Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roald A Johansen ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roald A Johansen ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Roald A Johansen ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA
Suksesskriterier i lokalsamfunn som har lyktes – Hvilke strategier bør Finnmark velge? Roald A Johansen ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA

2 Roald A. Johansen ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA
Utdanning Sjøkrigsskolen intendanturlinjen Øverste avdeling Naval Postgraduate School Generalstabskursus fra Forsvarsakademiet Master of Science in Management Praksis Kommuner (15 års erfaring fra en rekke prosjekter innen OU, omstilling, nyskaping, endring og effektivisering) Stat (en rekke stillinger innen Sjøforsvaret og Forsvarets overkommando) Privat (Elkem, NEBB, Sparebanken Nord, Ålvik vekst Kvam KF) Rådgiver (Offentlig Kompetanse AS, Bedriftskompetanse AS, ifo DA) ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA Roald A Johansen Strandveien 37. 1326 LYSAKER Telefon: Epost: Hjemmeside: Org.nr.: 2

3 Tilstrekkelige ressurser? Strategi og forankring
Utviklingsprosessen Krise? Potensiale? nei ja Klar Målsetting nei ja Tilstrekkelige ressurser? nei ja Første skritt? nei ja Mål-reali -sering Halleluja eller Kamp Ned-prioritering NATO Frustrasjon Av-klaring Strategi og forankring Gjennomføring

4 ii) Funn fra vår analyse (SNF 29.10.08)
Arbeidet med strategi og handlingsplan Bredt ut – involvering – nok tid!!!! Forankring/deltakelse/legitimitet hos ulike aktørgrupper Kommunal deltakelse, lokale nøkkelaktører, lokalt næringsliv - Forretningsmessig profil Organisering av omstillingsarbeidet Styresammensetning og antall, engasjement/posisjon og kompetanse Strategier/satsinger i omstillingsarbeidet Satsingene må ta utg.pkt i områdets historie, ressurser, kompetanse og konkurransefortrinn – informasjon, markedsføring, suksesshistorier Om resultater av arbeidet (hvor har man lykkes, hvor har man ikke lykkes) Fokus på arbeidsplasser, samhandling og kompetanse Formaliserte nettverk, engasjement hjørnesteinsbedrifter, akkvisisjon, høyskoler og FoU-miljøer Samfunns- og næringslivsforskning AS – Nettverkskonferansen til Innovasjon Norge

5 Fokusområder i samfunns- og næringsutvikling i Finnmark
Utviklingsområde: Beskrevet og avgrenset med definerte aktører Utviklingsutfordring: Hva må vi fokusere på for å realisere utviklingspotensialet Utviklingskultur: Hvordan få en holdning til utvikling som bidrar til målrealiseringen Kritiske utviklingsfaktorer: Hva bidrar til suksess og hva må vi unngå.

6 Utviklingsområde For å kunne identifisere ett utviklingsområde må man kunne beskrive/synliggjøre: Omfanget: Må kunne beskrives i termer som avgrenser og konkretiserer, eksempelvis bransje, geografi, fysisk, organisasjonsmessig, osv. Utviklingsutfordringene: Hvilke utviklingsmål og/eller sentrale utviklingselementer må utviklingen rettes mot – så presist som mulig Eiere som aksepterer utviklingsutfordringene: Tunge eiere som kan og vil utøve lederskap i utviklingen Finansiering av utviklingen: Synliggjøre at det er en realistisk finansiering i forhold til utviklingsutfordringene

7 Utviklingsutfordringene
Hva må det fokuseres på for at utviklingsområdet skal få en positiv utvikling? Demografiske forhold Styrke næringsgrunnlaget Skape lønnsomme arbeidsplasser Mer robust og bredere næringsstruktur Styrke utviklingsevnen gjennom økt profesjonalisering i næringsutvikling – forretningsmessig profil bedre samhandling mellom sentrale aktører - forpliktende strategisk arbeid med prioritert innsats og gjennomføringsevne økt kompetanse i prosjektutvikling og –styring økt lederkompetanse og –kapasitet klarlegging av roller og ansvar (politikk og administrasjon)

8 Utviklingskultur Hvordan må holdningen til utvikling være i utviklingsområdet? Viktige elementer er en utviklingskultur preget av: Kontinuerlig søken etter nye ideer Har ett akseptert system for vurdering av disse Har vilje til endring Har evne til gjennomføring Tenke positivt!

9 Kritiske utviklingsfaktorer
Hvilke faktorer må man konsentrere seg om for å lykkes i utviklingen? Hvilke faktorer må man spesielt holde øye med eller sørge for å arbeide med i utviklingsprosessen? Eksempler: At man har et stort nok område At man klarer å sette fokus, dvs kan prioritere bort! At man får styrbare mål (og at man rapporterer fremdrift). At man har 15 – 20 ledere som vil og kan utvikling At man bevisst bygger opp en utviklingskultur At erfaringer tas vare på og utnyttes i fremtidige prosesser At man tenker og handler positivt

10 Kultur og miljø – to typer
fra Stagnasjonskultur til Utviklingskultur Vente på ”ordre” Ikke gjøre feil Straffe den ansvarlige Maksimal entydighet Gjøre sitt – holde grenser Informasjon om midler og prosedyrer Vektlegger analyse Individualisme og opportunisme Foreslå og prøve Forsøke å gjøre rett Belønne den som tok ansvar Minimal antydning Se helheten – overlapping Informasjon om mål og resultatkrav Vektlegger handling Solidaritet og lojalitet

11 Utrednings-orientert
Utviklingsevne Utviklingsevne er å mestre endring Kjennetegn: Analyse Dokumentasjon Langsiktig Kjennetegn: Bevisste valg Gjennomføring Ansv.gjort prosess Utrednings-orientert Endrings-dyktig Høy Utviklingsfokus Kjennetegn: Usikkerhet Tar ikke ansvar Tar ingen sjanser Ta - fatt Handlings-orientert Kjennetegn: Aksjon Aktivitet Kortsiktig Lav Utredningsorientert: Mye prat, dokumentasjon, lite handling, langsiktighet/struktur i planverket Handlingsorientert: Lite prat, lite planer/mye handling, kortsiktighet Ta – fatt: Tafatthet, passivitet, ”utviklingstruet”, for å overleve må organisasjonen og personer ta fatt i utfordringene. Endringsdyktig: Mange ideer skal prøves, Bevisst valg ut fra strategi og så gjennomføre ”man blir ikke rik av planer”. Endringer må mestres. ”Den røde pil” er utviklingsevne! (Bredere pil – ta med alle tre ”vinduer” Vi går fra ord til handling når vi går fra utredningsorientert til Endringsdyktig Vi tenker før vi handler når vi går fra Handlingsorientert til Endringsdyktig Lav Høy Gjennomføringsfokus

12 Utviklingsevnen Høy Utredningsorientert Lav Handlingsorientert Høy
”svikter” når ord skal bli til handling Høy utviklingsevne Sterk Utredningsorientert gjør mye, men også mye ”feil” Lav Handlingsorientert Høy

13 Noen innspill: Definer utviklingsområdet stort nok
Samtidig fokuser på hva som skal prioriteres og sørg for at dette er forankret Sikre at det er nødvendig forretningsmessig kompetanse i næringsutviklingen Arbeid mer med samhandling, erfaringsutveksling og utvikling av kompetanse og FoU – bedre samvirke med utdanningsinstitusjoner

14 Finnmark - der drømmer blir virkelighet
”I Finnmark tar vi vare på hverandre, er gjestfrie og viser raushet for alle som kommer hit. Det legges til rette for enkeltmenneskets utvikling, opplevelsestrang og trygghet. Vi framstår med troverdighet og ærlighet. Små og store samfunn i Finnmark skal inspirere til kreativitet, kjærlighet og grenseløs toleranse. Finnmarksnaturen forvaltes med tanke på både framtidige generasjoner, trivsel og fritidsaktiviteter, og videreutvikling av næringslivet. Finnmark framstår som nasjonalt og internasjonalt sentrum på områder som mat, energi, opplevelser, kultur og grensesamarbeid. Vi skal vise omgivelsene at vi tror på Finnmark og framtiden. Gjennom samhandling og felles innsats bygd på kreativitet, kjærlighet og grenseløs toleranse skal drømmen virkeliggjøres. Universell tilgjengelighet skal være førende for all planlegging slik at alle innbyggerne gis mulighet til å bruke hele sitt potensiale: fysisk, intellektuelt og skapene.” ”I Finnmark tar vi vare på hverandre, er gjestfrie og viser raushet for alle som kommer hit. Det legges til rette for enkeltmenneskets utvikling, opplevelsestrang og trygghet. Vi framstår med troverdighet og ærlighet. Små og store samfunn i Finnmark skal inspirere til kreativitet, kjærlighet og grenseløs toleranse. Vi skal vise omgivelsene at vi tror på Finnmark og framtiden. Gjennom samhandling og felles innsats bygd på kreativitet, kjærlighet og grenseløs toleranse skal drømmen virkeliggjøres.

15 Oppsummering Det er jo en kjempebra visjon - og
Utviklingsprosessen kjenner vi Rutiner, teknikker, metoder og systemer er tilgjengelige MEN: Tar vi eierskap – eller applauderer vi bare? Klarer vi i prosessen å gå fra erklært interesse til utøvende engasjement? – Klarer vi å få til et ”forretningsmessig” regime? Klarer vi å akseptere at naboen/konkurrenten får det til ved vår hjelp Klarer vi å tenke positivt – handle positivt Klarer vi å drepe bygdedyret og fjerne Janteloven Klarer vi å begynne med oss selv – ”at vi må gi for å få”

16 Tror jeg på at dere får det til?
Ikke hvis dere bare ber om mer penger – ”så skal alt gå så meget bedre” Ikke om dere applauderer og overlater til andre å gjøre jobben Ikke om dere er dere ”selv nok” BARE hvis dere selv engasjerer dere og tar ansvar for å oppnå resultat gjennom forpliktende samarbeid og etablert utviklingskultur! Tenk og handle positivt! Du kan ikke forandre andre, bare deg sjøl, så det er der du må starte

17 Takk for oppmerksomheten
Roald A Johansen

18 Janteloven Du skal ikke tro at du er noe.
Du skal ikke tro at du er like så meget som oss. Du skal ikke tro du er klokere enn oss. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss. Du skal ikke tro du vet mere enn oss. Du skal ikke tro du er mere enn oss. Du skal ikke tro at du duger til noe. Du skal ikke le av oss. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe. Denne teksten gir et godt bilde av «menneskenes iboende ondskap og evne til å trykke hverandre ned», som Aksel Sandemose mener preget menneskene fra deres første samhandling. (En flyktning krysser sitt spor, 1933) 11. Du tror kanskje ikke at jeg vet noe om deg?

19 Bygdedyret Allergisk mot annerledeshet
Det drepes ikke ved politiske vedtak Er kontrollerende og begrensende, med et langsint minne Omsorgsfullt, garanterer trygghet for de lydige som ikke utfordrer Fores på skillet mellom ”oss” og ”dem” og vokser gjennom sladder Bygdedyret er eit omgrep skapt av forfattaren Tor Jonsson, om negative sider av livet på den norske landsbygda der det ble tolket slik at storbøndene trykte ned husmennene. Eller så kan det være som Andreas Hompland sier så treffende: Bygdedyret: Denne snille og trufaste vaktbikkja for dei som er konforme og skikkar seg vel, men som bjeffar mot innflyttarar og glefsar etter dei innanfor som skil seg ut. Andreas Hompland: ”Denne snille og trufaste vaktbikkja for dei som er konforme og skikkar seg vel, men som bjeffar mot innflyttarar og glefsar etter dei innanfor som skil seg ut.”

20 Vikingeloven 1. Se muligheter 2. Skap vinnere 3. Vær modig 4. Gi ros 5. Tenk positivt 6. Ta ansvar 7. Se framover 8. Sats på utdanning og forskning 9. Motarbeid misunnelse og latskap 10. BEGYNN I DAG Riktignok skal man ta lærdom av fortida, av flere grunner, bl.a. for ikke å gjenta feil som er begått tidligere, men, det er i fremtiden vi skal oppholde oss videre, så la oss heller konsentrere oss om å være kreative, optimistiske, positive og fremtidsrettet. Det betyr at vi må legge fra oss alle negative tanker, såsom misunnelse, anger, surmuling og irritasjon og heller tenke på hvordan vi kan forbedre tilstandene framover. For alle. Vi må nesten starte med vårt eget nærområde, og så evt utvide ved behov. Og, vi må starte med oss sjøl, være engasjerte og villig til å ta i et tak. Det er ikke nok å si at "Ja, det er flott at noe gjøres!" og håpe på at noen andre kan gjøre det som trengs. Du kan ikke forandre andre, bare deg sjøl, så det er der du må starte. Ikke snakk nedsettende om folk, spesielt ikke ildsjeler (jantelov og bygdedyr!), ikke betvil folks hensikter, respekter at andre har en annen mening enn deg. Og la gjerne folk få vite det, om du syns de har gjort en god jobb! Det motiverer til innsats! Negativitet smitter, men det gjør også positivitet (om enn noe lengre inkubasjonstid!). En redaktør Kvebæk har sagt følgende: "En stat som kommer i strid med seg selv, faller sammen. I det lange løp vil samarbeid alltid vinne over konkurranse. Politikere, næringslivsfolk, og ektefolk, for den saks skyld, bør snart gi opp konkurransefilosofien og heller satse på samarbeidets fredsskapende virkninger. Det er gjennom ærlig samarbeid en henter fram de ressurser som får samfunnet rundt oss til å vokse."

21 Innvendinger for å motarbeide ethvert forslag
Vi har forsøkt det før Min avdeling er annerledes Det koster for mye Det faller utenfor vårt ansvarsområde Vi har for mye å gjøre til å holde på med slike saker Det hører ikke med til min jobb Det er en altfor radikal forandring Vi har ikke tid Vi har ikke nok folk Det kommer til å gjøre utstyret vårt umoderne La oss ta en markedsundersøkelse først Vi er altfor små til å ta på oss noe sånt Vi er altfor store til å ta på oss noe sånt Personalet kommer aldri til å godta det Dette vil gi oss problemer med fagforeningen Vi har aldri prøvd noe slikt tidligere Det strider mot vår politikk Det kommer til å øke våre omkostninger Vi har ikke autoritet til dette La oss holde oss på jorden Det virker for svevende

22 Innvendinger, forts. Det er ikke vårt problem
Hvorfor skal vi forandre noe? Det fungerer bra slik det er Jeg liker ikke ideen Du har helt rett – men… Du er forut for din tid Vi er ikke modne for det enda Vi har verken penger, utrusting eller personell til dette Det finnes ikke dekning i budsjettet En god idé, men den passer ikke her Man kan ikke lære en gammel hund å sitte La oss vente litt og se det an Det går ikke Ledelsen kommer aldri til å gå med på dette Hva gjør de hos konkurrentene? La oss tenke litt nærmere over dette før vi gjør noe overilt La oss sende et rundskriv om dette Vi kommer til å bli ledd ut Vi kommer til å tape penger i det lange løp Kom ikke med det nå igjen Vi har klart oss lenge uten dette Det kommer ikke til å virke hos oss Det har aldri vært forsøkt tidligere La oss nedsette en komite Kundene kommer ikke til å like det En slik løsning passer ikke her

23 Innvendinger, forts. Vi har alltid gjort det på denne måten
Det ville jo bryte en lang tradisjon i firmaet Jeg vet om en som forsøkte det Er dette noe du har funnet på? Det er forsket for lite på det La oss sende dette ut til høring Min intuisjon sier at dette ikke lar seg gjøre i praksis Vi må avklare de juridiske aspekter først Markedet er ikke modent ennå Skal vi ikke undersøke dette litt grundigere før vi går videre? Det er ikke utredet i tilstrekkelig grad Det er slik vi jobber

24 Nicolo Machiavelli (1469 – 1529):
”Man bør hele tiden være klar over at det ikke finnes noe som er vanskeligere å gjennomføre med hell, og farligere å realisere, enn innføring av forandringer. Den som foreslår forandringer gjør alle mennesker til sin fiende, først og fremst den som har det godt med tingenes tilstand som de er. Han får bare lunken støtte av de som vil nyte godt av de nye tilstander. At deres støtte er lunken skyldes dels frykten fra de etablerte som har det gamle regelverk på sin side, og dels den alminnelige menneskelige skepsis, som er slik at de aldri tror på det nye før det er blitt prøvd i praksis. Av dette følger at når forandringenes motstandere ser en mulighet, angriper de forandringene voldsomt, mens forsvaret fra fornyernes side blir uten slagkraft.”

25 Riktignok skal man ta lærdom av fortida, av flere grunner, bl. a
Riktignok skal man ta lærdom av fortida, av flere grunner, bl.a. for ikke å gjenta feil som er begått tidligere, men, det er i fremtiden vi skal oppholde oss videre, så la oss heller konsentrere oss om å være kreative, optimistiske, positive og fremtidsrettet. Det betyr at vi må legge fra oss alle negative tanker, såsom misunnelse, anger, surmuling og irritasjon og heller tenke på hvordan vi kan forbedre tilstandene framover. For alle. Vi må nesten starte med vårt eget nærområde, og så evt utvide ved behov. Og, vi må starte med oss sjøl, være engasjerte og villig til å ta i et tak. Det er ikke nok å si at "Ja, det er flott at noe gjøres!" og håpe på at noen andre kan gjøre det som trengs. Du kan ikke forandre andre, bare deg sjøl, så det er der du må starte. Ikke snakk nedsettende om folk, spesielt ikke ildsjeler (jantelov og bygdedyr!), ikke betvil folks hensikter, respekter at andre har en annen mening enn deg. Og la gjerne folk få vite det, om du syns de har gjort en god jobb! Det motiverer til innsats! Negativitet smitter, men det gjør også positivitet (om enn noe lengre inkubasjonstid!).

26 Klarer vi å tenke positivt?
Råvareressurser: Fisk og marine produkter Mineraler, kobber, gull, nefelin, skifer, osv Gass og olje Natur – ”i bøtter og spann” Kultur – idrett – opplevelser Størmer Steira, Ulvang, Wirkola, Fotball – Alta Visekunstnere, sangkor, revyer, Næringslivssuksesser: Oppdrett, Bugøynes produkter, andre lokale PetroArctic – 3 gangen omsetn Mulig industriutvikling ”Drosjekuskene” – siste dagers frie drivere: Sjarkfiskere, skiferdrivere, ”det gode liv”


Laste ned ppt "Roald A Johansen ifo-Institutt for organisasjonsutvikling DA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google