Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen
Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem Takk for muligheten til å informere om prosjektet Ryggraden i Agderbyen Parallell til Torino Finn Aasmund Hobbesland 11. mai 2007

2 Prosjektmarkering Utbyggingstrekningen er 38 km mellom Kristiansand og Grimstad Reduserer reisetiden med 15 minutter eller ca en tredjedel til ca 30 minutter 11. mai Side 2

3 Utbyggingstrekningen
11. mai Side 3

4 Mål Bidra til å utvikle stamvegen mellom E18 Oslo – Kristiansand
2. Bidra til å styrke forbindelsen til Europa gjennom den nasjonale havna i Kristiansand og Kristiansand lufthavn. 11. mai Side 4

5 Mål forts. 3. Bidra til å utvikle Agderbyen til en robust bo- og arbeidsmarkedsregion I dag er det virkningene for Agderbyen jeg skal forsøke å belyse 11. mai Side 5

6 Kryss på utbyggingsstrekningen
Omre Mange 11. mai Side 6

7 Rikspolitiske mål God framkommelighet Høy traffiksikkerhetsstandard
Godt miljø og god estetisk standard God trafikantservice 11. mai Side 7

8 Seks ulykker på sju uker
Fvn Lørdag 5. mai 2007 11. mai Side 8

9 Vegdirektoratets rolle
(tiltakshaver) Samferdsels- departement Bompenge- selskap Stortinget budsjettmidler bom penger OPS-kontrakt OPS- Selskap (byggherre) 11. mai Side 9

10 Roller, ansvar og myndighet
Vegdirektoratet: Kontraktsansvar Vegvesenets lokale prosjektorganisiasjon: Delegert myndighet fra VD, oppfølging av kontrakten Delegert myndighet fra RS, byggherreoppgaver Statens vegvesen, distriktskontor AA og VA : Myndighet Agder OPS Vegselskap: Byggherreansvar Styrer entreprenør CJV Drifts- og vedlikeholdsansvar Construction Joint Venture: Hovedbedrift Styrer konsulent og underentreprenører 11. mai Side 10

11 OPS - prøveprosjekt OPS – prosjektet Grimstad – Kristiansand er det tredje av foreløpig tre De to andre prosjektene er: E39 Klett – Bårdshaug E39 Lyngdal – Flekkefjord ”Føremålet med OPS-prøveprosjekta er å få erfaringar med om ein slik modell kan gi gevinstar ved utbygging, drift og vedlikehald av store vegprosjekt.” ”Det er eit mål å plassere risikoen hos den parten som har best føresetnad for å handtere den. Dette inneber at OPS-selskapet vil ta ein stor del av risikoen knytt til opningstidspunkt, utbyggings-, drifts- og vedligehaldskostnader” ”Staten tek risikoen for inflasjon i driftskostnadene, endringer i vegstandard og eigne planendringar m.m.” (St.prp.nr.33) 11. mai Side 11

12 OPS - evaluering Evalueringen av OPS-modellen er igangsatt. Rapport leveres til sommeren. Agder OPS Vegselskap mener: Byggetid ved tradisjonell organisering ville vært lengre Mangel på fagfolk ville umuliggjort en tradisjonell gjennomføring Tydelig ansvarsplassering reduserer risiko for det offentlige 11. mai Side 12

13 Funksjonsbeskrevet kontrakt
11. mai Side 13

14 Avgrensning av drifts- og vedlikeholdsfasen
11. mai Side 14

15 Driftsstrekningen Øygardsdalen - Timenes
11. mai Side 15

16 Anlegget omfatter: 38 km ny E18 Kostnad 3300 mill (nåverdi)
Byggetid 3 år 8 tunneler (2 x ca 6 km) 78 konstruksjoner 11 kryss Ca 60 km med andre veger Rasteplasser Sidearealer (deponier, riggområder, næringsareal) 11. mai Side 16

17 Prosjektorganisering
Kredittgaranti XL OPS Bilfinger Berger BOT, 50 % Sundt, 35 % E. Pihl & Søn, 15 % EIB, NIB Private banker EK LÅN Totalentreprenør Vedlikehold E&M 11. mai Side 17

18 Lokale effekter av byggeprosjektet
Utbyggingskontraktens størrelse mill NOK Direkte norske underavtaler 600 – mill NOK Stort volum av sekundære avtaler Transport Bolig Oppholdskostnader Vedlikehold Servicefunksjoner 11. mai Side 18

19 Lengdeprofil av ny E18 11. mai Side 19

20 Borerigg 11. mai Side 20

21 Borerigg 11. mai Side 21

22 Kaldvell bru Kaldvellvassdraget 11. mai Side 22

23 Miljøtunnel, Kaldvellheia
11. mai Side 23

24 Stamvegsutredningen 2002 Sørlandsbyen; internasjonalt rettet men med lite kommunikasjon på tvers av. Agderbyen; et fylkesovergripende byfelt mellom Kristiansand og Arendal 11. mai Side 24

25 Stamvegsutredningen 2002 Listerbyen; Ny E39 med bru over Fedafjorden og ny tverrforbindelse til Farsund gir regionen mulighet for å utvikle et tilvarende byfelt Utviklingen av bo- og arbeidsmarkeds-regioner er helt nødvendig for å utvikle regionen. Europavegen med forbindelsen fra Kristiansand til kontinentet vil i all framtid være det viktigste enkeltelementet av betydning for å utvikle Agderbyen. 11. mai Side 25

26 Agderbyen I dag er det virkningene for Agderbyen jeg skal forsøke å belyse 11. mai Side 26

27 Befolkning i Agderbyen 2006
Mandal 14 069 Søgne 9 609 Songdalen 5 621 Kristiansand 76 917 Lillesand 9 030 Grimstad 19 224 Arendal 39 826 Totalt 11. mai Side 27

28 Torino (la Spina) Ryggraden i den nye infrastrukturen i Torino
Kombinerer jernbane med veg, sykkel og kunst Prosjekt startet i 1998 og er et stort byplanprogrem for å utvikle byen omkring den nye infrastrukturen Hva om vi kunne få til en slik helhetstenking omkring Adgerbyen? 11. mai Side 28

29 Spina 3 utviklingsområde
Tenk om vi kunne få til en helhetstenking omkring utviklingen av Agderbyen 11. mai Side 29

30 Trafikkprognose Vekst i trafikktall basert på prognose for stamvegen gjennom Agder Og egen trafikkmodell for Kristiansand Ca 2,9 % vekst pr år fram til 2020 Ca 1,5 % vekst pr år deretter Trafikktall i Ådt (Årsdøgntrafikk) Sted Øst Midt Vest 11. mai Side 30

31 Sørlandsparken, hovedstad i Agderbyen?
3.500 ansatte m2 i løpet av 30 år ’ m2 i Lillesand Leder av Sørlandsparken næringsforening Erik Rostoft 11. mai Side 31

32 ”Flyfoto”, Dyreparken øst
11. mai Side 32

33 4-felts motorveg 11. mai Side 33

34 4-felts veg på bro 11. mai Side 34

35 E18 år 2006 E18 år 2009 Dårlig kurvatur Dårlig sikt
Trafikkfarlige kryss og avkjørsler Dårlig fremkommelighet Redusert hastighet God sikkerhet God fremkommelighet En pulsåre i Agderbyen 11. mai Side 35

36 E18 stengt! Kirsten Lindeberg Vegen har ingen margin
Må regne med flere stengninger 11. mai Side 36

37 NTP 2002 – 2011 NTP 2006 - 2011 Noen sitater:
I dag ligger grensen for firefelts veg ved en årsdøgntrafikk (ÅDT) på utbygging til tofelts motorveg ventes strekningene Brokelandsheia-Vinterkjær og Øygardsalen-Dyreparken i Vest-Agder utbygd i planperioden Hele utbyggingen av Ev 18 gjennom fylket til tofelts motorveg er kostnadsberegnet til i størrelsesorden mill. kr. Det vurderes imidlertid høyere standard på deler av strekningen Sitat: Det planlagte OPS-prosjektet på E18 mellom Grimstad og Kristiansand vil bli gjennomført i løpet av første fireårsperiode. Prosjektet vil bli bygget som firefelts veg 11. mai Side 37

38 Noen viktige sukesssfaktorer
Etablering av prosjektet ”Bedre stamvei på Sørlandet” 19.november 1999 Samarbeid mellom offentlig og privat sektor Fokus på veibygging i landsdelen En samlet landsdel Kampanjer, protesttog og trafikkaksjoner Påvirkning i forhold til Vegdirektoratet, S.dep., Stortinget 11. mai Side 38

39 Gaupemyr og Stordalen 11. mai Side 39

40 Gaupemyr, østre avkjøring til Lillesand
Bensinstasjon Bussterminal 11. mai Side 40

41 Studehei 11. mai Side 41

42 Utlasting Strømsheia 11. mai Side 42

43 Ny E august 2009 11. mai Side 43

44 Kvernåstunnelen 11. mai Side 44


Laste ned ppt "Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google