Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NYGIV PROSJEKTSAMLING HOMENKOLLEN PARK HOTELL 5. MARS 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NYGIV PROSJEKTSAMLING HOMENKOLLEN PARK HOTELL 5. MARS 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 NYGIV PROSJEKTSAMLING HOMENKOLLEN PARK HOTELL 5. MARS 2013

2  19800 innbyggere  8 barneskoler og 2 ungdomsskoler  2 videregående skoler, godt etablerte samarbeidsrutiner  Organisert som en 2 ½ nivå kommune  Pedagogisk tjeneste – en samordning av pedagogisk veiledningstjeneste og pp- tjenesten  Pedagogisk tjeneste støtter skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og tilrettelegging slik at opplæringen blir best mulig for alle.  8 pp-rådgivere  4 USP (utøvende spesialpedagoger i barnehagen)  En pedagogisk rådgiver som arbeider med kompetanseheving av lærere og ledere, resultatoppfølging og systemarbeid ute på skolene  2 veiledere i grunnleggende ferdigheter. Arbeider sammen med lærerne i klasserommet. 2010-12: vekt på lesing og lesestrategier

3 •Opplevd behov og ønske om økt læring innenfor: •Språkutvikling •Lesekompetanse •Sosial kompetanse Søknad til Bredtvet •Kompetanse-utvikling • Opplegg i regi av Bredtvet, oppstart jan.2010 •For alle ansatte i barnehagene, og helsesøstre •For alle lærere, men hovedsakelig for 4-5 ressurspersoner fra hver skole + ledelsen (ink Nes vgs) •For ansatte i Pedagogisk tjeneste Kommunal styringsgruppe •SLL- planen. •Forpliktelser på innhold, læringsstrategier, kartlegging •Årsplaner / trinnplaner •Årlig revidering Politisk forankring •SLL- i praksis •Kartleggingsrutiner •Fokus på språk i hverdagen •Strukturert begrepsopplæring •Lesekurs •Nettverk ledet av PT •SLL- arbeid for hele personalet og involvering av foresatte •Pedagogisk tjeneste som viktig aktør i SLL- arbeidet /leseveileder Ledelse Støtte - kontroll

4  Omfatter barnehage, grunnskole og videregående skole  Felles satsningsområde for alle barnehager og skoler over flere år  Kompetanseutvikling over tid og for mange (alle)  Strukturert begrepslæring i barnehagene – et forskningsprosjekt. Nå også videreført til en 1.klasse.  Oppfølging fra barnehage- og skoleeier med fokus på systemarbeid, kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling.

5 AnsvarFange opp / følge oppInnhold/ tilrettelegging Nivå 1. Barnehagen/ Skolen - gjelder alle barn/ elever Fokus på den ordinære opplæringen. Barnehage: Observasjon/ kartlegging: Se egen kartleggingsplan – vedlegg 15 Skole: Obl. kartlegginger og Nasjonale prøver. Se egen kartleggingsplan – vedlegg 16 Språkleker, begrepslæring. Sosialt samspill. Samarbeid med helsestasjon. Tilpassede tekster, læringsstrategier, begrepslæring. Nivå og flyt i fokus Leseopplæring; - forebygge - etablere og videreutvikle - automatisere (øve) og integrere Nivå 2. Barnehagen/ Skolen - gjelder utvalgte barn/ elever Barn/ elever som skårer under kritisk grense. Individuell/ kvalitativ/ dynamisk kartlegging Barnehage: ”Språk 5-6” anbefales i tillegg til de obligatoriske kartleggingene Skole: Arbeidsprøven, ”Språk 6-16”, ”20 spørsmål om språk” er anbefalte kartlegginger. Hensikt: finne språklige forutsetninger, strategibruk, lesemåte, avsporing av leseutvikling osv. PPT kan drøfte saker anonymt og på systemnivå Fokus på rammer, tilrettelegging og kompetanse. Kompetanse hos utvalgte personer på kartleggingsverktøy (ressurspersoner) Nivå 3. PPT, gjelder noen få barn/ elever Melding til PPT når tiltak er prøvd ut. Dokumenteres i ped. rapport. Obs og veiledning. Individuell testing/ utredning. Sakk. vurdering. Evt. viderehenvisning

6 Hensikten med å arbeide etter en slik modell er:  tidlig innsats og tett oppfølging gjennom styrking av den ordinære opplæringen.  bedring av samarbeid mellom barnehage / skole / vgs og PT på systemnivå, og bedring av kvaliteten på oppfølging av enkeltbarn/ enkeltelever som trenger tilrettelegging.  tidligere og grundigere tilmeldinger til PPT når det gjelder språkvansker og lese- og skrivevansker. 6

7 7 Læringsstrategier (Lesestrategier) B.hg 1.tr2.tr3.tr4.tr5.tr6.tr7.tr8.tr9.tr10.tr 1. Aktivisere bakgrunnskunnskap/ forkunnskaper 2. Tankekart 3. Begrepskart 4. Gjenfortelling / sammendrag 5. Venndiagram / Samskjema 6. Nøkkelord (utv. til nøkkelsetninger) 7. VØL - skjema Vet– Ønsker – Lært 8. BISON- overblikk 9. Kolonnenotat / Rammenotat 10. Lage spørsmål til tekst

8  FFF (Fange opp, følge opp, forebygge)  Systematisk kartlegging – systematisk oppfølging  Ordlæring / begrepstrening i fokus  Fokus på læringsstrategier  Lese –kurs og stasjonsarbeid  Kvalitet på arbeidet i «gul sone»  Når barn/ elever har utfordringer knyttet til adferd, har vi nå i større grad enn tidligere fokus på språket

9  1.klasselærer (okt 2012): elevene er så mye mer klar for lesing nå. De har mye erfaringer med bruk av tankekart, rim, utlytting av lyder... De har ikke så mye fokus på bare bokstavene og det er positivt.  Rektor ved en barneskole (1.nov 2012): Nå har 90 % av elevene i 1.klasse lært å lese og kontaktlærer har som mål at alle skal klare å lese før jul. Dette har vi ikke opplevd før.  Leder i en barnehage (okt 2012): Det vi har lært om betydningen av det å snakke saktere, har vi nå tatt med oss i sangstunder. Langt flere barn henger med på tekst og bevegelser, og det fine er at det ikke ødelegger for opplevelsen av sanger for de språksterke  Leder i barnehage (okt 2012): Vi kan oppleve nå at barn spontant tar fram ark under måltider og vil tegne tankekart når de møter nye begreper.  Rektor ved en u.skole (okt 2012): Vi har to gutter som har deler av sin opplæring på alternativ læringsarena – de har nå deltatt på lese-kurs og har hatt veldig flott framgang i lesing. Det er gledelig for skolen og guttene er stolte!

10  Årlig revidering av SLL- planen. Mål, kartlegging, tiltak og metoder.  Støtte og kontroll fra barnehage- og skoleeier  Pedagogisk tjeneste – leseveileder, systemfokus, arbeid i førtilmeldingsfasen  Kompetansetorg på PT som tilbud  Erfaringsdeling – nettverk barneskole, u-trinn/VGS m/kollegapar  Foreldrekurs – utvidet tilbud?  Språkgrupper i barnehagene? Strukturert begrepslæring også i skolen?  Økt fokus på samarbeid mellom de ulike forvaltningsnivåene om «det som er viktig! «  SLL og Ny Giv (IKO modellen) – to sider av samme sak?


Laste ned ppt "NYGIV PROSJEKTSAMLING HOMENKOLLEN PARK HOTELL 5. MARS 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google