Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Forvaltningsplan for Gudbrandsdalslågen Regional plan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Forvaltningsplan for Gudbrandsdalslågen Regional plan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Forvaltningsplan for Gudbrandsdalslågen Regional plan

2 Mulighetenes Oppland DAGSORDEN  Konstituering av et arbeidsutvalg  Orientering fra regionalt planforum og styringsgruppemøte  Arbeid med planprogram  Møteplan

3 Mulighetenes Oppland Styringsgruppa  Fylkesordfører  Fylkesmann  Fylkesrådmann  Fylkesberedskapssjef  Regionsjef NVE  Regionveisjef  Banesjef Jernbaneverket  Regionrådleder i Nord-Gudbrandsdal  Regionrådsleder i Midt-Gudbrandsdal  Regionrådsleder i Sør-Gudbrandsdal

4 Mulighetenes Oppland Konstituering av styringsgruppa  Fylkesordfører Gro Lundby blir leder av styringsgruppa.  Vara for leder blir Fylkesvaraordfører Ivar Odnes.

5 Mulighetenes Oppland I arbeidgruppa:  2 fra NVE  2 fra FMOP  2 fra OFK  Prosjektleder VO Mjøsa  1 fra kommunene – Innspill fra planforum: representant fra grunneierne/interesseorganisasjonene Ressursgruppe etter behov (fag og medvirkning)  SVV, Jernbaneverket, Bergvesenet, GLB, NTNU, NGU, næringslivet, landbruket, FNF Oppland mfl.

6 Mulighetenes Oppland Vedtatt i styringsgruppen  Kommunene må sterkere inn i arbeidet  En administrativt ansatt fra hver av de tre regionene inn i arbeidsgruppen  Representanter fra Jernbaneverket og Statens vegvesen inn i arbeidsgruppen  Styringsgruppa oppfordrer at det konstitueres et arbeidsutvalg som skal jobbe tett på prosjektkoordinator.  Ulike grupperinger av grunneiere må få en sentral plass i ressursgruppen, men at de ikke tas inn i selve arbeidsgruppen

7 Mulighetenes Oppland Arbeidet med planen så langt  Ett møte i arbeidsgruppen 2. september  Møte i regionalt planforum 17. september Ba om innspill til planen: • Målet med planen • Tematisk og geografisk avgrensning av planen • Spesielle problemstillinger som må belyses • Hva har dere av tilgjengelig kunnskap og data som kan brukes i planen?

8 Mulighetenes Oppland Målet med planen  Sørge for en helhetlig forvaltning  Sikre liv og helse mot flom- og rasskader  Sikre kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner mot flom- og rasskader  Sikre eksisterende landbruksområder mot flom- og rasskader  Legge til rette for bærekraftig masseuttak  Vurdere kraftutbygging som flomforebygging  Øke kunnskapen om Lågen som vannsystem

9 Mulighetenes Oppland Kommentarer til målet fra Regionalt planforum  Økt fokus på å sikre de områdene som har høy verdi. Kun ¼ av strandsonen som er uberørt. (naturverdier, friluftsliv)  Spørsmål om ikke næringsarealer/næringsliv er tenkt tatt inn i planen  Positivt at landbruksarealer blir tatt med da dette er arealer som pr dd. Ikke blir prioritert ved flomsikringsarbeid av NVE

10 Mulighetenes Oppland Innspill fra styringsgruppa  Viktig at en ikke skaper forventninger som en ikke klarer å holde gjennom dette planarbeidet  Ordet «sikre» må revurderes brukt i målsettingen med planen  Sittende regjering er ikke villig til å gå lenger i å gjennomføre forebyggende flomsikringstiltak enn det som er praksis i dag, og det er noe Fylkesmannen må ta hensyn til  Bør likevel ha ambisjoner om å få inn forebyggende tiltak i planen  Formålet med planen må være snevrere enn det som er foreslått av arbeidsgruppen

11 Mulighetenes Oppland Forslag til målsetting fra styringsgruppen  4 hovedpunkter: – Bedre sikkerhet for liv og helse mot ras- og flomskader – Bedre sikkerhet for infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner mot ras- og flomskader – Bedre sikkerhet for boligområder mot ras- og flomskader – Bedre sikkerhet for næringsområder mot ras- og flomskader  2 underpunkter – Bedre sikkerhet for landbruksområder mot ras og flomskader – Ivareta gjenværende natur- og friluftsverdier

12 Mulighetenes Oppland Revidert målsetting  Det overordnede målet med planen må være å redusere skadeomfanget ved flom og skredhendelser gjennom en helhetlig forvaltning – For liv og helse – For infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner – For næring – For miljø

13 Mulighetenes Oppland Avgrensning - Geografisk  Planen skal omfatte Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag fra Lesja til Lillehammer.  Hovedvekt vil legges der utredninger og modelleringer avdekker behov

14 Mulighetenes Oppland Kommentarer til geografisk avgrensing fra Regionalt planforum  Spørsmål om dette omfatter hele nedbørsfeltet inkludert fjellområder etc.  Praktisk avgrensning til det som «bikker ned» i dalføret og har en direkte innvirkning på flomproblematikken langs Lågen og i sideelvene

15 Mulighetenes Oppland Innspill til geografisk avgrensning fra styringsgruppa  Viktig å ivareta hensynet til de regionale vannforvaltningsplanene  Den geografiske avgrensningen i hovedsak bør være den samme som vannområde Mjøsa.

16 Mulighetenes Oppland Avgrensning - Innhold  Kartlegging/utredning – Robusthet og sårbarhet langs og i vassdrag  Planlegging/arealplaner  Føringer for bruk av flomutsatte områder  Sikringstiltak  Overvåking (sedimentasjon, erosjon, biologi, vannstand etc)  Varsling og oppfølging (NVEs varslingstjeneste, met.no, rapporter)  Beredskap og krisehåndtering  Gjenoppretting og evaluering

17 Mulighetenes Oppland Kommentarer til avgrensing på innhold fra Regionalt planforum  Ønske om enklere saksbehandling på ulike tiltak  Det blir lagt opp til en omfattende plan – spørsmål om varsling, beredskap, krisehåndtering må være en del av planen  Redd at planarbeidet tar for lang tid – viktig at krisetiltak blir gjennomført uavhengig av framdriften med planarbeidet  En del av planarbeidet må gå ut på klargjøre ansvar og beslutningsprosesser - avdekke flaskehalser og utfordringer, identifisere hvor årsaken ligger til at saksbehandling og iverksetting av tiltak tar så langt tid

18 Mulighetenes Oppland  Det er lagt opp til et omfattende planarbeid, og de ber arbeidsgruppen vurdere det endelige innholdet i planen med bakgrunn i innspillene fra regionalt planforum.  Må kun ha med det nødvendig innhold av hensyn til framdrift og omfang.  Samfunnssikkerhet og beredskap skal ikke tungt inn i planen, da det finnes i egen regional plan. Innspill til avgrensning på innhold fra styringsgruppa

19 Mulighetenes Oppland Forholdet til vannforvaltningsplanene  Planen bør utarbeides i tett tilknytning til vannforvaltningsplan for Glomma.  Forvaltningsplan for Lågen bør komme i samme revisjonssyklus som vannforvaltningsplanene. – Planen bør fortrinnsvis gjelde for samme tidsrom som forvaltningsplan, dvs 2016 - 2021. Alternativt 2017 - 2021 – Ferdig revidert forvaltningsplan for Lågen skal dermed foreligge innen 2022.  Alle tiltak som foreslås i vannforvaltningsplanen bør vurderes opp mot forvaltningsplan for Lågen og omvendt.

20 Mulighetenes Oppland Forholdet til annet planverk?  Nasjonale forventninger  Regionale planer – Regional planstrategi – Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap – Vannforvaltningsplan for Vannregion Glomma – Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap (FylkesROS)  Andre planer – Flomsikringsplan Otta  Kommunale planer

21 Mulighetenes Oppland Søknader i forkant av planen og igangsatte planer  Retningslinjer for behandling av tiltak i påvente av plan – Søknader behandles som tidligere. – I noen tilfeller vil konklusjonen være at tiltaket vurderes i forvaltningsplanen  Igangsatte planer behandles som planlagt. – feks. flomsikringsplan Otta.

22 Mulighetenes Oppland Kommentarer til søknader i forkant av planen fra Regionalt planforum  Ønske om at saker skal behandles raskere enn før!

23 Mulighetenes Oppland  Tiltak må skje parallelt med planarbeidet, da dette vil ta flere år Innspill til tiltaksgjennomføring fra styringsgruppa

24 Mulighetenes Oppland Medvirkning  Planen utarbeides i tråd med prosesskrav i plan- og bygningsloven. Forslag til planprogram og forslag til plan sendes på høring etter gjeldende regler.  Åpne møter – gjerne i forbindelse med vannforvaltningsarbeidet forøvrig  Informasjon på etatenes internettsider.  Media/aviser - folkeopplysning

25 Mulighetenes Oppland Kommentarer til medvirkning fra Regionalt planforum  Viktig å involvere og organisere kontakten med alle kommunene i et så langvarig planarbeid  Grunneierne må involveres

26 Mulighetenes Oppland Kommentarer til medvirkning fra styringsgruppa  Det finnes mye loka kunnskap om forholdene langs vassdraget, og at det er viktig at denne kunnskapen tas inn i planarbeidet.  Kommunene må sterkt inn i arbeidet

27 Mulighetenes Oppland Framdriftsplan  Planprogram ut på høring desember 2013  Endelig plan sendes på høring senest oktober 2016. – Bør ha som mål at den skal gjelde i perioden 2017 – 2021 (samme syklus som vannforvaltningsplanene). – Revisjon av plan ferdig innen januar 2022.

28 Mulighetenes Oppland Punkter i planprosessen  Søknader om finansiering – høst 2013  NVE – bestilling av vassdragsmodell – Bør være klar 15. oktober  Vassdragsmodellen bør være ferdig 1. januar 2015  Naturverdier, problemområder, kunnskap en allerede har, må på plass i GIS-format/Innlandsgis – arbeidsgruppa må ta et møte for å vurdere hva som skal kartfestes. Gjøres før 1. november.  Hva som trengs av ny kunnskap/informasjon må klarlegges og bestilles. Gjøres før 1. november  Innhente ønsker om tiltak – Åpne møter i kommunene. Samkjøres med vannforvaltningsplansprosessen  Konkrete forslag til tiltak som vil ha en flomsikringseffekt må opp tidlig i prosessen.  Utredning av konsekvenser av planlagte tiltak må bestilles så tidlig som mulig.  Arbeid med innhold på planlegging, beredskap, etc gjøres fortløpende.  Sammenstilling av tiltakspakke.  +++

29 Mulighetenes Oppland Økonomi  Personellkostnader – Prosjektleder OFK – GIS-kompetanse – Personell hos NVE og Fylkesmannen.  Utredninger og sammenstilling av eksisterende kunnskapsgrunnlag – Vassdragsmodell (kostnad 2014) – Tilleggskunnskap (kostand 2014) – utredninger og konsekvensanalyser (2015).

30 Mulighetenes Oppland Finansiering – Partenes bidrag til finansiering • Hver sektor bekoster egeninnsats • NVE har signalisert at de kan dekke en stilling til utarbeidelse av planen. – Andre finansieringskilder • SVV • Jernbaneverket • MD • OED • JD • KRD • Samferdsel


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Forvaltningsplan for Gudbrandsdalslågen Regional plan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google