Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling for fagskoleforvalterne Park Inn Gardermoen 5. april 2011 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling for fagskoleforvalterne Park Inn Gardermoen 5. april 2011 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling for fagskoleforvalterne Park Inn Gardermoen 5. april

2 2 Kort om skoleslaget • Fagskoleutdanning er yrkesrettet tertiærutdanning (Enstemmig KUF-komite V-07, og T. Aasland H-2009) • Fagskole/fagskoleutdanning er lovbeskyttede begreper. • Fra et halvt til to års utdanning • Kompetansen skal kunne tas i bruk direkte i arbeidslivet • Skal tilfredsstille arbeidsmarkedets økende behov for yrkeskompetanse • Fokus på samarbeid og kreativitet • Godkjennes av NOKUT (samme som høgskolene) • Lovrevisjon i 2007 åpnet for at skoler kan gis akkreditering.

3 Fagskolekoordinering. Koordinator FFU/KS NUTF/NUFHS Opptakskontoret Dept./ Fagskolerådet Tjeneste-leverandører NOKUT RFF Fagskolene/ fylkes- kommunene

4 4

5 Fagskolerådet Behov/bakgrunn: Karslen-utvalget, Utdanningslinja, regelverk, opplæring, statistikk Utfordringer : Fagskolenes frihetsgrad, interesser hos offentlige og private tilbydere Rådets oppgaver • utvikle rammer og strategier • fremme fagskolenes samlede interesser • fremme samarbeidet mellom de forskjellige aktørene, stimulere til samordning og kvalitetsutvikling • sikre forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser • bidra til synliggjøring og en god sammenheng mellom utdanningsnivåene • gi råd til sentrale og fylkeskommunale myndigheter i aktuelle fagskolesaker • kontakt med arbeidslivet om behovet for og dimensjonering av fagskoletilbud • bidra til hensiktsmessig og fleksibel organisering av studiene og sikre gode studiebetingelser for studentene • foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren • fremme internasjonalisering av og i fagskoleutdanningen 5

6 RFF - Rådet for fylkeskommunale fagskoler - er et koordinerende organ for de fylkeskommunale fagskolene som skal bidra til kvalitetsutvikling av de fylkeskommunale fagskolene, samordne etterutdanningstiltak og informasjonstiltak. • skal bistå FFU i utarbeidelse av uttalelser til departementet og andre. • skal bistå FFU i andre spørsmål som FFU ønsker avklaring på • arrangerer årlig en fagskolekonferanse • skal ivareta de fylkeskommunale fagskolenes felles interesser knyttet til et nært og forpliktende samarbeid med alle aktuelle bransjer/næringer og øvrige samarbeidspartnere. • er representert i de nasjonale utvalgene (NUTF + NUFHS) 6

7 NUTF - Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning - er et organ for samhandling mellom utdanningstilbydere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standarden skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen og for ulike læringsformer. • fastsetter nasjonale kriterier for teknisk fagskoleutdanning • utvikler og fastsetter nasjonale planer etter anbefaling fra de næringsrettede utvalgene • tilbyr NOKUT samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning • uttaler seg om andre forhold av nasjonal interesse 7

8 NUFHS - Nasjonalt utvalg for sosial og helsefag -er et organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Den nasjonale standard skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud. Samtidig skal den gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen • sikrer utvikling, videreutvikling og anbefaling av nasjonale planer for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag • er samarbeidspartner for NOKUT, utdanningsmyndighetene og andre aktuelle instanser • utvikler felles nettsted for all fagskoleutdanning. • uttaler seg om andre forhold av nasjonal interesse 8

9 KDKRD Fylkene Fagskolene Fagskolerådet NOKUT RFF NUTF og NUFHS Styrene Styring og organisering av fagskolene 9

10 Søkere teknisk fagskole – nord

11 Søkere teknisk fagskole – vest

12 Søkere teknisk fagskole – øst

13 Studenter helsefordypninger første halvår

14 Helsestudenter 2009 – 2010 etter eierform 14

15 Fylkeskomm. studenttall pr fylke Hjemfylke --> Skolefylke 01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør- Trøndelag 17 Nord- Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Utlandet SUM skoler 01 Østfold Akershus Oslo Hedmark - 05 Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark SUM fylker

16 Oppsummering pr region 2010Hjemregion ---> SkoleregionRegion ØstRegion VestRegion NordUtlandetSUM skoler Region Øst Region Vest Region Nord SUM regioner Kommentarer: 128 fra region Vest tar utdanning i region Øst 131 fra region Nord tar utdanning i region Øst 259 gjestestudenter totalt i region Øst 62 fra region Øst tar utdanning i region Vest 103 fra region Nord tar utdanning i region Vest 165 gjestestudenter totalt i region Vest 52 fra region Øst tar utdanning i region Nord 56 fra region vest tar utdanning i region Nord 108 gjestestudenter totalt i region Nord 16

17 Studenter pr land 2010Hjemland ---> LandNorgeSverigeSUM Region Øst Region Vest Region Nord SUM Land Kommentarer: 5 fra Sverige tar utdanning i Norge. Tror de er rapportert inn til KD! Forslag: KD fordeler direkte til skoler etter telling pr år 17

18 Tilskudd til teknisk fagskoleutdanning År 2011 Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til FK for fagskoler ut fra ord. kostn.nøkler Differanse mellom tildelt i 2010 og objektive kriterier 2011 Tekniske fag Ca stud.tallTilskudd FylkeBeregnet2 011 Østfold166, ,37 % Akershus23, ,02 % Oslo287, ,71 % Hedmark8, ,23 % Oppland442, ,06 % Buskerud178, ,34 % Vestfold147, ,80 % Telemark189, ,36 % Aust-Agder70, ,35 % Vest-Agder195, ,50 % Rogaland373, ,55 % Hordaland825, ,78 % Sogn og Fjordane134, ,72 % Møre og Romsdal391, ,55 % Sør-Trøndelag254, ,59 % Nord-Trøndelag208, ,79 % Nordland161, ,40 % Troms193, ,08 % Finnmark28, ,79 % SUM %

19 Tilskudd til fagskoleutdanning - HS 19 FYLKERAMME 2011 Gjennomsnitt til fylkeskomm (Ordinære kostn.nøkler.) Tildeling til helsefag ut fra ord. Kostn.nøkler Differense mellom tildelt i 2011 og objektive kriterier Østfold ,37 % Akershus ,02 % Oslo ,71 % Hedmark ,23 % Oppland ,06 % Buskerud ,34 % Vestfold ,80 % Telemark ,36 % Aust-Agder ,35 % Vest-Agder ,50 % Rogaland ,55 % Hordaland ,78 % Sogn og Fjordane ,72 % Møre og Romsdal ,55 % Sør-Trøndelag ,59 % Nord-Trøndelag ,79 % Nordland ,40 % Troms ,08 % Finnmark ,79 % Ikke fylkesfordelt Sum %

20 Kvalitetsvurdering og kvalitetsansvar NOKUT er gitt oppgaven med å godkjenne utdanningstilbudene i fagskolen. Dette er en godkjenningsordning på linje med det vi kjenner fra annen tertiærutdanning. Godkjenningen skal sikre studentene tilfredsstillende utdanning og vilkår og er basert på en helhetlig vurdering av hvert enkelt tilbud. NOKUT krever at tilbydere som har fått godkjent utdanningstilbud har et kvalitetssikringssystem i funksjon som bidrar til kontinuerlig utvikling. NOKUT ser på sin egen rolle som: • Godkjenningsorgan • Kvalitetssikringsorgan • Tilsynsorgan • Utviklingshjelper 20

21 Nasjonal standard NOKUT forholder seg til hver enkelt tilbyder (egentlig til hver enkelt tilbyders styre) og ser ikke som sin oppgave å etablere noen nasjonale standarder for fagskoleutdanningen. De nasjonale utvalgene har påtatt seg ansvar for utvikling av nasjonale planer (overordnede læreplanrammer) som inngår som en del av den nasjonale standarden. I tillegg har utvalgene utviklet en generell del av planverket som setter standard for opptakskrav, organisering av utdanningen, arbeidsformer, vurdering, eksamensordning, dokumentasjon og kodeverk. Når fylkeskommunen skal realisere sitt forvaltningsansvar, må det etableres et felles nasjonalt sett av kriterier som skal etterleves i det daglige – og legges til grunn for eventuelt fylkeskommunalt tilskudd. 21

22 Et forslag til slike kriterier kan være: • Innehar NOKUT-godkjenning • Utarbeider årsrapport knyttet til kvalitetssikringssystem (gjennomstrømming) • Måler omfang i fagskolepoeng. • Følger regler om opptak (fagbrev innen relevant fag, evt. realkompetanse) • Har satt kompetansekrav til undervisningspersonalet og holder en høy pedagogisk kvalitet. • Følger nasjonal standard utarbeidet av de nasjonale fagutvalgene (gjelder utdanningsmål, opptak, vurdering, osv. og ikke organisering av utdanningen) • Tilbyr yrkesrettet utdanning (kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generell opplæring) • Dekker et kompetansebehov i privat/offentlig virksomhet • Tar ansvar for organisering av praksisplasser der det er del av utdanningen, for eksempel innen helse- og sosialfag • Krav om samlingsbaserte studier 22


Laste ned ppt "Samling for fagskoleforvalterne Park Inn Gardermoen 5. april 2011 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google