Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EForum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011 Anders Grimsmo Norsk Helsenett SF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EForum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011 Anders Grimsmo Norsk Helsenett SF."— Utskrift av presentasjonen:

1 eForum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011 Anders Grimsmo Norsk Helsenett SF

2 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Kort om Norsk Helsenett •Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. •Selskapet er heleid av Helse- og omsorgsdepartementet •Selskapet har en ikke-økonomisk karakter, men kan gå konkurs •I 2010 var Norsk Helsenett 100% brukerfinansiert gjennom salg av tjenester – omsetning ca. 215 MNOK, resultat drøyt 16 MNOK •I 2011 er det bevilget 19 MNOK over statsbudsjett til tre ulike satsningsområder •92 ansatte, fordelt i Tromsø, Trondheim og Oslo •Øvrig informasjon finner du på hjemmesidene våre: www.nhn.nowww.nhn.no

3 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Private spesialist- helsetjenester Fastleger Sykehus Apotek Laboratorier Hjemme- tjenester Ambulanse syketransport AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester Rehabili- tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Aktører i samhandling om kronisk syke Legevakt Rehabiliterings -institusjoner

4 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Pasientforløpet – pasienten i sentrum Sykehus SykehjemHjemmetjenesteFastlegebesøk Pasientforløp Mulige brudd i kjeden: •Brudd i eierskap •Brudd i styringssystem •Brudd i regelverk •Brudd i finansiering •Brudd i behandling •Brudd i faglige mål •Brudd i informasjonsflyt

5 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Her framheves blant annet:: •Nasjonal styring og samordning er svak •IKT-feltet er fragmentert •Høy grad av lokal autonomi •Driftsmiljøene svært ulike •Ansvar for gjennomføring ligger hos den enkelte aktør. •Ingen har samlet og overordnet ansvar for samhandlingskjeder og nødvendig (samordnet) informasjon •Leverandørbildet preget av mangfold, inhomogenitet og til dels proprietære løsninger. Bidrar ikke til utvikling og implementering av nasjonale standarder. Situasjonen Fra Stortingsmelding 47 – ”Samhandlingsreformen” Kapittel 14.2.1 Utfordringsbildet

6 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Hensikten med å etablere Statsforetaket Norsk Helsenett •Hovedformålet med etablering av Norsk Helsenett SF er å videreutvikle en sikker IKT- infrastruktur for forvaltning og kommunikasjon av informasjon, samt telemedisinske løsninger i helse- og omsorgssektoren. •Statsforetaket skal bidra til at en standardisert IKT-infrastruktur med felles tjenester blir gjort tilgjengelig på nasjonalt plan, og gjennom dette medvirke til å oppnå helsepolitiske mål om kvalitet, lik tilgjengelighet til helsetjenester, effektivisering og informasjonssikkerhet •En felles nasjonal IKT-infrastruktur må inkludere de teknologiske områdene (nettverk, maskinvare og programvare) som må samordnes nasjonalt for å øke graden av felles informasjonsutveksling til beste for pasienter og helsepersonell. Dette betyr at en nasjonal enhet for IKT-infrastruktur må ha ansvaret for den delen av IKT-infrastrukturen som sektoren må håndtere i fellesskap for å sikre nasjonal informasjonsforvaltning og informasjonsutveksling Daværende Helse og Omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen, 1. juli, 2009 (Våre uthevinger)

7 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Visjon og Samfunnsoppdrag Visjon: Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Samfunnsoppdrag: Norsk Helsenett skal levere en elektronisk samhandlingsarena for helse- og omsorgssektoren

8 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Informasjonsarenaen Én felles kommunikasjonsarena tilpasset ulike brukerbehov tilbys alle aktører, offentlige og private, brukere og leverandører, over hele landet som er: •Sikker •Effektiv •Funksjonell •Pålitelig •Åpen •Sømløs og transparent •Lik pris •Lik kvalitet •Lik service •Lik sikkerhet •Konkurranseuavhengig

9 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Helsenettet i dag •Lukket bransjenett med sikker tilgang som tilfredsstiller «normen» og øvrige krav fra offentlig myndighet og tilsyn •Mer enn 150.000 potensielle brukere –alle enheter i spesialisthelsetjenesten –> 95% av allmennpraktiserende leger –280 kommuner; >75% av befolkningen –Ca 400 tannklinikker •Mer enn 100.000 elektroniske meldinger pr døgn •Adresseregistre med ca. 3.000 unike adresser •Videokonferansenettverk med 620 studio 70 – 80 ulike kommersielle tjenestetilbydere Mye skal bli vesentlig bedre, men uten helsenettet vil svært mye først stoppe opp, og så vil det i beste fall fungere veldig langsomt.

10 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Helsenettet i dag •Lukket bransjenett med sikker tilgang som tilfredsstiller «normen» og øvrige krav fra offentlig myndighet og tilsyn •Mer enn 150.000 potensielle brukere –alle enheter i spesialisthelsetjenesten –> 95% av allmennpraktiserende leger –280 kommuner; >75% av befolkningen –Ca 400 tannklinikker •Mer enn 100.000 elektroniske meldinger pr døgn •Adresseregistre med ca. 3.000 unike adresser •Videokonferansenettverk med 620 studio 70 – 80 ulike kommersielle tjenestetilbydere Mye skal bli vesentlig bedre, men uten helsenettet vil svært mye først stoppe opp, og så vil det i beste fall fungere veldig langsomt. Videokonferanser med 3 eller flere deltagende studio: - 2009:7.500 - 2010:15.000 - progn. 2011 => 30.000 3 personer pr møte unngår reise 90.000 sparte reiser 1.500,- pr reise => 135 MNOK kostnadsreduksjon I tillegg spart reisetid I tillegg økt samhandling

11 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Øremerkede prosjekt 2011 •CSIRT (Computer Security Incident Response Team)(5 MNOK) •Styrking av basis infrastruktur (7 MNOK) –Adresseregistre –Oppslag i folkeregister –Nasjonalt hjelpenummer •Rådgivning og bistand til tilknytning og innføring av elektronisk meldingsutveksling for kommunal sektor (7MNOK) –Samarbeider med 4 kommuner i Buskerud/Vestfold (D-IKT) og –13 kommuner i Sør-Trøndelag og Møre & Romsdal (SiO). To tiltak:

12 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Hva annet gjør vi i 2011 •Styrking og kvalitetsheving av eksisterende tjenester •Videre utvikling av sentral meldingsteller •«Tilgang på tvers» •Tjenesteorientert arkitektur •Drift av helsenorge.no •Utvikling av koordinert 24/7 brukerstøtte •Driftsansvar for medisinske kvalitetsregistre på vegne av spesialisthelsetjenesten •Neste generasjon helsenett •Samarbeid med myndigheter, kunder og brukere om videre utvikling

13 Aktører i samhandling om kronisk syke Private spesialist- helsetjenester Fastleger Sykehus Apotek Laboratorier Hjemme- tjenester Ambulanse syketransport AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester Rehabili- tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Legevakt Rehabiliterings- institusjoner Utfordringsbildet

14 Oversikt aktører EPJ-leverandører, Legekontor, legevakt EPJ-leverandører HF Siemens Doculive DIPS Private laboratorier NAV Visma Uniue DIPS arena Infodoc Plenario Profdoc Winmed Vision Hove M. System-x Andre aktører Private helsetjenester Pasient Privatpraktiserende spesialister Private røntgeninstitutt Apotek Andre Kjernejournal/eResept fm. PLO, helsestasjon mm Helseregistre, andre registre Acos Tieto (Gerica) Visma (Profil) EPJ-leverandører PLO EPJ-leverandører apotek EPJ-leverandører pasientkommunikasjon NAF-Data Norsk helsenett Helseforetak KITH KoKom

15 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Meldingsutveksling i dag Manglende bruk av standarder og «Babelsk forvirring» Send er

16 Noen sider av kompleksiteten •Ligner på manuell postgang •Passer godt med regelverket Vi har satset på informasjonsutveksling basert på meldinger Alle til alle kommunikasjon 1+2+3+4+…..+ (n-1) = n(n-1)/2 Antall kombinasjoner:

17 Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen Styringsgruppe - 13 kommuner Regional arbeidsgruppe ProsjektlederLokale prosjektledere Helseforetaket Ekstern bistand NTNU Sintef NHN Fylkesprosjekt i regi KS /Fylkesmann Kommunestyrene Lokale arbeidsgrupper SiO sekretariat Delprosjekt - IKT - Pasientforløp - Forebygging

18 Gode og effektive pasientforløp - basert på elektronisk samhandling.Bunntekst 18

19 Trinn i utviklingen av IKT-løsninger Studere og analysere behov og prosesser Utvikle og forbedre tjenester Modellere, utvikle og teste IKT-løsninger Pilotere og implementere løsningene Evaluere effekter og realisere gevinster

20 Aktivitet 1 Etablere en veileder i elektronisk kommunikasjon, kobling til helsenettet og implementering av melinger. Veilederen skal tilpasses og baseres på lokale erfaringer og evaluering av følgende aktiviteter: Delaktivitet 1.1 I prosjektet skal deltagende kommuner i samarbeid med Norsk helsenett gjennomføre en organisasjonsutvikling frem mot en omforent og strukturert samhandling i samsvar med samhandlingsreformen som inkluderer utforming av behovet for elektronisk kommunikasjon. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

21 Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) •Samarbeidsprosjekt –St. Olavs hospital (inkl. Orkdal sykehus) og Molde sykehus –Trondheim, Orkdal, Hitra, Surnadal, Sunndal og Fræna –Hemit/Helse Midt-Norge, NTNU og Sintef •Mål: Utvikle en helhetlig samhandlingskjede for kronisk syke med vekt på forebygging og aktivisering av pasient, og støttet av IKT

22 Oppfølgingsplan for pasienten Observasjon Vurdering Tiltak Styrke egenmestring Forebyggende tiltak Kompenserende tiltak (praktisk bistand) Helsetiltak inkl.beredskapsplan ved forverring Helsetiltak inkl.beredskapsplan ved forverring Evaluering Klare selv! Forebygge selv! Tre-dagers besøket 4-ukers besøk

23 Færre innleggelser Aktuelle hovedtiltak •Hastetilbud i kommunen •Pasienter med funksjonssvikt og avklart diagnose •Interimavdeling/systematisk oppfølging etter utskriving •Redusere reinnleggelser og behov for kommunale tjenester •Observasjonssenger - Legevakt/Felles akuttmottak (FAM) •Pasienter med smerter i brystet •Pasienter med magesmerter •Akutt poliklinikk •Forebygging •Årlig besøk til alle over 75 år - rehabilitering

24 Aktivitet 1 (forts) Delaktivitet 1.2 Kommunene skal med bistand fra Norsk helsenett koble seg til helsenettet og implementere og ta i bruk elektroniske meldinger som støtter organisasjonsutviklingen •elektronisk epikrise og laboratoriesvar i hjemmetjenesten og sykehjem •relevante ELIN-k meldinger i samarbeidet mellom fastlegene og PLO-tjenestene •elektronisk samhandling med sykehusene Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

25 Samhandlingskjeden : Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – Bruk av ELIN-meldinger Hjem: Bruker/pårøren de Sykehus Bestillerkont or Fastlege Hjemmetjenest e Besøk hos fastlege etter 2 uker Pasienten vurderes utreiseklar Besøk av sykepleier innen 3 dager Mottak i sykehus Daglig observasjon og tjenesteyting 4 ukers samtale med primærkontak t Utredning/behandlin g, avdeling Legevakt Fysio- /ergoterapi Sykehjem Daglig observasjon og tjenesteyting Innleggelse kortidsopphol d Oppfølging fastlege Lege - vakt LV- sentra l Fastlege Primær- kontakt/- sykepleier Nettverk s-møte Kontakt- person Pasienten blir dårligere Start Ny episode Poliklinik k 1 3 4 5 2 11 8 6 7 9 10 11 8 6 6 12 13 11 Trening og opplæring Orientering om tjenestetilbud Medisinske opplysninger Helseopplysninger til lege Overføring legemiddeloppl Forespørsel om time Melding om innlagt pasient Helseopplysninger ved søknad Melding utskrivningsklar pasient Utskrivningsrapport Melding om utskrevet pasient Spørsmål og svar - forespørsel 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 ELIN - meldinger Innleggelsesrapport Henvisning 12 13

26 Aktivitet 2 Norsk helsenett skal opprette en ettpunktskontakt for hjelp til håndtering av elektronisk kommunikasjon (feilsøk, support, problemløsning, endringshåndtering mv.) Det skal være en døgnåpen telefontjeneste hvor målet er å gjøre det enklere for brukere og virksomheter å få hjelp direkte eller bli formidlet til de som kan gi hjelp. •prosjektering og oppretting av tjenesten •fortløpende evaluering av tjenesten i samarbeid med deltagende kommuner Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

27 Aktivitet 3 Undersøke mulighetene for å etablere en infrastruktur med elektronisk kommunikasjon mange til én - én til mange, som kan gi en sikrere og mer effektiv elektronisk samhandling Delaktivitet 3.1 •Utrede mulighetene teknisk, juridisk og organisatorisk/operasjonelt for utvikling av en meldingssentral med “black-box for samordnet overvåkning og sikker transaksjon av meldinger mellom aktørene. Hvis dette blir vellykket skal aktiviteten i sin tur videreføres med:

28 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Meldingssentral – «blackbox» Mottak Formatkonvertering Juridisk logg Kryptering Dekryptering Sending Sender Mottaker Mottakere Sender

29 Mange til mange Mange til én til mange EPJ 5 EPJ 4 EPJ 2 Sykehus EPJ 3 Sykehjem EPJ 1 Fastlege Labora torium EPJ 5 Hjemme tjeneste EPJ 6 Apotek Pasient EPJ 7 Legevakt EPJ 7 EPJ 2 Sykehus EPJ 3 Sykehjem EPJ 1 Fastlege Pasient Legevakt Meldings- sentral Hjemme tjeneste Dagens situasjonVeien videre?

30 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Framtidsbildet - innbyggeren reelt i sentrum for informasjonsflyten

31 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Norsk Helsenett Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende.

32 Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Norsk Helsenett Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende. Takk for oppmerksomheten!

33 Anders Grimsmo


Laste ned ppt "EForum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011 Anders Grimsmo Norsk Helsenett SF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google