Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

G.Kamfjord Områdeutvikling Sammenfatning fra - Brent Ritchie - Mill & Morrison - Kamfjord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "G.Kamfjord Områdeutvikling Sammenfatning fra - Brent Ritchie - Mill & Morrison - Kamfjord."— Utskrift av presentasjonen:

1 G.Kamfjord Områdeutvikling Sammenfatning fra - Brent Ritchie - Mill & Morrison - Kamfjord

2 G.Kamfjord Oppgaver og områdenivåer Bedrift Sted Produkt- område Region Organisert områdenivå Område- utvikling Markeds- føring xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Påvirknings- arbeid xx xxxx xxxx Organi- sering xxxxxx xxxx xxxx Opp- gaver

3 G.Kamfjord Områdeutvikling Prosess i 5 trinn 1 Situasjons- og bakgrunnsanalyse 2 Områdeanalyse 3 Formulering av visjon, profil og overordnete mål 4 Målformulering og strategiutforming vedrørende områdereiselivets kjerneoppgaver 5 Handlingsplaner på hvert strategiområde

4 G.Kamfjord 1. Situasjons- og bakgrunnsanalyse 1.1Klarlegge offisiell reiselivspolitikk, overordnete mål og eksisterende planer 1.2Kartlegging og analyse av eksisterende marked (målgrupper og reisemønster) (RP, 4.7) 1.3 Kartlegge eksisterende tilbud i tilknytning til relevante produktnivåer (ref. målgrupper og reisemønster) 1.4Identifisere åpenbare styrker, svakheter, muligheter og kritiske faktorer i dagens situasjon

5 G.Kamfjord 2.2 Den kinesiske esken i praksis G.Kamfjord: Reiselivsproduktet

6 G.Kamfjord 2.2 Definisjon av relevante produktnivåer Eksempel region : Troll Park •Definisjon, avgrensning av Troll Park området –Området omfatter Oppland og Hedmark. –I større profileringssammenheng sees området som et triangel med Eidsvold, Røros og Geiranger som ytterpunkter.

7 G.Kamfjord 2.2 Definisjon av relevante produktnivåer Eksempel: Lillehammer produktområde •Definisjon av Lillehammer produktområde –Området omfatter Opplandskommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, med destinasjonene Lillehammer, Nordseter, Hafjell-Hunderfossen, Skei, Kvitfjell, Ringebufjellet, samt destinasjonen Sjusjøen i Ringsaker kommune, Hedmark

8 G.Kamfjord 2. Områdeanalyse 2.1Analyse av områdets overordnete landskaps- kvaliteter, attraksjonsstyrke og profilgrunnlag 2.2Analyse av områdets interessenter, kompe- tanse og motivasjon for reiselivsutvikling 2.3Analyse av stedlige helhetsprodukt 2.4Synliggjøring av mulige synergier innen reiseliv og med andre næringer

9 G.Kamfjord Områdets forutsetninger for reiseliv RP Fig. 11.1 Landskap Infrastruktur Felles- goder Annet nærings- liv Reiselivs- næring? M

10 G.Kamfjord 2.3 Områdeanalyse 2.3.2 Landskapskvaliteter og attraksjonsstyrke •Hovedinntrykk av landskapet –Intensitet –Variasjon –Helhet •Analyse av øvrige landskapsressurser –Spesielle landskapsformasjoner –Vann og vassdrag –Vegetasjon –Kulturlandskap

11 G.Kamfjord 2.3 Områdeanalyse 2.3.3 Landskapskvaliteter og attraksjonsstyrke Ressurs- og landskapskartlegging Tre formål:  Analyse av landskapets egenverdi som attraksjon - eksponeringsprofil og attraksjonsstyrke  Analyse med tanke på tilrettelegging og attraksjonsutvikling for besøkende - opplevelsesprofil  Analyse for å sikre (bevare og forbedre) landskapskvalitetene til bærekraftig utnyttelse til reiselivsformål - eksponering og opplevelse

12 G.Kamfjord Økologisk bærekraft Samfunnsmessig bærekraft Økonomisk bærekraft Ansvarlig turisme Bærekraft i reiselivet Fig. 9.10

13 G.Kamfjord 2.3 Områdeanalyse 2.3.4Potensiale for reiselivsutvikling •Hvilke behov (opplevelsesmåter) kan tilfredsstilles - med hvilken bearbeiding •I hvor stor grad kan eksisterende tilrettelegging for andre formål utnyttes til reiselivsformål •Kapasitet på eksisterende infrastruktur og sårbarhet for ekstra bearbeiding •Mål- og interessekonflikter mellom initiativtakere, andre aktører og næringer, lokalbefolkning og offentlig forvaltning •Kostnader ved ulike mål for reiselivsutvikling

14 G.Kamfjord Attraksjonsutvikling og eksisterende tilrettelegging - RP Fig. 9.9 Opprinnelig RL.messig

15 G.Kamfjord Interessenter i attraksjons- og område utvikling RP- Fig. 9.6

16 G.Kamfjord 2.3 Områdeanalyse 2.3.4Det helhetlige reiselivsprodukt på stedsnivå 1. Analyse av de grunnleggende forutsetninger - (landskapskarakter, felles goder, infrastruktur, andre tjenester) 2.Analyse av stedsproduktets enkeltelementer, komposisjon og sammensetning i forhold til aktuelle markeder 3.Markedsbasert analyse av spisskvaliteter og variasjon i det stedlige tilbud (aktiviteter, attraksjoner, innkvartering, servering) 4.Analyse av destinasjonsledelse mht –organisering –finansiering –kompetanse

17 G.Kamfjord Marked Server- ing Inn- kvartering Attrak- sjoner Tran- sport På-stedet pakke Distribuert pakke Landskap Annet næringsliv Felles- goder Infrastruktur Det helhetlige reiselivsprodukt - 2 Fig. 8.2

18 G.Kamfjord Stedsproduktet - 2 Fig. 11.9 M Gjennom- fart Stedsproduktet - 2 A A A A S S S S T T T T I I I I M

19 G.Kamfjord 2.3 Områdeanalyse 2.3.5 Synergimuligheter •Synergimuligheter i forhold til –eksisterende turisme –andre næringer –tilbud til lokalbefolkningen

20 G.Kamfjord 3. Visjon og profil 3.1 Formulering av visjon, profil og overordnete mål •Utkast til visjon og hovedmål med presisering av et antall temaer eller oppgaver som kan gi visjonen konkret innhold •Prosess for høring og revisjon av visjon, profil og hovedmål •Fastlegging av visjon, profil og hovedmål

21 G.Kamfjord 3. Visjon og profil 3.2 Nærmere om områdevisjoner •En visjon på områdenivå involverer flere interessegrupper og krever en omfattende prosess •Interessegruppenes verdier og mål kan sprike så mye at det kan kreve betydelig diplomati å komme til enighet •Visjon for en destinasjon vil måtte ha en svært langsiktig karakter da en gjennomføring oftest vil kreve igangsatt langsiktige tiltak - offentlig og privat

22 G.Kamfjord 3. Visjon og profil 3.3 Områdeprofil (1) Utvikling av en profil på et område må skje på grunnlag av tre viktige forhold: 1.Forankring i autentiske natur- eller kulturbaserte fortrinn (særegenheter) i området 2. Referanse til temaer eller opplevelser som har allmenn interesse (positive assosiasjoner) 3.Innretning mot ønsket form for turisme i området

23 G.Kamfjord 3. Visjon og profil 3.6 Eksempel Troll Park Visjon for Troll Park området Troll Park området skal være Skandinavias mest attraktive natur- og kulturbaserte besøksområde/ region innen år 2000.

24 G.Kamfjord 3. Visjon og profil 3.7 Eksempel Lillehammer (1) Visjon for Lillehammer produktområde Lillehammer produktområde skal være det mest allsidige og best tilrettelagte opplevelsessentrum i Troll Park, og en hjørnesten i profileringen av Norge. Området skal utnytte sin enestående kombinasjon av natur, kultur og andre attraksjoner og anlegg til å produsere Skandinavias mest varierte tilbud av aktiviteter og opplevelser for besøkende til alle årstider. Området skal gjøre de olympiske kvalitetskrav til sin permanente standard for produktkvalitet, miljøhensyn og service.

25 G.Kamfjord 3. Visjon og profil 3.8 Eksempel Lillehammer (2) Hovedprofil for Lillehammer produktområde Lillehammer produktområde skal ha landets største og beste tilbud av lett tilgjengelige og godt tilrettelagte natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser i rammen av norske fjell og daler i et stabilt innlandsklima. Lillehammmer by tilbyr et variert handels- og kulturtilbud av høy service- og miljøkvalitet for alle destinasjoner i produktområdet. Produktområdet skal bevare og synliggjøre sin status som OL- arrangementsområde.

26 G.Kamfjord 4. Mål og strategiutforming vedrørende områdereiselivets kjerneoppgaver 1Områdeutvikling –anlegg –aktiviteter –programmer 2Markedsføring 3Organisering ------- 4Forankring, forståelse, legitimering 5Påvirkning i utvikling av fellesgoder, infrastruktur og andre tjenester

27 G.Kamfjord Oppgaver og områdenivåer Bedrift Sted Produkt- område Region Organisert områdenivå Område- utvikling Markeds- føring xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Påvirknings- arbeid xx xxxx xxxx Organi- sering xxxxxx xxxx xxxx Opp- gaver

28 G.Kamfjord 5. Handlingsplaner innen hver av områdereiselivets kjerneområde •Aktørene bekrefter sine ansvarsområder i foreliggende strategier, planer og mål •Fremdriftsplaner i tråd med tilgjengelige og bekreftede ressurser –økonomisk –menneskelig –organisatorisk

29 G.Kamfjord Forutsetninger for gjennomføring av områdeplaner •Konkrete handlingsplaner med prioriterte fremdriftsplaner som del av helhetlige strategier, områdeplaner og mål •Klar arbeids- og ansvarsdeling mellom aktører i offentlig og privat sektor •Realistiske og bekreftede finansieringsplaner


Laste ned ppt "G.Kamfjord Områdeutvikling Sammenfatning fra - Brent Ritchie - Mill & Morrison - Kamfjord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google