Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for fagskoleforvalterne Park Inn Gardermoen 5. april 2011 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for fagskoleforvalterne Park Inn Gardermoen 5. april 2011 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for fagskoleforvalterne Park Inn Gardermoen 5. april 2011 1

2 2 Kort om skoleslaget • Fagskoleutdanning er yrkesrettet tertiærutdanning (Enstemmig KUF-komite V-07, og T. Aasland H-2009) • Fagskole/fagskoleutdanning er lovbeskyttede begreper. • Fra et halvt til to års utdanning • Kompetansen skal kunne tas i bruk direkte i arbeidslivet • Skal tilfredsstille arbeidsmarkedets økende behov for yrkeskompetanse • Fokus på samarbeid og kreativitet • Godkjennes av NOKUT (samme som høgskolene) • Lovrevisjon i 2007 åpnet for at skoler kan gis akkreditering.

3 Fagskolekoordinering. Koordinator FFU/KS NUTF/NUFHS Opptakskontoret Dept./ Fagskolerådet Tjeneste-leverandører NOKUT RFF Fagskolene/ fylkes- kommunene

4 4

5 Fagskolerådet Behov/bakgrunn: Karslen-utvalget, Utdanningslinja, regelverk, opplæring, statistikk Utfordringer : Fagskolenes frihetsgrad, interesser hos offentlige og private tilbydere Rådets oppgaver • utvikle rammer og strategier • fremme fagskolenes samlede interesser • fremme samarbeidet mellom de forskjellige aktørene, stimulere til samordning og kvalitetsutvikling • sikre forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser • bidra til synliggjøring og en god sammenheng mellom utdanningsnivåene • gi råd til sentrale og fylkeskommunale myndigheter i aktuelle fagskolesaker • kontakt med arbeidslivet om behovet for og dimensjonering av fagskoletilbud • bidra til hensiktsmessig og fleksibel organisering av studiene og sikre gode studiebetingelser for studentene • foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren • fremme internasjonalisering av og i fagskoleutdanningen 5

6 RFF - Rådet for fylkeskommunale fagskoler - er et koordinerende organ for de fylkeskommunale fagskolene som skal bidra til kvalitetsutvikling av de fylkeskommunale fagskolene, samordne etterutdanningstiltak og informasjonstiltak. • skal bistå FFU i utarbeidelse av uttalelser til departementet og andre. • skal bistå FFU i andre spørsmål som FFU ønsker avklaring på • arrangerer årlig en fagskolekonferanse • skal ivareta de fylkeskommunale fagskolenes felles interesser knyttet til et nært og forpliktende samarbeid med alle aktuelle bransjer/næringer og øvrige samarbeidspartnere. • er representert i de nasjonale utvalgene (NUTF + NUFHS) 6

7 NUTF - Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning - er et organ for samhandling mellom utdanningstilbydere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standarden skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen og for ulike læringsformer. • fastsetter nasjonale kriterier for teknisk fagskoleutdanning • utvikler og fastsetter nasjonale planer etter anbefaling fra de næringsrettede utvalgene • tilbyr NOKUT samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning • uttaler seg om andre forhold av nasjonal interesse 7

8 NUFHS - Nasjonalt utvalg for sosial og helsefag -er et organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Den nasjonale standard skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud. Samtidig skal den gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen • sikrer utvikling, videreutvikling og anbefaling av nasjonale planer for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag • er samarbeidspartner for NOKUT, utdanningsmyndighetene og andre aktuelle instanser • utvikler felles nettsted for all fagskoleutdanning. • uttaler seg om andre forhold av nasjonal interesse 8

9 KDKRD Fylkene Fagskolene Fagskolerådet NOKUT RFF NUTF og NUFHS Styrene Styring og organisering av fagskolene 9

10 Søkere teknisk fagskole – nord 2010 10

11 Søkere teknisk fagskole – vest 2010 11

12 Søkere teknisk fagskole – øst 2010 12

13 Studenter helsefordypninger første halvår 2010 13

14 Helsestudenter 2009 – 2010 etter eierform 14

15 Fylkeskomm. studenttall pr fylke 2010 2010Hjemfylke --> Skolefylke 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør- Trøndelag 17 Nord- Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Utlandet SUM skoler 01 Østfold 249 20 3 2 3 2 249 20 3 2 1 2 1 287 02 Akershus 26 14 4 26 14 44 03 Oslo 23 116 219 19 8 23 12 6 23 116 219 19 8 5 2 1 1 1 447 04 Hedmark - 05 Oppland 13 74 20 148 308 33 23 6 13 74 20 148 308 27 21 9 16 7 3 1 790 06 Buskerud 3 13 9 6 8 133 28 15 3 13 9 6 8 1 4 2 2 4 237 07 Vestfold 8 9 11 4 2 7 135 6 8 9 11 4 2 4 3 3 6 1 212 08 Telemark 4 3 1 50 158 4 3 2 1 1 230 09 Aust-Agder 1 3 2 1 1 2 7 87 8 9 1 1 1 124 10 Vest-Agder 3 2 1 1 4 31 233 21 7 2 1 1 1 308 11 Rogaland 1 4 8 166 22 3 2 3 3 2 1 215 12 Hordaland 2 5 2 4 3 6 1 8 4 8 70 652 67 47 6 3 8 5 1 1 903 14 Sogn og Fjordane 1 1 4 49 13 1 1 70 15 Møre og Romsdal 1 1 1 2 2 2 17 404 5 1 2 1 1 440 16 Sør-Trøndelag 1 2 1 3 1 1 4 4 1 24 50 9 12 4 1 118 17 Nord- Trøndelag 2 2 3 2 2 4 4 1 2 2 1 6 26 72 124 56 34 6 2 351 18 Nordland 1 2 3 2 2 9 2 88 16 1 1 127 19 Troms 1 1 3 2 1 3 3 5 1 6 1 2 55 157 43 284 20 Finnmark 1 1 1 2 6 24 35 SUM fylker 305 282 290 190 339 216 266 213 158 279 310 726 165 573 172 149 252 243 89 5 5 222 15

16 Oppsummering pr region 2010Hjemregion ---> SkoleregionRegion ØstRegion VestRegion NordUtlandetSUM skoler Region Øst198712813112247 Region Vest62145410311620 Region Nord5256124431355 SUM regioner21011638147855222 Kommentarer: 128 fra region Vest tar utdanning i region Øst 131 fra region Nord tar utdanning i region Øst 259 gjestestudenter totalt i region Øst 62 fra region Øst tar utdanning i region Vest 103 fra region Nord tar utdanning i region Vest 165 gjestestudenter totalt i region Vest 52 fra region Øst tar utdanning i region Nord 56 fra region vest tar utdanning i region Nord 108 gjestestudenter totalt i region Nord 16

17 Studenter pr land 2010Hjemland ---> LandNorgeSverigeSUM Region Øst224612247 Region Vest161911620 Region Nord135231355 SUM Land52175 5222 Kommentarer: 5 fra Sverige tar utdanning i Norge. Tror de er rapportert inn til KD! Forslag: KD fordeler direkte til skoler etter telling pr 01.10.år 17

18 Tilskudd til teknisk fagskoleutdanning 18 2011 År 2011 Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til FK for fagskoler ut fra ord. kostn.nøkler Differanse mellom tildelt i 2010 og objektive kriterier 2011 Tekniske fag Ca stud.tallTilskudd FylkeBeregnet2 011 Østfold166,7 14 046 000 4,37 % 15 752 2061 706 206 Akershus23,1 1 943 000 8,02 % 28 929 45826 986 458 Oslo287,3 24 205 000 7,71 % 27 800 5233 595 523 Hedmark8,8 743 000 4,23 % 15 264 11814 521 118 Oppland442,0 37 234 000 4,06 % 14 645 48922 588 511 Buskerud178,3 15 017 000 4,34 % 15 655 523638 523 Vestfold147,3 12 411 000 3,80 % 13 682 8891 271 889 Telemark189,2 15 934 000 3,36 % 12 130 2813 803 719 Aust-Agder70,3 5 919 000 2,35 % 8 486 5042 567 504 Vest-Agder195,6 16 475 000 3,50 % 12 600 3583 874 642 Rogaland373,0 31 422 000 7,55 % 27 208 5814 213 419 Hordaland825,7 69 554 000 9,78 % 35 273 33334 280 667 Sogn og Fjordane134,7 11 351 000 4,72 % 17 010 0655 659 065 Møre og Romsdal391,1 32 950 000 6,55 % 23 606 3909 343 610 Sør-Trøndelag254,7 21 457 000 5,59 % 20 142 9361 314 064 Nord-Trøndelag208,7 17 579 000 3,79 % 13 654 3013 924 699 Nordland161,2 13 577 000 8,40 % 30 281 40316 704 403 Troms193,4 16 289 000 5,08 % 18 328 1682 039 168 Finnmark28,3 2 387 000 2,79 % 10 040 4757 653 475 SUM 4 279360 493 000 100 % 360 493 0000

19 Tilskudd til fagskoleutdanning - HS 19 FYLKERAMME 2011 Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til helsefag ut fra ord. Kostn.nøkler Differense mellom tildelt i 2011 og objektive kriterier Østfold5 500 000 4,37 % 3 377 7232 122 277 Akershus4 320 000 8,02 % 6 203 3021 883 302 Oslo4 920 000 7,71 % 5 961 2261 041 226 Hedmark3 400 000 4,23 % 3 273 063126 937 Oppland5 060 000 4,06 % 3 140 4111 919 589 Buskerud8 690 000 4,34 % 3 356 9915 333 009 Vestfold3 980 000 3,80 % 2 934 0021 045 998 Telemark2 580 000 3,36 % 2 601 07921 079 Aust-Agder1 990 000 2,35 % 1 819 749170 251 Vest-Agder2 510 000 3,50 % 2 701 877191 877 Rogaland8 600 000 7,55 % 5 834 2972 765 703 Hordaland6 100 000 9,78 % 7 563 6111 463 611 Sogn og Fjordane1 820 000 4,72 % 3 647 4441 827 444 Møre og Romsdal1 680 000 6,55 % 5 061 8843 381 884 Sør-Trøndelag4 980 000 5,59 % 4 319 221660 779 Nord-Trøndelag3 550 000 3,79 % 2 927 872622 128 Nordland5 130 000 8,40 % 6 493 1981 363 198 Troms1 800 000 5,08 % 3 930 0832 130 083 Finnmark590 000 2,79 % 2 152 9651 562 965 Ikke fylkesfordelt100 000 Sum77 300 000100 % 77 300 000

20 Kvalitetsvurdering og kvalitetsansvar NOKUT er gitt oppgaven med å godkjenne utdanningstilbudene i fagskolen. Dette er en godkjenningsordning på linje med det vi kjenner fra annen tertiærutdanning. Godkjenningen skal sikre studentene tilfredsstillende utdanning og vilkår og er basert på en helhetlig vurdering av hvert enkelt tilbud. NOKUT krever at tilbydere som har fått godkjent utdanningstilbud har et kvalitetssikringssystem i funksjon som bidrar til kontinuerlig utvikling. NOKUT ser på sin egen rolle som: • Godkjenningsorgan • Kvalitetssikringsorgan • Tilsynsorgan • Utviklingshjelper 20

21 Nasjonal standard NOKUT forholder seg til hver enkelt tilbyder (egentlig til hver enkelt tilbyders styre) og ser ikke som sin oppgave å etablere noen nasjonale standarder for fagskoleutdanningen. De nasjonale utvalgene har påtatt seg ansvar for utvikling av nasjonale planer (overordnede læreplanrammer) som inngår som en del av den nasjonale standarden. I tillegg har utvalgene utviklet en generell del av planverket som setter standard for opptakskrav, organisering av utdanningen, arbeidsformer, vurdering, eksamensordning, dokumentasjon og kodeverk. Når fylkeskommunen skal realisere sitt forvaltningsansvar, må det etableres et felles nasjonalt sett av kriterier som skal etterleves i det daglige – og legges til grunn for eventuelt fylkeskommunalt tilskudd. 21

22 Et forslag til slike kriterier kan være: • Innehar NOKUT-godkjenning • Utarbeider årsrapport knyttet til kvalitetssikringssystem (gjennomstrømming) • Måler omfang i fagskolepoeng. • Følger regler om opptak (fagbrev innen relevant fag, evt. realkompetanse) • Har satt kompetansekrav til undervisningspersonalet og holder en høy pedagogisk kvalitet. • Følger nasjonal standard utarbeidet av de nasjonale fagutvalgene (gjelder utdanningsmål, opptak, vurdering, osv. og ikke organisering av utdanningen) • Tilbyr yrkesrettet utdanning (kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generell opplæring) • Dekker et kompetansebehov i privat/offentlig virksomhet • Tar ansvar for organisering av praksisplasser der det er del av utdanningen, for eksempel innen helse- og sosialfag • Krav om samlingsbaserte studier 22


Laste ned ppt "Samling for fagskoleforvalterne Park Inn Gardermoen 5. april 2011 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google