Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adamelo Brenta Natural Park (Nord-Italia) Jotunheimen National Park Etableringsår19881980 Areal620 km²1.151km² Antall kommuner395 Forvaltningsressurser7.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adamelo Brenta Natural Park (Nord-Italia) Jotunheimen National Park Etableringsår19881980 Areal620 km²1.151km² Antall kommuner395 Forvaltningsressurser7."— Utskrift av presentasjonen:

1 Adamelo Brenta Natural Park (Nord-Italia) Jotunheimen National Park Etableringsår19881980 Areal620 km²1.151km² Antall kommuner395 Forvaltningsressurser7 mill. euro 30 helårsansatte+70 sesong 25-30 mndsverk Opptil 100.000 Euro ForvaltningsinstrumenterForvaltningsplan, EMAS, ECSTForvaltningsplan ForvaltningssystemSterk institusjonFragmentert system OrganisasjonLokalisert i en bygningSpredt Infrastruktur/bebyggelseMye – landsbyer i parkenMinimalt Menneskelig påvirkingMange inngrep, mye biltrafikkUrørt Overnattinger pr. år i parkområdet 6 mill.overnattinger i 39 kommuner Lom, Vågå, Skjåk, 2006: 300.000 Turismeprosjekter i regi av parken MangeFå Kommersielle aktiviteter i regi av parken JaNei Kommunikasjon internettOffisiell side www.pnab.it Mange sider Kommunikasjon med turister/lokalbefolkning Flere prosjekter startet i det sisteLite

2 HVORFOR UTVIKLINGS- PROSJEKTER?

3 Reiselivet skal selge en vare de ikke kontrollerer ”Vi selger først og fremst naturopplevelser….”

4 Lovfestet myndighet -Fysiske konstruksjoner a.Behandling etter naturvernlova: Forvaltningsmyndigheten b.Behandling etter plan- og bygningslova: Kommunen -Motorferdsel a.Behandling etter naturvernlova: Forvaltningsmyndigheten b. Behandling etter motorferdsellova: Kommunen -RovviltRegionale rovviltnemder -VillreinVillreinutvalg og villreinnemder -Jakt, fiske, setring, beiteFjellstyrer/Statskog/Private grunneiere -KulturminnerFylkeskonservatoren -Oppsyn av div. miljølovgivningSNO Oppgaver flere arbeider med -Sti- og hyttenettDNT -Tilrettelegging for friluftsliv ellersForvaltningsmyndigheten, SNO, fjellstyrer, kommuner -Informasjon Frittstående informasjonssentra, forvaltningsmyndigheten, SNO, fjellstyrer, reiselivsaktører o.a. -Næringsutvikling Private aktører/utviklingsprosjekter i samarbeid mellom private aktører og offentlige aktører -ForskningTilfeldig Forvaltningsoppgaver - verneområder

5

6 Regionale utviklingsprosjekter i store verneområder i Alpene: 6 land – 17 prosjekter Verneområder skaper ikke automatisk økonomisk vekst, men: -15 av 17 prosjekter bidro til å øke lokale inntekter - 9 av 17 førte til økt forbruk blant turistene i områder - 8 av 17 prosjekter førte til en økning i antall arbeidsplasser

7 1. Klare visjoner og målsettinger som kommuniseres tydelig • Et utviklingsprosjekt må ha en egnet visjon/konsept som fremmer langsiktig, bærekraftig utvikling. Det må knyttes klare mål til visjonen/konseptet, og disse må kommuniseres tydelig… Suksessen til et prosjekt er avhengig av å ha en sterk leder eller et sterkt lederteam som nyter stor anseelse, og som inspirerer og motiverer deltakerne gjennom prosessen. (Evaluering av 17 prosjekter i Alpene) • Det er viktig å etablere en klar visjon som kommuniseres tydelig og som forankres hos alle interessenter. Strategier og visjoner er viktige for å øke bevisstheten, fokusere på hovedutfordringer og skape interesse hos deltakende aktører.(Skotsk analyse av 8 europeiske verneområder) • Betydningen til individuelle ordførere må ikke underestimeres, siden de kan ha betydelig innflytelse på utviklingen av en politisk opinion i en region som pådrivere (eller motstandere) for større verneområder (Antologi om verneområder og regional utvikling i Europa)

8 2. Turisten bryr seg ikke om grenser... • Strategien må anerkjenne at nasjonalparken ikke eksisterer som en isolert øy, men som en del av en mye større turistopplevelse: En bærekraftig reiselivsstrategi for en nasjonalpark må integreres med strategiene for tilliggende områder/destinasjoner (Skotsk analyse av 8 europeiske verneområder) • Viktig å tenke større regioner og komplementære ferdigheter/produkter (Innovativ Fjellturisme) • Suksessrik regional utvikling innen og rundt store verneområder må være basert på en helhetlig tilnærming. Det er ikke nok å promotere enkeltprosjekter. (Evaluering av 17 prosjekter i Alpene)

9 Kom til Lom Reisemål Årdal Opplæringskontoret Brimi-Kjøken Reisemål Sogndal og Luster Klimapark 2469

10 3.Samarbeid på tvers av sektorer • Viktig at reiselivsutviklingen er del av en større utviklingsstrategi: Jo sterkere integrasjon det er mellom lokale verdikjeder og reiselivsnæringen, jo større er de lokaløkonomiske effektene ….. Samarbeid og partnerskap er nøkkelen til å få på plass nødvendige fasiliteter og service for de besøkende (parkeringsplasser, infosentra, picniclokaliteter). (Skotsk analyse av 8 europeiske verneområder) • Tett kommunikasjon, samarbeid og partnerskap mellom naturforvaltningen og reiselivsnæringen er en forutsetning for bærekraftig turisme i regionen (Wadden See nasjonalpark i Nord-Tyskland) • Samarbeid på tvers av sektorer (for eksempel landbruk, serveringssteder og varehandel) er viktig. (Evaluering av 17 prosjekter i Alpene)

11 3.Samarbeid på tvers av sektorer, forts. • Det ligger et uutnyttet næringsmessig potensiale i å samarbeide på tvers av både kommune- og fylkesgrenser (Pilotprosjekt for bedriftsutvikling i Nasjonalparkriket/Dovrefjell- og Rondane-regionen 2006-2007) • Det er viktig å forene markedskreftene over næringsgrensene….. Alle vellykkede turistområder har sterke destinasjonsselskaper og et tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor (Innovativ Fjellturisme)

12 Deltakelse i regionalt/ nasjonalt nettverk ( formelt nettverk som knyttes til samarbeid og informasjonsutveksling utenfor bygda) Deltakelse i lokalt nettverk (uformelt nettverk som knyttes til samarbeid og informasjonsutveksling i bygda) NeiJa Nei25%71% Ja68%94% Større sannsynlighet for å lykkes når en deltar i nettverk Kilde: Skogforsk 2003 ”Når vi analyserer mulighetene for økt lokal verdiskaping i utmark så vil det i de fleste tilfeller bli for snevert å se på utmarka for seg. Det er ofte koplingene mellom utmarksprosjekter og andre tiltak i en kommune eller region som avgjør mulighetene for verdiskaping”.

13 4.Lokal tilpasning • Det trengs lokale løsninger for å løse lokale utfordringer: Det finnes ingen standard-løsning for å gjennomføre slike prosjekter. (Skotsk analyse av 8 europeiske verneområder) • Konsepter med suksess viste seg å være basert på regionale tradisjoner, kultur og identitet (Evaluering av 17 prosjekter i Alpene)

14 5.Kompetanse • Den nødvendige fagkompetansen finnes vanligvis internt i regionen. Kompetanse knyttet til prosjektplanlegging, -organisasjon og -ledelse kan være en mer kritisk faktor i slike utviklingsprosjekter……Verneområder bør etablere samarbeid med forskningsinstitusjoner for forskning og overvåking…Det bør gjennomføres jevnlige evalueringer av økologiske, økonomiske og sosiale effekter for å opprettholde motivasjonen, positive holdninger og støtte fra prosjektdeltakerne (Evaluering av 17 prosjekter i Alpene) • Suksessen ligger i triple-helix; Tett samarbeid mellom næring, FOU og virkemiddel- apparatet … Det trengs jevnlig markedskunnskap, og det trengs kompetanse for å omsette kunnskapen i praksis. (Innovativ Fjellturisme) • Å bygge lokal kompetanse og støtte lokale bedrifter i innovasjonsprosesser er blant hovedfaktorene som har bidratt til en vellykket gjennomføring av bærekraftig turisme i disse verneområdene (Skotsk analyse av 8 europeiske verneområder) • Etablereropplæring har vært en nøkkelfaktor for flere av prosjektene (Naturbruksprosjektet i Sogn og Fjordane 2002-2005)

15 6.”Ting tar tid” – behov for langsiktighet ” Eit overordna program/prosjekt som har mange etableringar i seg, kan lett komme til å verke stressande fordi ein må skunde seg å nytte høvet medan det enno er pengar i prosjektet. Då er det lett for at ein tek snarvegar forbi modning direkte til finansiering” (Naturbruksprosjektet i Sogn og Fjordane 2002-2005) • ”Prosjektperioden var for kort” (Pilotprosjekt for bedriftsutvikling i Nasjonalparkriket/Dovrefjell- og Rondane-regionen 2006-2007) • ”En 5 år gammel klynge er fortsatt et spedbarn: Utviklingsprosesser tar tid.”(Innovativ Fjellturisme 2009) •Å utvikle en strategi tar tid og ressurser: I hvert av studieområdene har nåværende reiselivsstrategi utviklet seg over en lang periode; i de fleste tilfeller mer enn 10 år. (Skotsk analyse av 8 europeiske verneområder)

16 OPPSUMMERING: ”The analyses of good practice examples have shown that large protected areas represent instruments of sustainable regional development, if human resources are comprehensively considered, if a proper management concept is adopted and if a well organised process is accomplished.” ( Evaluering av 17 prosjekter i Alpene) •En klar visjon – tydelig kommunikasjon – advokater •Integrasjon med strategier for tilliggende områder/ destinasjoner •Samarbeid på tvers av sektorer •Lokal tilpasning •Kompetanse •Langsiktighet


Laste ned ppt "Adamelo Brenta Natural Park (Nord-Italia) Jotunheimen National Park Etableringsår19881980 Areal620 km²1.151km² Antall kommuner395 Forvaltningsressurser7."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google