Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

eForum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011 Anders Grimsmo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "eForum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011 Anders Grimsmo"— Utskrift av presentasjonen:

1 eForum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011 Anders Grimsmo
Norsk Helsenett SF eForum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011 Anders Grimsmo

2 Kort om Norsk Helsenett
Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. Selskapet er heleid av Helse- og omsorgsdepartementet Selskapet har en ikke-økonomisk karakter, men kan gå konkurs I 2010 var Norsk Helsenett 100% brukerfinansiert gjennom salg av tjenester – omsetning ca. 215 MNOK, resultat drøyt 16 MNOK I 2011 er det bevilget 19 MNOK over statsbudsjett til tre ulike satsningsområder 92 ansatte, fordelt i Tromsø, Trondheim og Oslo Øvrig informasjon finner du på hjemmesidene våre: Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

3 Aktører i samhandling om kronisk syke
Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Sykehjem Sykehus Ambulanse syketransport AMK Hjemme-tjenester Aktører i samhandling om kronisk syke Rehabili-tering Laboratorier Fastleger Rehabiliterings-institusjoner Legevakt Andre kommunale tjenester Private spesialist-helsetjenester Stønad, hjelpemidler Apotek Andre viktige tjenester Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

4 Pasientforløpet – pasienten i sentrum
Fastlegebesøk Sykehus Sykehjem Hjemmetjeneste Mulige brudd i kjeden: Brudd i eierskap Brudd i styringssystem Brudd i regelverk Brudd i finansiering Brudd i behandling Brudd i faglige mål Brudd i informasjonsflyt Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

5 Situasjonen Fra Stortingsmelding 47 – ”Samhandlingsreformen” Kapittel 14.2.1 Utfordringsbildet
Her framheves blant annet:: Nasjonal styring og samordning er svak IKT-feltet er fragmentert Høy grad av lokal autonomi Driftsmiljøene svært ulike Ansvar for gjennomføring ligger hos den enkelte aktør. Ingen har samlet og overordnet ansvar for samhandlingskjeder og nødvendig (samordnet) informasjon Leverandørbildet preget av mangfold, inhomogenitet og til dels proprietære løsninger. Bidrar ikke til utvikling og implementering av nasjonale standarder. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

6 Hensikten med å etablere Statsforetaket Norsk Helsenett
Hovedformålet med etablering av Norsk Helsenett SF er å videreutvikle en sikker IKT-infrastruktur for forvaltning og kommunikasjon av informasjon, samt telemedisinske løsninger i helse- og omsorgssektoren. Statsforetaket skal bidra til at en standardisert IKT-infrastruktur med felles tjenester blir gjort tilgjengelig på nasjonalt plan, og gjennom dette medvirke til å oppnå helsepolitiske mål om kvalitet, lik tilgjengelighet til helsetjenester, effektivisering og informasjonssikkerhet En felles nasjonal IKT-infrastruktur må inkludere de teknologiske områdene (nettverk, maskinvare og programvare) som må samordnes nasjonalt for å øke graden av felles informasjonsutveksling til beste for pasienter og helsepersonell. Dette betyr at en nasjonal enhet for IKT-infrastruktur må ha ansvaret for den delen av IKT-infrastrukturen som sektoren må håndtere i fellesskap for å sikre nasjonal informasjonsforvaltning og informasjonsutveksling Daværende Helse og Omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen, 1. juli, 2009 (Våre uthevinger) Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

7 Visjon og Samfunnsoppdrag
Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Samfunnsoppdrag: Norsk Helsenett skal levere en elektronisk samhandlingsarena for helse- og omsorgssektoren Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

8 Informasjonsarenaen Én felles kommunikasjonsarena tilpasset ulike brukerbehov tilbys alle aktører, offentlige og private, brukere og leverandører, over hele landet som er: Sikker Effektiv Funksjonell Pålitelig Åpen Sømløs og transparent Lik pris Lik kvalitet Lik service Lik sikkerhet Konkurranseuavhengig Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

9 Helsenettet i dag Lukket bransjenett med sikker tilgang som tilfredsstiller «normen» og øvrige krav fra offentlig myndighet og tilsyn Mer enn potensielle brukere alle enheter i spesialisthelsetjenesten > 95% av allmennpraktiserende leger 280 kommuner; >75% av befolkningen Ca 400 tannklinikker Mer enn elektroniske meldinger pr døgn Adresseregistre med ca unike adresser Videokonferansenettverk med 620 studio 70 – 80 ulike kommersielle tjenestetilbydere Mye skal bli vesentlig bedre, men uten helsenettet vil svært mye først stoppe opp, og så vil det i beste fall fungere veldig langsomt. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 9

10 Helsenettet i dag Lukket bransjenett med sikker tilgang som tilfredsstiller «normen» og øvrige krav fra offentlig myndighet og tilsyn Mer enn potensielle brukere alle enheter i spesialisthelsetjenesten > 95% av allmennpraktiserende leger 280 kommuner; >75% av befolkningen Ca 400 tannklinikker Mer enn elektroniske meldinger pr døgn Adresseregistre med ca unike adresser Videokonferansenettverk med 620 studio 70 – 80 ulike kommersielle tjenestetilbydere Mye skal bli vesentlig bedre, men uten helsenettet vil svært mye først stoppe opp, og så vil det i beste fall fungere veldig langsomt. Videokonferanser med 3 eller flere deltagende studio: : 7.500 - 2010: - progn => 3 personer pr møte unngår reise sparte reiser 1.500,- pr reise => 135 MNOK kostnadsreduksjon I tillegg spart reisetid I tillegg økt samhandling Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 10

11 Øremerkede prosjekt 2011 CSIRT (Computer Security Incident Response Team) (5 MNOK) Styrking av basis infrastruktur (7 MNOK) Adresseregistre Oppslag i folkeregister Nasjonalt hjelpenummer Rådgivning og bistand til tilknytning og innføring av elektronisk meldingsutveksling for kommunal sektor (7MNOK) Samarbeider med 4 kommuner i Buskerud/Vestfold (D-IKT) og 13 kommuner i Sør-Trøndelag og Møre & Romsdal (SiO). To tiltak: Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 11

12 Hva annet gjør vi i 2011 Styrking og kvalitetsheving av eksisterende tjenester Videre utvikling av sentral meldingsteller «Tilgang på tvers» Tjenesteorientert arkitektur Drift av helsenorge.no Utvikling av koordinert 24/7 brukerstøtte Driftsansvar for medisinske kvalitetsregistre på vegne av spesialisthelsetjenesten Neste generasjon helsenett Samarbeid med myndigheter, kunder og brukere om videre utvikling Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 12

13 Aktører i samhandling om kronisk syke
Utfordringsbildet Private spesialist-helsetjenester Fastleger Sykehus Apotek Laboratorier Hjemme-tjenester Ambulanse syketransport AMK Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Stønad, hjelpemidler Andre viktige tjenester Rehabili-tering Andre kommunale tjenester Sykehjem Legevakt Rehabiliterings-institusjoner Aktører i samhandling om kronisk syke

14 Oversikt aktører Andre aktører PLO, helsestasjon mm
KITH Helseregistre, andre registre KoKom NAV EPJ-leverandører apotek Apotek PLO, helsestasjon mm EPJ-leverandører PLO Acos NAF-Data Tieto (Gerica) Visma (Profil) EPJ-leverandører, Legekontor, legevakt Helseforetak Norsk helsenett EPJ-leverandører HF Infodoc Plenario Siemens Doculive Profdoc Winmed Vision DIPS Kjernejournal/eResept fm. Hove M. System-x Andre EPJ-leverandører pasientkommunikasjon Pasient Private helsetjenester Private laboratorier Visma Uniue Privatpraktiserende spesialister DIPS arena Private røntgeninstitutt

15 Meldingsutveksling i dag Manglende bruk av standarder og «Babelsk forvirring»
Sender Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 15

16 Noen sider av kompleksiteten
Vi har satset på informasjonsutveksling basert på meldinger Ligner på manuell postgang Passer godt med regelverket Alle til alle kommunikasjon Antall kombinasjoner: Den som kjenner litt til koding/programmering ved at det skal ikke mange linjer til før man begynner å få vansker med oversikten. Programmer har hundrevis av linjer. Når et program så kobles med et annet oppstår nye utfordringer. Forskjellige typer programmer, fornying av versjoner Hva blir følgene av utvidelse av dokumentasjonsplikten til 28 grupper. Investering 500 millioner? Drift 5 milliarder? Sikkerhet forverret? …..+ (n-1) = n(n-1)/2

17 Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen
Styringsgruppe - 13 kommuner Regional arbeidsgruppe Prosjektleder Lokale prosjektledere Helseforetaket Ekstern bistand NTNU Sintef NHN Fylkesprosjekt i regi KS /Fylkesmann Kommunestyrene Lokale arbeidsgrupper SiO sekretariat Delprosjekt - IKT - Pasientforløp - Forebygging 

18 Gode og effektive pasientforløp - basert på elektronisk samhandling
Gode og effektive pasientforløp - basert på elektronisk samhandling.Bunntekst

19 Trinn i utviklingen av IKT-løsninger
Evaluere effekter og realisere gevinster Pilotere og implementere løsningene Modellere, utvikle og teste IKT-løsninger Utvikle og forbedre tjenester Studere og analysere behov og prosesser

20 Aktivitet 1 Etablere en veileder i elektronisk kommunikasjon, kobling til helsenettet og implementering av melinger. Veilederen skal tilpasses og baseres på lokale erfaringer og evaluering av følgende aktiviteter: Delaktivitet 1.1 I prosjektet skal deltagende kommuner i samarbeid med Norsk helsenett gjennomføre en organisasjonsutvikling frem mot en omforent og strukturert samhandling i samsvar med samhandlingsreformen som inkluderer utforming av behovet for elektronisk kommunikasjon. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

21 Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)
Samarbeidsprosjekt St. Olavs hospital (inkl. Orkdal sykehus) og Molde sykehus Trondheim, Orkdal, Hitra, Surnadal, Sunndal og Fræna Hemit/Helse Midt-Norge, NTNU og Sintef Mål: Utvikle en helhetlig samhandlingskjede for kronisk syke med vekt på forebygging og aktivisering av pasient, og støttet av IKT

22 Oppfølgingsplan for pasienten
4-ukers besøk Tre-dagers besøket Styrke egenmestring Forebyggende tiltak Observasjon Vurdering Evaluering Kompenserende tiltak (praktisk bistand) Tiltak Helsetiltak inkl.beredskapsplan ved forverring Klare selv! Forebygge selv!

23 Færre innleggelser Aktuelle hovedtiltak Hastetilbud i kommunen
Pasienter med funksjonssvikt og avklart diagnose Interimavdeling/systematisk oppfølging etter utskriving Redusere reinnleggelser og behov for kommunale tjenester Observasjonssenger - Legevakt/Felles akuttmottak (FAM) Pasienter med smerter i brystet Pasienter med magesmerter Akutt poliklinikk Forebygging Årlig besøk til alle over 75 år - rehabilitering

24 Aktivitet 1 (forts) Delaktivitet 1.2
Kommunene skal med bistand fra Norsk helsenett koble seg til helsenettet og implementere og ta i bruk elektroniske meldinger som støtter organisasjonsutviklingen elektronisk epikrise og laboratoriesvar i hjemmetjenesten og sykehjem relevante ELIN-k meldinger i samarbeidet mellom fastlegene og PLO-tjenestene elektronisk samhandling med sykehusene Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

25 Samhandlingskjeden: Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) – Bruk av ELIN-meldinger
Ny episode Daglig observasjon og tjenesteyting Pasienten blir dårligere Daglig observasjon og tjenesteyting 1 Melding om innlagt pasient Hjem: Bruker/pårørende 2 Helseopplysninger ved søknad Besøk av sykepleier innen 3 dager 4 ukers samtale med primærkontakt Primær-kontakt/-sykepleier 3 Melding utskrivningsklar pasient Hjemmetjeneste Nettverks-møte Kontakt-person 4 Melding om utskrevet pasient Innleggelse kortidsopphold 6 5 Utskrivningsrapport Sykehjem 13 Innleggelse kortidsopphold 7 11 6 6 Forespørsel om time 8 10 Fysio-/ergoterapi 8 Trening og opplæring 11 9 11 7 Orientering om tjenestetilbud 11 Fastlege Besøk hos fastlege etter 2 uker Fastlege 6 Oppfølging fastlege 8 Helseopplysninger til lege 5 4 9 Overføring legemiddeloppl Legevakt 3 Lege-vakt LV-sentral 2 11 10 Medisinske opplysninger Bestillerkontor 1 12 11 Spørsmål og svar - forespørsel 13 Poliklinikk ELIN-meldingene vil bli viktig, men ikke tilstrekkelig til å støtte en effektiv samhandling i samband med samhandlingsreformen. Venstre side av forløpsbeskrivelsen handler om planlagte og sekvensielle tjenester hvor avsender og mottaker av informasjon er kjent, dvs egnet for tradisjonell meldingsutvekling og godt dekket av ELIN meldingene. Høyre side av diagrammet derimot handler ofte om uplanlagte behov for helsetjenester. Her strekker ikke ELIN-meldingene til og trolig er ikke meldingsutveksling løsningen heller. Arbeidet med kjernejournal startet nettopp fordi man erfarte at meldingsutveksling har sine begrensninger, spesielt på området uplanlagte behov for helsetjenester. Derfor er det her på den høyre siden at kjernejournalen kan understøtte samhandlingsreformen. Det var dette som Nasjonal IKT sin utredning om kjernejournal så i sin analyse av behovene. Det er på dette området at 90 % av bruken av kjernejournal i Skottland foregår. Det er dette som samhandlingsreformen omtaler som alternativer til innleggelse og ønsker styrket i kommunene. Det jeg savner er en drøftelse av sammenhengen og forholdet mellom meldinger og kjernejournal. Tilgang på tvers er en ny mulighet som også kan dekke behov. Det er for oss også blitt klart at hverken kjernejournal eller ELIN meldinger hver for seg eller sammen blir tilstrekkelig for å oppnå samhandlingsreformens mål. Hvis kommunene skal bli effektive på å koordinere tjenester og støtte pasienter trenger vi en også en 24-timerstjeneste som kan koordinere samhandlingen. 12 Innleggelsesrapport Pasienten vurderes utreiseklar Mottak i sykehus Sykehus 13 Henvisning Utredning/behandling, avdeling Start

26 Aktivitet 2 Norsk helsenett skal opprette en ettpunktskontakt for hjelp til håndtering av elektronisk kommunikasjon (feilsøk, support, problemløsning, endringshåndtering mv.) Det skal være en døgnåpen telefontjeneste hvor målet er å gjøre det enklere for brukere og virksomheter å få hjelp direkte eller bli formidlet til de som kan gi hjelp. prosjektering og oppretting av tjenesten fortløpende evaluering av tjenesten i samarbeid med deltagende kommuner Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

27 Aktivitet 3 Undersøke mulighetene for å etablere en infrastruktur med elektronisk kommunikasjon mange til én - én til mange, som kan gi en sikrere og mer effektiv elektronisk samhandling Delaktivitet 3.1 Utrede mulighetene teknisk, juridisk og organisatorisk/operasjonelt for utvikling av en meldingssentral med “black-box for samordnet overvåkning og sikker transaksjon av meldinger mellom aktørene. Hvis dette blir vellykket skal aktiviteten i sin tur videreføres med:

28 Meldingssentral – «blackbox»
Sender Sender Mottak Dekryptering Formatkonvertering Kryptering Sending Mottakere Juridisk logg Sender Mottaker Sender Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling 28

29 Mange til mange Mange til én til mange Dagens situasjon Veien videre?
EPJ 4 EPJ 2 Sykehus EPJ 3 Sykehjem EPJ 1 Fastlege Labora torium EPJ 5 Hjemme tjeneste EPJ 6 Apotek Pasient EPJ 7 Legevakt EPJ 2 Sykehus EPJ 3 Sykehjem EPJ 1 Fastlege Pasient Legevakt Meldings-sentral Hjemme tjeneste EPJ 5 EPJ 7 Dagens situasjon Veien videre?

30 Framtidsbildet - innbyggeren reelt i sentrum for informasjonsflyten
Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

31 Norsk Helsenett Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

32 Takk for oppmerksomheten!
Norsk Helsenett Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende. Takk for oppmerksomheten! Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling

33 Anders Grimsmo


Laste ned ppt "eForum Sør-Trøndelag Trondheim 22. Mars 2011 Anders Grimsmo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google