Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksuelle overgrep og tilbakefallsfare

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksuelle overgrep og tilbakefallsfare"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksuelle overgrep og tilbakefallsfare
Seniorforsker Jim Aage Nøttestad, St. Olavs Hospital, Avd. Brøset. Regional sikkerhetsavdelig og kompetansesenter for sikkerhets –, fengsels,- og rettspsykiatri OK

2 Tilbakefall Tilbakefall I femårsperioden blant siktede I 1996 etter lovbruddsgruppe I 1996 og lovbruddsgruppe ved tilbakefall (SSB 2004) Vinning- Skade – (- økonom.) verk Vold Seks. Narko. % % % % % Vinning Skadeverk Vold Seksuelle overgrep Narkotika

3 Tilbakefall Forfatter n 0ppf.år % Gjsn. tilbakef.
Cann, Falshaw & Friendship (2004) Friendship & Thornton (2001) Hanson & Thornton (2000) Hood et al, (2002) Thornton & Beech (2002) Thornton & Travers (1991) Marshall (1994)

4 Tilbakefall Forfatter n 0ppf.år % Gjsn. tilbakef.
Friendship, Mann & Beech (2003) 647 beh alle 2.6 høy risiko 5.5 med. høy risiko 2.7 med. lav risiko 1.9 lav risiko 1910 ubeh alle 2.8 høy risiko 13.5 med. høy risiko 12.7 med. Lav risiko 2.6 lav risiko

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Risikovurderinger

14 Tilbakefall og risikovurderinger
Ulike former for metodikk ved risikoprediksjon Kliniske risikovurderinger Aktuariske risikovurderinger Strukturerte kliniske vurderinger:

15 Tilbakefall og risikovurderinger
Strukturerte kliniske vurderinger: Vurdering på grunnlag av et fast sett av variabler Vurderingstemaene er statiske,- historiske og kliniske/dynamiske Vurderingens hovedtema er prediksjon og sannsynlighetsreduksjon Vurderingene kan etterprøves

16 Tilbakefall og risikovurderinger
Sexual Violence Risk – 20 (SVR-20) Psykososial tilpasning: - 1. Seksuelt avvik - 2. Offer for overgrep i barndommen - 3. Psykopati - 4. Alvorlig psykisk lidelse - 5. Rusmisbruk - 6. Selvmords/drapspreget tankeinnhold - 7. Ustabilitet i forhold - 8. Problemer i arbeid og sysselsetting - 9. Tideligere ikke seksuell vold -10. Ikke voldelige overgrep -11. Vilkårsbrudd

17 Tilbakefall og risikovurderinger
Sexual Violence Risk – 20 (SVR-20) Seksualovergrep: - 12. Gjentatte seksuelle overgrep - 13. Mange forskjellige seksuelle overgrep - 14. Fysisk skade hos offer for seksuelle overgrep - 15. Bruk av våpen eller trussel om å drepe ved overgrep - 16. Opptrapping av frelvens eller alvorlighetsgrad ved seksuelle overgrep - 17. Ekstrem bagatellisering eller benekting av seksuelle overgrep - 18. Holdninger som støtter eller unnskylder seksuelle overgrep

18 Tilbakefall og risikovurderinger
Sexual Violence Risk – 20 (SVR-20) Fremtidsplaner: - 19. Mangel på realistiske planer - 20. Negative holdninger til behandling Andre overveielser

19

20 Tilbakefall og risikovurderinger
”Using the SVR-20 as an instrument of judgement is superior in its predictive accuracy than using it as an actuarial assessment”. (New York State Divison of Probation and Correctional Alternatives, 2007) ”The measure with the largest association with sexual recidivism was the SVR-20 professional judgement, but this findings was based on only three studies.” (Hanson and Morton-Burgeon, 2007). ”The SVR-20 has predictive accuracy comparable to other similar instruments, and the accuracy maintains significance over time.” (Kneight & Thornton (2007).

21 Tilbakefall og risikovurderinger
SVR-20 egnet i Norge? Bygger på Canadiske fengselsutvalg Bygger på at seksuelle overgripere kriminelt sett er lik andre lovbrytere Norske seksualovergripere er ikke lik de øvrige lovbryterne mht. Rusmisbruk Ustabilitet i forhold Problemer i arbeid og sysselsetting Tidligere ikke seksuell vold evt. Ikke voldelige overgrep Norske seksualforbrytere er her en samlet gruppe, med de forskjellene vi har mellom kjennetegn ved de som gjennomfører forskjellige overgrep. Vi kan ikke generalisere ut fra en SVR-20 vurdering.

22 Tilbakefall og risikovurderinger
Internasjonale metaanalyser av antatte risikofaktorer og i hvilken grad de predikerer tilbakefall

23 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep.
Hanson og Bussière (1989) og Hanson (2003): Etablerte risikofaktorer: Seksuelt avvik Tidligere seksuelle overgrep Ukjent offer Mannlig offer Enslig Alder (ung) Antallet overgrep Bortfall fra behandlingstiltak (Hanson og Bussière,1989)

24 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Etablerte risikofaktorer, overgrepshistorie: - Tidligere seksuelle overgrep - Offerkarakteristika - urelaterte - fremmede - mannlige - Tidlig oppstart - Variasjon i overgrepene - Overgrep uten offerkontakt (Hanson 2003)

25 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Etablerte risikofaktorer, Seksuelle avvik: Forekomst av en eller annen avvikende seksuell interesse - barn - parafilia Overopptatt av seksuelle tema Tolerante holdninger til seksuelle overgrep (Hanson 2003)

26 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Etablerte risikofaktorer, ustabil livsstil / kriminalitet: Atferdsproblem i barndommen Ungdomskriminalitet Tidligere overgrep Ustabil livsstil hensynsløs atferd arbeidsmessig ustabilitet Personlighetsforstyrrelse Antisosial, psykopatisk, hvilken som helst (Hanson 2003)

27 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Etablerte risikofaktorer, intimitetsmangler: enslig (aldri gift) konflikt med partner følelsesmessig identifikasjon med barn Etablerte risikofaktorer, reaksjon på behandling /tilsyn - bortfall fra behandling - motvillig til samarbeid mht. tilsyn - vilkårsbrudd Etablerte risikofaktorer, alder: - ung (Hanson 2003)

28 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Faktorer som ikke predikerer tilbakefall Empati med offeret Benekting eller minimalisering av overgrepet Manglende behandlingsmotivasjon Seksuelt misbrukt som barn Psykisk utviklingshemming Internaliserte psykologiske problem Angst, depresjon, lav selvfølelse (Hanson 2003)

29 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep,
Empati: Vi har ikke noen klar enhetlig teori om hva empati er slik at dette kan testes empirisk. Uklare definisjoner Svak operasjonalisering Ikke standardiserte registreringsmetoder (Enkelte program har standardiserte registreringsmetoder, men ikke på tvers av programmer.

30 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Utredning av empati: Avledet fra overgriperens sosiale anamnese og hans kriminelle ”rulleblad” Ved direkte observasjon Ved måling av kognitive fordreininger, minimalisering, benekting og bagatellisering. Selvutfyllingsskjema

31 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Empati: Ledende synspunkt frem til midten av 1990 årene: Empati var et personlighetstrekk som ble vurdert som ”enten” tilstedeværende eller fraværende. Seksualovergripere ble generelt vurdert som mennesker med empatimangler

32 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Empati en fler fasettert prosess med fire stadier: Emosjonell gjenkjenning Gjenkjenning av offerets følelsesmessige tilstand, samt å gjenkjenne og navne egne følelser i situasjonen Perspektivtaking Identifiserer seg med, setter seg inn i offerets sted og ta dettes følelsesmessige perspektiv i situasjonen Emosjonell replikasjon Har en adekvat følelsesmessig reaksjon på den skade og fortvilelse som påføres offeret, gjenopplever om ikke fullstendig deres opplevelser dvs. har tilstrekkelig følelsesmessig repertoar til dette. Beslutningsstadiet De tre fasene ikke nok, nå spørsmål om slutte eller gjennomføre overgrepet (ikke ulikt omsorg handlingsmessig) (Marshall, Hudson et.al. 1995)

33 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Overgripere og vi kan ha mangler i: En eller flere av de nevnte stadiene Manglene kan være: Generelle Offerspesifikke Situasjonsavhengige Stabile (Marshall, Hudson et.al. 1995)

34 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Offerempati og generell empati, en studie av barneovergripere og ikke – overgriperes empati ovenfor: Vansirede barn etter en bilulykke Barn som hadde blitt seksuelt misbrukt av en uspesifisert overgriper Barn som overgriperen selv hadde misbrukt Resultat: Overgripernes empati ovenfor vansirede barn var lik ikke overgripernes Overgripernes empati ovenfor seksuelt misbrukte barn var noe lavere enn ikke overgripere Overgriperne hadde de største empatimanglene ovenfor eget offer, (noen hadde adekvat empati ovenfor eget offer) (Fernandez et al. 1999)

35 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Offerempati og generell empati, en studie av voldtektsmenn og ikke – voldtektsmenns empati ovenfor: Vansirede kvinner etter en bilulykke Kvinner som hadde blitt voldtatt av en uspesifisert voldtektsmann Kvinner som mannen selv hadde voldtatt Resultat: Voldtektsmennenes empati ovenfor vansirede kvinner var større enn blant de mennene som ikke hadde voldtatt Voldtektsmennenes empati ovenfor voldtatte kvinner var tilsvarende som hos de mennene som ikke hadde voldtatt Voldtektsmennene hadde, som overgriperne mot barn, størst empatimangler ovenfor eget offer. (Fernandez & Marshall, 1998)

36 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Kognitive fordreininger, overgrepsstøttende holdninger: Da sa den eldste til den yngste: Kom, la oss gi vår far vin å drikke og legge oss hos ham, så vi kan holde vår ætt ved like ved vår far! Så ga de sin far å drikke den natt; og den eldste gikk inn og la seg hos sin far, og han merket det ikke, verken da hun la seg eller da hun sto opp. Dagen etter sa den eldste til den yngste: se i natt lå jeg hos min far, la oss også denne natt gi ham vin å drikke, og gå så du inn og legg deg hos ham. 1.Mosebok. Kap. 19 (vers )

37 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Begrepet kognitive fordreininger ble først trukket systematisk inn i forståelsen av og behandlingen av overgripere etter Abel m. fl. i 1984 publiserte en artikkel om dette. Men det er liten eller ingen enighet blant forskerer og teoretikere om hva begrepet inneholder og det snakkes fortsatt om: Holdninger (som støtter eller underletter overgrep) Persepsjonsforstyrrelser Benekting, minimalisering og rettferdiggjøring En fornemmelse av berettigelse til En opplevelse av følelsesmessig overensstemmelse med barn

38 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Kognitive fordreininger, holdninger hos overgripere, Situasjonen er omtrent tilsvarende den vi har i forhold til empatibegrepet: Vi har ikke noen klar enhetlig teori om hva kognitive fordreininger er slik at disse ikke kan testes empirisk. Uklare definisjoner Svak operasjonalisering Ikke standardiserte registreringsmetoder (Enkelte program har standardiserte registreringsmetoder, (SOTP) men ikke på tvers av programmer.

39 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Kognitive fordreininger og løgn. Skal en bevisst fordreid fremstilling av virkeligheten, en løgn, ansees som en kognitiv fordreining ? Skal kun de holdningene, den tro, og den persepsjonen som overgriperen mener er sanne betegnes som kognitive fordreininger ? Hvis sistnevnte aksepteres så vil mesteparten, hvis ikke all, benekting falle utenfor begrepet kognitive fordreininger.

40 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Kognitive fordreininger før overgrep Påvirker persepsjonen av sosiale stimuli Kognitive fordreininger under overgrep Minsket oppmerksomhet på overgrepshemmende forhold som ubehag og fysisk motsand hos offer, reduserer kognitiv dissonans Kognitive fordreininger etter overgrep Reduserer, ekskluderer et negativt selvbilde, reduserer skyld og skamfølelse Emosjoners betydning for kognitive fordreininger på alle de tre stadiene i et overgrep.

41 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Sexual Offender Treatment Program (SOTP) måler følgende holdninger og kognitive fordreininger før og etter behandling: Emosjonell identifikasjon med barn Barn har kunnskaper om seksualitet Barn skades ikke av voksnes seksuelle aktivitet Seksuell aktivitet med barn er akseptabelt Kvinner er svikefulle Å være berettiget til seksuell aktivitet Benekting av gjentakelse Benekting av planlegging Benekting av skade Benekting av ansvar Benekting av kontroll

42 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Trekk ved benekting og minimalisering Fullstendig benekting Falsk anklage Politiet / de er ute etter å ta meg Offeret hater meg / ute etter voldsoffererstatning Offerets mor er ute etter meg, vil ta meg, vil ha omsorgen alene Det må ha vært noen andre Hukommelsestap Jeg er ikke slik så jeg tviler på at det kan ha skjedd Det kan ha skjedd men jeg kan ikke huske det

43 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Trekk ved benekting og minimalisering Delvis benekting: Det var egentlig ikke et seksuelt overgrep Offeret var enig, offeret deltok, offeret tok selv initiativ Offeret likte det Hun var prostituert, promiskuøs Offeret sa han/hun var eldre Det var bare massasje Jeg tok på salve på genitalia pga. han/hun var sår Det var bare en lek Det var kjærlighet Det var opplæring

44 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Trekk ved benekting og minimalisering Benekting av at det foreligger et problem: Jeg gjorde det men jeg er ingen overgriper Jeg vil aldri gjøre det igjen Jeg er ikke interessert i barn eller voldelig seks Jeg har ingen avvikende fantasier Minimaliserer overgrepet - Det var ikke så mange ganger som han/hun sa Det ble ikke brukt tvang, makt, eller trusler Det var færre samleier enn det han/hun sier Det er ingen andre offer

45 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Trekk ved benekting og minimalisering Minimalisering av eget ansvar - Offeret var forførende, provoserende - Offerets foreldre var lite omsorgsfulle - Jeg var (be)ruset - Jeg var svært stresset/ i sterk følelsesmessig ubalanse - Seksuallivet med partneren var ikke bra - Jeg har en kraftig seksualdrift - Han / hun sa nei, men viste / mente ja.

46 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Trekk ved benekting og minimalisering Benekting, minimalisering av skade - Venner, familie har fortalt at offeret ikke har tatt skade - De problemene skyldes ikke meg - Jeg var kjærlig og øm så jeg kan ikke ha gjort noen skade - Jeg brukte ikke tvang så jeg kan ikke ha skadet ham/henne - Det var ikke så mye jeg gjorde at slike problemer skulle oppstå

47 Metaanalyser og risikofaktorer ved tilbakefall til seksuelle overgrep
Trekk ved benekting og minimalisering Benekter, minimaliserer planlegging - Jeg handlet i øyeblikket - Ting bare skjedde - Han/hun tok initiativet Benekter, minimaliserer fantasi - Jeg har ingen avvikende fantasier - Jeg hadde ikke tenkt på å misbruke han/hun før det skjedde

48 Behandling av seksualovergripere
Tilbakefall etter kognitiv behandling, metaanalyse: Tilbakefall Tilbakefall seks. overgrep generell krimin. Behandlede % %. Ubehandlede % % (Hansson et.al. 2002)

49 Behandling av seksualovergripere
Tilbakefall etter kognitiv behandling, metaanalyse: Tilb.f. seks. overgr. Tilb.f. volds krim. Tilb.f. gener. krimin. Behandlede Ubehandlede (Løsel & Smucker, 2005)

50 Evaluering av West Midland Probation sex offender programme (Allam, 2000, 2001)
5 år ”at risk” Beh. overgrip. mot barn n=122 Ubeh. overgr. mot barn n=74 Beh. Voldtm. & blottere n=28 Ubeh. Voldtm. N=31 Tilb.fall sex- overgrep 8.2 % 18.4 % 15.4 % 34.6 % Dømt for vold 2.5 % 10.4 % 8.3 % 29.2 % Dømt for andre forhold 13.1 % 27.3 % 25 % 48.5 %

51 Takk for meg, og takk for at jeg fikk komme.
Spørsmål kan rettes til: Seniorforsker Jim Aage Nøttestad, St. Olavs Hospital, Avd. . Brøset. Tlf , Mail:


Laste ned ppt "Seksuelle overgrep og tilbakefallsfare"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google