2010 tok fylkeskommunane over
ansvaret for mange av dei tidlegare riksvegane Statens vegvesen utfører framleis drift og vedlikehald av fylkesvegane SVV får løyving til sams vegadministrasjon frå Staten SVV sitt inntrykk er at fylkeskommunane her i vest prioriterar drift og vedlikehald

3 Organisasjonsmodell pr 1. januar 2010

4 Statens vegvesen Region vest i 2010
Omlag km riks- og fylkesveger Ei samla økonomisk ramme på ca mill i 2010 Til nybygging ca mill Til drift- og vedlikehold ca mill Ca. 400 mill til kjøp av ferjetjenester

5 Handlingsprogram nybygging på riks- og fylkesveger i Region vest
2010 2011 2012 2013 Riksveger 1990 2413 3208 2553 Sogn og Fjordane fylke 536 660 571 385 Hordaland fylke 1607 2086 1505 1081 Rogaland fylke 1091 1200 1075 986 sum 5224 6359 5006 Hordaland fylke inkluderer: Bybanen 2010 = 304 Bybanen = 816 alle tall i mill kr

6 Handlingsprogram drift- og vedlikehold på riks- og fylkesveger i Region vest
2010 2011 2012 2013 Riksveger 750 - Sogn og Fjordane fylke 280 290 Hordaland fylke 386 Rogaland fylke 350 sum 1 766 alle tall i mill kr

7 Større løyvingar til drift og vedlikehald av riksvegane
Prop. 1 S gir von om auke i løyvinga til drift og vedlikehald i 2011. Løyvingane er ikkje fordelt, men vi reknar med ein auke på 100 – 150 mill.kr i Region vest Dette gir oss større handlefridom og vi vil auka innsatsen på drenering osv før vi legg dekke. I Region vest er det også eit mål å utbetra dårleg rekkverk i samband med dekkelegginga Vi vil også kunne auka innsatsen på vår største utfordring i Region vest, nemleg tunnelvedlikehald

8 Anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser med forskrift (samt avtaler EØS og WTO) Presenteres i DOFFIN- og TED–basene Tildelingen skjer i to trinn: kvalifisering tildeling i h.h.t. oppgitte kriterier Entreprise- og driftskontrakter tildeles oftest på grunnlag av laveste pris For tjenestekontrakter vektlegges kompetanse og gjennomføringsbeskrivelse i tillegg til pris

9 Utfyllende kommentarer ”Anskaffelser” (skjult)
Kvalifisering, I konkurransegrunnlaget stilles krav til tilbyder om: Erfaring (Teknisk og anleggsmessig erfaring, dokumentasjon av byggherrens erfaring med tilbyder) HMS (HMS-erklæring, dokumentasjon av HMS-system, H1 – verdi) Økonomisk situasjon (Skatteettester, egenkapital og soliditet) Gjennomføringsevne, (Nøkkelpersoners kompetanse, organisering, tilbyders omsetning)

10 Kvalifisering Krav til dokumentasjon av HMS-system for entreprise- og driftskontrakter ble endret i 2010 Vi får nå mange tilbud med ufullstendig dokumentasjon, som har resultert i unormalt mange avvisninger. Dokumentasjon av HMS-system Med tilbud skal det følge dokumentasjon på systematisk HMS-arbeid, jf arbeidsmiljøloven § 3-1. Dokumentasjon kan eksempelvis være kopi av protokoll fra siste gjennomførte vernerunde, HMS-inspeksjon eller tilsvarende. Med tilbud skal det følge oppdatert oversikt over hvordan ansvar, myndighet og oppgaver er organisert, jf arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) b. Med tilbud skal det følge eksempel på nylig gjennomført risikovurdering, jf arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) c. Med tilbud skal det følge dokumentasjon på at HMS-systemet er oppdatert, jf. arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) h.

11 Hjelpetekst til bilde ”Kvalifisering” (skjult)
Oppfordre alle entreprenører til å lese grundig gjennom kravene til dokumentasjon av HMS-system Viktig å legge ved all dokumentasjon som etterspørres.

12 Kontraktsstrategi investeringsprosjekter
De fleste investeringskontraktene er utførelsesentrepriser (NS3430) med enhetspriskontrakter. Høsten 2010 starter en gradvis overgang til ny kontraktsstandard NS8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. Den vil bli supplert med en del spesielle kontraktsbestemmelser for også å kunne brukes på kompliserte prosjekter. Bruken av totalentrepriser (NS3431) er økende. I får vi fire større totalentrepriser: Fv.107 Jondalstunnelen og en tunnel i Kvammapakken (Hardanger) som begge pågår, en kontrakt med veg, bru og tunnel i Bømlopakken, og en tunnel med noe veg i Ryfylke. Det både pågår og vil bli lyst ut flere mindre totalentrepriser. Alle våre totalentrepriser er fikssumkontrakter. Typisk for våre totalentrepriser er relativt enkle prosjekter ”ute på landet”.

13 Kontraktsstrategi drift- og vedlikehold
Kontraktene som blir lyst ut nå i høst får ny kapittelinndeling i h.h.t. NS3450. Kontraktsstandard blir NS8406. Drift- og vedlikeholdskontraktene er mye mer ensartet enn investeringskontraktene. Tendensen går mot mindere funksjonsbeskrivelse og mer rutinebeskrivelse.

14 Kontraktsstrategi tjenestekontrakter
De fleste kontraktene er rådgivningsoppdrag som honoreres etter medgått tid (NS8402). Tendensen går mot flere prosjekteringsoppdrag (NS8401)

15 Oppgradering av vegtunneler
Mange av tunnelene i regionen er bygd for flere tiår siden, når krav til standard og kvalitet var lavere enn i dag. Behovet for oppgradering av gamle, slitne tunneler er enormt. I budsjettene ligger noe penger til dette, men langt fra nok. Ta E16 som eksempel. Fra Bergen til Filefjell er det 235 km. Her er 45 tunneler med samlet lengde 78 km – 33% av strekningen. Tidligere berekna kostnad er 380 mill. Forslag til løyving fra Vegdirektoratet er 150 mill. Ei arbeidsgruppe antyder nå en kostnad på 3 milliarder for å oppgradere alle disse tunnelene til dagens standard.

16

17

18 Slike tunneler vil vi ha

19 Slike veier vil vi ha

20 Drift- og vedlikeholdskontrakter utlysing høst 2010 Region vest
1103 Stavanger Rogaland Dagens kontrakt består av 778 km veg pluss 130 km g/s-veg. Storbykontrakt som omfatter Stavanger med omegn 1204 Hardanger Hordaland Dagens kontrakt har 553 km veg pluss 35 km g/s-veg. Inneholder høyfjell med rv.7 Hardangervidda. Omfatter kommunene Jondal, del av Ullensvang, Eidfjord, del av Hol, del av Etne, Odda og Kvinnherad 1402 Midtre Sogn Sogn og Fjordane Dagens kontrakt har 597 km veg pluss 13 ckm g/s- veg. Inneholder rv.13 Vikafjellet. Omfatter kommunene Luster, Sogndal, Leikanger, Balestrand, Vik, del av Gaular og Voss

21 Drift- og vedlikeholdskontrakter utlysing høst 2011 Region vest
1101 Dalane Rogaland Dagens kontrakt består av 653 km veg pluss 48 km g/s-veg. Omfatter kommunene Sokndal, Egersund, Hå, Bjerkreim, og Lunde i sør Rogaland. 1201 Vest Hordaland Dagens kontrakt består av 325 km veg pluss 42 km g/s-veg. Omfatter kommunene Fjell, Sund, Øygarden og Askøy. 1205 Midthordland Hordaland Dagens kontrakt består av 340 km veg pluss 12 km g/s-veg. Omfatter kommunene Fusa, Tysnes, og del av Samnanger og Kvam. 1406 Hafs Sogn og Fjordane Dagens kontrakt består av 472 km veg pluss 4 km g/s-veg. Omfatter ytre del av området mellom Sognefjorden og Førdefjorden og inn til, men ikke E39.

22 Nye kontrakter E16 over Filefjell
Prosjektet er beskrevet i Statens vegvesen sitt Handlingsprogram (2019). Bevilgningene til dette prosjektet blir økt i forhold til NTP. Bygging av 11 km veg hvorav 4 km i tunnel lyses ut i februar Forventet byggestart er juni 2011.

23 Nye kontrakter Fv. 609 Bremangersambandet II
Bygging av en 4,8 km lang tunnel pågår. Bygging av veg i dagen for anslagsvis 60 mill lyses ut i slutten av 2010

24 Nye kontrakter Fv. 609/057 Dalsfjordsambandet
Bru over Dalsfjorden i Sunnfjord med tilførselsveger. Bygging av 10 km veg hvorav 4km i tunnel pågår Bygging av Dalsfjordbrua, ei hengebru med hovedspenn på 523 m og totalt 100 m viadukter lyses ut i desember 2010

25 Nye kontrakter E16/Rv.13 Vossapakken
Omlegging av E16 i tunnel bak Voss sentrum og bygging av ny rv.13 mellom Voss og Granvin. Bygging av 4 km tunnel på rv.13 pågår Bygging av 60 m kulvert for E16 under jernbanen og 50 m bru for kommunal veg pågår. En 2,4 km lang tunnel til E16 bak Voss sentrum lyses ut i mai 2011 Elektro- og sikkerhetsinstallasjoner til en 4 km lang tunnel på rv. 13 lyses ut i februar 2011

26 Nye kontrakter E39 Vågsbotn-Hylkje
Prosjektet omfatter 1,5 km firefelts veg hvorav 600 m går i tunnel. Det skal bygges to rundkjøringer. Det ble bevilget penger til prosjektet i 2010, men det er utsatt på grunn av reguleringsendring. Arbeidet lyses ut i april Planlagt oppstart i september 2011.

27 Nye kontrakter Rv. 557 Ringveg vest byggetrinn 2
Byggetrinn 2 omfatter 3,8 km firefelts tunnel og et planfritt kryss ca 10 km vest for Bergen sentrum. Byggingen lyses ut i disse dager. Elektro- og sikkerhetsutrustning lyses ut i 2013

28 Nye kontrakter E39 Svegatjørn-Rådal
Prosjektet omfatter ny firefelts veg mellom Os og Rådal i Bergen og en arm til rv. 580. Lengde hovedveg ca 17 km firefelts veg. Herav tre firefelts tunneler med samlet lengde 13,8 km. Ingen store konstruksjoner. Kostnadsoverslag 4200 mill. Byggekontrakt unntatt elektroinstallasjoner blir lyst ut i Vi vurderer om det blir som en eller flere kontrakter.

29 Nye kontrakter Rv. 7/13 Hardangerbrua
Bru og tilførselsveger er under bygging. Elektroinstallasjoner for tilførselsveger og bru blir lyst ut i oktober 2011

30 Nye kontrakter Rv. 7 Kvammapakken
Prosjektet omfatter utbedring av flere veier i Kvam kommune i Hardanger. Bygging av største elementet, en 1,3km tunnel pågår. Bygging av 4 km veg i dagen blir lyst ut i november 2010, trolig som totalentreprise.

31 Nye kontrakter Omfatter utbedring av veier på Bømlo i Sunnhordland.
Bømlopakken Omfatter utbedring av veier på Bømlo i Sunnhordland. Bygging av 3 km veg hvorav 250 m tunnel og ei bru på 60 m lyses ut som totalentreprise i 2010

32 Nye kontrakter Rv. 47 T-forbindelsen
Byggingen av hovedelementet, en 7740 m lang undersjøisk tunnel med profil T11, pågår. Bygging av 7 km veg hvorav 1km i tunnel samt en 50m lang bru ble lyst ut i oktober 2010 Elektro- og sikkerhetsutrustning til den 7740 m lange undersjøiske tunnelen blir lyst i august 2011

33 Nye kontrakter E39 Eiganestunnel og Rv.13 Ryfast
Eiganestunnelen er omtalt i Statens vegvesen sitt handlingsprogram (2019). Ryfast er omtalt i Rogaland fylke sitt handlings-program for fylkesveger. Eiganestunnelen omfatter 5,0 km med ny firefelts veg, hvorav 3,7 km er tunnel (Eiganestunnelen) under Stavanger sentrum. Ryfast består av Hundvågtunnelen på 5,6 km og Solbakktunnelen på 14,1 km. Begge er undersjøiske og bygges med 2 tunnelløp med 2 felt i hver retning. Prosjekteringsarbeidet blir lyst ut i desember 2010.

34 Nye kontrakter Rv. 13 Vatne - Skreppeneset
Bygging av 3,5 km tunnel og 1,6 km veg i dagen ble i oktober 2010 lyst ut som totalentreprise

35 Nye kontrakter Fv. 46/517 Sandsfjord bru
Bygging av en 670 m lang bru. Forprosjektet viser en spennarmert betongbjelkebru (såkalt fritt frambygg bru). Utlysing

36 Bru og tunneler – Region vest
veg prosjekt bru tunnel profil utlysing E16 E16 over Filefjell 4 km T9,5 2010-2 80m Tofelts veg 2011 E16/rv.13 Vossapakken 2,4 km T10,5 2011-5 Fv.60/057 Dalsfjordsambandet 523m Hengebru 100m Viadukter E39/rv.580 Svegatjørn-Rådal 1,4 km 2xT9,5 2012 9,3 km 3,1 km E39 Vågsbotn-Hylkje 0,6 km 2011-9 Rv.557 Ringveg vest II 3,8 km Rv.46/517 Sandsfjord bru, Rogaland 670m totallengde Rv.47 T-forbindelsen 1 km 50m Forus v/Stavanger 210m Fv.44 Hillevåg v/Stavanger 120m Kulvert fire felt 2011-3 Rv.13 Vatne-Skreppenes, Rogaland 3,5 km


Laste ned ppt "Hanne Hermanrud avdelingsdirektør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google