Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finn Aasmund Hobbesland 11. mai 2007 Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finn Aasmund Hobbesland 11. mai 2007 Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finn Aasmund Hobbesland 11. mai 2007 Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem

2 11. mai Side 2 Prosjektmarkering

3 11. mai Side 3 Utbyggingstrekningen

4 11. mai Side 4 1.Bidra til å utvikle stamvegen mellom E18 Oslo – Kristiansand 2.Bidra til å styrke forbindelsen til Europa gjennom den nasjonale havna i Kristiansand og Kristiansand lufthavn. Mål

5 11. mai Side 5 3. Bidra til å utvikle Agderbyen til en robust bo- og arbeidsmarkedsregion Mål forts.

6 11. mai Side 6 Kryss på utbyggingsstrekningen Omre

7 11. mai Side 7 • God framkommelighet • Høy traffiksikkerhetsstandard • Godt miljø og god estetisk standard • God trafikantservice Rikspolitiske mål

8 11. mai Side 8 Seks ulykker på sju uker Fvn Lørdag 5. mai 2007

9 11. mai Side 9 Veg- direktoratet ( tiltakshaver ) Samferdsels- departement Bompenge- selskap Stortinget budsjettmidler bom penger OPS- kontrakt OPS- Selskap (byggherre) Vegdirektoratets rolle

10 11. mai Side 10 Roller, ansvar og myndighet Vegdirektoratet: Kontraktsansvar Vegvesenets lokale prosjektorganisiasjon: Delegert myndighet fra VD, oppfølging av kontrakten Delegert myndighet fra RS, byggherreoppgaver Statens vegvesen, distriktskontor AA og VA : Myndighet Agder OPS Vegselskap: Byggherreansvar Styrer entreprenør CJV Drifts- og vedlikeholdsansvar Construction Joint Venture: Hovedbedrift Styrer konsulent og underentreprenører

11 11. mai Side 11 OPS - prøveprosjekt OPS – prosjektet Grimstad – Kristiansand er det tredje av foreløpig tre De to andre prosjektene er: –E39 Klett – Bårdshaug –E39 Lyngdal – Flekkefjord ”Føremålet med OPS-prøveprosjekta er å få erfaringar med om ein slik modell kan gi gevinstar ved utbygging, drift og vedlikehald av store vegprosjekt.” ”Det er eit mål å plassere risikoen hos den parten som har best føresetnad for å handtere den. Dette inneber at OPS-selskapet vil ta ein stor del av risikoen knytt til opningstidspunkt, utbyggings-, drifts- og vedligehaldskostnader” ”Staten tek risikoen for inflasjon i driftskostnadene, endringer i vegstandard og eigne planendringar m.m.” (St.prp.nr.33)

12 11. mai Side 12 OPS - evaluering Evalueringen av OPS-modellen er igangsatt. Rapport leveres til sommeren. Agder OPS Vegselskap mener: –Byggetid ved tradisjonell organisering ville vært lengre –Mangel på fagfolk ville umuliggjort en tradisjonell gjennomføring –Tydelig ansvarsplassering reduserer risiko for det offentlige

13 11. mai Side 13 Funksjonsbeskrevet kontrakt

14 11. mai Side 14 Avgrensning av drifts- og vedlikeholdsfasen

15 11. mai Side 15 Driftsstrekningen Øygardsdalen - Timenes Driftsstrekningen

16 11. mai Side 16 Anlegget omfatter: • 38 km ny E18 • Kostnad 3300 mill (nåverdi) • Byggetid 3 år • 8 tunneler (2 x ca 6 km) • 78 konstruksjoner • 11 kryss • Ca 60 km med andre veger • Rasteplasser • Sidearealer (deponier, riggområder, næringsareal)

17 11. mai Side 17 E&MVedlikeholdTotalentrepren ø r Prosjektorganisering Bilfinger Berger BOT, 50 % Sundt, 35 % E. Pihl & S ø n, 15 % EIB, NIB Private banker Kredittgaranti XL EK LÅNLÅN OPS

18 11. mai Side 18 Lokale effekter av byggeprosjektet Utbyggingskontraktens størrelse mill NOK Direkte norske underavtaler600 – mill NOK Stort volum av sekundære avtaler –Transport –Bolig –Oppholdskostnader –Vedlikehold –Servicefunksjoner

19 11. mai Side 19 Lengdeprofil av ny E18

20 11. mai Side 20 Borerigg

21 11. mai Side 21 Borerigg

22 11. mai Side 22 Kaldvellvassdraget Kaldvell bru

23 11. mai Side 23 Miljøtunnel, Kaldvellheia

24 11. mai Side 24 Stamvegsutredningen 2002 Sørlandsbyen; internasjonalt rettet men med lite kommunikasjon på tvers av. Agderbyen; et fylkesovergripende byfelt mellom Kristiansand og Arendal

25 11. mai Side 25 Stamvegsutredningen 2002 Listerbyen; Ny E39 med bru over Fedafjorden og ny tverrforbindelse til Farsund gir regionen mulighet for å utvikle et tilvarende byfelt Utviklingen av bo- og arbeidsmarkeds- regioner er helt nødvendig for å utvikle regionen. Europavegen med forbindelsen fra Kristiansand til kontinentet vil i all framtid være det viktigste enkeltelementet av betydning for å utvikle Agderbyen.

26 11. mai Side 26 Agderbyen

27 11. mai Side 27 Befolkning i Agderbyen 2006 Mandal Søgne9 609 Songdalen5 621 Kristiansand Lillesand9 030 Grimstad Arendal Totalt

28 11. mai Side 28 Torino (la Spina) Ryggraden i den nye infrastrukturen i Torino Kombinerer jernbane med veg, sykkel og kunst Prosjekt startet i 1998 og er et stort byplanprogrem for å utvikle byen omkring den nye infrastrukturen Hva om vi kunne få til en slik helhetstenking omkring Adgerbyen?

29 11. mai Side 29 Spina 3 utviklingsområde Tenk om vi kunne få til en helhetstenking omkring utviklingen av Agderbyen

30 11. mai Side 30 Vekst i trafikktall basert på prognose for stamvegen gjennom Agder Og egen trafikkmodell for Kristiansand Ca 2,9 % vekst pr år fram til 2020 Ca 1,5 % vekst pr år deretter Trafikktall i Ådt (Årsdøgntrafikk) Sted Øst Midt Vest Trafikkprognose

31 11. mai Side 31 Sørlandsparken, hovedstad i Agderbyen? Leder av Sørlandsparken næringsforening Erik Rostoft • ansatte • m 2 i løpet av 30 år • ’ m 2 i Lillesand

32 11. mai Side 32 ”Flyfoto”, Dyreparken øst

33 11. mai Side 33 4-felts motorveg

34 11. mai Side 34 4-felts veg på bro

35 11. mai Side 35 Dårlig kurvatur Dårlig sikt Trafikkfarlige kryss og avkjørsler Dårlig fremkommelighet Redusert hastighet God sikkerhet God fremkommelighet En pulsåre i Agderbyen E18 år 2006E18 år 2009

36 11. mai Side 36 E18 stengt! Kirsten Lindeberg –Vegen har ingen margin –Må regne med flere stengninger

37 11. mai Side 37 NTP 2002 – 2011NTP Noen sitater: I dag ligger grensen for firefelts veg ved en årsdøgntrafikk (ÅDT) på utbygging til tofelts motorveg ventes strekningene Brokelandsheia-Vinterkjær og Øygardsalen-Dyreparken i Vest-Agder utbygd i planperioden Hele utbyggingen av Ev 18 gjennom fylket til tofelts motorveg er kostnadsberegnet til i størrelsesorden mill. kr. Det vurderes imidlertid høyere standard på deler av strekningen Sitat: Det planlagte OPS-prosjektet på E18 mellom Grimstad og Kristiansand vil bli gjennomført i løpet av første fireårsperiode. Prosjektet vil bli bygget som firefelts veg

38 11. mai Side 38 Noen viktige sukesssfaktorer • Etablering av prosjektet ”Bedre stamvei på Sørlandet” 19.november 1999 • Samarbeid mellom offentlig og privat sektor • Fokus på veibygging i landsdelen • En samlet landsdel • Kampanjer, protesttog og trafikkaksjoner • Påvirkning i forhold til Vegdirektoratet, S.dep., Stortinget

39 11. mai Side 39 Gaupemyr og Stordalen

40 11. mai Side 40 Bussterminal Bensinstasjon Gaupemyr, østre avkjøring til Lillesand

41 11. mai Side 41 Studehei

42 11. mai Side 42 Utlasting Strømsheia

43 11. mai Side 43 Ny E august 2009

44 11. mai Side 44 Kvernåstunnelen


Laste ned ppt "Finn Aasmund Hobbesland 11. mai 2007 Nye E18 – Ryggraden i Agderbyen Seminar med sentralbanksjef Svein Gjedrem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google