Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finn Aasmund Hobbesland 11. mai 2007 Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finn Aasmund Hobbesland 11. mai 2007 Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finn Aasmund Hobbesland 11. mai 2007 Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem

2 11. mai 2007 - Side 2 Prosjektmarkering

3 11. mai 2007 - Side 3 Utbyggingstrekningen

4 11. mai 2007 - Side 4 1.Bidra til å utvikle stamvegen mellom E18 Oslo – Kristiansand 2.Bidra til å styrke forbindelsen til Europa gjennom den nasjonale havna i Kristiansand og Kristiansand lufthavn. Mål

5 11. mai 2007 - Side 5 3. Bidra til å utvikle Agderbyen til en robust bo- og arbeidsmarkedsregion Mål forts.

6 11. mai 2007 - Side 6 Kryss på utbyggingsstrekningen Omre

7 11. mai 2007 - Side 7 • God framkommelighet • Høy traffiksikkerhetsstandard • Godt miljø og god estetisk standard • God trafikantservice Rikspolitiske mål

8 11. mai 2007 - Side 8 Seks ulykker på sju uker Fvn Lørdag 5. mai 2007

9 11. mai 2007 - Side 9 Veg- direktoratet ( tiltakshaver ) Samferdsels- departement Bompenge- selskap Stortinget budsjettmidler bom penger OPS- kontrakt OPS- Selskap (byggherre) Vegdirektoratets rolle

10 11. mai 2007 - Side 10 Roller, ansvar og myndighet Vegdirektoratet: Kontraktsansvar Vegvesenets lokale prosjektorganisiasjon: Delegert myndighet fra VD, oppfølging av kontrakten Delegert myndighet fra RS, byggherreoppgaver Statens vegvesen, distriktskontor AA og VA : Myndighet Agder OPS Vegselskap: Byggherreansvar Styrer entreprenør CJV Drifts- og vedlikeholdsansvar Construction Joint Venture: Hovedbedrift Styrer konsulent og underentreprenører

11 11. mai 2007 - Side 11 OPS - prøveprosjekt OPS – prosjektet Grimstad – Kristiansand er det tredje av foreløpig tre De to andre prosjektene er: –E39 Klett – Bårdshaug –E39 Lyngdal – Flekkefjord ”Føremålet med OPS-prøveprosjekta er å få erfaringar med om ein slik modell kan gi gevinstar ved utbygging, drift og vedlikehald av store vegprosjekt.” ”Det er eit mål å plassere risikoen hos den parten som har best føresetnad for å handtere den. Dette inneber at OPS-selskapet vil ta ein stor del av risikoen knytt til opningstidspunkt, utbyggings-, drifts- og vedligehaldskostnader” ”Staten tek risikoen for inflasjon i driftskostnadene, endringer i vegstandard og eigne planendringar m.m.” (St.prp.nr.33)

12 11. mai 2007 - Side 12 OPS - evaluering Evalueringen av OPS-modellen er igangsatt. Rapport leveres til sommeren. Agder OPS Vegselskap mener: –Byggetid ved tradisjonell organisering ville vært lengre –Mangel på fagfolk ville umuliggjort en tradisjonell gjennomføring –Tydelig ansvarsplassering reduserer risiko for det offentlige

13 11. mai 2007 - Side 13 Funksjonsbeskrevet kontrakt

14 11. mai 2007 - Side 14 Avgrensning av drifts- og vedlikeholdsfasen

15 11. mai 2007 - Side 15 Driftsstrekningen Øygardsdalen - Timenes Driftsstrekningen

16 11. mai 2007 - Side 16 Anlegget omfatter: • 38 km ny E18 • Kostnad 3300 mill (nåverdi) • Byggetid 3 år • 8 tunneler (2 x ca 6 km) • 78 konstruksjoner • 11 kryss • Ca 60 km med andre veger • Rasteplasser • Sidearealer (deponier, riggområder, næringsareal)

17 11. mai 2007 - Side 17 E&MVedlikeholdTotalentrepren ø r Prosjektorganisering Bilfinger Berger BOT, 50 % Sundt, 35 % E. Pihl & S ø n, 15 % EIB, NIB Private banker Kredittgaranti XL EK LÅNLÅN OPS

18 11. mai 2007 - Side 18 Lokale effekter av byggeprosjektet Utbyggingskontraktens størrelse 3 100 mill NOK Direkte norske underavtaler600 – 1 000 mill NOK Stort volum av sekundære avtaler –Transport –Bolig –Oppholdskostnader –Vedlikehold –Servicefunksjoner

19 11. mai 2007 - Side 19 Lengdeprofil av ny E18

20 11. mai 2007 - Side 20 Borerigg

21 11. mai 2007 - Side 21 Borerigg

22 11. mai 2007 - Side 22 Kaldvellvassdraget Kaldvell bru

23 11. mai 2007 - Side 23 Miljøtunnel, Kaldvellheia

24 11. mai 2007 - Side 24 Stamvegsutredningen 2002 Sørlandsbyen; internasjonalt rettet men med lite kommunikasjon på tvers av. Agderbyen; et fylkesovergripende byfelt mellom Kristiansand og Arendal

25 11. mai 2007 - Side 25 Stamvegsutredningen 2002 Listerbyen; Ny E39 med bru over Fedafjorden og ny tverrforbindelse til Farsund gir regionen mulighet for å utvikle et tilvarende byfelt Utviklingen av bo- og arbeidsmarkeds- regioner er helt nødvendig for å utvikle regionen. Europavegen med forbindelsen fra Kristiansand til kontinentet vil i all framtid være det viktigste enkeltelementet av betydning for å utvikle Agderbyen.

26 11. mai 2007 - Side 26 Agderbyen

27 11. mai 2007 - Side 27 Befolkning i Agderbyen 2006 Mandal14 069 Søgne9 609 Songdalen5 621 Kristiansand76 917 Lillesand9 030 Grimstad19 224 Arendal39 826 Totalt174 296

28 11. mai 2007 - Side 28 Torino (la Spina) Ryggraden i den nye infrastrukturen i Torino Kombinerer jernbane med veg, sykkel og kunst Prosjekt startet i 1998 og er et stort byplanprogrem for å utvikle byen omkring den nye infrastrukturen Hva om vi kunne få til en slik helhetstenking omkring Adgerbyen?

29 11. mai 2007 - Side 29 Spina 3 utviklingsområde Tenk om vi kunne få til en helhetstenking omkring utviklingen av Agderbyen

30 11. mai 2007 - Side 30 Vekst i trafikktall basert på prognose for stamvegen gjennom Agder Og egen trafikkmodell for Kristiansand Ca 2,9 % vekst pr år fram til 2020 Ca 1,5 % vekst pr år deretter Trafikktall i Ådt (Årsdøgntrafikk) Sted20042010 2030 Øst126001500025000 Midt 6800 800013300 Vest234003000048000 Trafikkprognose

31 11. mai 2007 - Side 31 Sørlandsparken, hovedstad i Agderbyen? Leder av Sørlandsparken næringsforening Erik Rostoft • 3.500 ansatte • 650.000 m 2 i løpet av 30 år • 100-200’ m 2 i Lillesand

32 11. mai 2007 - Side 32 ”Flyfoto”, Dyreparken øst

33 11. mai 2007 - Side 33 4-felts motorveg

34 11. mai 2007 - Side 34 4-felts veg på bro

35 11. mai 2007 - Side 35 Dårlig kurvatur Dårlig sikt Trafikkfarlige kryss og avkjørsler Dårlig fremkommelighet Redusert hastighet God sikkerhet God fremkommelighet En pulsåre i Agderbyen E18 år 2006E18 år 2009

36 11. mai 2007 - Side 36 E18 stengt! Kirsten Lindeberg –Vegen har ingen margin –Må regne med flere stengninger

37 11. mai 2007 - Side 37 NTP 2002 – 2011NTP 2006 - 2011 Noen sitater: I dag ligger grensen for firefelts veg ved en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 15 000. utbygging til tofelts motorveg ventes strekningene Brokelandsheia-Vinterkjær og Øygardsalen-Dyreparken i Vest-Agder utbygd i planperioden Hele utbyggingen av Ev 18 gjennom fylket til tofelts motorveg er kostnadsberegnet til i størrelsesorden 2 500 - 3 500 mill. kr. Det vurderes imidlertid høyere standard på deler av strekningen Sitat: Det planlagte OPS-prosjektet på E18 mellom Grimstad og Kristiansand vil bli gjennomført i løpet av første fireårsperiode. Prosjektet vil bli bygget som firefelts veg

38 11. mai 2007 - Side 38 Noen viktige sukesssfaktorer • Etablering av prosjektet ”Bedre stamvei på Sørlandet” 19.november 1999 • Samarbeid mellom offentlig og privat sektor • Fokus på veibygging i landsdelen • En samlet landsdel • Kampanjer, protesttog og trafikkaksjoner • Påvirkning i forhold til Vegdirektoratet, S.dep., Stortinget

39 11. mai 2007 - Side 39 Gaupemyr og Stordalen

40 11. mai 2007 - Side 40 Bussterminal Bensinstasjon Gaupemyr, østre avkjøring til Lillesand

41 11. mai 2007 - Side 41 Studehei

42 11. mai 2007 - Side 42 Utlasting Strømsheia

43 11. mai 2007 - Side 43 Ny E18 31. august 2009

44 11. mai 2007 - Side 44 Kvernåstunnelen


Laste ned ppt "Finn Aasmund Hobbesland 11. mai 2007 Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google