Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop ”Grøn kirke” Når livet på jorden er truet – angår dette så egentlig kirken? Nyborgstrand, 14. juni 2009 Hans-Jürgen Schorre Rådgiver for miljø-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop ”Grøn kirke” Når livet på jorden er truet – angår dette så egentlig kirken? Nyborgstrand, 14. juni 2009 Hans-Jürgen Schorre Rådgiver for miljø-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop ”Grøn kirke” Når livet på jorden er truet – angår dette så egentlig kirken? Nyborgstrand, 14. juni 2009 Hans-Jürgen Schorre Rådgiver for miljø- og samfunnsspørsmål i Kirkerådet/ Dnk (byråkrat) Kontaktperson for kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd (ildsjel) 12 år medlem og leder av lokal menighetsråd og fellesråd

2 Disposisjon: •Om samfunnets miljøutfordring - Om vårt økologiske fotavtrykk - Om bærekraftig samfunnsutvikling •Om kirkens Gudsbilde, menneske- og livssyn – et paradigmeskifte? •Om kirkens selvbilde og arbeid med miljø og rettferd •Om Bibelens budskap og vårt oppdrag

3 •Jorda var liten, lyseblå, og så utrolig alene. Den er vårt hjem, og den må beskyttes som en hellig relikvie. Jorda var absolutt rund. Jeg trodde jeg visste hva ordet rund betydde helt til jeg så jorda fra rommet. Aleksej Leonov, Sowjet •”I am alone, surrounded by unbelieving activists and inactive believers. Where are the true christians?” Shane Claiborne

4 2007 – CO2-utslipp fra menneskelig aktivitet gir varmere klima nå! + 0,74 Temp endring Grader Celcius 6 5 4 3 2 1 0 190020002100 (c) WWF-Canon / Kevin Schafer Temperaturøkning siste århundre: 0,74°C •Innlandsisen smelter •Nedbørsmønstrene endrer seg (mer flom og mer tørke) •Sommerisen i Arktis smelter

5 21002050 1850 20001950 1900 5 10 15 20 25 Utslippene vil fortsette å øke dersom vi ikke gjøre noe for å snu utviklingen Voksende CO2 utslipp fra 1850 frem til i dag Hvordan CO2 utslippene fortsetter å vokse vil særlig avhenge av utviklingen i utviklingslandene. Den oransje linjen viser en mulig fortsettelse av dagens utvikling. Den røde linjen viser et mer ekstremt, scenario

6 Konsekvensene blir et varmere klima (c) WWF-Canon / Michel GUNTHER 6 5 4 3 2 1 0 190020002100 Temp endring Grader Celcius Temperaturøkning frem til 2100: Mellom 1,8 og 7,1°C. Med en utvikling omtrent som i dag, mest sannsynlig: 3,5°C +3,5

7 Noen få graders oppvarming vil endre livet på jorda dramatisk - for mennesker Temperaturøkning på 3-4 grader •Flere milliarder mennesker uten sikker vannforsyning •Mer enn en halv milliard mennesker står i fare for å bli rammet av hungersnød •Dette kan i sin tur føre til enorme folkeforflytninger og politisk ustabilitet 6 5 4 3 2 1 0 190020002100 +3,5

8 21002050 1850 20001950 1900 5 10 15 20 25 …og for dyr, planter og hele økosystemer Veksten i CO2-utslippene må snus i løpet av de nærmeste 5-10 årene! Deretter må de globale utslippene reduseres med 50-80% innen midten av dette århundret

9 Å redusere norske utslipp er både teknisk og økonomisk mulig Slik kan Norge redusere sine drivhusgass- utslipp med 30% innen 2020 og 80% innen 2050. Basert på Lavutslipps- Utvalget:

10

11

12 Ja, det er trist. Men hva angår det kirken? Min tante for en del år siden: Hvorfor betaler kirken egentlig et menneske for å jobbe med miljøspørsmål?

13 -Vi holder framtiden til planeten vår i våre hender, sa Tutu i sin preken ved den tv-sendte gudstjenesten i Ishavskatedralen i Tromsø på Skaperverkets dag 3. juni 2007. -Pachauri: Vi need a paradigmechance in mind and behaviour! Vi som har underskrevet denne uttalelse, uttrykker følgende: Klimaspørsmålet er det etiske spørsmålet som utfordrer oss mest i dag, sammen med fattigdoms- spørsmålet. Klimatrusselen er så alvorlig at modige handlinger og beslutninger kreves nå. Dette utfordrer oss både som privat personer, som kirke, som næringsliv, som organisasjoner, våre politikere og oss som samfunn. Vi utfordrer alle til å ta klimatrusselen på alvor. En ensidig vekt på penger og materiell vekst, er i dagens situasjon umoralsk. Vi trenger en ny forståelse av solidaritet som handler om vårt ansvar for vår sårbare jord. ”Melting ice – a hot topic” Klimakonferanse Svalbard, september 08

14 Mali, oktober 2008

15 Den Andres ansikt. I følge den kristne tradisjon møter oss her Kristus: «For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke,» leser vi iMatteusevangeliet. De menneskene som lider m est nød på grunn av klimaendringen kan derfor sies å være Kristus. I vårt forhold til de lidende utsies det en dom. Flomofrenes og tørkeofrenes lidelse er i seg selv en anklage og en moralsk dom over oss.

16

17 Living Planet Report 2006 •Verden bruker nå 25 prosent mer av fornybare ressurser enn Jorden produserer (økologisk fotavtrykk) •Jordens samlede ”biokapasitet” er nå på 1,8 ”globale hektar” per verdensborger – mens den gjennomsnittlige borgerens forbruk er på 2,23 hektar – altså 25 prosent over kapasiteten. •Klimagassutslipp utgjør nå nesten halvparten av menneskehetens globale fotavtrykk. •Nordmannens (økologiske fotavtrykk – 5,8 globale hektar eller godt over tre ganger det økologisk forsvarlige – betyr at om alle verdens innbyggere forbrukte av Jordens biokapsitet i samme grad, ville det vært nødvendig med godt over tre jordkloder. …og rettferdsproblem !

18 Kurs for samfunnsutvikling Nødvendig med snuoperasjon i retning Bærekraft. Nei kaptein, Du må har kjørt feil… 1/10

19 Samfunnsendring Diffusjonsteori 20% 60% 20%

20 Angår dette kirken? Hvem er kirken? Hvem hører til våre menigheter? Hvem snakker på vegne av kirken? Over 80% av befolkningen 1300 menigheter 11 bispedømmer Kirkemøtet Bispemøtet Biskop PrestMenighetsråd Bispedømmeråd Kirkerådet Fellesråd (kommune) KA

21 Hva kan jeg gjøre?

22

23 Avmaktsfølelse og ansvarsfraskrivelse •Jeg vet ikke Kunnskap, informasjon •Jeg kan ikke Bevisstgjøring av handlingsrom •Jeg vil ikke Motivasjon, inspirasjon

24 Truet liv – troens svar: •Dette er en av de viktigste forsamlingene i Norge. •Uten dere er det helt umulig å lykkes som miljø- og utviklingsminister. •Erik Solheim til Kirkemøtet 2007

25

26

27 fra KM 1996 til sommer 2009 •bygge nettverk •utvikle verktøy •lage plattform for arbeidet •forankre i grunnlagsdokumenter

28 Nettverk og nettsider

29 Møteplasser

30 Utviklet verktøy grønne menigheter/ miljøfyrtårn Skaperverkets dag Kirkebygg grønn kirkebok Kirkegårder Miljøsteget

31 -profetisk røst - forbedre egen praksis - bidra til dialog og nytenkning

32 Et eksempel fra Bjørgvin

33 Miljøfyrtårn • miljøsertifisering for små og mellomstore bedrifter og virksomheter • Mer enn 1000 sertifisert pr. 2007 • Bransjekrav for menighet og fellesråd F. Eks. Bø menighet i Telemark

34 Det nytter! Håpstegn •Fondsforvaltning: Etisk forvaltning av både oljefondet og OVF, 10% av OVF- avkastningen til søsterkirker i sør, Kolibri kapital •Merkeordning for rettferdige varer: •Handel med rettferdige varer økte med 41% i Norge (54 millioner kroner omsetning i 2005), rettferdige handelsbyer og kommuner i Storbritannia

35 Håpstegn 2: •Ressursbevissthet •Sletting av u-landsgjeld: Jubilee 2000, verdens største underskriftsaksjon, Guiness-rekordbok, kirkene veldig sentral

36 Håpstegn 3: •”Sykkelprester” •Skaperverkets dag •Grønne menigheter og Miljøfyrtårnsertifisering (menighet, kontorbedrift, bygning, sommerstevne, virksomhet, osv.) •Alle sentrale strategi- og arbeidsdokumenter blir forandret (gudstjeneste, diakoni, strategiplan, trosopplæring, salmer, kommunikasjon) •Gryende motkultur, ”grønn vekkelse?”, 9% / 3%

37 Noen undersøkelser: •2001: Rapport ”Grønn vekkelse?” •2002: Maktutredningen: Kirkeledere har skiftet fra konservativ til radikal elite •2003: World Watch Rapport: Religionenes bidrag til en bærekraftig utvikling. •Øystein Dahle: Kirken kanskje den eneste institusjonen i dag som kan lede an i en samfunnsendring i retning bærekraft

38 "Gjør Kirken til det den i sitt vesen er: - verdens største miljøbevegelse og verdens største bevegelse for å bekjempe fattigdom.” Martin Lönnebo

39 Historiker Lynn White The historical roots of our ecological crisis (Science 1967) Teolog Ernst Conradie •Guds fravær (transcendens) •Dualistisk menneskebilde •Frelse redusert fra kosmos til sjel •”Flukt-eschatologi”

40 Jeg Meg selv Med- skapning Med- menneske GUD Skaper – Frelser - Livgiver ? Sjel Kropp? ?

41 Sentrale relasjoner Jeg Meg selv Med- skapning Med- menneske GUD Skaper – Frelser - Livgiver Sentrale verdier Glede Bevissthet/sansing Takknemlighet Tilhørighet/ avhengighet Kjærlighet medfølelse/ medlidelse Ansvarlighet Ærefrykt Ydmykhet Undring

42 Høy økologisk bevissthet Høy trosbevissthet ”dobbel vekkelse?”

43 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1993: 4,78 4,94 2000: 4,68 5,10 2/ 2008: diakonistudenter Oslo 5,74 2/ 2008 prester Nord-Hål. 6,59 3/ 2008: diakoner Hamar 6,12 Tillegg kirke/miljø: 7,1 3/2008 Lundeneset vgs (Stavanger) 4,1 Tillegg kirke/miljø: 3,7 4/2008 Studenterforbundet Oslo 6,6Tillegg kirke/miljø: 6,9 4/2008 Kirkeverger i Borg 5,9Tillegg kirke/miljø: 6,3

44

45 Kirkemøtet 2007: Truet liv. Troens svar. •Kirkens vitnesbyrd i lys av klimaendringer og arbeid med miljø, forbruk og rettferd.

46 Truet liv – troens svar: •Vær en stemme i vår tid, som taler rett om de store spørsmål. •Gi folk håp. •Man menneskene til ydmykhet. •Bruk deres store nettverk. •Bistands- og miljøvernminister Erik Solheim til Kirkemøtet 2007

47 Kirkemøtet 2007 •Kirken vil ha bærekraftsreform for miljøet •Kirkemøtet vil umiddelbart ha iverksatt en bærekraftsreform for miljøet fram mot reformasjonsjubileet i 2017. •Dyptgripende endringer, skal berøre all kirkelig virksomhet, •men utfordringer også til alle som enkeltmennesker •og til regjering og Storting.

48 Ny diakoni-definisjon: ”Med diakoni forstås kirkens medmenneskelige omsorg og fellesskapsbyggende arbeid og den tjeneste som i særlig grad er rettet mot mennesker i nød.”(1988) Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet (2008) Forankring i grunnlagsdokumenter

49 Bibelens budskap og kirkens oppdrag •Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til. (Salme 24) •Inkarnasjon: Gud ble menneske! •Dere er jordens salt! Dere er verdens lys! (Matteus 5) •For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. (Rom. 8) •Kolosserbrev 1,16+19-20 …i ham skaptes alt i Himlene og på jorden…Gud besluttede å la hele fylden bo i ham og ved ham å forlige alt med seg, hvad enten det er på jorden eller i Himlene, idet han stiftede fred ved blodet på hans kors.

50 50 "Herre, hjelp oss å leve som disipler i vår tid! Leg oss, så vi kan leve et liv i helhet midt i - og for – en istykkerrevet verden!" (Korsvei – bevegelsen)

51 51 Søke Jesus Kristus Korsveis 4 veivisere Bygge fellesskap Fremme rettferdighet Leve enklere

52 •“By blood, I am Albanian. By citizenship, an Indian. By faith, I am a Catholic nun. As to my calling, I belong to the world. As to my heart, I belong entirely to the Heart of Jesus.”

53 •Jorda minnet om juletrepynt som henger i det svarte rommet. Ettersom vi kom lenger og lenger bort, ble den mindre. Til slutt var den på størrelse med en perle, den vakreste perlen du kan forestille deg. Det vidunderlige, varme, levende objektet så så skjørt ut, så spesielt, at hvis du tok på det med en finger, ville det falle fra hverandre. Å se dette må forandre mennesket. Det må få ham og henne til å verdsette Guds skaperverk og hans kjærlighet. James Irwin, USA •Hva vil kjærligheten føre til – om vi virkelig lever den? Notto Thelle

54 Til samtale: • Spørsmål/ kommentarer • Hva er dere enig/ uenig i? • Hva kjennetegner min menighet? • Hva er kirkens oppdrag? • Er våre menigheter relevant for dagens mennesker?

55 Grønn menighet – hva betyr det? Å være en grønn menighet, en grønn kirke betyr… Å forkynne menneskenes verdi og plass som del av skaperverket, forvalter – ikke herre •Å tenke gjennom vår tro på nytt i lys av dagens økologiske krise •Å leve økologisk og ansvarlig som enkeltmenneske, menighet, kirke og samfunn •Å være en uredd og kritisk profetisk røst i samfunnet, lokalt og globalt •Å finne ildsjeler og gi dem støtte, lage nettverk •Å bruke fantasi og handlingsrom


Laste ned ppt "Workshop ”Grøn kirke” Når livet på jorden er truet – angår dette så egentlig kirken? Nyborgstrand, 14. juni 2009 Hans-Jürgen Schorre Rådgiver for miljø-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google