Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ifo TM Suksesskriterier i lokalsamfunn som har lyktes – Hvilke strategier bør Finnmark velge? Roald A Johansen ifo-Institutt for organisasjonsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ifo TM Suksesskriterier i lokalsamfunn som har lyktes – Hvilke strategier bør Finnmark velge? Roald A Johansen ifo-Institutt for organisasjonsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 ifo TM Suksesskriterier i lokalsamfunn som har lyktes – Hvilke strategier bør Finnmark velge? Roald A Johansen ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA

2 ifo TM Roald A. Johansen Utdanning  Sjøkrigsskolen intendanturlinjen Øverste avdeling  Naval Postgraduate School  Generalstabskursus fra Forsvarsakademiet  Master of Science in Management Praksis  Kommuner (15 års erfaring fra en rekke prosjekter innen OU, omstilling, nyskaping, endring og effektivisering)  Stat (en rekke stillinger innen Sjøforsvaret og Forsvarets overkommando)  Privat (Elkem, NEBB, Sparebanken Nord, Ålvik vekst Kvam KF)  Rådgiver (Offentlig Kompetanse AS, Bedriftskompetanse AS, ifo DA ) ifo -Institutt for organisasjonsutvikling DA Roald A Johansen Strandveien 37. 1326 LYSAKER Telefon:+47 90 92 23 32 Epost: roald.johansen@ifo.no Hjemmeside: www.ifo.no Org.nr.:943 404 429

3 ifo TM Utviklingsprosessen Ned- prioritering Halleluja eller Kamp NATO Frustrasjon Krise? Potensiale? nei ja Mål- reali - sering Tilstrekkelige ressurser? nei ja Klar Målsetting nei ja Første skritt? nei ja Av- klaring Strategi og forankring Gjennomføring

4 ifo TM ii) Funn fra vår analyse (SNF 29.10.08) 1)Arbeidet med strategi og handlingsplan Bredt ut – involvering – nok tid!!!! 2)Forankring/deltakelse/legitimitet hos ulike aktørgrupper Kommunal deltakelse, lokale nøkkelaktører, lokalt næringsliv - Forretningsmessig profil 3)Organisering av omstillingsarbeidet Styresammensetning og antall, engasjement/posisjon og kompetanse 4)Strategier/satsinger i omstillingsarbeidet Satsingene må ta utg.pkt i områdets historie, ressurser, kompetanse og konkurransefortrinn – informasjon, markedsføring, suksesshistorier 5)Om resultater av arbeidet (hvor har man lykkes, hvor har man ikke lykkes) Fokus på arbeidsplasser, samhandling og kompetanse Formaliserte nettverk, engasjement hjørnesteinsbedrifter, akkvisisjon, høyskoler og FoU-miljøer

5 ifo TM Fokusområder i samfunns- og næringsutvikling i Finnmark •Utviklingsområde: Beskrevet og avgrenset med definerte aktører •Utviklingsutfordring: Hva må vi fokusere på for å realisere utviklingspotensialet •Utviklingskultur: Hvordan få en holdning til utvikling som bidrar til målrealiseringen •Kritiske utviklingsfaktorer: Hva bidrar til suksess og hva må vi unngå.

6 ifo TM Utviklingsområde •Omfanget: Må kunne beskrives i termer som avgrenser og konkretiserer, eksempelvis bransje, geografi, fysisk, organisasjonsmessig, osv. •Utviklingsutfordringene: Hvilke utviklingsmål og/eller sentrale utviklingselementer må utviklingen rettes mot – så presist som mulig •Eiere som aksepterer utviklingsutfordringene: Tunge eiere som kan og vil utøve lederskap i utviklingen •Finansiering av utviklingen: Synliggjøre at det er en realistisk finansiering i forhold til utviklingsutfordringene For å kunne identifisere ett utviklingsområde må man kunne beskrive/synliggjøre:

7 ifo TM Utviklingsutfordringene •Demografiske forhold •Styrke næringsgrunnlaget •Skape lønnsomme arbeidsplasser •Mer robust og bredere næringsstruktur •Styrke utviklingsevnen gjennom –økt profesjonalisering i næringsutvikling – forretningsmessig profil –bedre samhandling mellom sentrale aktører - forpliktende –strategisk arbeid med prioritert innsats og gjennomføringsevne –økt kompetanse i prosjektutvikling og –styring –økt lederkompetanse og –kapasitet –klarlegging av roller og ansvar (politikk og administrasjon) Hva må det fokuseres på for at utviklingsområdet skal få en positiv utvikling?

8 ifo TM Utviklingskultur •Kontinuerlig søken etter nye ideer •Har ett akseptert system for vurdering av disse •Har vilje til endring •Har evne til gjennomføring •Tenke positivt! Hvordan må holdningen til utvikling være i utviklingsområdet? Viktige elementer er en utviklingskultur preget av:

9 ifo TM Kritiske utviklingsfaktorer •At man har et stort nok område •At man klarer å sette fokus, dvs kan prioritere bort! •At man får styrbare mål (og at man rapporterer fremdrift). •At man har 15 – 20 ledere som vil og kan utvikling •At man bevisst bygger opp en utviklingskultur •At erfaringer tas vare på og utnyttes i fremtidige prosesser •At man tenker og handler positivt Hvilke faktorer må man konsentrere seg om for å lykkes i utviklingen? Hvilke faktorer må man spesielt holde øye med eller sørge for å arbeide med i utviklingsprosessen? Eksempler:

10 ifo TM Kultur og miljø – to typer Vente på ”ordre” Ikke gjøre feil Straffe den ansvarlige Maksimal entydighet Gjøre sitt – holde grenser Informasjon om midler og prosedyrer Vektlegger analyse Individualisme og opportunisme Foreslå og prøve Forsøke å gjøre rett Belønne den som tok ansvar Minimal antydning Se helheten – overlapping Informasjon om mål og resultatkrav Vektlegger handling Solidaritet og lojalitet StagnasjonskulturUtviklingskultur fra til

11 ifo TM GjennomføringsfokusUtviklingsfokus Lav Høy Lav Utviklingsevne Ta - fatt Utrednings- orientert Handlings- orientert Endrings- dyktig Kjennetegn:  Analyse  Dokumentasjon  Langsiktig Kjennetegn:  Usikkerhet  Tar ikke ansvar  Tar ingen sjanser Kjennetegn:  Aksjon  Aktivitet  Kortsiktig Kjennetegn:  Bevisste valg  Gjennomføring  Ansv.gjort prosess Utviklingsevne er å mestre endring

12 ifo TM Utviklingsevnen Handlingsorientert Utredningsorientert ”svikter” når ord skal bli til handling gjør mye, men også mye ”feil” Sterk utviklingsevne Lav Høy

13 ifo TM Noen innspill: •Definer utviklingsområdet stort nok •Samtidig fokuser på hva som skal prioriteres og sørg for at dette er forankret •Sikre at det er nødvendig forretningsmessig kompetanse i næringsutviklingen •Arbeid mer med samhandling, erfaringsutveksling og utvikling av kompetanse og FoU – bedre samvirke med utdanningsinstitusjoner

14 ifo TM Finnmark - der drømmer blir virkelighet ”I Finnmark tar vi vare på hverandre, er gjestfrie og viser raushet for alle som kommer hit. Det legges til rette for enkeltmenneskets utvikling, opplevelsestrang og trygghet. Vi framstår med troverdighet og ærlighet. Små og store samfunn i Finnmark skal inspirere til kreativitet, kjærlighet og grenseløs toleranse. Finnmarksnaturen forvaltes med tanke på både framtidige generasjoner, trivsel og fritidsaktiviteter, og videreutvikling av næringslivet. Finnmark framstår som nasjonalt og internasjonalt sentrum på områder som mat, energi, opplevelser, kultur og grensesamarbeid. Vi skal vise omgivelsene at vi tror på Finnmark og framtiden. Gjennom samhandling og felles innsats bygd på kreativitet, kjærlighet og grenseløs toleranse skal drømmen virkeliggjøres. Universell tilgjengelighet skal være førende for all planlegging slik at alle innbyggerne gis mulighet til å bruke hele sitt potensiale: fysisk, intellektuelt og skapene.” Vi skal vise omgivelsene at vi tror på Finnmark og framtiden. Gjennom samhandling og felles innsats bygd på kreativitet, kjærlighet og grenseløs toleranse skal drømmen virkeliggjøres. ”I Finnmark tar vi vare på hverandre, er gjestfrie og viser raushet for alle som kommer hit. Det legges til rette for enkeltmenneskets utvikling, opplevelsestrang og trygghet. Vi framstår med troverdighet og ærlighet. Små og store samfunn i Finnmark skal inspirere til kreativitet, kjærlighet og grenseløs toleranse.

15 ifo TM Oppsummering •Utviklingsprosessen kjenner vi •Rutiner, teknikker, metoder og systemer er tilgjengelige MEN: •Tar vi eierskap – eller applauderer vi bare? •Klarer vi i prosessen å gå fra erklært interesse til utøvende engasjement? – Klarer vi å få til et ”forretningsmessig” regime? •Klarer vi å akseptere at naboen/konkurrenten får det til ved vår hjelp •Klarer vi å tenke positivt – handle positivt •Klarer vi å drepe bygdedyret og fjerne Janteloven •Klarer vi å begynne med oss selv – ”at vi må gi for å få” Det er jo en kjempebra visjon - og

16 ifo TM Tror jeg på at dere får det til? •Ikke hvis dere bare ber om mer penger – ”så skal alt gå så meget bedre” •Ikke om dere applauderer og overlater til andre å gjøre jobben •Ikke om dere er dere ”selv nok” •BARE hvis dere selv engasjerer dere og tar ansvar for å oppnå resultat gjennom forpliktende samarbeid og etablert utviklingskultur! Tenk og handle positivt! •Du kan ikke forandre andre, bare deg sjøl, så det er der du må starte

17 ifo TM Takk for oppmerksomheten Roald A Johansen

18 ifo TM Janteloven 1.Du skal ikke tro at du er noe. 2.Du skal ikke tro at du er like så meget som oss. 3.Du skal ikke tro du er klokere enn oss. 4.Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss. 5.Du skal ikke tro du vet mere enn oss. 6.Du skal ikke tro du er mere enn oss. 7.Du skal ikke tro at du duger til noe. 8.Du skal ikke le av oss. 9.Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg. 10.Du skal ikke tro at du kan lære oss noe. 11. Du tror kanskje ikke at jeg vet noe om deg?

19 ifo TM Bygdedyret •Allergisk mot annerledeshet •Det drepes ikke ved politiske vedtak •Er kontrollerende og begrensende, med et langsint minne •Omsorgsfullt, garanterer trygghet for de lydige som ikke utfordrer •Fores på skillet mellom ”oss” og ”dem” og vokser gjennom sladder Andreas Hompland: ”Denne snille og trufaste vaktbikkja for dei som er konforme og skikkar seg vel, men som bjeffar mot innflyttarar og glefsar etter dei innanfor som skil seg ut.”

20 ifo TM Vikingeloven 1. Se muligheter 2. Skap vinnere 3. Vær modig 4. Gi ros 5. Tenk positivt 6. Ta ansvar 7. Se framover 8. Sats på utdanning og forskning 9. Motarbeid misunnelse og latskap 10. BEGYNN I DAG

21 ifo TM Innvendinger for å motarbeide ethvert forslag 1.Vi har forsøkt det før 2.Min avdeling er annerledes 3.Det koster for mye 4.Det faller utenfor vårt ansvarsområde 5.Vi har for mye å gjøre til å holde på med slike saker 6.Det hører ikke med til min jobb 7.Det er en altfor radikal forandring 8.Vi har ikke tid 9.Vi har ikke nok folk 10.Det kommer til å gjøre utstyret vårt umoderne 11.La oss ta en markedsundersøkelse først 12.Vi er altfor små til å ta på oss noe sånt 13.Vi er altfor store til å ta på oss noe sånt 14.Personalet kommer aldri til å godta det 15.Dette vil gi oss problemer med fagforeningen 16.Vi har aldri prøvd noe slikt tidligere 17.Det strider mot vår politikk 18.Det kommer til å øke våre omkostninger 19.Vi har ikke autoritet til dette 20.La oss holde oss på jorden 21.Det virker for svevende

22 ifo TM Innvendinger, forts. 22.Det er ikke vårt problem 23.Hvorfor skal vi forandre noe? Det fungerer bra slik det er 24.Jeg liker ikke ideen 25.Du har helt rett – men… 26.Du er forut for din tid 27.Vi er ikke modne for det enda 28.Vi har verken penger, utrusting eller personell til dette 29.Det finnes ikke dekning i budsjettet 30.En god idé, men den passer ikke her 31.Man kan ikke lære en gammel hund å sitte 32.La oss vente litt og se det an 33.Det går ikke 34.Ledelsen kommer aldri til å gå med på dette 35.Hva gjør de hos konkurrentene? 36.La oss tenke litt nærmere over dette før vi gjør noe overilt 37.La oss sende et rundskriv om dette 38.Vi kommer til å bli ledd ut 39.Vi kommer til å tape penger i det lange løp 40.Kom ikke med det nå igjen 41.Vi har klart oss lenge uten dette 42.Det kommer ikke til å virke hos oss 43.Det har aldri vært forsøkt tidligere 44.La oss nedsette en komite 45.Kundene kommer ikke til å like det 46.En slik løsning passer ikke her

23 ifo TM Innvendinger, forts. 47.Vi har alltid gjort det på denne måten 48.Det ville jo bryte en lang tradisjon i firmaet 49.Jeg vet om en som forsøkte det 50.Er dette noe du har funnet på? 51.Det er forsket for lite på det 52.La oss sende dette ut til høring 53.Min intuisjon sier at dette ikke lar seg gjøre i praksis 54.Vi må avklare de juridiske aspekter først 55.Markedet er ikke modent ennå 56.Skal vi ikke undersøke dette litt grundigere før vi går videre? 57.Det er ikke utredet i tilstrekkelig grad 58.Det er slik vi jobber

24 ifo TM Nicolo Machiavelli (1469 – 1529): ”Man bør hele tiden være klar over at det ikke finnes noe som er vanskeligere å gjennomføre med hell, og farligere å realisere, enn innføring av forandringer. Den som foreslår forandringer gjør alle mennesker til sin fiende, først og fremst den som har det godt med tingenes tilstand som de er. Han får bare lunken støtte av de som vil nyte godt av de nye tilstander. At deres støtte er lunken skyldes dels frykten fra de etablerte som har det gamle regelverk på sin side, og dels den alminnelige menneskelige skepsis, som er slik at de aldri tror på det nye før det er blitt prøvd i praksis. Av dette følger at når forandringenes motstandere ser en mulighet, angriper de forandringene voldsomt, mens forsvaret fra fornyernes side blir uten slagkraft.”

25 ifo TM Riktignok skal man ta lærdom av fortida, av flere grunner, bl.a. for ikke å gjenta feil som er begått tidligere, men, det er i fremtiden vi skal oppholde oss videre, så la oss heller konsentrere oss om å være kreative, optimistiske, positive og fremtidsrettet. Det betyr at vi må legge fra oss alle negative tanker, såsom misunnelse, anger, surmuling og irritasjon og heller tenke på hvordan vi kan forbedre tilstandene framover. For alle. Vi må nesten starte med vårt eget nærområde, og så evt utvide ved behov. Og, vi må starte med oss sjøl, være engasjerte og villig til å ta i et tak. Det er ikke nok å si at "Ja, det er flott at noe gjøres!" og håpe på at noen andre kan gjøre det som trengs. Du kan ikke forandre andre, bare deg sjøl, så det er der du må starte. Ikke snakk nedsettende om folk, spesielt ikke ildsjeler (jantelov og bygdedyr!), ikke betvil folks hensikter, respekter at andre har en annen mening enn deg. Og la gjerne folk få vite det, om du syns de har gjort en god jobb! Det motiverer til innsats! Negativitet smitter, men det gjør også positivitet (om enn noe lengre inkubasjonstid!).

26 ifo TM Klarer vi å tenke positivt? •Råvareressurser: –Fisk og marine produkter –Mineraler, kobber, gull, nefelin, skifer, osv –Gass og olje –Natur – ”i bøtter og spann” •Kultur – idrett – opplevelser –Størmer Steira, Ulvang, Wirkola, –Fotball – Alta –Visekunstnere, sangkor, revyer, •Næringslivssuksesser: –Oppdrett, Bugøynes produkter, andre lokale –PetroArctic – 3 gangen omsetn –Mulig industriutvikling


Laste ned ppt "Ifo TM Suksesskriterier i lokalsamfunn som har lyktes – Hvilke strategier bør Finnmark velge? Roald A Johansen ifo-Institutt for organisasjonsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google